Korstiaen Dammasz Goudt , * ±1456 , † ±26-2-1522, [] Vlaardingen .
Zoon van Dammis Goudt en Sophia van Couwenhove (?) .


x
    Alijt , † <11-1518.

RECHTSBOVEN: Vlaardingen in de 16e eeuw

Kinderen:
 1. Dignum Korstiaensdr Goudt , [] Den Haag 5-3-1559.

  x   Dirk Godschalcks , † ±1529.

  x   Adriaan van der Does , † <10-1543.
      Zoon van Dirk van der Does en Josina Warnaarsdr van Zuilen .

   Hij zou uit Noordwijk komen.

  7 kinderen


 2. Willem Goudt , † 22-3-1543 .
   ’s-Gravenhage, 1-3-1545: 27 pond van testament van Willem Goudt zaliger memorie.

   Eenen waert geheeten die hooge weijde, streckende vande hoogen
   zeedijck ter waterwaert inne, ende schijnt te wesen zeven margen
   lants, gelegen onder Almkercke inden Doorn. Verlijt Joncv. Maria Gerritsdr. bij doode van Willem Goudt a[nn]o 1545.

   8 aug. 1530: Joncvrou Alijt, Dirck Goodschalck’s dochter, in zijn leven onze rentmeester-generaal van Noort-hollandt, ontvangt evenals haar vader dat hield een hoet rogge jaarlijks uit het rentmeestersschap. Voor haar doet hulde Willem Goudt, haar oom.

   Vlaardingerambacht, 26-6-1527: Willem Goudt Korstiaensz. verkoopt aan Gherijt Cornelisz. 5 morgen land aldaar in diens woning, waarop diens huis staat.

   24 dec. 1539, testament van Willem Goudt:
   ‘Item de kinderen van de voorn. Dignum Goudt (zijn zuster) [..]
   Alijt Dirx dochter haeroudste dochter zal hebben vijf en zeventich karolus gulden..
   Mayke, Grietgen ende Anneke Dirxcks dochteren, haare gesusteren, zullen hebben elcvijftich karolusguldens behoudelijk dat
   Dignum, haer moeder, hebben zal ‘t gebruik van de helft van de renten van haer voorsz. kinderen haerleven lank gedurende. Neeltje en Machteld Dirx dochteren h&Susteren weesende te Poel1 in ‘t klooster zullen elchebben indien zij in levênde lijve zijn twee ponden Vlaamsch lijfrente haerleven lank.

   Akte van overeenkomst van 21 mei 1515 tussen Jan de Heuter, baljuw en dijkgraaf, Willem Goudt, Mr. Vranck Boot, Huijgh van Diemen en Mr. Jan de Heijnter namens het Oudeland van Strijen en Mr. Arent Sandeleijn, Mr. Claes van Essche en Jan Dirck Herperts namens het "Nieuwelant", houdende concent tot het doen van lozen van water door die van het Oudeland op die van het Nieuweland, onder nader beschreven voorwaarden.

   Hier op betaelt int comptoir van Willem Goudt bij reeckeninge van Pieter Willemsz. sijn clerck in date den 12e september 43 de somme van 324.0.0 van 40 gr. [te Heenvliet].

   Verwantschap met Willem Goudt was voor het verkrijgen van het ambt van rentmeester-generaal van Noord-Holland stellig een aanbeveling. Gedurende de 16de eeuw bekleedden behalve Willem - die zelf een "neef" Goudt opvolgde - uitsluitend nabije familieleden deze functie: Dirck Godschalck (echtgenoot van Willem’s zuster Dignum) 1518-1528, Jan Hanneman (gehuwd met een dochter van Dirck Godschalk) 1539-1572, Pieter en Willem Hanneman (zoons van Jan Hanneman, terwijl deze Willem Hanneman bovendien getrouwd was met Maria van Bodegom, een kleindochter van Dignum Goudt) 1573-1576.

  x ±1505   Marie Gerritsdr (Marie Geerijtsdochter) van Greverode , † 1549.
   Korstandt Goudt Dammasz. geeft op 14-8-1505 ten huwelijk aan zijn zoon Willem Goudt Korstantsz.: 5 morgen land in het ambacht Vlaerdinghe.

   Marie hertr. 1547 Guillaume le Grand, schout van ’s-Gravenhage 1561-
   1570, meesterknaap van de houtvesterij aldaar 1566; hij hertr.
   Agatha Coebel.

   9 morgen land in Crooswijckerhoefslach, ten zuiden belend aan de oudelantse weg, bij het kasteel Honingen van de ambachtsheren van Cranlingen:
   Belening op 16-4-1528: Wi l l em Goudt , ontvanger van de bede in Hollandt en Vrieslandt, na overdracht door Doe Jansz. van Voerenbrouck.
   Belening op 8-10-1544: Jonkvrouwe Marie Gerritsdochter, weduwe van Willem Goudt
   Belening op 8-6-1545: Heynrick Goudt Engelsz.
   Belening op 23-4-1550: Jan Franchois van Bodegem met de helft van het leen, na overdracht door Marie Gerritsdochter, gehuwd met Guillaume Grant.

   Op 12-12-1544 werd Jonkvrouwe Marie Geerijtsdochter beleend met de Keen in Schipluijden, hulde door meester Adriaen Vastaertsz. volgens procuratie d.d. 31-10-1544, bij dode van haar man Willem Goudt, rentmeester generaal van de bede in Hollandt en Vrieslandt, volgens diens testament d.d. 24-12-1539.

   Marie Gerritsdochter van Greveroede, [weduwe van Willem Goudt en daarna] gehuwd met Guillaume Grave [=Grant], die op 21-4-1550 aan Jan François van Bodegem leengoederen overdraagt, o.a. in de Ommeloop van Dircxland en het Hoochweye in Leen van Althenae.

