Weijntge Adriaens Hordijck , *Barendrecht ±1588 , † ’s-Gravendeel 22-3-1656.
Dochter van Adriaen Jacobsz ( Hordijck) en Grijettgen Japhitten .


× Barendrecht 27-5-1610
    Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) , *West-Barendrecht ±1585 , † ’s-Gravendeel ±1633.

RECHTSBOVEN: Weijntge Adriaens Hordijck kwam uit Barendrecht

Kinderen:
 1. Pieter Coenrads (Pieter Coenen) (in ’t Velt) , * 1610 , ~Barendrecht 31-10-1610 , † ±1679 .

   Pieter Coensen/Coenenz/Coenraden Vermeulen/in ’t Veld woonde aanvankelijk te West-Barendrecht, maar, vanaf ca. 1637, onder ’s-Gravendeel, waar hij boer was.
   Overl. tussen 19-4-1676 en - wellicht - 6-3-1680.

  × Barendrecht 2-6-1631   Grietje Jacobs , * 1606 , ~Barendrecht 17-12-1606 , † <1638.
   Otr. op 20-4-1631 in Barendrecht.
   Pieter Coenrads, jg, van West Barendrecht, en Grietge Jacobs, jd, van Barendrecht, "en getrout op een maendach de 2e Juny 1631, de bruyt met eene haere kerckgang doende, en met haer kint inde arm doende tsame tschuldbeken en belofe van ’t kint als een echt kint tsame aen te neme" (hun kind Neeltge gedoopt 18-5).
   Overl. 1631-37.

  × ±1638   Maijcken Meeus ( Palsrock) , * ±1615 , † >1662.
      Dochter van Meeus Adriaensz Palsrock en Maritge Bastiaene (??).
   Mogelijk getrouwd tussen 16-3-1637 en 12-10-1638.
   Kinderen: Koen Vermeulen, Wijntje Vermeulen, Maaike Pietersd. in ’t Veld.
   Dit echtpaar zal op 6 maart 1680 niet meer in leven zijn geweest toen het ’s-Gravendeelse kohier van het Familiegeld werd opgesteld.
   Mogelijk op 4-6-1617 als onbenaamd kind gedoopt te Barendrecht.

   Pieter Coenen en zijn ziek te bed liggende huisvrouw Maycken Meeus maakten op 12 Oktober 1648 voor schepenen van ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze zou voogd zijn en diende hun eventueel te geboren kinderen op te voeden en bij mondigheid of eerder huwelijk met hun allen 200 Car. gld. uit te reiken. Bij kinderloos overlijden zou de langstlevende aan de naaste ’vrienden’ van de eerstgestorvene 50 Car. gld. uitkeren. Pieter plaatste zijn handtekening; zijn vrouw haar handmerkje.
   Overleden tusen 21-4-1663 en - wellicht - 6-3-1680.

  4 kinderen


 2. Grietge Coenen in ’t Velt , * ±1611 , ~Barendrecht 1612 , † >5-1680 .
   Gedoopt tussen 1-1-1612 en 31-7-1612 in Barendrecht.

   Grietgen Coenen, huisvrouw van Pieter Janse Verkerck, wonende op ’s Gravendeel, maakte op 30-5-1665 een testament op.

   "Grietie Coene, een wed. haer mette bouwerij" werd op 6-3-1680 in ’s-Gravendeel genoemd in de "Kortte en lange Kerckstraet".
   Grietgen Coenen, wed. Pieter Jansen te ’s-Gravendeel, werd nog op 14-6-1680 vermeld.

  × ±1635   Pieter Jansz Verkerk , * ±1612 , † <7-3-1680.
   Kinderen: Willem, Koenraad, Jan en Maeijcke.
   Wsl. in Barendrecht geboren.
   Beroep: schepen en ouderling

  4 kinderen


 3. Lijsbeth Coene in ’t Velt , * ±1615 , † 11-1707 , [] ’s-Gravendeel 8-11-1707.

  × ±1635   Mels Jansz Aartoom , *’s-Gravendeel ±1608 , † 1-1651, [] ’s-Gravendeel 19-1-1651.

