Adriaen Jacobsz Hordijck , *Oost-Barendrecht ±1545 , † Oost-Barendrecht 1598, [] Barendrecht .
Zoon van Jacob Adriaen Gerritse ( Hordijk) en NN. Hordijk .


× ±1570
    Grietgen Japhitten , *Oost-IJsselmonde ±1550 , † Barendrecht ±1636.

RECHTSBOVEN: De kerk van Barendrecht dateert uit 1512.

Kinderen:
 1. ? Grietje Ariaensdr , † <1609 .
   Op 1 november 1621 was er sprake van "het nagelaten weeskind van Grietje Adriaensdr" en daarbij is ook sprake van de grootmoeder van Annke Jacob Jansdr., dus zij moet het nagelaten weeskind zijn, het enige (overlevende) kind uit het 1e huwelijk van Jacob Jansz Heijsen.

   Jacob Adriaensz. Hordijck doet in plaetse van za. Jacob
   Maertensz. in sijn leven voigt geweest met Lourens Jacobsz. Maescant, als mede voigt van naerghelaten kinderen van za. Grietje Ariaensdr., geprocureert bij Jacob Jansz., pencionaris, woonende te Mijnsheerenlandt van Moerkercken.

   Mijnsheerenland, 1 november 1621:
   Rekening, reliqua en bewijs, overgeleverd door Jacob Adriaansz. Hordijk, voogd van het nagelaten weeskind van Grietje Adriaansdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Jansz. Pentionaris.
   Genoemd: Coen Pietersz. van ’s Gravendeel, mede-voogd van het weeskind, Lauw Cornelisz. Barendrecht, Simon Gerritsz., Lenert Cornelisz. Cleijnen, Pieter Cornelisz. Romeijn, Pouwels Pietersz. in Barendrecht, Adriaan Cornelisz. tot Barendrecht, de (over?) grootmoeder van Anneke Jacob Jansdr., Wouter Jacobsz. Boender, Goris Lenertsz., Gerrit Heijndricksz. timmerman.
   Met onderschrift van o.a. Jacob Jansz., Coen Pietersze en Laurens Coernelysz. Verder worden nog genoemd de weduwe van Simon Gerritsz. (1.11.1626) en Lenert Cornelisz. Cleijnen, “nasaet” van zal. Jacob Maartensz.

  ×   Jacob Jansz Heijsen , † <1660.
      Zoon van Jan Jacobsz (geseijt) Pentionaris en Anneke Pieters Cors Pieterszdr (Annichgen Pieter Cors Pietersdochter) .

   Jacob is de oudste zoon. Hij wordt zowel Pentionaris als Heijsen genoemd.

   Op 9 februari 1641 is Jacob Jansz. - genaamd Pentionaris - present bij de afsluiting van de rekening verponding van 1639. Nog in 1644 betaalt hij in de verponding 1 gulden en 4 stuivers voor zijn huis aan de Blaak en 34 gulden en 13 stuivers voor zeven morgen zaailand, dat hij in pacht heeft van het Heilig Sacramentsgasthuis te Dordrecht.
   Op 20 juni 1646 betaalt hij nog aan belasting een bedrag van 9 gulden en in september 1648 zal hij -ofschoon hij beweert reeds te hebben betaald - de belasting ,,soe haest hij can” betalen.

  1 kinderen


 2. ? Lijntge Adriaensdr Hordijck , † <1654 .

   Lijntge Adriaensdr Hordijk is geboren ná 1570 en overleden 1643/1653. Zij trouwde met Jacob Maertensz., die is geboren vóór 1580 en overleden vóór febr. 1614.


 3. Aechtien Adriaens Hordijk , *Barendrecht ±1571 , † Sint Anthoniepolder .

  × Ridderkerk 7-3-1593   Cornelis Jacobsz , *Sint Anthoniepolder ±1560 , † Sint Anthoniepolder .
   Uit het huwelijk van Cornelis en Aechtien is later het geslacht Polderman te Sint-Anthoniepolder ontstaan.

   Cornelis was weduwnaar van Jannetje Gerritsd. en had uit zijn eerste huwelijk een zoon Jacob en 3 dochters. Zijn eerste huwelijk vond plaats op 9-7-1587 in Ridderkerk.


