Teuntje Dircxs (Thoontgen Dircxs) Hartcoorn , * ±1615 , † Berkenwoude ±1682.
Dochter van Dirck Cornelisz Hartcoorn en Leentje Jans .


x
    Arien Arienss Snoeij , † <1659.
Kinderen:
 1. Marichje Ariens Snoeij , † Ouderkerk a/d IJssel ±10-1-1735 .
   Na haar dood wordt op 7.2.1735 de inventaris opgemaakt. Haar erfgenamen zijn haar man en een zoon uit eerste huwelijk, waarbij 1/3 deel van een huis te Ouderkerk/IJ, verhuurd aan Dirk de Jager.

   N.B. Volgens B. de Keijzer in "Ons Voorgeslacht" 1977 zou Cornelis Ariens Schrevel haar echtgenoot zijn, maar deze echtgenoten worden in 1982 vermeld door A.M. Verbeek met diverse bronnen erbij.

  x   Cornelis Dircksz , † <1720.
   Zij hadden een zoon.

  x Ouderkerk a/d IJssel 28-2-1720   Jan Krijnen , * 1677 , ~Streefkerk 26-12-1677 , † Ouderkerk a/d IJssel ±23-2-1748.
      Zoon van Crijn Claesz en Ermpje Huijberts (Ermpje Huberts) .
   Otr. op 7-2-1720 in Ouderkerk a/d IJssel.
   Maritje Ariens Snoey was weduwe van Cornelis Dircksz.
   Uit dit huwelijk is 1 kind geboren, dat snel overleden is: 16.9.1721 overleden een kind van Jan Krijnen, recht f. 3,--.
   Het paar maakte een mut. test. op 13-7-1732.
   Gaarder f 3,--.
   Hij geeft bij een attestatie 30.3.1743 zijn leeftijd
   op als 64 jaar.

   Zijn huis is beschadigd en zijn schuur weggespoeld bij de watersnood van 1726.

   Jan Krijnen zelf werd nooit gevonden met de toenaam Van de(r) Lek.

   Hij komt voor in het lidmatenregister van Streefkerk
   als belijdenis gedaan 11.4.1700. Komt voor in de lidmatenlijst van Ouderkerk/IJ anno 1718.
   Hij geeft bij een attestatie 30.3.1743 zijn leeftijd op als 64 i.p.v. 65 jaar.
   In een acte van 12.8.1732 benoemt Klaas Krijnen van de Lek te Kralingen tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen zijn broer Jan Krijnen te Ouderkerk/IJ en de neef van zijn overleden vrouw Willem Janse Kooyman te Lekkerkerk.


 2. Geertge Ariense Snoeij .

   Volgens B. de Keijzer in "Ons Voorgeslacht" 1977 was Jan Jansz Sluijpicker haar echtgenoot, maar in het ORA van Gouderak was sprake van Emmittie Senten Breetvelt, die dochters Neeltie en Marrittie had geprocreert bij Geertie Ariense Snoeij.

  x   Emmitie Centen Breetvelt .

   Te Gouderak op 28 april 1704 compareerden:
   - Willem Theunisse Capiteijn, voor hem selve,
   - Pieter Huijbertse, als in huwelijck hebbende Maria Janse Snoeij, die een dogter is van Jan Ariense Snoeij,
   - Cornelis Janse van der Kleijn, als in huwelijck hebbende Neeltie Emittie Breetvelt ende
   - Leendert Ariens Claren, als in huwelijck hebbende Marrittie Emittie Breetvelt, beijde dogters van
   - Emittie Senten Breetvelt, geprocreert boij Geertie Ariense Snoeij, als mede nog
   - Arij Hendrixce Munk [??] getrouwt hebbende Geertie Ghijsbertse Veth, Aart Ghijsbertse Veth, en Marritie Ghijsbertse Veth, kinderen van
   - Ghijsbert Aartse Veth, gewonnen bij Aaltie Ariense Snoeij, ende in dier qualite te samen voor de helft erfgenamen van
   - Arij Theunisse Capiteijn en Barbara Ariense Snoeij.
   Ende verklaarde sij bij dese verkogt te hebben ten behoeven van Jan Cornelisse Post.
   Een stuk land groot een mergen en twee hondt, gelegen int Veerstalblok van Gouderak. Strekkende van de Thiendeweg af zuijdelijck aan tot aan de landscheijdinge vant Beijerse toe. Bel. ten oosten Jan Hendricxe Hoogenboom, ende ten westen de Heer Gerardus de Rotte.

