Peter Denissen de Haen , † <1627.
Zoon van Denijs die Haen en Hendricksken .
Peter Denissen trad op als getuige bij de doop van Jan Denisse de Haan (?) .


x <1605
    Dingen Jacopsdr .    

x <1614
    Gijsbertken Wouters , † <1624.
x >1623
    Anneken Cornelis , † >1625.    

Kinderen:
 1. Denijs Peeterssen (Denijs Peterss) ( Haen) .

   Op 8-10-1622 in Groot-Waspik werden een vrijgift en wilceur opgemaakt tussen Dingen Adriaen Wijtendr. ten eenre en Aert Wessel Aerts en Denis Peterss de Haen anderzijds.

   Op 2-2-1624 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Denis Janss, geh.m. Claesken Michielss, ten eenre, en Denis Peeterss anderszijds. Tevens werd een vrijgift opgemaakt tussen Peeter Handricxss Back, geh.m. Anneken Michiels, ten eenre, en eveneens Denis Peeters anderzijds.

   Op 7-12-1627 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Cornelis Stevenss. Swart en Jan Wijten. Op 12-12-1641 was ald. sprake van een vrijgift tussen o.a. Cornelis Stevens Swart en Denis Peeterss Haen.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van de kinderen Peeter Henricxss Back worden op 28-3-1628 in Groot-Waspik vermeld. Zij verkochten toen een huijs, hoff ende ackerlant in Sgrevelduijn voor ƒ 550 aan Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss, die betaalden via een wilceur.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van kinderen Peeter Henricxss Back, verkochten in Groot-Waspik op 28-3-1628 aan Denis Peeterss Haen een ¼ delle, gemeen met erffg Bert Michielss cs. voor ƒ 180 in Sgrevelduijn, ten oosten belend aan de gemeenen dijck, ten westen aan Sgravenmoer en ten noorden aan de cooper. De prijs was op basis van de 40e penning.

   In 1631 waren Jan Janss en Denis Peeterss Haen armmeesters in Waspik.

   Op 12-12-1641 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Cornelis Stevens Swart e.a. ten eenre en Denis Peeterss Haen anderzijds.

   Op huijden desen ve november 1653 soo compareerde wij ondergeschreven Denis Peeterss de Haen, ter eender sijde, ende Janneken Berten ende Michiel Berten, haer soon ende hare gecoren voocht in desen, last weduwe wijlen Bert Gielen, ter andere sijde. Ende [zij] sijn alsoo in het minnen en vrintschappen alsoo overcomen ende veraccordeert te sijn en omme alle voordere moijten, onheijlen ende quellinghe die al reede tussen beijde sijn geresen ende noch naermaels meer soude comen te reijsen ten ware datter met desen accoorde daer inne tijts niet en werde Janneken Berten voorsien aengaende seecker tachtentich gulden die Denis Pieterss Haen sijn vrou ende kijnderen de voorss Janneken Berten onrecht en ten tallen tijden manende haer selven hebben gesupmitteert tot affdoeninge van saecke onder schout ende gerechten de welcke als seghsmannen tot de voorss affdoeninge van saecke vande voorss parthijen sijn genomen ende de parthijen alsoo met vrintschappen van een geholpen. Soo wert wel respecttelijck geconditioneert dat den voorss Denis Peeterss sijn vrouw noch sijne nacomelinge haer selver niet hebben te vervoorderen de voorss tachtentich guldens het welcken met de poth boter en meer te manen ofte eenige actie daer meer aen te behouden omme de selve op de voorss Janneken Berten ofte hare nacomelinghe meer te derven maenen dan houdende de selve daer van volcomentlijck met desen accoorde aen mij te hebben voldaen waet tegens de voors Janneken Berten geene actie op de voorss Denis Peeterssen ofte sijne nacomelinghe meer te houden.

  x 1619   Neelgen Chielens , *Waspik ±1595 .
      Dochter van Michiel Jacops en Lucia Berten (Sijcken Berten) .
   Otr. op 7-3-1619 in Capelle (NB).
   Denijs Peterse, j.m. van Capelle, en Neelgen Chielens van Waspik.
   Zij hadden zonen Peter en Chiel.

   Compareerde voor ons Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel,
   - Wouter Wouters Geenen woonende tot Raemsdoncq,
   - Arien Wouters Geenen,
   - Peeter ende Giel Denis de Haen,
   - Cornelis Jansen Schouten als in houwelijck hebbende Anneken Gijsberts de Haen, woonende mede tot Raemsdoncq, mitsgaders Matthijs Janssen van Riel als vooght vande kinderen van
   - zal: Bastiaen Ariensen Vosch, in houwelijck gehadt hebbende Maria Peeters Otterdijck;
   alle kints kinderen ende verdere erffgenamen van Peeter Denis de Haen, alle te saemen intervenierende voorde verdere vrienden ende geerfdens, en hebben in dier qualiteijt overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, aen ende ten behoeve van Adriaen Timmers, Schout alhier tot Cappel, ende Jan Christ ontrent twee en halff hondt van outs uijtgedolven mort met de gronden, genaemt de Kouwen, gelegen aende westsuhde vande Nieuwevaert, waer van Zuijden en noorden gelegen is Elandt van Nieuwenhuijsen cum suis, streckrnde vande halve Nieuwvaertaff, westwaerts op tot den Quekel toe, dat met alle wegen, stegen, schouwen en nabueren rechten, met recht daer uijtgaende, en beloven het selve te vrijen naer den rechten vanden Landen, mitsgaders alle voorcommer aff te doen tot desen daegen toe. Actum desen 15e October 1691, present Johan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Govertsen Gijben Heemraden.Parthijen verclaeren voor recht den coop te wesen dertigh gulden, te betaelen t’ste Jan in de somer 1692.

