Peter Gerit Andriessen (Peeter Gerits) (van der Hoeven) , * ±1560 , † ±1619.
Zoon van Geraert Andriesz (van der Hoeven) en Lijntke Petersdr .


× ±1580
    Anneke Adriaen Thonis (Anneke Adriaens) de Jonge , * ±1555 , † ±1644.
Kinderen:
 1. Gerrit Peeters (van der Hoeven) , † <4-1627 .

  ×   Thunisken Gerarts Antonissen (Thunisken Gerarts) Smit , * ±1585 , † <1623.

  4 kind(eren)


 2. Adriaen Peeters de Oude (van der Hoeven) , † <17-1624 .

   Adriaen Petersen Gerits trouwde Judith Jans Rutten van Seon en liet op 21-10-1618 Elken dopen.

   In de erfdeling van 21-1-1620 te Vrijh. Capelle, na het overlijden van de vader, is er sprake van Adriaan Peeter Geerits den ouden in tegenstelling tot een jongere broer Adriaan Peeters, die eveneens in acten voorkomt.
   Beroep: Schout van Zuidewijn-Capelle.
   Zijn weduwe hertrouwde in 1624.

  × Capelle (NB) 17-6-1617   Judith Jansen (van Son) , * ±1595 .
      Dochter van Jan Rutten van Son en Beatris Adriaens Roothals .
   Adriaen Peters, jongesell, met Judith Jansdr,, jonge doohter, beyde van Cappell, den 17 Juny 1617. Als weduwe zou Judith hertrouwen met Bastiaen Peterss de Roy.

   Zij was een dochter van Jan Rutten en Beatrix Adriaensdr Roothals. Zij hertrouwt op 19-10-1624 met Sebastiaen Peters de Roy.

   Opten vije januarij anno 1623 compareerden in Capelle: Judith Jans, weduwe wijlen Adriaen Peterss. za., in sijnen leven schout inde Sijdewijn, geassisteert met Henrick Dirckss. vander Maes ende heeft van Gerit Peters, als voocht in bijwesen van Andries Peters, sijnen broeder, voor recht aengenomen haer onmondich weeskijndt verweckt ende geprocureert bij Adriaen Peterss voorss.

  1 kind(eren)


 3. Marten Petersz (van der Hoeven) , † <1623 .

  × 1620   Maijken Jorisse de Roij , * ±1595 .
      Dochter van Joris Adriaensen (Joris Adriaenss) de Roij en Erken Wouters .
   Otr. op 1-1-1620 in Capelle (NB).
   Marten Peterssen, j.m., won. in Vrijhoeven, en Maaijken Jorissen de Roij, wed. van Wouter Arissen Roothals, won. in Capelle.

   Blijkens de acte van taxatie van hun nalatenschap liet dit paar 2 kinderen na, maar hun namen zijn mij niet bekend.

   Maijken is een dochter van Erken Wouters en Joris Adriaensz, schout van ’s-Grevelduin-Capelle. Zij had kinderen.

   Op huijden desen xxiiije september anno 1617 in Capelle compareerden Wouter Adriaenss Roothals x Maeijken Joris, sijne tegenwoordige huijsvrou. Hij maakt zijn testament. Genoemd: Jan Jan Ruttens, neeff.

   Erffdeelinghe tusschen Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouters, weduwe Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende de kijnderen vandsen selven Joris Adriaenss de Roij, ter andere sijden, vande hen lieder gronden ende moerdellen hier naer geschreven die sij tsamen inden Dullaertinbedeelt leggende hebben ende bij Jan Lauriss Lantmeter op heden date deses in presentie ende ten overstaen van Adriaen Joachimss, als hemraet, ieders perceel affgemeten heeft als volcht, ende voor recht aengebracht desen xxije junij anno.
   Inden iersten is Sebastiaen Peterss Boer geloodt [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss de Roij als voocht vanwegen Aert de Rij Joriss ende Iken Joris de Roij dr, Wouter de Roij Joriss, Jan Dirckss van Nederveen namens Mr Adriaen van Meusijenbrouck namens Maeijken de Roij Jorisdr, procuratie Shertogenbosch
   13-6-1628, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, geloodt [..].

   Wouter de Roij Joriss, Aert de Roij ende Maeijken Jorisdr. zijn voldaan op 16-12-1630 in Capelle.

   Op huijden den xiiije aprilis anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr weduwe wijlen Merten Peterss za ende geassisteert met Gerit Peterss als voocht ende Joris Adriaenss de Roij, schouteth ende heeft wettelijcke voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Merten Peterss za.
   Anneken wed Peter Geritss en Adriaen Peterss, schout inde Sijdewijn, zijn nog belanghebbende.

   Opten vije october anno 1622 compareerden Maeijken Jorisdr., wed. Merten Peterss. Zij maakt haar testament.

