Gilles Geraerts (Jillis Gerrits) Grandia , * ±1657 , ~Brakel 1-1658 , † >1718.
Zoon van Geraert Sebastiaens (Gerit Bastiaenen) Grandia en Maijken Thonisse Ballingh .
Jillis Gerrits trad op als getuige bij de doop van Neelken Hermans Valkhoff , de doop van Geridt Hermansz Valkhoff , de doop van Gerit Hermansz Valkhoff , de doop van Antonis Hermansz Valkhoff .


× Brakel 29-4-1686
    Jenneke Peters van der Meijden , * 1665 , ~Brakel 1-10-1665 , † >9-1735.

Afb. Brakel rond 1630   

Kinderen:
 1. Trijntjen Jillisse Grandia , * 1687 , ~Brakel 20-2-1687 .
  Get. bij de doop: Maijken Thonisse Ballingh .
   Den 20.02.1687 Jilis Geritsz Grandia sijn kint genaemt Trijntjen Getuijg. Mayken Teunis.


 2. Peter Gillisz Grandia , * 1689 , ~Brakel 28-7-1689 .
  Get. bij de doop: Teuntje Jansen (Teuntje Jans) van Bijstervelt .
   Jelis Geritsz Grandia sijn kint genaemt Peter. Getuijg. Teuntje Jans van Bijstervelt.


 3. Lammert Jillisse ("Den Gecke Lammert") Grandia , * 1691 , ~Brakel 30-8-1691 , † ’s-Gravendeel 13-4-1741 .

  ×   Neeltje Cornelisse , † 5-1722, [] ’s-Gravendeel 20-5-1722.

  1 kind(eren)


 4. Teuntjen Jillisse Grandia , * ±1692 , ~Brakel 22-1-1693 .
  Get. bij de doop: Geertje Florisse van Geloven .
   Den 22.01.1693 Jelis Geritsz Grandia sijn kint genaemt Teuntjen; Getuijg. Geertjen, Staes Jansens vrouw.

   Teuntje Grandia (later Van Dalen) staat op 5-4-1719 in Brakel op de lidmatenlijst vermeld.

  × ±1730   Hendrik van Dalen , † <1750.
   In 1733 lieten zij een zoon Jielis dopen.

   Hendrik van Da(e)le(n)

   Hendrik van Dalen werd op 11-1-1735 vermeld in het N.H. lidmatenregister van Brakel.

  4 kind(eren)


 5. Geraert (Gerrit Jelisz) Grandia , *Brakel 1694 , ~Brakel 17-11-1694 , † Brakel 6-4-1787 .
   Den 17.11.1694 Jelis Geritsz Grandia sijn kint genaemt Geraert; Getuij. Maeijken Baestiaensen.

   Geraert Jelisz Grandia, ged. Brake1 17.11.1694, tr. ald. 17.10.1743 Nesia (Agnes) Van der Meijden, begr. Brake1 6.4.1787, dr. van Sijmen Jans van der Meijden en Neeske Arissen van Willigen.

  ×   Agnesia (Nesia) van der Meijden , *Brakel ±1715 , † Brakel 1787.
      Dochter van Sijmen Jans (Sijmon Jan Gijsbertsz) van der Meijden en Neeske Aris van Willigen .
   Otr. op 17-10-1743 in Brakel.
   Den 17 october [1743] sijn in wettige ondertrou opgenomen Geerit Grandia j.m. met Neza van der Mijden j.d. beijde geboren ende wonagtig alhier, en syn alhier na kerken order bevestigt.
   Kinderen: Jillis (2x), Jenneke, Hendrikje, Sijmen, Agnesia, Peter en Emma.

   22-5-1745: Wij, Staas van Bijsterveld en Arien van Dalen, Schepenen in den Ed. Hoogen Geregte van Zuylichem, tuygen dat voor ons gecompareert sijn,
   - Jan van der Meyden en Jenneke van der Salm, echteluyden,
   - Jacob van der Meijden, voor sig selve en sig mede sterk makende voor
   - sijn broeder Adriaen van der Meyden,
   - Jacob Pluym en Jacoba van der Meyden, echtelieden,
   - Jacob van der Lee, als vader en vooght van sijn onmondige kinderen bij Huybertje van der Meyden in echte verwekt,
   - Cataleyn van der Meyden als moeder en voogdesse van haare onmondige kinderen, in echte verwekt bij Peter Tonisse Coijman, en
   - Gerit Grandia en Neesken van der Meyden, echtelieden, item
   - Gijsbertje van der Meyden,
   en hebben voor eene s[omm]a van een honderd en veertien gulden, waar van sij comparanten bekende voldaan en betaald te sijn, gecedeert en getransporteert aan Emmeke van der Meyden, onse mede zuster, in eenen eigendom erffelijk te hebben en te besitten twee morgen weyland agter de wetering in de Heerlijckheyd Brakel gelegen, alwaar ten oosten naast geland de voors.
   comparanten, west den Heer van Brakel, zuyden Ghijsbertje van der Meyden voorss., noorden de vliet, ofte wie ok, sijnde het voors. land, dijk, thijns en erfpagt vrij, uytgenoomen den gemeynen lands dijk. Gelovende sij comparanten
   het voors. land te suyveren van alle lasten die geset en genaamd sijn, en waarschap ten landregten, in oirconde onze letteren gegeven int jaar onses Heeren duijsend seven honderd vijff en veertig, den twee en twintigste mey.