  3 kinderen


 2. Anneken Peters de Haen .

   Anneken Peter de Haensdr.

   Erffdeelinge tusschen Denis Peterss de Haen, Corst Peterss de Haen, Peter Corneliss Otterdijck x Anneken Peters de Haen dr, Wouter Peer Adriaen Geenen x Henricxken Petersdr ende Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za van de goederen aengecomen van Adriaen ende Dingeman Peterss de Haen, haerder respective broeders op 8-2-1631 in Capelle.

  x 1623   Peter Cornelis Otterdijck .
   Otr. op 17-2-1623 in Capelle (NB).
   Peter Cornelissen, j.m., geb. Sevenberghen, en Anneken Peters, j.d., beiden won. Nvt.

   Peter Corneliss Snijder/Otterdijck.

   Desen 16e februarij anno 1626.
   Opten selven dage voorss compareerden Cuenken Dircxdr Moets weduwe Henrick Peterss Buerman geassisteert met Gerit Willemss Timmer, ter eenre ende Denis Janss de Haen als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelisdr, sijne huijsvrou, Denijs Peterss de Haen, Corstiaen Peterss de Haen, Wouter x Henricxken Peter de Haensdr, Peter Corneliss x Anneken Peter de Haensdr, mede namens Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, allen erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.

  1 kinderen


 3. Hendricxken Petersdr de Haen .

   Hendricxken Peter de Haensdr.

  x   Wouter Peer (Wouter Peeterss) .

   Wouter Peer adriaen Geenen of Wouter Peter Geritss ??

   Erffdeelinge voor rechtaengebrocht tusschen Peter Deniss de Haen ende sijne kijnderen achtergelaeten bij Gijsbertken Wouters, desen ixe januarij anno 1624 in Capelle.
   Inden je is Peter Deniss de Haen geloot [..]. Item hier tegens sijn Adriaen, Corst, Dingeman, Dick Peterss de Haen ende Wouter Peterss x Henricxken Petersdr geloot [..].

   Op huijden desen xxve maij anno 1626 compareerden in Capelle: - Anneken Cornelis, wed. Peter Deniss de Haen,
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss x Anneken Petersdr,
   - Denis Janss de Haen als voocht voor het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, sijne huijsvrou za was,
   - Denis Janss de Haen ende Corst Peterss namens Dick Peterss de Haen, procuratie Grave 14-3-1626;
   Ende zij gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Wouter Peter Geritss, swager. Betaald wordt via een wilkeur.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.


 4. Dingeman Peterss de Haan , † <1632 .


 5. Adriaen Peeterss de Haan , † <1627 .

   Opten xvje maij 1624 soo heeft Adriaen Peterss de Haen geassisteert met Peter Deniss de Haen, sijnen vader, voor recht aengenomen van Michiel Janss als bestevader, sijn onmondich weeskijndt verweckt ende achtergelaten bij Adriaentken Michielssdr, sijne huijsvrouwe za. was.

   Taxatie bij schout ende gerechten van Screvelduijn Cappel gedaen vande erffgoederen achtergelaten bij Adriaen Peterss de Haen ende Anneken Dircx sijne huijsvrou, beijde overleden sonder wetige our. Actum desen xvje februarij 1626.

   Erffdeelinge tusschen
   - Denis Peterss de Haen,
   - Corst Peterss de Haen,
   - Peter Corneliss Otterdijck x Anneken Peters de Haen dr,
   - Wouter Peer Adriaen Geenen x Henricxken Petersdr ende Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van
   - Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za.
   Erffdeelinge van de goederen aengecomen van Adriaen ende Dingeman Peterss de Haen, haerder respective broeders op 8-2-1631 in Capelle.

  x   Anneken Dircxdr ( Moets) , † <1627.

   Mogelijk is Anneken een dochter van Dirck Huijbrechtss Moetss.

   Erffscheijdinge ende deelinge tusschen Cuenken Dircxdr weduwe Henrick Peterss Buerman ter eenre ende d’erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen, in sijn leven getrout hebbende Anneken Dircxdr, ter andere sijden, In voegen ende manieren naer volgende.
   Desen 16e februarij anno 1626.
   Opten selven dage voorss compareerden Cuenken Dircxdr Moets weduwe Henrick Peterss Buerman geassisteert met Gerit Willemss Timmer, ter eenre ende Denis Janss de Haen als voocht van het weeskijnt achtergelaten bij Peter Deniss de Haen geprocreert bij Anneken Cornelisdr, sijne huijsvrou, Denijs Peterss de Haen, Corstiaen Peterss de Haen, Wouter x Henricxken Peter de Haensdr, Peter Corneliss x Anneken Peter de Haensdr, mede namens Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, allen erffgenamen van Adriaen Peterss de Haen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

  x   Adriaentken Michiel Janssdr (Adriaentken Michielssdr) , † <6-1624.


