Michiel (Chiel Denisse) de Haan , *’s-Grevelduin-Capelle 10-2-1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-2-1635 , † ’s-Grevelduin-Capelle 25-5-1699.
Zoon van Dionijsius (Deenis Janse) de Haan en Claesken Michiels (Claertgen Gielen) .


x ’s-Grevelduin-Capelle 23-2-1659
    Maeijcken Geeritsen Boom , *Drongelen ±1635 , † ’s-Grevelduin-Capelle 21-5-1699.
Kinderen:
 1. Deenis (Denijs Michielse) de Haan , * 1659 , ~Capelle (NB) 2-11-1659 .

   Denys Michielse de Haan.

   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen
   - Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans,
   - Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans,
   - Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en
   - Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans;
   kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende gerechte van ’s Greveleuijn Cappel aangebracht op de 5e Junij 1699 bij Denis, Anthonij en Hendrick Michielse de Haan, Jan Anthonijsen Ewart in houwelijck hebbende Huijbertjen Michielsen de Haan mitsgaders den voorsr. Denis de Haan als vooght over de twee onmondige weeskinderen van Gerit Michielsse de Haan, alle als kinderen en Erffgenamen van Michiel Denis de Haan ende Maeijcken Geeritsen, ende dat vande Erffgoederen bij hen t’saemen toebehoort hebbende [..].
   Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Denis Michielsen de Haan, erstelijck de helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent vant geheel noorden de Erffgenamen Arien Denisen Bauwens, Zuijden Sijcken Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Niclaes vander Saacke cum suis toe. Item alnoch een parceeltjen binnen delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart groot ontrent drie vierde hondt, met het moerken daar ontrent gelegen [..].
   Op den 5e januarij 1700 soo bekende Denis de Haan van dese boven staande uijtrijkinge voldaan te wesen, als van Anthonij en Hendrick de Haan sevenentwintigh gl vier stuijvers, en van Jan Anthonisen Swart een hondert en achtien gl acht stuijvers [..].
   Item is bij blindt Loth te deel gevallen Denis Michielse de Haan in qualitijt als vooght over Adriaantje en Maeijcken Geeritsen de Haan, en sulvx tot behoeff vande selve, opde helft van een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden Willem Potmaackers, noorden Cornelis Ockers, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekelsloot toe, mits genietende van Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan drieentsestigh gulden twaelff stuijvers.

  x Sprang 26-1-1681   Jenneke Jans Oerlemans , * 1656 , ~Sprang 3-5-1656 .
      Dochter van Jan Elents Oerlemans en Jenneke Robben Decker .
   Otr. op 3-1-1681 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Kinderen: Teuntje (1682), Jan (1681), Michiel Dirckse (17-12-1684), Joannes (1685), Denijs (31-10-1688), Janneke (1697), Anneke (1694) en Jenneken (1691) en Robbert (1692).
   Denijs trouwde op 81-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna van den Hoek, ~Capelle 7 september 1749, kleindochter van zijn zus Anneke. Zij kregen dochters Maria (1772) en Johanna (1775).
   Michiel Dirckse, []3-12-1756 te Rotterdam, trouwde met Jannetie Pieters Vermeer, []2-8-1766 te Rotterdam, dochter van Pieter Jansz Vermeer en Marijtje Pieters Hersfst, en kreeg 11 kinderen.
   Zie: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm.

   Ook Adriaantje Jans Oirlemans of Anneken Jans Oirlemans genoemd.

   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen
   - Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans,
   - Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans,
   - Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en
   - Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans;
   kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

  8 kinderen


 2. Geerit Gielen de Haan , * 1663 , ~Capelle (NB) 25-2-1663 , † <1700 .

  x Capelle (NB) 27-3-1690   Teuntje Adriaensse Visser , *’s-Grevelduin-Capelle 1658 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-3-1658 .

  4 kinderen


 3. Huibertje Chiele de Haan , * 1665 , ~Capelle (NB) 4-10-1665 , † 1747 , [] Loon op Zand 8-11-1747.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 6-2-1689   Jan Antonisse Swart , * 1662 , ~Waspik 12-12-1662 , † 1711, [] Loon op Zand 29-3-1711.