   Nesia trad op als getuige bij de doop van Jenneke van der Salm , de doop van Jenneke Sijmens Grandia , de doop van Jielis van der Salm , de doop van Gerrit Sijmens Grandia .

  8 kind(eren)


 6. Johan (Jan Jillisz) Grandia , *Brakel 1694 , ~Brakel 30-11-1694 , † >1772 .
   Den 30.11.1694 Jelis Claessen Grandia sijn kint genaemt Johan; Getuijgh. Jenneken Wilms.

   In de loop der jaren was het huwelijk van Jan en Maria verslechterd. Jan was regelmatig dronken en verwaarloosde de steenbakkerij. Zijn onverantwoorde uitgaven brachten hun bestaanszekerheid in gevaar. Tijdens zijn dronkemanstochten werd Jan door de Brakelse dorpsjeugd nageroepen en met modder bekogeld.
   Zijn vrouw Maria weigerde nog langer het bed met hem te delen. Daarop verdacht Jan zijn vrouw van ontrouw. In december 1749 dreigde hij haar met moord en doodslag. Enkele keren moesten de onderbaas van de steenoven en de meiden het vechtende paar scheiden. Jan vernielde glaswerk en huisraad, sloeg ruiten in en sloot zijn vrouw buiten. Ook bleek dat Jan "als hebbende sigh daegelijxs in allerleij drancken soodaenig te buijten gegaen, dat droncken sijnde, sigh heeft vervoegd op publicque vercopingen en verpagtingen van landerijen en aldaer land gekogt" en dat hij meer dan eens "als een dwaas te Braeckel langs den dijck geloopen heeft, aldaer door de jongens vervolgt, met slijck gegoijd en op allerleij wijze gespot geworden is".

   In januari 1750 verzocht Maria de rechter van de Bommelerwaard, Petrus Goris, om haar man te mogen opsluiten "tot voorkominge van te vreese ongelukken". Zij kreeg daarvoor toestemming. Begin februari vroeg Maria, bijgestaan door Gerrit Grandia en Jan Valckhoff, broer en zwager van Jan, om verlenging van de opsluiting. In maart vond een getuigenverhoor plaats. Zij getuigden dat Jan zich aan drank te buiten ging, huisraad had kapotgeslagen en ruiten vernield. Hij had ook gedreigd met zelfmoord en met het in brand steken van de steenoven.

   In mei 1750 werd Jan naar een gesticht gebracht, het Rotterdamse Dul- en Verbeterhuis. Zijn vrouw bezocht het gesticht 2 keer per jaar om zich van zijn toestand op de hoogte te stellen en het verpleeggeld en geld voor extra kosten te voldoen. Zij had hem nog een maal gezien van verre "maar daerover zoodanig ontstelde en aengedaen was, dat genoegsaem flaeuw wierd".
   In 1756 deed Jan een verzoek tot vrijlating, maar zijn vrouw maakte bezwaren. In 1757 kreeg Jan steun van zijn broer Gerrit. Het hof liet Jan Grandia in maart 1757 vrij onder voorwaarde van huwelijksseparatie.

   De weduwe van Jan Grandia werd op 29-8-1789 in Brakel begraven.

  × Brakel 20-2-1735   Maria Buijs , † >1756.
      Dochter van Jacobus Buijs en Conegonda Geertruij Rosworm .
   Den 30.01.1735 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Grandia geboore alhier met juffrouw Maria Buijs ook alhier gebooren waer over wij wensen des Heeren milden Zeegen, dese na de drie voorafgaande proclamatien in den egten staat alhier ingesegent den 20.02.1735.

   In 1749 raakte het huwelijk geheel ontwricht. Jan werd, vanwege zijn misdragingen, opgesloten in een tuchthuis. Bij zijn vrijlating in 1757 was de voorwaarde van huwelijksseparatie opgenomen.