 6. Dirck Peterss de Haan .

   Dirck Peterss de Haen, woonende te Grave, wordt in feb. 1626 vermeld.

   Erffdeelinge voor rechtaengebrocht tusschen Peter Deniss de Haen ende sijne kijnderen achtergelaeten bij Gijsbertken Wouters, desen ixe januarij anno 1624 in Capelle.
   Inden je is Peter Deniss de Haen geloot [..]. Item hier tegens sijn Adriaen, Corst, Dingeman, Dick Peterss de Haen ende Wouter Peterss x Henricxken Petersdr geloot [..].

   Scheijdinge ende deelinge tusschen Anneken Cornelis, weduwe Peter Deniss de Haen, ter eenre, ende d’erffgenamen ende kijnderen van Peter Deniss voorss ter andere sijden voor
   recht aengebrocht desen vje julij anno 1626 in Capelle.
   Inden iersten is Anneken Cornelis weduwe voorss geloodt [..].
   Item hiertegens sijn Denis Peterss de Haen, Peter Corneliss Snijder x Anneken Petersdr, Wouter Peterss x Henricxken Petersdr ende Corstiaen Peterss de Haen mede namens Dirck
   Peterss de Haen, alle kijnderen ende erffgenamen van Peter Deniss de Haen.


 7. Maeijken Petersdr de Haan , * >1600 .

   Opten ixe januarij anno 1624 in Capelle compareerde Peter Deniss de Haen ende heeft voor recht aengenomen van Adriaen Peterss de Haen, sijne soon als voocht, geassisteert met Joris Adriaenss
   de Roij, schout, als oppervoocht, sijn onmondich weeskijnt genaemt Maeijken Petersdr verweckt bij Gijsbertken Woutersdr, sijne huijsvrouw za. was.


 8. Corstiaen Peterssen (Cors Peters) de Haan , * ±1610 , † Loon op Zand 1662 .

  x ±1632   Anneken Adriaen Cornelissen (Anneken Adriaens) Hoeffnaegel , * ±1615 .

  5 kinderen


 9. Ghijsbrecht Peeterssen (Gijsbert Peterse) de Haan , * ±1625 , † <6-1680 .

   Er is sprake van " t weeskijnt van Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw".

   In 1631 compareerden Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van Peter Denissen de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za was, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Corneliss Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Ghijsbrecht Peterss de Haen is voldaan, 1-12-1645.

   Opten je december 1643 [?] in Capelle Soo hebben Denis Janss de Haen, de gewesen voocht van Ghijsbrecht Peeterss de Haen ter eenre en Ghijsbrecht Peeterss de Haen ter andere sijden haer reeckeninge ende liquidatie.

   Corst Corneliss Zeeu en Peeter Antonissen vander Punten staan borg voor Gijsbrecht Peeterssen de Haen, schipper, ivm de aankoop van een schip op 14-2-1657 in Capelle.

   Brussel, Jan Fierens, borger en vrijschipper, machtigt Joannes de Haen, coopman te Dordrecht, om van Gijsbert Peeterssen de Haen, schipper te Cappel, of van Corst Corneliss Zeeu en Peeter Anthonissen vander Punten geld te ontvangen op 12-5-1666 in Capelle.

   Capelle, 1-6-1680: Erfdeling door Arien en Jan Thonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen van Jenneken Teunis Pas en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swardt x Engeltien Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw , kinderen van Teunisken Corsten en Corst Cornelis de Zeeuw.
   Beroep: Schipper

  x 21-5-1656   Jenneke Teunisse (Janneken Teunis) van Pas , *Capelle (NB) 1635 , ~Waalwijk 24-7-1635 , † <6-1680.
      Dochter van Antonis Jans Corsten (van Pas) en Theuniske Corsten .
   Anneken, Ceuntien/Teuntien en Gouken/Gauda Geijsbrecht de Haen waren de nagelaten kinderen van Janneken Teunis en Gijsbrecht peeters de Haen.
   Jenneke werd Katholiek gedoopt.

   Jenneke Teunis huwde op 21-5-1656 met de uit Capelle afkomstige Gijsbrecht Peeters de Haen, schipper, waarschijnlijk een zoon van Peeter Corstiaans de Haen en Maria Hendriks. Beide echtelieden overleden vóór 1-6-1680. Op 30-5-1666 lieten zij een kind dopen in Capelle.

   Erfdeling op 1-6-1680 in Capelle door Corst Cornelis Zeeuw, wednr. Teunisken Corsten, voor deen helft en Arien en Jan Anthonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd mbt de nagelaten goederen van Janneken Teunis en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swart x Engelken Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw met de drie nakinderen van Corst Corsten de Zeeuw bij Teunisken Corsten.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.