Jan Cornelisse van Gorkum .
Zoon van ? .


x
    Anneke Jans .
Kinderen:
 1. Peter Janssen van Gorkum .

   Erfdeling door Peeter Janssen van Gorckum x Anneken Jacobsen Paens, Giel Denis de Haen x Teuntjen Jacob Paens, Jan Jacobs Paens, Adriaen Jacobsen Paens, Michiel Berten Vlees als vader en voogd van zijn vier kinderen: Janneken, Dingena, Anneken en
   Mariken bij Maijken Jacobsen Paens, erfgenamen van Achtien Teunis Praedt en Jacob Huijberden Paens op 26-10-1683.

  x Capelle (NB) 21-11-1666   Anneken Jacobs Paans , *Capelle (NB) ±1645 .
      Dochter van Jacob Huiberden Paans en Aechgen Anthonisse Praat .
   Otr. op 5-11-1666 in Capelle (NB).
   Zij waren j.m. en j.d. van Capelle. Kinderen: Anneken, Peter (2x), Johannes en Jacob.

   Bij het dopen van de kinderen ook "Aentjen Teunis Paans" genoemd.

   Compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel hier onder genoemt:
   - Peeter van Gorcum in houwelijck hebbende Anneken Jacobsen Paens,
   - Michiel Denis de Haen den jongen in houwelijck gehadt hebbende Teuntjen Jacobsen Paens, den
   voorsr: de Haen intervenierende ende de rato caverende voor sijne drie kinderen verweckt aende voornoemde Teuntjen Paens, mitsgaders
   - Hermanus van Rees in houwelijck hebbende Janneken Michielsen Vlees, den selven intervenierende ende de rato caverende voor Dingena, Anna ende Maria Michielsen Vlees, kinderen van Michiel Vlees, verweckt aen Maeijcken Jacobsen Paens;
   alle als Erffgenamen van Adriaen Jacobsen Paens, ende hebben alsoo indier qualitijt overgegeven met eender vrije gifte soo recht is, aen ende tot behoeff van Jan Jacobsen Paens, seecker drie vierde parten van een binnen dijckse delle, gelegen ten westen vande Nieuwvaert, groot ontrent ses hont en ’t sestigh roeden, belent zuijden Jacob Janssen Deckers, noorden Joost Bastiaensen Smits, streckende vande halve Nieuwvaert aff, westwaerts totten Quekel sloot toe, ende dat met alle wegen, stegen,
   schouwen en nabueren rechten, metrecht daer uijtgaende, voorts geloove de voorsr: vercoopers in haere voorsr: qualitijt, den cooper int voornoemde goet te vrijen ende te waeren naer den rechten vanden landen, ende alle voorcommer ende calangie aff te doen tot Nieuwjaer 1692. Coram Adriaen Timmers Schout, Johan Cnaep ende Jan Goijers Gijben,
   Heemraden. Actum desen 31e Maij 1692.
   Parthijen verclaeren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert gulden, en bekennen de voorsr: vercoopers daer van voldaen te sijn, ergo gecasseert.

  3 kinderen


 2. Cornelis Janse van Gorkum , * ±1629 , ~Loon op Zand 5-2-1630 , † <1700 .

   Op 24-10-1685 transporteerde Anthonij van Tilborgh, gehuwd met Elizabeth Floirs van der Wien, goederen aan Cornelis Peeters van Gorcum.
   Op 24-4-1688 transporteerde Cornelis Jansse van Gorcum goederen aan Peeter Corstjaense Schoenmaeckers.
   LOp 30-9-1688 transporteerde Jan Huijberts van Heijst goederen aan Cornelis Jansse van Gorcum. De goederen zijn aangekomen bij transport van Ambrosius van Oldenseel, executeur van de goederen van Willem Cornelissen Huijsman.

   Loon op Zand, 21-6-1699:
   - Aentie Teunisse Paens, wed.v. Cornelis Jansse van Gorcum, als ook voor Jan Cornelisse van Gorcum,
   - Jochum Franssen van de Laer, geh.m. Adriaentie Cornelis en Gorcum, en
   - Antonij Kuijsten, geh.m. Anneke Cornelisse van Gurcum,
   transporteren goederen aan Elisabeth van Pasch, wed.v. Teunis Willemse van der Leij, en - na haar dood - aan haar kinderen Willem en Teuniske.

  x Capelle (NB) 17-12-1662   Aentie Thonisse Paans , *Capelle (NB) 1631 , ~Capelle (NB) 18-9-1631 , † >1698.
      Dochter van Anthonis Gelden (Tonis Geldens) Paans en Aentgen Geldens .
   Otr. op 24-11-1662 in Capelle (NB).
   Cornelis Janssen van Gornicum en Aentje Antonis Paens, weduwe van Willem Geemens. Kinderen: Jan, Adriaentie en Anneke.
   In de bronnen zijn de datum voor geboorte- en doop omgedraaid.

   Ook Aertje genoemd.

   Aentie Thonisse trad op als getuige bij de doop van Jenneken Jans van Hamont .

  3 kinderen


 3. Teuniske Jans van Gorkum , *Capelle (NB) ±1640 , † Capelle (NB) 19-3-1703 .

  x 1659   Jan Teunisse Geldens Paans , *Capelle (NB) 16-7-1639 , † Capelle (NB) 10-4-1679.

  x Capelle (NB) 22-12-1680   Andries Henrix Mennigers .
   Otr. op 23-11-1680 in Capelle (NB).
   Andries Henrix Mennigers, j.m. van Cap., en Teuntje Jans van Gorcum, wed. van Jan Teunissen Paens.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.