 4. Ingen Adriaansz Hordijck , *Barendrecht ±1575 .

   Inge Hordijk had een zoon Adriaan en een zoon Pieter.
   Pieter trouwde op 28-6-1637 in Barendrecht met Marijtje Dirks. Pieter kreeg een zoon Inge, die 2 maal trouwde en weer een zoon Pieter kreeg, die trouwde met Lijntje Ariens Hoogvliet uit Barendrecht.

  × ±1602   Neeltje Maartens , * ±1580 , [] Barendrecht .
   Kinderen: Adriaan, Pieter, Gerrit, Willem, Jacob en Ingetken Ingens Hordijck.

  6 kinderen


 5. Jafet Adriaansz Hordijck , *Barendrecht ±1575 .

  ×   Neeltje Claesse .

  2 kinderen


 6. Adriaentgen Adriaens Hordijck , * >1575 , † 20-5-1618 .
   Mogelijk overleden 20 Mei 1618 in Barendrecht?

   N.B. Ook 23 Apr. 1617 in Barendrecht wordt als haar trouwdatum genoemd.

  × Barendrecht 23-4-1617   Fop Daeniels (Fop Dane) van Driel , * 1593 , ~Ridderkerk 14-4-1593 , [] IJsselmonde 1662.
      Zoon van Daniel Foppessen (Daen Foppensz) van Driel en Aeltgen Cornelisse (Aaltijen Cornelis) Jonckint .
   Fop Dane van Driel, j.g., en Adriaantje Adriaans Hordijk, j.d. van Oost-Barendrecht.
   Fop Daeniels van Driel werd in het koor van de kerk van IJsselmonde begraven in 1662.
   Doopget. Sebastiaen Sebastiaensz, Jan Damensz. ende Barber Cornelisdr.

   Fop was een welgesteld landbouwer.

   In 1626 vermeld bij de 1000e Penning van Barendrecht. Hij was hoogheemraad te IJsselmonde.
   Fop Daniels van Driel verkocht op 4-6-1657 aan zijn zoon Cornelis: paarden, koeien en landbouwproducten en gereedschappen, alles al geleverd op 17-11-1655, voor 792 gld. en 18 stuivers, reeds tegen kwitantie ontvangen.
   Op 4-6-1657 doneerden Fop Daniels van Driel en Maertgen Pieters aan Cornelis Foppen van Driel en Lijsbeth Gerrits Mijnlieff, zijn huisvrouw, waarbij zij inwoonden: allerlei voorwerpen tot de melkerij behorende, onder de voorwaarde dat Cornelis en diens vrouw hen hun leven lang zouden onderhouden in het wassen en wringen van hun klederen en hun 10 ca. guldens zouden uitkeren.

   Een kind van Fop Daenen werd in 1632 begraven in het koor van de kerk van Ijsselmonde.

   Rotterdam, 3 juni 1653: Fop Danen van Driel verkoopt aan Arien Gerritsz Mijnlief vier morgen land voor 3.600 gulden gelegen in het Cornelis Landeken belend ten noorden door de Willersdijck, ten oosten door Arien Jansz Int Velt, ten zuiden door Wouter Pleunsz en ten westen door Jan Woutersz Leeuwenborgh.

   Get. bij de doop: Barbelken Cornelisse ( Jonckint) .

  1 kinderen


 7. Jacob Adriaensz Hordijck , *Barendrecht ±1580 , † <6-1646 .

   Pieter Ingensz. Hordijck (±1604-1665) was een oomzegger van Jacob Adriaensz. Hordijck.

   Rotterdam, 9 mei 1634: Jacob Aryensz Hordijck, won. in Barendrecht, bekent schuldig te zijn aan Pieter Jansz, won. in Crimpen a/d Leck voor de ene helft en aan Aert Jacobsz en Leendert Jacobsz, broers, mede won. in Crimpen a/d Leck, voor de andere helft, 1.000 gld.

  × ±1615   Geeritge Joosten van Driel , *Heerjansdam ±1595 .
      Dochter van Joost Jacobsz van Driel en Heijltije Gerritsdr .
   Gerritje Joostendr. was jongedochter van Ridderkerk uit de parochie van Rijsoord.
   Hij had dochters Maria en Helena en een zoon Adriaen.
   Zij zou wsl. tussen 1591 en 1603 in Heerjansdam geboren zijn.

