Baijen Peters (ver) Haghen , *Zuidewijn-Capelle ±1540 , † Capelle (NB) 5-1571.
Zoon van Peter Hendrick Baijens .


x ±1565
    Toniske Adriaens Maet , * ±1540 , † Sprang 1614.
Kinderen:
 1. ? Adriaenken Baijens Haeghen , † <1604 .

   Zij was een dochter van Baijen P(i)eters Haeghen, Heemraad van Sprang 1575 en Schout van Vrijhoeve-Capelle 1579, en Tonisken Adriaens. Adriaenken had een broer Hendrick Baijens, wiens nalatenschap werd verdeeld op 14-12-1594.

  x ±1594   Joost Aerts (van den Hoek) , *’s-Grevelduin-Capelle ±1565 , † <1643.

  2 kinderen


 2. ? Huijbert Baeijens Verhaegen , † Capelle (NB) <1592 .

  x   Eelken Tonis Joosten Molengraeff , † Capelle (NB) 1624.

  3 kinderen


 3. ?? Peter Baijen Peterssen Verhagen .

   Peter Baijen Peterssen naast op 27-1-1612 in Loon op Zand goederen, die Jan Peter Arijenssen gekocht heeft van Cornelis Baijens. Vervolgens draagt hij zijn rechten over aan genoemde Jan.

   Ghijsbert Peter Baijenssen, geh.m. Lijsken Jan Peter Jacops wordt op 14-3-1633 in Loon op Zand genoemd bij een boedelscheiding in Lijsken’s familie.

   Geijsbert Peter Baijens liet op 4-6-1628 in Sprang een dochter Peterken dopen, op 29-10-1634 ald. een zoon Jan en op 22-5-1633 een dochter Thoenesken. Daarna volgden nog meer kinderen.

   Loon op Zand, 19-11-1658:
   1a. Wouter Jacopssen de Vischere, gehuwd met Anneken Tieleman Jacops, tevens voor
   1b. Peeter Baijens, gehuwd [op 19-2-1627 in Sprang] met Beatrix Tieleman Jacops,
   allen voor de helft, en
   2a. Anthonij Isack Piers, gehuwd met Fijken Jacops, tevens voor
   2b. Jenneken Cornelis Peter Jacobs, weduwe van Adriaen Anthonis de Jonge, en voor
   2c. Ghijsbert Peter Baijens, gehuwd met Lijsken Jan Peter Jacops,
   allen voor de andere helft,
   transporteren goederen aan Jan Heijliger Jansen. Deze bekent daarop een bedrag van 24 gulden schuldig te zijn.

   Ghijsbert Peeter Baijens bezat in 1662:
   - een perceel land, gelegen aan de noordzijde van de Venusstraat, groot 6 lps., 12,5 rdn.,
   - een perceel land, gelegen tegenover het voorgaande perceel, groot 1 lps.
   Daarvoor werd hij 3 gld, 2,5 st. en 10 st. aangeslagen in Loon op Zand.

   Loon op zand, 3-5-1665:
   1. Gijsbert Peter Baijens,
   2. Antoni IJsacx Piers en
   3. Jenneken, weduwe van Adriaen Tunissen van Campen de Jonge, geassisteerd met haar zoon Cornelis, transporteren goederen aan Thomas Adriaenssen de Genser.

  1 kinderen


 4. ? Cornelisse Baijen Peetersse (Cornelis Haege Baienssen) .

   Te Loon op Zand op 23-1-1600 werd een erfdeling overeengekomen tussen:
   - Jan Jan Meusse,
   - Adriaen Jan Meeuse,
   - Cornelis Bouwens, als man van Geritke Jan Meeus,
   allen kijnder van Jan Bartholomeus (Molengraeff alias Schellkens), verwekt in wettige bedde bij Mariken Adriaen Huijben,
   - Meus Jansse en Marike Jansse, oock wettige kijnder van de voorschr. Jan Bartolomeus, verwekt bij Joostke Bastiaen Joosten (Eelkens), sijne huisvrouwe, verselschapt met Jan Jansse ende Reijnder Bastiaense (Eelkens) als momboren.

   Loon op Zand, 26-2-1624: Cornelis Haege Baienssen, geh.m. Geertruijt Jan Bartholomeus, transporteert goederen aan zijn zwager Jan Jan Meeussen Molengraeff.

  x   Geritke Jan Meeus Molengraeff .
      Dochter van Jan Bartholomeus (Jan Meusse) Molengraeff en Marike Adriaen Huijben .

   Loon op Zand, 17-8-1598: Joostke, dochter Batiaen Beris weduwe Jan Bartholomeus van de Molegrave ende tegenwoordig 2e huijsvrouwe van Gherit Thonis, smit tot Cappel, met haeren momboir en tegenwoordig man voorschr. in desen, haer tochten ende recht van tochten wegen ’t welck zij hebbende is in een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Eftelinge gelegen, oostwaerts aen Jan Wouter Claessen ende Peter Jacoppse, suijtwaerts en noortwaerts aen sHeerenstraet en westwearts aen Peeter Joosten. Als nog haer tochten in een erffenisse met timmeringen daerop staende opte Ketsheuvel gelegen, oostwaerts aen de kinderen van Merten de Bie, suijtwaerts aen sHeerenstraet, westwaerts aan Gijsbert Jan Gijben ende noortwaerts aen Jan Aertssen. Met allen de hijvelden ende moerbodems daertoe behorende en voorts in alles daer sij comparante binnen Loon teochteresse in is. Gelijck als alle ’t selven de voorgen. Jan Bartholomeus in sijn leven als sijn vrij eijgen goet gepossedeert, geprofiteert ende gebruickt heeft gehadt, heeft sij opgedragen ende overgegeven [aan] Jan Jan Bartholomeus van de Molegraven, Arijen sijnen broer, ende Cornelisse Baijen Peetersse, haeren swager, allen kijnder [van] wijlen Jan Bartolomeus voorgen. Gelovende de voorst. Joostke op haer ende haer goederen etc. Actum den 17e augustus 1598.


 5. ??? Jan Baeijen Peterss (ver) .

   Schepenbank Tilburg/Goirle: Wouter Joest Bacx contra Jan Baeijen Peterss., betreft betaling van een koe, 1571.


 6. Maaijke Baeijens Verhagen , * ±1570 , † Sprang <19-11-1625 .

  x ±1590   Elent Jacobs Oerlemans , *Capelle (NB) ±1565 , † >1617.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.