  2 kinderen


 3. Cornelis Ariensz Snoeij .

   Op 6-3-1649 in Gorkum was sprake van bloedverwanten van de kinderen van Maijken Thonis, gehuwd met Cornelis Arienss Snoeij, die erfgenamen waren van Maijken Meertens, geh. met Adriaen Adriaenss Middelaer za.

  x ??   Maijken Thonis , † <1648.

  x Gouderak 12-8-1663   Annigje Jans .
   Otr. op 21-7-1663 in Gouderak.
   Cornelis Ariensz Snoeij en Annigje Jans. Zij hadden een dochter Teuntje vernoemd naar Cornelis’ moeder.

  3 kinderen


 4. Snoeij Aderiaense (Snoeij Ariensz) ( Snoeij) .
  Snoeij Ariensz trad op als getuige bij de doop van Theuntje Pieters Hartcoorn .

   Snoeij is zowel gebruikt als voornaam en achternaam.

   Gouderak, 23-6-1671: Cornelis, oud 3 j., zoon van Snoeij Ariensz., won. Kattendijksblok te Gk., is verdronken en wordt geschouwd.

   Snoeij Aderiaense, woonende in Molenaersgraef werd op 11-4-1670 in Dordrecht vermeld:
   Cornelis Barentse van Asperen, woonende int Elshout, ende Snoeij Aderiaense, woonende in Molenaersgraef, bezochte een herberg op het dorp Alblasserdam op 26 Julij des jaers 1669 lestleeden op de tweeden dach van de Alblasserdamse paerdemaert. Zij verzochten om een pinte wijn, twelck den deponent, schout Jan van Asperen, haerluijden behandicht heeft, ende t selve overgegeven hebbende, heeft den voornoemde Cornelis van Asperen den deponent met hevige woorden uijtgevaren ende geseijt "ghij hout het met den secretaris Muijs ende ghij sijt een schelm, dat ghijt met hem hout", daer op den deponent antwoorde "ick en hout met niemant niet, en ikc en weet niet beter of ick ben een eerlijck man".
   Op een gegeven moment zijn den meergemlte Cornelis van Asperen nevens sijnen broeder Jan van Asperen uijt de voorcamer tot int voorhuijs van de voorsz. huijse gecomen, ider met een bloot mes in hun handt ende hebben met groot gedruijs, tieren ende baeren geroupen: "laet Muijs uijt comen, wij sullen hem wel bruijen". Daarop heeft een vande voorsz. geweldigers ende oproermaeckers t’mes uijt de hant genoomen, ende hebben terstont haer doen uijt de huijse gestooten ende voor de duer gedrongen, sijnde daer hebben sijluijden geweldigers veel remoer ofte geraes gemaeckt.

   Snoeij Ariense, als getrout hebbende Emmitgen Goossens, woonende onder Brouck ende Tuijl, werd op 15 dec. 1676 vermeld.

  x Gouderak 28-5-1665   Crijntje Goosens (Ermitgen Goossens) , * ±1640 .
   Snoeij Ariens & Crijntje Goosens. Kinderen: Arien, Kornelis, Tijs en Goossen.

   Crijntje/Ermitgen Goossens was een dochter van Goossen Ellertse. Zij had een broer Eldert Goossense en een zuster Leentie Goossens. Annitie Chijsen was in haar leven weduwe van Goossen Ellertse.

   Rechtdach gehouden op 10 nov. 1676 in Gouderak.
   Dempto Michiel Pieterse ende Ingen Boer.
   Crijn Jacobse, woonende aen de Groenendijck onder de jurisdictie van Ouderkerck op de IJssel, ged(sic) ende arrestant op seeckere hofstede met huijs, bergh ende schuer, met ontrent darthien mergen, soo hoij, weij als kenniplant, gelegen in Cattendijcksblock, toecomende ofte daer schuldich zijn voor te verantwoorden, Eldert Goossense ende Snoeij Ariense, als getrout hebbende Ermitgen Goossens, woonende onder Brouckhuijsen, Cornelis Corp(?) als getrout hebbende Leentie Goossens, woonende onder Haestrecht ende Annetgen Thonisse, woonende aen de Groenendijck onder Ouderkerck, alle kinderen ende erfgenamen van Goossen Ellertse, in zijn leven gewoont hebbende int Cattendijcksblock van Gouderack. Omme daer aen te verhalen 5 jaeren intresse tot 31-10-0. sjaers. Versoeck decretatie vant arrest ende weetering state. Geswoorenen fiat decretatie van het gedaene arrest.