  × ±1652   Jan Arijens Verdonck , * ±1628 , † Dordrecht 26-8-1678.
      Zoon van Adriaan Pietersz (Arijen Pietersz) Verdonck en Ariaentgen Reijnen van der Linden .
   Lijsbeth hertrouwde vóór 26-6-1663 de schepen Jan Arijens Verdonk.
   Het paar maakte op 7-9-1666 in hun huis te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende.Jan Arens Verdonck lag toen ziek in bed.

   Aanvankelijk was Ariën werkzaam als schipper en beschikte hij over een ’Cromstrijense schuit’. Later nam hij als oudste zoon het boerenbedrijf van zijn vader over. Hij was tevens herbergier in een herberg op de hoek van de Langestraat.

   Jan Arijens Verdonck, schipper op ’s-Gravendeel, en Jan Mels, schipper op ’s-Gravendeel, schoonzoon [= stiefzoon] v. Jan Arijens, legden op 26-6-1663 een verklaring af.

   Op 11-7-1667 werd ten huize van Jan Ariëns Verdonk te ’s-Gravendeel Dirck Dircks van Meeuwen gedood door eene Davit Slopschoe.

   Bij zijn dood had Jan Aryens 2 dochters en ging zijn bezit over naar de aangetrouwde families Droogendijk en Vroman. Deze beide schoonzoons waren eveneens schepen te ’s-Gravendeel.
   Beroep: schipper, landbouwer, ouderling, buurmeester, herbergier

  7 kinderen


 4. Adriaan Coenen (Arijen Coenen) (in ’t Velt) , * ±1617 , † Dubbeldam 15-2-1703 .
   Hij was 19 jaar in 1636, 86 jaar in 1701.

   Arijen Coenen was landbouwer op een hoeve in Dubbeldam.

   Arie Coenen is op 21-4-1663 vermeld oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Reijn Hendriksz. van der Linden en wijlen Maijke Coenen.

   Arie Coenen en Arijen [Woutersz.] Vroman, resp. broer en schoonzoon van Lijsbeth Coenen, laatst weduwe van Jan Arijensz. Verdonck, wonende te ’s-Gravendeel, tot voogden benoemd over haar minderjarige erfgenamen op 2-6-1701.

   Op 29-5-1703 comp. voor het gerecht van Dubbeldam: Coen Ariensz. in ’t Velt, Bastiaen Ariensz. in ’t Velt, Arien Jacobsz. van de Nadort, als vader en voogd van zijn twee zoons, verwekt bij Sijchie Ariends., Cornelis Meulendijck, als getrouwd hebbende Wijntien Ariensdr., Arien Hendricxsz., zoon van Hendrick Ariensz. en Cornelis Ariensz. Kooijman als getrouwd hebbende Dircxie Hendricxdr., dochter van Hendrick Ariensz, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Arien Coenen, overleden onder de jurisdictie van Dubbeldam. Zij verkopen aan Pompejus de Roovere, heer van Hardinxveld, oud-burgemeester van Dordrecht, 4 morgen 498 roeden weiland gelegen aan de straatweg in het Oudeland van Dubbeldam voor 877-10-0 de morgen.

   Hij is een verre voorouder van zangeres Anita Meyer.

  × ±1650   Huibertie Bastijaens , * 1620 , † Dubbeldam 5-8-1686.
   Kinderen: Henrick, Sijchie, Coen (2x), Bastijaen en Wijntje.

  6 kinderen


 5. Neeltge Coenen in ’t Velt , *Barendrecht ±1619 , † ’s-Gravendeel ±1679 .

   Neeltge Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Droogendijck, verveilt in 1653 haar havelijke en meubilaire goederen aan de meestbiedende. Genoemd worden Pieter Coenen en de huisvrouw van Leendert Coenen.

   Mijnsheerenland, 22 maart 1653:
   Neeltje Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Drogendijk, komt met meer anderen overeen betreffende de verkochte goederen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs. Genoemd: Pieter Coenen, Pieter Jans kousemaker en Adriaan Coenen, broers en zwager van Neeltje Coenen, Lauwens Ariens Drogendijk, wonende in Bonaventura, oom paternel en Adriaan Jacobs, wonende in Strijen, oom maternel van de 2 nagelaten weeskinderen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs, die verwekt hebben Ariaan Gijsberts Drogendijk, oud 6 jaar, Lijntje Gijsberts, oud 4 jaren en Coenraad Gijsberts Drogendijk, oud 1 jaar.
   Met onderschrift van Aert Hermanse van der Wael.