   Maijken Jorisse trad op als getuige bij de doop van Peeter Bastiaenss van Gorp , de doop van Henrick Bastiaenss van Gorp .


 4. Adriaen Peter Gerets (Adriaen Peeters de Jonge) (van der Hoeven) , † <1640 .

  × Sprang 29-4-1626   Keuntgen Franssen (Ceuntie Frans Corsten) de Bije , *Sprang ±1600 .

  3 kind(eren)


 5. Lijntken Peter Gerit Andriesdr (Lijntke Peeters) (van der Hoeven) , * ±1583 , † <4-1627 .

  × ±1615   Meerten Meertens (Merten Mertenss) , * ±1580 , † ±1625.

  2 kind(eren)


 6. Andries Peeters (Andries Peter Geritss) (van der Hoeven) , * ±1590 , [] Capelle (NB) 12-5-1664.

   Andries trouwde met Alitken Goverts van der Punten, begrafenis aangegeven op 13-1-1648, dochter van Govert Jacobsz en Anneke Peetersdr. Huwelijkse voorwaarden werden op 20-6-1626 te ’s-Grevelduin-Capelle opgemaakt. Kinderen: Pieter, Govert, Anneke, Gerrit en Elisabeth.
   Zie: "De Brabantse Leeuw" 1957.

   Voogdij Capelle, 11-4-1630: Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeve, voor sijne administratie die hij als toesiender tzedert denjaer 1628 offe over voorgaende reeckeninghe gehadt heeft.
   Present waren Peter Hendrickss als voocht en Dirck Peterss als oom.
   Toegevoegd: Andries moet aan zijn moeder Anneke Adriaens geld betalen.

   Sprang, 16-2-1646:
   Wij, Andries Peterss voor sijn selven, ende mede als voocht vande twee onmondige kijnderen, achtergelaten bij Adriaen Peterss sijnen broeder za:, ende Michiel Willemss Jagerss als toesiender derselve kijnderen,
   Dirck Peterss voor sijn selven, Adriaen Handrickss Back als getrout hebbende Aentken Geritsdr., Cornelis van D[??], als getrout hebbende Anneken Geritsdr, Peter
   Tonisse Timmer als getrout hebbende Maeijken Geritsdr, elck voor haer selven, Peter Sebastiaenss, ende Abraham Janssen Spranger als getrout hebbende
   Ariaentke Sebastiaensdr mede elck voor haer selven, tsamen erfgenamen van Anneken Adriaenss, weduwe van Peter Gerit Andriessen za:, bekennen midts desen
   ten vollen voldaen ende ver..eucht te sijn, soo aen [..], als bij accoorde ende quijtscheldinge door handen van Jasper Joosten van alle rentebrieff vandrije
   ca: guldens jaerlijcxs van date den XXV dach September anno XVIc ende vier inhoudelijck het capitael vijff ende veertich ca: guldens, blijckende de
   principale brieff daer dese mede doorsteeken is, ende begeeren wij tsamen alle als erffgenamen van Anneken Adriaenss weduwe voornoemt opten Secretaris ende
   wethouderen van Sprang dat hij dese brieffe ten register ofte protocolle van Sprang, geliest te casseeren doot ende te nijet doen, soo wel in onse absentie als presentie toircomen desd bij ons gelijckelijck onderteeckent opten XVIIIen dach februarij XVIc ses ende veertich. Onder stond geteeckent
   Adriaen Hendrickss Back.
   Beroep: Secretaris van Vrijhoeve. van 1626 tot 1626

  ×   Alitken Goverts van der Punten , † ±1648.
      Dochter van Govert Jacobsz van der Punten en Anneke Peter Anthonisdr .
   Otr. op 20-6-1626 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Get. bij het huwelijk: Antonis Govertss van der Punten en Adriaen Peter Gerets (Adriaen Peeters de Jonge) (van der Hoeven) .

   Huwel. voorw. voor schepenen van ’s-Gravelduin-Capelle op 20-6-1626.

   Alitken was een dochter van Govert Jacobsz. en Anneke Peetersdr.

   Op huijden desen xe junij anno 1626 compareerden Andries Peter Geritss, secretaris inden Vrijhoeven, toecomende bruidegom, geassisteert met Adriaen Peterss, sijnen broeder, Gerit Andriess ende Antonij van Andel, schout tot Besoijen ende Jan Mathijss, sijnen oom ende neven, ter eenre ende Aliken Govertsdr, toecomende bruijt, geassisteert met Antonis Govertss, haeren broeder, ende Adriaen Joachimss, haeren oome met Dircxken Peters, haeren moeije, ende Adriaen Dirckss van Clootwijck, haeren neve, ter andere sijden. Zij maken hun houwelijkse voorwaerden.
   Op 3-10-1651 was sprake van Andries Peeters, sijnde getroudt geweest met Alitken Goverts van der Punten saliger.