   Rechtdag gehouden 15 dec. 1676 te Gouderak;
   Crijn Jacobse Boer, eijser ende arrestant Contra Ellert Goossense ende Snoeij Ariense, als getrout hebbende Emmitgen Goossens, woonende onder Brouck ende Tuijl, Cornelis Lap,getrout hebbende Leentie Goossens, woonende onder Haestrecht, ende Annetgen Goossens, weduwe van Leendert Theunisse, woonende aen de Groenendijck onder Ouderkerck, alle kinderen ende erfgenamen van Goossen Ellertse geds. De eijser dient van als als op de ge nov. 1676 laetstleden.
   Ellert ende Leentie Goossens voor haer selve ende vervangende noch haer sterck maeckende voor de verdere geds. Gunnen condemnatie ende versoecken atterminatie omt geeijste te mogen betaelen met een half intresse gereet geIt, op meije 1677, een jaer ende voorts alle ses maenden gelijcke jaer intresse tot de volle betaelinghe toe.
   Compareerde ter Secretarije van Gouderack, Cornelis Gerritse Haveman, woonende tot Moordrecht, welcke verclaerde hem selve te constitueeren als borge voor de kinderen van Goossen Ellertse, ende dat voor het geeijste in de saecke van Crijn Jacobse, woonende aen de Groenendijck.

   Regtdag gehouden 1 sept. 1693 te Gouderak:
   Arien Centen womenede in Ouderkerk als erfegenaam van Ellert Centen zijne Broeder, arrestant op soodanige hofstede met omtrent 8 1/2 mergen, soo hoij en henniplant, als Annitie Chijsen in haar leven weduwe van Goossen Ellertse, met den dood ontruijmt ende naargelaten heeft, toe comende ofte daer schuldich zijn voor te verantwoorden, de kinderen en erfgenamen van de voorn. Annitie Chijsen ende sulcx eijser. Contra Deselve kinderen ende erfgenamen van de voorn. Annitie Chijsen geds. provisie te begeeren. De eijser concludeert tot decretatie van de gedane arrest tot uijteijnde van de saeck, wijders tot kennen ofte ontkennen, ten minste ter goede trouwe van de besegelde rentebrief voor Schout ende Geswoorenen van Gouderack gepasseert 29 jan. 1675. van Dijck versoeckt decretatie vant gedane arrest, wijders int regard van Ellert Goossense ende Annitie Goossens destant ende ter regard van Snoeij Ariense, als getrout hebbende Crijntie Goossens, ende Cornelis Pieterse Laij, getrout hebbende Leentie Goossens, een gerechtelijcke buijten weet. Geswoorenen fiat de weet voor de Bode.

  5 kinderen


 5. Aaltie Ariense Snoeij .

  x   Ghijsbert Aartse Veth .
   Kinderen: Geertie, Aart en Marritie.

   Te Gouderak op 28 april 1704 compareerden:
   - Willem Theunisse Capiteijn, voor hem selve,
   - Pieter Huijbertse, als in huwelijck hebbende Maria Janse Snoeij, die een dogter is van Jan Ariense Snoeij,
   - Cornelis Janse van der Kleijn, als in huwelijck hebbende Neeltie Emittie Breetvelt ende
   - Leendert Ariens Claren, als in huwelijck hebbende Marrittie Emittie Breetvelt, beijde dogters van
   - Emittie Senten Breetvelt, geprocreert boij Geertie Ariense Snoeij, als mede nog
   - Arij Hendrixce Munk [??] getrouwt hebbende Geertie Ghijsbertse Veth, Aart Ghijsbertse Veth, en Marritie Ghijsbertse Veth, kinderen van
   - Ghijsbert Aartse Veth, gewonnen bij Aaltie Ariense Snoeij, ende in dier qualite te samen voor de helft erfgenamen van
   - Arij Theunisse Capiteijn en Barbara Ariense Snoeij.
   Ende verklaarde sij bij dese verkogt te hebben ten behoeven van Jan Cornelisse Post.
   Een stuk land groot een mergen en twee hondt, gelegen int Veerstalblok van Gouderak. Strekkende van de Thiendeweg af zuijdelijck aan tot aan de landscheijdinge vant Beijerse toe. Bel. ten oosten Jan Hendricxe Hoogenboom, ende ten westen de Heer Gerardus de Rotte.