   Zij was een dochter van Joost Jacobsz., die nooit met de naam Van Driel vermeld is gevonden. Haar moeder was Heijltije Gerritsdr., afkomstig uit Ridderkerk. Mogelijk is uit die familie de familie De Pee voortgekomen.

   Rotterdam, 30 mei 1646: Joris Aryensz, wonende in West Barendrecht bekent 1080 gulden schuldig te zijn aan Margarita van Zoelen, waarvan de helft voor hemzelf en de andere helft vanwege zijn huwelijk met de weduwe van Jacob Aryensz Hordijck. Aryen Dircxz., wonende te Oost Barendrecht, Aryen Hendericxz., wonende in Carnis, en Ariaen Cornelisz Hordijck, wonende te Oost Barendrecht, stellen zich borg voor hem.

  2 kinderen


 8. Maertgen Adriaens (Maertge Adrijens) Hordijck , *Barendrecht ±1584 , † Oost-IJsselmonde ±1673 .
   Overleden tussen 5-3-1671 en 4-5-1675.

   Na het overlijden van haar echtgenoot heeft zij met hulp van haar zoons de boerderij aan de Hordijk voortgezet.

   Rotterdam, 22-5-1646: Arien Bastiaensz Hordijck bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Otto van Lith. Maritghen Ariensdr, weduwe van Bastiaen Pietersz Cranendonck, wonend te West-IJselmonde, staat hiervoor borg. De notaris maakt nog de opmerking dat Maritghen een vrouwspersoon is.

  × ±1608   Bastiaen Pietersz Cranendonck , *IJsselmonde ±1575 , [] IJsselmonde ±1641.
      Zoon van Pieter Pietersz (van) Cranendonck en Adriaentje Gerrits .
   Zou trouwden tussen 1606 en 1610. Kinderen: Adriaen, Ariaentgen, Pieter, Cornelis, Geerit, Sijtgen, Grijetgen en Ingen.
   Begraven in het koor van de kerk van IJsselmonde tussen 29-12-1640 en 29-7-1641.

   (Se)Bastiaen Pietersz Cranendonck kocht in 1602 van de andere erfgenamen de ouderlijke boerderij aan de Hordijk in IJsselmonde. Bij de overdracht werd bepaald dat Adriana Gerritsdr. gedurende de rest van haar leven in het huis zou blijven wonen, waarbij zij de westkamer zou mogen gebruiken.
   Bastiaen gebruikte een zegel met 3 gesnoerde hoorns met onder de bovenste hoorn een lelie en twee ruggelings geplaatste rechtopstaande zalmen met de koppen omhoog.

   Carel Uyttenhoeve, heere van Reynesteyn, man en voogd van Sandrina van Tuyl van Seroskercken, machtigt op 30-8-1634 te Rotterdam Willem Carter, rentemeester wonend in Sgraevenhaege, om voor het gerecht van West-Iselmonde 24 morgen land over te dragen aan o.a.
   - Sebastiaen Pietersz Cranendonck;
   - Cornelis Woutersz Verduyn;
   - Adryaen Gerritsz Boots;
   - Willem Leendersz Aryswager;
   allen wonend onder Iselmonde.
   Het land is gelegen in Verckensoort onder West-Iselmonde.

   Rotterdam, 15-1-1639: Bastiaen Pieters Cranendonck en zijn vrouw Maritgen Adriaens, wonende aan de Hordijck in het Oostambacht van IJsselmonde, benoemen elkaar tot erfgenaam met een bepaling t.a.v. hun getrouwde kinderen Adriaen en Ariaentgen en hun ongehuwde kinderen Pieter, Cornelis, Geertgen, Sijtgen, Gryetgen en Ingen.

  8 kinderen


 9. Weijntge Adriaens Hordijck , *Barendrecht ±1588 , † ’s-Gravendeel 22-3-1656 .

  × Barendrecht 27-5-1610   Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) , *West-Barendrecht ±1585 , † ’s-Gravendeel ±1633.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.