   Marie Gerritsdr. noemt in haar testament haar zustersdochter Anna van Thann Pietersdochter, die aan haar tante Francijne, geprofeste zuster te Poel buiten Leyden een lijfrente uit moet keren en haar neef van vaders zijde mr. Cornelis Andriesz., priester. Zij bezit landerijen in het Oude land van Strijen, nl. 11 morgen 3 hond, afkomstig van haar grootvader, 8 morgen van haar heeroom Louwerens Mathijsz., morgen van haar vaders natuurl i j ke zoon Adri aen Gerri tsz.


 3. Engel Goudt , † 29-11-1546 .
   Zijn nalatenschap wordt gescheiden op 27 nov. 1548.

   Willem Goudt benoemt o.a. tot zijn erfgenamen Marijken en Heijndrick Goudt, de kinderen van zijn broer Engel. De kinderen van Marijken Engel Goudsdochter zijn Anna Laurensdochter, gehuwd met Mr. Adriaen van der Gues, en Trijnken Lourensdochter, die twee kinderen heeft.

   Engel Goudt was deurwaarder bij het Hof van Holland, pachter van de grafelijke tol te Gorinchem.

   De tak van de nakomelingen van Engel Goudt stierf in (Noord-) Nederland uit met de tekenaar en graveur Hendrik Goudt, overluid te Utrecht op 18 december 1648 (oude stijl).

  x   Maria Aarts , † 5-9-1549.
   "Engel Gout Korstiaenssoon tollenaer tot Gorinchem sterf a[nn]o 1546, den 29e Novembris en[de] Mari Aertsdochter syn huysvr[ouw] sterf a[nn]o 1549, den 9e Junii. Haec in limbo sarcophagi (versus
   occidentem sepulchri Mariae Boot) te Gorichem voor’t noorderchoor inde Grote Kerck"

  2 kinderen


 4. Marijcken Korstiaansdr (Maritgen Korstiaensdr) Goudt , † 26-11-1579 .

   Willem Goudt benoemt tot zijn erfgenamen o.a. zi j n zusters Korstiaan dochter en Aernt Korstiaen Goudtsdochter, gehuwd met mr. Cornelis Barthoutsz.

   Maritgen’s dochter Anna (van Spangen) gehuwd was met de landsadvocaat Mr. Adriaan van der Goes.

  x   Louweris Pietersz (Louris Pietersz) , † 14-9-1557.
   Kinderen: Catharina en Anna.

   Louweris had een broer Jan Pieter Muysz. Beiden zijn kinderen van Pieter Cornelisz., zoon van CORNELIS PIETERSZ alias NEEL PIETER GHIJSENZ., die woonde in Vlaardingerambacht.

   Na het kinderloos overlijden van Willem Goudt, rentmeester-generaal, oom van zijn vrouw, koopt hij uit de boedel de helft van de tienden van Emmickhoven en Waardhuizen, 8 morgen land te Waardhuizen, 5 morgen te Almkerk in de Doorn, leenroerig aan Polanen en de Leek, een uiterwaard te Almkerk, leenroerig aan de hofstad te Altena en de helft van 4 morgen land, genaamd de Steeckelkamp, in de Broekpolder te Vlaardingen, leenroerig aan de hofstad Holy, dit laatste tegen 160 gulden. Verder in 1542/43 1 morgen 2 hond land, leenroerig aan Spangen, van Belytge Jansdochter en 4’/2 morgen in de Lier tegen 600 gulden, leenroerig aan Polanen en de Leck.

   Zijn kleinzoon Mr. Christiaen van der Goes wordt op 18 april 1589 vermeld als leenman van Spangen. Op 24 mei 1600 wordt diens zoon Mr. Adriaen van der Ghues na de dood van zijn vader beleend.

   Zie: CBG Jaarboek 1989.

  2 kinderen


 5. Aernte Korstiaen Goudtsdr , † <7-1565 .

   De kinderen van Aernt Korstiaan Goudtsdochter z i j n Al i j t - , Gr i et k en- , Annek en- , Neel t gen- en Machtelt Dircxdochter.

   Op 3 juni 1565 zijn Mr. Mattheus Vierling en Nicolaas Jansz- Persijn executeurs van de testamenten van wijlen Mr. Cornelis Barthouts en Jvr. Arnolda Goudt zal. ged.

  x   Cornelis Barthout Jansz (Cornelis Barthoutsz) , * ±1484 , † <1566.

   Mr. Cornelis Barthout Jansz. was griffier van het Leenhof van Holland.
   Hij was wednr. van Katharina Meeuwsdr.

   In 1563 stichtte Cornelis Barthout ten behoeve van de armen een hofje aan het St. Jacobsstraatje te ’s-Gravenhage, genaamd de St. Jacobs-Drievuldigheid - of Geefhuisjes.

   Willem Goudt benoemt tot zijn erfgenamen o.a. zi j n zusters Korstiaan dochter en Aernt Korstiaen Goudtsdochter, gehuwd met mr. Cornelis Barthoutsz.


 6. Sophia (Fiken) Goudt .

   Zij trouwde met ene Jcob en had een dochter Adriana Jacobs, tr. Claes van Meerkercken, schepen van Gorinchem, overl. vóór 14
   maart 1559, zn. van Dirk Nicolaesz., schout van Meerkerk vóór 7 april 1496; kinderen: Mr. Dirk van Meerkercken, in 1572 advocaat voor het Hof van Holland, en Anna van Meerkercken, tr. Jan Calff de Jong.


 7. Hillegonda Goudt .

   Hillegonda, tr. Wouter van Grieken. Uit dit huwelijk: Mariken Woutersdr. van Grieken, non te Schoonhoven.

  x   Wouter van Grieken .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.