  3 kinderen


 6. Barbara Ariense Snoeij , † <1705 .
   Te Gouderak op 28 april 1704 compareerden:
   - Willem Theunisse Capiteijn, voor hem selve,
   - Pieter Huijbertse, als in huwelijck hebbende Maria Janse Snoeij, die een dogter is van Jan Ariense Snoeij,
   - Cornelis Janse van der Kleijn, als in huwelijck hebbende Neeltie Emittie Breetvelt ende
   - Leendert Ariens Claren, als in huwelijck hebbende Marrittie Emittie Breetvelt, beijde dogters van
   - Emittie Senten Breetvelt, geprocreert boij Geertie Ariense Snoeij, als mede nog
   - Arij Hendrixce Munk [??] getrouwt hebbende Geertie Ghijsbertse Veth, Aart Ghijsbertse Veth, en Marritie Ghijsbertse Veth, kinderen van
   - Ghijsbert Aartse Veth, gewonnen bij Aaltie Ariense Snoeij, ende in dier qualite te samen voor de helft erfgenamen van
   - Arij Theunisse Capiteijn en Barbara Ariense Snoeij.
   Ende verklaarde sij bij dese verkogt te hebben ten behoeven van Jan Cornelisse Post.
   Een stuk land groot een mergen en twee hondt, gelegen int Veerstalblok van Gouderak. Strekkende van de Thiendeweg af zuijdelijck aan tot aan de landscheijdinge vant Beijerse toe. Bel. ten oosten Jan Hendricxe Hoogenboom, ende ten westen de Heer Gerardus de Rotte.

  x   Arij Theunisse Capiteijn , † <1705.
      Zoon van Theunis Capiteijn en ?

   Arij had een broer Willem Theunisse Capiteijn.


 7. Neeltghen Ariens Snoeij .

   Neeltghen Snoeij was gehuwd met Chiel Aertszn.


 8. Jan Arijense Snoeij , *Berkenwoude ±1630 , † >1701 .

  x ±1660   Neeltje Geerlofse , *Berkenwoude ±1635 , † ±1680.

  x Berkenwoude 14-6-1682   Stijntje Jans , † <1698.
   Otr. op 30-5-1682 in Berkerwoude.
   Jan Arijense Snoeij, wed. van Neeltje Geeluwe, & Stijntje Jans, j.d., beijde woon. in Berkou, zijn bij ons in [..] ondertrouw opgenomen. Getrout [..] Berkou d& 14 Junij.

  x Gouderak 28-11-1697   Neeltje IJsbrantse (Nelligje IJsbrants) van der Tak , * ±1650 .
   Otr. op 8-11-1697 in Gouderak.
   Jan Ariensz Snoeij & Nelletje IJsbrands van der Tak. Hij was weduwnr. van Strijntje Jans. Zij was weduwe van Simon Rengersz.

   Nelligje IJsbrants trad op als getuige bij de doop van Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij .

  10 kinderen


 9. Leentge Ariens Snoeij , * ±1640 .

  x ±1664   Arien Willems Baertman .
      Zoon van Willem Adriaensz Baertman (?) en Anneken Claes (?).

   Op 2-6-1667 woonde Arij Willems Baartman te Bloclant.

  4 kinderen


 10. Ariaentge Ariens (Arijaentie Arijens) Snoeij , *Berkenwoude ±1645 , † Barendrecht ±9-9-1702 .

  x   Rocus Heijndricks van der Gijp , *Barendrecht 1637 , ~Barendrecht 12-4-1637 , † <1671.
      Zoon van Hendrick Maertensse en Maritge Adriaens (Maritge Ariens) .
   Otr. op 17-2-1669 in Barendrecht.
   12-04-1637 o: Rochus v: Hendrick Maertens, m: Maritgen Ariens, g: Crijn Maertens, Adriaentge Jans.

   Hij is een zoon van Hendrick Maertensz en Marritgen Adriaensdr.

  x   Cornelis Ariens van der Grient , *Oost-Barendrecht ±1651 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.