   Bastiaen en zijn ziek te bed liggende vrouw, Neeltie Coenen, maakten op 1-9-1678 in hun huis te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze diende hun gezamenlijke kinderen naar behoren op te voeden. Bij hertrouwen van de langstlevende zou de helft van de boedel aan de kinderen toekomen. Als voogden van de onmodige kinderen werden Reijn Heijndricks van der Linde en Arij Coene tot voogden benoemd.
   Overleden tussen 1-9-1678 en 1-6-1680.

  × ±1650   Gijsbert Adriaens Droogendijck , *Heerjansdam ±1625 , † Mijnsheerenland <6-1653.

  × ’s-Gravendeel ±1654   Bastiaen Heijndriks van der Linden , *’s-Gravendeel ±1620 , † ’s-Gravendeel ±13-11-1703, [] ’s-Gravendeel .
      Zoon van Hendrik Reijne van der Linden en Neeltje Jans Sneep .
   Kinderen: Hendrik, Neeltje en Coen.
   Op 27-4-1701 werd hij 80 jaar oud genoemd.

   Hij was bouwman (boer) in het Nieuw-Bonaventura buiten ’s-Gravendeel.

   Nieuw-Bonaventura, 1673: Bastiaen Hendrixsz. van der Linde gebruikt in huur van Abraham van der Lisse 3 ½ morgen land in de Mookhoek voor 11 gulden de morgen en van de Vrouwe van de Mijl op de grond van de Mijl onder Bonaventura 7 of 8 morgen land voor 6 gulden de morgen.

   ’s-Gravendeel, 1674: "Bastiaen Hendricx van der Linden 18-0. Den 16 Julij 1688 verclaert geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt."

   Bastiaen Hendricxsz. v/d Linden en broer te ’s Gravendeel sloten op 22-2-1675 een pachtovereenkomst.

   Op 16-7-1688 in ’s-Gravendeel verklaarde Bastiaen Hendricx van der Linden "geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt". Den 10-8-1703 heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan dat hij "compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl. gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."

   Op 6-3-1680, "buitens dorpe in Bonavonteura" nabij ’s-Gravendeel, was sprake van "Bastijaen Heijndricks van der Linde, een bouwman, heel cappitalist".

   "Den 10 aug 1703 [in ’s-Gravendeel] heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan ddat hij compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."
   Beroep: landbouwer, veehouder
   ’s-Gravendeel 13-11-1703: "ontfangen van Hendrick Bastiaens van der Linden voort regt van begraven van sijn vader, genaemt Bastiaen Hendricxs van der Linden, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."
   ’s-Gravendeel 25-8-1720: "doen dier tydt is het nieuwe beenhuys begmaeckt van Ary Kluydt, metselaar, en de eerste beenderen dien der in gekomen zijn die zijn geweest van den oude Bastiaen Hendrickse van der Linden".

   Get. bij de overl. aangifte: Hendrik Bastiaens van der Linden .

  5 kinderen


 6. Leendert Coenen Muijer , *’s-Gravendeel ±1621 , † >8-1-1690 .

   Leendert was koienboer te Westmaas.
   Bij akte van 8-1-1680 transporteerde oud-schepen Leendert Coenen Meuijer zijn in 1675 verkregen woonhuisje aan de Steenhoeck in ’s-Gravendeel voor 100 Carolusgulden. Zijn huwelijk is, vanwege de hoge leeftijd van zijn bruid, kindereloos gebleven.
   Leendert werd aanvankelijk achtervolgd door schuldeisers van de eerste echtgenoot van zijn vrouw. Later kreeg hij zelf steeds meer pachtschulden.

  × 1627   Machteltjen Ariens , * 1599 , ~Ridderkerk 17-10-1599 , † >9-10-1660.
   Otr. op 12-5-1627 in Westmaas.