  7 kinderen


 4. Anthonie Chiele de Haan , * 1668 , ~Capelle (NB) 22-7-1668 , † ±1702 .
   Overleden rond 1702.

  x Capelle (NB) 24-1-1700   Janneke Jans van Babel , *Capelle (NB) ±1675 .
   Otr. op 9-1-1700 in Capelle (NB).
   Anthonie Chiele de Haan en Janneke Jans van Babel, beijde van Cappell, sijn den 9 Januar ondertrouwt, getrouwt alhier den 24 Januar, den 26e een trouwbrief gegeeven. IJeder onder ’t classis van 3 gulden.
   Zij hadden een enig kind genaamd Michiel.

   Janneke Jans van Bavel/Babelt.

   Op 5-1-1703 in Capelle Compareerde Janneken Janss van Bavel, weduwe Anthonij Michielssen de Haan, ende heeft aengenomen van Denis Michielssen, de Haan als oom ende voogt, haer kindt, Michiel, bij Anthonij.
   Toegevoegd:Denis de Haan en Jan van Nieuwenhuijsen als voogt ende toesiender van Michiel Anthonis de Haan, Janneken van Bavel sijn vergenoegt van de uitrijking met de deling [??] van dit wees en het wees van Hendrik de Groot en Janneken van Bavel op 24-1-1722.

  1 kinderen


 5. Hendrick Gielen de Haan , * 1671 , ~Capelle (NB) 16-3-1671 , † ±1672 .


 6. Hendrik Chiele de Haan , *’s-Grevelduin-Capelle 1672 , ~’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1672 .

   Erffdeelinge voor Recht aan Schout ende gerechte van ’s Greveleuijn Cappel aangebracht op de 5e Junij 1699 bij Denis, Anthonij en Hendrick Michielse de Haan, Jan Anthonijsen Ewart in houwelijck hebbende Huijbertjen Michielsen de Haan mitsgaders den voorsr. Denis de Haan als vooght over de twee onmondige weeskinderen van Gerit Michielsse de Haan, alle als kinderen en Erffgenamen van Michiel Denis de Haan ende Maeijcken Geeritsen, ende dat vande Erffgoederen bij hen t’saemen toebehoort hebbende [..] is bij blindt Lodt te deel gevallen Anthonij en Hendrick Michielsen de Haan saamen op een huijs, hoff, backhuijsken, en erve aan gelegen, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Leendert Jansen Verhoeven, noorden Sijcken Denis de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Item alnoch de helft van twee hondt ackerlant gelegen alsvooren, belent Suijden Sijcken de Haan, noorden Meerten Mutsaart, streckende vander halver Nieuwvaart aff tot den Quekel toe. Item alnoch drie hondt weijlant off Dullaart soo putten als cuijlen, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, belent west Sijcken de Haan, oost Jan van Pas, streckende vande erve vande wed: Johannes Sprangers aff, noortwaarts op tot d’erve van Govert vander Punten toe, mits dat dit Lodt uijt sal moeten keeren eene somme vant’negentigh gulden sestien stuijvers aende looten, als te weten aent lot gevallen aan Denis de Haan sevenentwintigh gl vier stuijvers, en aant lot gevallen aende weeskinderen vanGeerit de Haan eene somme van drieentsestigh gulden twaelff stuijvers.
   Den 5e januarij 1700 soo bekende Denis de Haan van dese bovenstaande sevenentwintigh gl 4 st, en noch voorde welken dienent sestigh gl 12 st, door Anthonij en Hendrick de Haan voldaan te wesen, ergo gecasseert.

  x Capelle (NB) 19-6-1701   Aantje Cornelisse (Antje Cornelisse) Ockers , *’s-Grevelduin-Capelle ±1680 .
      Dochter van Cornelis Jansen Ockers (??) en Theuntgen Adriaens Back (??).
   Otr. op 4-6-1701 in Capelle (NB).
   Hendrik Chielen de Haan, j.m., en Antje Cornelis Ockers, j.d., beijde geboortig en woonagtigh alhier, sijn den 4 Junij 1701 ondertrouwt, alhier den 19 Junij getrouwt 1701. IJeder onder het classis van 3 gld.
   Kinderen: Michiel (3x), Cornelis, Johanna, Adriana (2x) en Maria, die in 1749 de 4e echtgenote werd van Adriaan de Jong.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.