   In het begin van de achttiende eeuw was Jacobus Buys, vader van Maria, als steenbakker in dienst van de heer van Brakel. Maria huwde Jan Jillisz. Grandia, die de taak van zijn schoonvader overnam.
   In 1750 verzocht Maria de rechter van de Bommelerwaard om verlof tot opsluiting van haar man in hun eigen huis vanwege allerlei misdragingen. Enige maanden later besloot het hof na verhoor van diverse getuigen om Jan Grandia in Rotterdam ´in bewaring te stellen´.
   Maria nam toen de leiding van de steenoven voor enkele jaren over. In 1752 of 1753 staakte Maria de steenbakkerij en verhuisde met haar kinderen naar een woning in het dorp.
   Er deden geruchten de ronde dat Maria een verhouding was aangegaan met de marktschippersknecht Bruijst van Leeuwen. Ondertussen was haar oudste dochter bezwangerd door de steenovensknecht Evert de Vries.
   Overl. ná 12-2-1757.

   Maria trad op als getuige bij de doop van Jillis Geerits Grandia , de doop van Johannes de Vries .

  Gesch. 3-1757
  × Brakel 4-11-1759   Maria van den Anker , [] Brakel 29-8-1789.
   Otr. op 11-10-1759 in Brakel.

   Den 11.10.1759 zijn in wettige ondertrou opgenomen Jan Grandia weduwenaar van Maria Buijs met Maria van den Anker byde hier geboren en woonagtig, dese zijn alhier getrout den 04.11.1759.

   in Brakel op 01.01.1742 een kind gedoopt den N: Gozewijnus V: ------- onegt M: Maria van den Anker, heeft er drie gehad onegt.
   De weduwe van Jan Grandia werd op 29-8-1789 in Brakel begraven.

  4 kind(eren)


 7. Nelken Jillisse Grandia , * >1694 .

  ×   Jacob Gijsbertse van Willige , * 1687 , ~Brakel 26-11-1687 .
      Zoon van Gijsbert Jacobsz van Willigen en Handersken Jans van Willigen .
   In 1734 lieten zij een zoon Jillis dopen.
   In Brakel op Den 26.11.1687 Gijsbert Jacobsz van Willigen twee kinderen, het eerste genaemt Jacob, ’tweede Jan getuijg. Dirck Jacobsz, Jan Jansen, Cornelia Cornelis.

   Jacob Gijsbertze van Willigen werd op 29-3-1714 N.H. lidmaat in Brakel.

  1 kind(eren)


 8. Maijke Gillisse Grandia , *Brakel 1699 , ~Brakel 12-11-1699 .
  Get. bij de doop: Neelken Hermans Valkhoff (?) .
  Maijke Gillisse trad op als getuige bij de doop van Antonia van Dalen , de doop van Maaike Jillisse Vervoorn , de doop van Maaijke Hendriks Vervoorn , de doop van Peter Gerrits Grandia .
   Den 12.11.1699 Jillis Grandia syn kind gedoopt, genaamt Maijke; Getuyge Neelke Hermense Valckhof.

   Den 31 december [1717 in Brakel als lidmaat] aangenomen: Maijke Grandia nu Vervoorn

  × ±1722   Hendrik Vervoorn .
   Kinderen: Jillis, Hendrik, Jenneke, Geerit (3x), Cornelis en Antonia.
   Den 3.5.1684 gedoopt in Brakel: Hendrick Cornelissen sijn kint genaemt Hendrick. Getuijg. Wilmken Hendricksdr. Dat kan ook een andere Hendrick zijn natuurlijk.

   Hendrik [Hendriks] Vervoorn/Vervoren is wsl. een zoon van Henrick Cornelissen Vervoren en Jenneken Cornelis van Willigen, die in 1670 trouwden.

   Op 24-3-1712 werd een Hendrik Hendricksze Vervoorn vermeld in het NH lidmatenregister van Brakel.

   1e huw. aank. in Brakel op 10.4.1670: Henrick Cornelissen Vervoren, j.m. van Brakell, met Jenneken Cornelis van Willigen, j.d. van Zuilichem woonende tot Zuiilichem.

   Den 9 april 1670 [in Zuilichem] soo is alhier in wettelicken ondertrouw opgenoomen Hendrick Cornelisz Vervooren, jonge man van Braackel, ende Jenneke Corn[e]lisz van Willighen, jonge dochter van Zuylichem, ende bevesticht den 24 aprilis [24.04.1670].

   Hendrick Cornelissen en Jenneken werden op 25-12-1677 in Brakel samen in het lidmatenregister vermeld.