  5 kind(eren)


 7. Gerarten Petersen (Geriken Peeters) (van der Hoeven) , *Capelle (NB) ±1590 , † <4-1627 .

   Compareerden voor ons schout ende gerechten vande Vrijhoeven opten xxije dach der maent junio xvjc ende seventwintich [1627] die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeders
   - Gerit Peeterss ende Adriaen Peeterss beijde za.,
   ende int bijwesen ende ten overstaen van
   - Sebastiaen Peeterss de Roij als getrout hebbende Jucicq Jansen, wed. van Adriaen Peeterss za. voorss ende
   - Dierck Peeterss voor hem selven ende
   - Jan Janssen den Jongen als voocht van die
   onmondige weeskijnderen achtergelaten bij
   - Merten Mertenssen ende Lijnken Peetersdr za. ende
   - Sebastiaen Peeterss de Roij als volcomen last hebbende van Peeter Handrickxssen van Gorp als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeder Sebastiaen Handrickxssen ende Geriken Peetersdr za. ende Handrick Peeterss als toesiender van die voorss kijnderen. Ende [zij] gaven tegesamenderhant over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeterss, haeren broeder.

   Opten xiiije dach junijus anno 1627 compareerden Jacop Peeterss Rommen ende int bijwesen ende ten overstaen van Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Sebastiaen Handrickxss van Gorp ende Geriken Peeterssdrza ende Andries Peeterss als toesiender ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Rommen.

  ×   Sebastiaen Handrickxssen (Bastiaen Hendricks) van Gorp .
      Zoon van Henric Laureijsz van Gorp (?) en Marij Adriaen Wouters Roothals (?).
   Otr. op 24-1-1614 in Capelle (NB).
   Bastiaen Hendrixse, j.m., en Gerartgen Petersd., j.d., beide van Cap. gingen ald. op 24-1-1614 in otr.
   Kinderen: Peter, Adriaentken en Henrick.

   BAstiaen Hendricxsen Laureissen van Gorp.

   Bastiaen Hendricks en Peter Hendricks waren broers.

   Op huijden desen xxije maij anno 1619 in Capelle compareerden:
   - Joris Adriaenss de Roij, ter eenre, ende
   - Anneken Adriaenssdr. [de Jonge], wed. Peter Gerit Andriess [van der Hoeve] met haere kijnder: Gerit ende Adriaen Peterss,
   - Merten Mertenss x Lijnken Petersdr. [van der Hoeve] ende
   - Sebastiaen Henrickss [van Gorp] x Geriken Petersdr. [van der Hoeve],
   allen namens voor allen den anderen broeders ende susters ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Capelle, 11-4-1630: Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Peeter Handrickss van Gorp van sijne administratie die hij als voocht over de onmondige weeskijnderen van Sebastiaen Handrickss, zijnen broeder za., tzedert den jaere 1628 gehadt heeft.

   Capelle, 5-4-1639:
   Erffdeelinge aengebracht bij
   - Peeter Bastaienss voor hem selven,
   - Abraham janss Spranger x Adriaentken Bastiaens voor hem selven ende
   - Henrick Bastaienss voor hem selven,
   alle als kijnderen van Bastiaen Henricks van Gorp ende Eeltken Peetersdr ende dat van haere erffelijcke goederen haer bij haeren voorss ouders achtergelaten ende metter doot geruijmt mitsgaders haer aengecomen ende bestorven van Eeltken Adreiaensd,r haere nichte.

  4 kind(eren)


 8. Dierck Peeters (van der Hoeven) , * ±1595 , † <1680 .

   Zie: "De Brabantse Leeuw" 1957 en "Gens Nostra" 2016.

   Compareerden [in Vrijhoeven] opten xiiije dach februarij 1646 Andries Peeterss voor sijn selven ende mede als bloetvoocht vande twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Adriaen Peeterss za verweckt bij Keunken Franss int bijwesen ende overstaen van Michiel Willemssem Jaegers als toesiender der selver voorss weeskijnderen, Dirck Peeterss voor sijn selven, Adriaen Handrickxss Back x Aentken Geerits, Andries Peeterss alnoch procuratie, G’berg 14-4-1639, hebbende van Cornelis Danielss van Deuren x Anneken Geerits dochter, Peeter Tonissen Timmer x Maeijken Geeritsdochter, Peeter Meertens voor sijn selven, Jan Janssen Spranger x Aenken
   Meertensdochter, Peeter Bastiaenss, alle kijnderen ende erffgenamen van Anneken Adriaenss za haere moeder ende bestemoeder alle was ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soegewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger ende Dirck Wouterss Smits.

  ×   Peeterken Jans de Bont .
   Het echtpaar testeerde op 25-12-1676 te Capelle. Kinderen: Peter, Jan, Maeijken en Gerrit (2x).

  1 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.