Korstiaen Dammasz Goudt , † ±16-2-1522, [] Vlaardingen .
Zoon van Dammas Goudt .


×
    Alijt , † <11-1518.
Kinderen:
 1. Dignum Korstiaensdr Goudt , [] ’s-Gravenhage 5-3-1559.

  ×   Dirk Godschalcks , † ±1529.

  ×   Adriaan van der Does , † <10-1543.

   Hij zou uit Noordwijk kopmen.

  6 kinderen


 2. Willem Goudt , † <3-1545 .
   ’s-Gravenhage, 1-3-1545: 27 pond van testament van Willem Goudt zaliger memorie.

   Eenen waert geheeten die hooge weijde, streckende vande hoogen
   zeedijck ter waterwaert inne, ende schijnt te wesen zeven margen
   lants, gelegen onder Almkercke inden Doorn. Verlijt Joncv. Maria Gerritsdr. bij doode van Willem Goudt a[nn]o 1545.

   8 aug. 1530: Joncvrou Alijt, Dirck Goodschalck’s dochter, in zijn leven onze rentmeester-generaal van Noort-hollandt, ontvangt evenals haar vader dat hield een hoet rogge jaarlijks uit het rentmeestersschap. Voor haar doet hulde Willem Goudt, haar oom.

   Vlaardingerambacht, 26-6-1527: Willem Goudt Korstiaensz. verkoopt aan Gherijt Cornelisz. 5 morgen land aldaar in diens woning, waarop diens huis staat.

   24 dec. 1539, testament van Willem Goudt:
   ‘Item de kinderen van de voorn. Dignum Goudt (zijn zuster) [..]
   Alijt Dirx dochter haeroudste dochter zal hebben vijf en zeventich karolus gulden..
   Mayke, Grietgen ende Anneke Dirxcks dochteren, haare gesusteren, zullen hebben elcvijftich karolusguldens behoudelijk dat
   Dignum, haer moeder, hebben zal ‘t gebruik van de helft van de renten van haer voorsz. kinderen haerleven lank gedurende. Neeltje en Machteld Dirx dochteren h&Susteren weesende te Poel1 in ‘t klooster zullen elchebben indien zij in levênde lijve zijn twee ponden Vlaamsch lijfrente haerleven lank.

   Akte van overeenkomst van 21 mei 1515 tussen Jan de Heuter, baljuw en dijkgraaf, Willem Goudt, Mr. Vranck Boot, Huijgh van Diemen en Mr. Jan de Heijnter namens het Oudeland van Strijen en Mr. Arent Sandeleijn, Mr. Claes van Essche en Jan Dirck Herperts namens het "Nieuwelant", houdende concent tot het doen van lozen van water door die van het Oudeland op die van het Nieuweland, onder nader beschreven voorwaarden.

   Hier op betaelt int comptoir van Willem Goudt bij reeckeninge van Pieter Willemsz. sijn clerck in date den 12e september 43 de somme van 324.0.0 van 40 gr. [te Heenvliet].

  × ±1505   Marie Gerritsdr (Marie Geerijtsdochter) van Greveroede .
   Korstandt Goudt Dammasz. geeft op 14-8-1505 ten huwelijk aan zijn zoon Willem Goudt Korstantsz.: 5 morgen land in het ambacht Vlaerdinghe.

   9 morgen land in Crooswijckerhoefslach, ten zuiden belend aan de oudelantse weg, bij het kasteel Honingen van de ambachtsheren van Cranlingen:
   Belening op 16-4-1528: Wi l l em Goudt , ontvanger van de bede in Hollandt en Vrieslandt, na overdracht door Doe Jansz. van Voerenbrouck.
   Belening op 8-10-1544: Jonkvrouwe Marie Gerritsdochter, weduwe van Willem Goudt
   Belening op 8-6-1545: Heynrick Goudt Engelsz.
   Belening op 23-4-1550: Jan Franchois van Bodegem met de helft van het leen, na overdracht door Marie Gerritsdochter, gehuwd met Guillaume Grant.

   Op 12-12-1544 werd Jonkvrouwe Marie Geerijtsdochter beleend met de Keen in Schipluijden, hulde door meester Adriaen Vastaertsz. volgens procuratie d.d. 31-10-1544, bij dode van haar man Willem Goudt, rentmeester generaal van de bede in Hollandt en Vrieslandt, volgens diens testament d.d. 24-12-1539.

   Marie Gerritsdochter van Greveroede, [weduwe van Willem Goudt en daarna] gehuwd met Guillaume Grave [=Grant], die op 21-4-1550 aan Jan François van Bodegem leengoederen overdraagt, o.a. in de Ommeloop van Dircxland en het Hoochweye in Leen van Althenae.

   Marie Gerritsdr. noemt in haar testament haar zustersdochter Anna van Thann Pietersdochter, die aan haar tante Francijne, geprofeste zuster te Poel buiten Leyden een lijfrente uit moet keren en haar neef van vaders zijde mr. Cornelis Andriesz., priester. Zij bezit landerijen in het Oude land van Strijen, nl. 11 morgen 3 hond, afkomstig van haar grootvader, 8 morgen van haar heeroom Louwerens Mathijsz., morgen van haar vaders natuurl i j ke zoon Adri aen Gerri tsz.


 3. Engel Goudt .

   Willem Goudt benoemt o.a. tot zijn erfgenamen Marijken en Heijndrick Goudt, de kinderen van zijn broer Engel. De kinderen van Marijken Engel Goudsdochter zijn Anna Laurensdochter, gehuwd met Mr. Adriaen van der Gues, en Trijnken Lourensdochter, die twee kinderen heeft.

  2 kinderen


 4. Marijcken Korstiaan Goudtsdr .

   Willem Goudt benoemt tot zijn erfgenamen o.a. zi j n zusters Korstiaan dochter en Aernt Korstiaen Goudtsdochter, gehuwd met mr. Cornelis Barthoutsz.


 5. Aernt Korstiaen Goudtsdr .

   De kinderen van Aernt Korstiaan Goudtsdochter z i j n Al i j t - , Gr i et k en- , Annek en- , Neel t gen- en Machtelt Dircxdochter.

  ×   Cornelis Barthoutsz .

   Willem Goudt benoemt tot zijn erfgenamen o.a. zi j n zusters Korstiaan dochter en Aernt Korstiaen Goudtsdochter, gehuwd met mr. Cornelis Barthoutsz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.