Willem Pieters Hofman , * ±1590 , † ±1625.
Zoon van Pieter Adriaensz Hofman en Gooltge Jacobs .


x ±1615
    Maritgen Ghijsbrechts (Marichge Gijsberts) , * ±1590 , † ±1651.
Kinderen:
 1. Ghijsbrecht Willemsz (Gijsberth Willemse) Hofman .

   Mijnsheerenland, 6-1-1637: Ghijsbrecht Willemsz. Hoffman op Puttershoek bekent 400 gulden schuldig te zijn aan de eerzame Joahnnes Cools te Dordrecht. Hij stelt als hypotheek 2 morgen land in het Oost-zomerland (voor de Blaak). Zuidoostwaarts: de vliet, west: Annechgen Ariensdr., noordoost: de weg en zuidwest: de dijk.

  x Puttershoek 7-3-1638   Grietien Joris .
   Otr. op 13-2-1638 in Puttershoek.
   Gijsberth Willems Hofman, j.m. van Puttershoek, en Grietien Joris.

   Grietien Jorisdr., weduwe van Gijsbert Hoffman, wonende op ’s-Gravendeel machtigde op 15-5-1679 haar schoonzoon Jacob Isbrantse van der Stickel om vanwege haar omtrent 2 morgen land in Glipperland onder de Heerlijkheid van Moerkercken en haar huis en erf op Puttershoek te verkopen. Noord de weduwe Polderman en zuid de erfgenamen van Abraham Hacksteen.

   Jacob Isaack van der Stickel, wonende op ’s-Gravendeel verkoopt op 20-5-1679 in opdracht van Grietien Jorisdr., weduwe van Gijsbert Hoffman, 2 morgen land in Glipperland onder Moerkerkecken aan Gijsbert Jacobsse Hoffman, wonende te Puttershoek. Oost de vliet, zuid de dijk, west de koper zelf en noord de Blaakse weg. Verkocht voor 600 C.gulden.

   Jacob Isaackse van der Stickel te ’s-Gravendeel verkoopt op 21-2-1681 aan Jacob Jacobse Hoffman op Puttershoek 1 morgen zaailand aan de Maasdamse weg. Oost Aert van der Kest, zuid de Maasdamse weg, west en noord Grietie Jorisdr., weduwe van Gijsbert Hoffman, schoonmoeder van de verkoper. Verkocht voor 320 C.gulden.

  1 kinderen


 2. Arien Willemsz (den) Hofman , † >1651 .

   Mijnsheerenland, 27-3-1628: Lenert Jacobsz., schout te Puttershoek en oppervoogd van de 3 weeskinderen van Willem Pietersz. en Maritgen Ghijsbrechtsdr., verklaart in de presentie van Arien Willemsz. Hoffman, dat zij nu en ten eeuwige dagen 8 morgen bouwland gegrondkaveld hebben. Arien Willemsz. Hoffman blijft bedeeld aan een stuk weiland ter grotte van 2 morgen en 100 roeden, liggende in het Oudeland van Maasdam. West het land van de kinderen van Cornelis Joppensz. en Thonis Plonen. Terwijl de 3 weeskinderen bedeeld blijven aan een stuk teelland ter grootte van 1 morgen en 200 roeden ,gelegen aan de noordeinde van de Groeneweg, en nog aan een stuk weiland ter grootte van 2 morgen en 300 roeden, gelegen onder de jurisdictie van Puttershoek, tegenover het huis[ing] van Maritge Ghijsbrechtsdr. Tevens nog aan een stuk teelland in het Blaakse Zomerland ter grotte van 2 morgen. Zodat de 3 weeskinderen in totaal 5 morgen en 500 roeden land bezitten. Aan hun broer Arien Willemsz. zouden zij moeten uitkeren de som van 90 Carolusgulden, omdat diens land van mindere waarde is dan het land van de weeskinderen.

   Zaak tussen eiser Aryen Willemss. Hoffman en gedaagde Jacob
   Willemss. Hoffman in 1652 in Maasdam: verzoekt betaling van 22 Car. gld. als rest van een erfhuiscedulle. Vonnis: gedaagde moet 11
   gld. 5 stuivers aan eiser betalen en alle rechtelijke kosten. Akte getekend door schout Willem Meertenss. en Vas Cornelysz. en Jan Aryensen Maesdam, heemraden.

  x   Marijke Margrietendr .
   Zij hadden een dochter Annichgen, echtenote van Jop Lenertsz. op Puttershoek.