   Hendrick Cornelissen Vervoorn was samen met Wilmken Hendricksdr. op 31-12-1693 in Brakel getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Jan Cornelissen van Voorn.
   Getrouwd in Brakel: den 31.05.1685 Jan Cornelissen Vervoorn j.m. met Maijken Jansen Salm j.d. van Braekel.
   Gedooopt in Brakel: Den 20.07.1686 Jan Cornelissen Vervoorn sijn kint genaemt Maijken Getuijg. Wilmken Cornelis.
   Gedoopt in Brakel: Den 22.12.1688 Jan Cornelissen Vervoorn sijn kint genaemt Elsken getuijg. Engel Ariensdr, Arien Jans Salm.
   Gedoopt in Brakel: Den 06.06.1697 Jan Cornelisz Vervoorn een kind gedoopt, genaamt Jantje Getuyge Engelke Ariens en Willem Jansz Salm.
   Gedoopt in Brakel: Den 01.01.1699 Jan Cornelisse Vervoorn syn kind gedoopt, genaamt Willem Getuygen Jenneke van Willige en Wouter Hendriks Vervoorn.

   --

   Huwelijk alhier [in Zuilichem op] 14-4-1754 na vertoon van getuijgenis zoo van hunne wettige ondertrouw te Brakel, als ook dat aldaer hunne huwelijksch voorstel driemaal onverhinderd gedaen waren, bruidegom Jan [Bartelse?]van Zenewijnen, weduwnaar, bruid Hendrina Vervoorn, J.D. van Brakel.
   In Zuilichem Gedoopt 6.12.1754, Adriana, dochter van Jan van Zinnewijnen, en van Hendrika
   Vervoorn, echtelieden.
   In Zuilichem Gedoopt 4.12.1756, Willem, zoon van Jan van Sijnnewijnen, en van Henderina Vervoorn, echtelieden, getuige: Tuentje Willemz van de Maas.

   --

   Er is een Hendrik Willems Vervoorn gedoopt op 26-1-1688 in Arkel met get. Geetruij Hendricksdr. Hij was een zoon van Willem Hermans Vervoorn en diens 1e vrouw Stijntje Hendriks van Waardenburg. Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/74251.htm

  8 kind(eren)


 9. Kuijnier (Ceuntje) Grandia , *Brakel 1702 , ~Brakel 29-10-1702 , † <6-1755 .
  Get. bij de doop: Neelken Hermans Valkhoff en Gerit Hermansz Valkhoff .
  Ceuntje trad op als getuige bij de doop van Geerrit Hendriks Vervoorn , de doop van Jielis van Dalen , de doop van Geerit Vervoorn , de doop van Jenneke Grandia , de doop van Gerrit Vervoorn , de doop van Jillis Jans Grandia , de doop van Ceunira van Dalen , de doop van Gerrit Cornelisz Valkhoff , de doop van Gerritje Cornelisse Valkhoff .
   Den 29.10.1702 Jillis Grandia syn kind gedoopt, genaampt Kuynier; Getuygen Geerit Valckhof en Neelke Valckhof [beiden zijn kinderen van Cuijnderken Gerits Grandia, waar dit kind naar vernoemd is].

   Kuijnier/Cuijntje/Ceuntje Gillisse Grandia.


   In Brakel op 31.03.1743 een kind gedoopt genaemt N: Geerrit V: Cornelis Valkhoff M: Engel van Dalen G: Ceuntje Grandia.
   In Brakel is Hermannus gebooren den 03.04.1749. V: Hermen Valkhof, M: Jenneken de Geus. Ten doope gehouden door Keuntje Grandia huisvrouw Jan Valkhof.

  ×   Jan Hermse Valkhoff , *Brakel 1698 , ~Brakel 3-12-1698 .
      Zoon van Hermen Cornelissen (Herman Cornelisz) Valkhoff en Cornelia Gerrits Salm (?).
   Otr. op 1-9-1742 in Brakel.
   Den 1.09.1742 sijn in wettige ondertrouw bij mij opgenomen Jan Hermse Valkhoff, j.m., met Ceuntje Grandia, j.d., beijde alhier gebooren en wonagtig, alhier bevestigt.
   Den 03.12.1698 in Brakel heeft Herman Cornelisse syn kind gedoopt, genaamt Jan.

   Den 21.06.1755 zijn in bij ons wettigen ondertrouw opgenomen Jan Valkhoff, weduwenaar van Ceuntje Grandia, met Angenitha de Jongh, weduwe van Arien van Dalen, beijden woonagtigh alhier. Dese bovengenoemde allen syn alhier in den huwelyken staet bevestigt.

  2 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.