   Adriaan Willemsz. den Hofman, wijlen geechte man van
   Marijke Margrietendr., wordt op 29-5-1551 in Mijnsheerenland genoemd.

  1 kinderen


 3. Machteld Willems Hofman .


 4. Willem Willems (Willem Willems den Oudsten) Hofman .


 5. Jacob Willemsz (Japick Willems) Hofman , * ±1615 .
  Japick Willems trad op als getuige bij de doop van Aariaentie Gijsberths Hofman (??) .
   In Maasdam op 1-2-1659 compareert Ariaentie Cornelisen, weduwe van zaliger Jacop Willemse Hoffman, in zijn
   leven secretaris van Maasdam, geassisteerd met Eldert Pieterse, haar gekoren voogd in dezen, , ter eenre, en Gijsbert Willemse Hoffman met Willem Willemse Hoffman, als bloedvoogden van Willem Jacobse Hoffman, oud ontrent 15 jaar, en Gijsbert Jacobse Hoffman, oud ontrent 13 jaar, allen kinderen van zaliger Jacob Willemse Hoffman bij de
   voornoemde Ariaentie Cornelisse, ter andere zijde. Met tussenkomst van de schout als oppervoogd van sheren wege, komen de partijen tot een accoord aangaande de besterfenis.
   Ariaentie Cornelisse blijft in de boedel zitten en moet daarvoor haar kinderen groot brengen etc. tot hun mondigheid, te weten 18 jaar, of huwelijkse staat en vervolgens aan elk der kinderen 200 gld. uit te reiken. Bij vooroverlijden van een der kinderen komt diens portie aan het andere. Ariaentie verbindt hiervoor haar persoon en roerende- en onroerende goederen.

   Mijnsheerenland, 24-6-1628: Schout en heeraden taxeren 2 morgen land in het Zomerland voor de Blaak door Jacob Pietersz. Hoffman ten behoeve van de 3 weeskinderen door Willem Pietersz. Hoffman overgedragen. De morgen wordt geschat op een waarde van 450 Cgld.

   Maasdam, 23 juni 1647: Rekening van Jacob Willemss. Hofman van de erfhuiscedule van A. Jacobss.
   Coomen, weduwnaar van Lijntie Cornelis, gedaan voor Willem Maertenss. schout, Jacob Corn(elisz.) Snokelaer en Jan Dirckxs. van der Wier, heemraden tot Maasdam. Ontvang = 92 gld. 1 stuivers 17 penningen.

   Maasdam, Burendingdag 22 februari 1650: Jacob Willemss. Hofmann, secretaris tot Maasdam, eiser, contra Jop leendertss. Vogelaer, mede wonende aldaar, gedaagde. De eiser verzoekt betaling van de gedaagde van 28 Car. gld. 13 stuivers volgens rekening [..] en nog 5 gld. 15 stuivers bij de gedaagde in verscheidene ’reyssen verteert’.

   Zaak tussen eiser Aryen Willemss. Hoffman en gedaagde Jacob
   Willemss. Hoffman in 1652 in Maasdam: verzoekt betaling van 22 Car. gld. als rest van een erfhuiscedulle. Vonnis: gedaagde moet 11
   gld. 5 stuivers aan eiser betalen en alle rechtelijke kosten. Akte getekend door schout Willem Meertenss. en Vas Cornelysz. en Jan Aryensen Maesdam, heemraden.

   Sint-Anthoniepolder, 27-9-1654: "Jacob Willemsz Hoffman, secretaris van den dorpe en heerlijkheid van Maasdam, attesteert dat hij zijn moeder, Marijken Gijsbrechtsdr. zaliger, diverse malen en meningmaal heeft horen zeggen dat zij zaliger Pieter Adrijaens Hoffman, zijnde haar mans vader, dikwijls heeft horen verhalen dat hij in het jaar 1601 van Willem Maghielsz van Pietershoeck had gekocht zekere twee mergen, 311 roeden leenland, ieder mergen om 800 Car. gld., welks land was gelegen in het Oudeland van Puttershoek, komende met het zuideinde aan de groenenwegh recht jegens de h. geest Ploocken van Mijnsheerelant van Moerkercken".

  x Dordrecht 3-6-1652   Beatrix Cornelisse , *’s-Gravendeel ±1628 , † <1702.

  2 kinderen


 6. Willem Willems Hofman , *Maasdam 1628 , ~Maasdam 1-3-1628 , † ±1685 .

  x Puttershoek 12-2-1653   Beatrix Cornelisse , *’s-Gravendeel ±1628 , † <1702.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.