   Machteltjen was een dochter van Adriaen Adriaens en Barber Cornelis en zij had een broeder Pieter Adriaens.
   Machteltjen was weduwe van Steven Ariens Schipper van Westmaas, weduwnaar van Pietertgen Leenders. De eerste afkondiging van haar eerste huwelijk vond plaats op 4-7-1627 in Ridderkerk, waarna zij op 1-8-1627 trouwde.
   Machteltjen kocht op 25-5-1660 op een veiling in Cromstrijen 3 mutsen.


 7. Maerten Coenen in ’t Velt , *’s-Gravendeel ±1623 , † >6-3-1680 .

   Maerten werd in 1680 genoemd arbeider aan de zuidzijde van de Rijckestraet in ’s-Gravendeel.
   De ’s-Gravendeelse schepen Arijen Maertens Maesdam transporteerde op 17-5-1659 voor 375 gulden aan Maerten Coenen, inwoner van ’s-Gravendeel, een huis met beterschap van erf in de Langestraat in ’s-Gravendeel. Op 26-6-1664 droeg Maerten dit huis voor hetzelfde bedrag over aan Jan Melsse (Aertoom), de zoon van zijn zuster Lijsbeth.


 8. Maeijcke Coene de Oude in ’t Velt , * ±1625 , † 1700 , [] ’s-Gravendeel 3-12-1700.
  Get. bij de aangifte begraven: Coen Janse van Strijen .
   Maaike was 11 jaar in 1636.

   Aanvankelijk werd zij Oude Maertgen genoemd, later Maeijcke.
   Zij was boerin en winkelierster aan de Langestraat in ’s-Gravedeel.
   Als weduwe, wonend op het dorp van ’s-Gravendeel, en benoemde Maijken Coenen op 7-5-1695 ten haren huize voor de notaris haar zoons Coen en Sibbede tot voogden over haar nog onmondige kinderen Arijen en Annigje.

   De ziek te bed liggende Jan Sibbedeus en zijn vrouw, Maeijcke Koene, maakten op 4-8-1667 ten hunnen huize te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende, die de kinderen diende op te voeden tot mondigheid of eerder huwelijk. Bij het mondig worden van het jongste kind, zouden alle kinderen 300 Carolusgulden krijgen. Jan plaatste zijn handmerkje en zijn vrouw plaatste haar handtekening, waarbij zij zich Maeijcken noemde.
   Den 3 decemb. 1700 ontfangen van Koen Janse van Strijen voort regt van begraven van sijn moeder, genaemt Maijken Coene, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0.
   Op 29-11-1702 kwamen de 8 kinderen van Maijken Koenen int Velt, weduwe van Jan Sibbedese van Strijen, tot verdeling van haar nagelaten boedel. De kinderen Koen, Arijen, Marijgje en Annigje behielden ca. 4 morgen weide- en zaailand aan de Boendersweg onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, 2 percelen van elk ca. 1100 roeden en de helft van ca. 7 morgen in de Trekdam, alsmede een huis en erf aan de Langstraat.

  × Dordrecht 9-2-1653   Jan Sibbedeusse van Strijen , *Strijen ±1613 , † <1688.
      Zoon van Sibbedeus (?) en ?
   Otr. op 22-1-1653 in ’s-Gravendeel.
   Jan woonde te ’s-Gravendeel en was weduwnaar van Maeijke Claesse Vroeghindeweij.

   Hij was een zoon van Zebedeus Jans, overl. vóór 1636, en Barbera Gijsberts, overleden ná 3-11-1636.

   Jan Sibbedeusse/Sibbens/Sippens van Strijen woonde eerst in de Zuid-Voorstraat, nadien als winkelier in de Langestraat te ’s-Gravendeel.
   Hij pachtte de impost over bier en wijn te ’s-Gravendeel in de periode 1665-1667.
   Beroep: Pachter van bier- en wijnaccijns
   Beroep: Winkelier
   Beroep: Schepen van ’s-Gravendeel van 1677 tot 1682
   Jan testeerde in ’s-Gravendeel op 4-8-1667. Hij is overleden vóór 30-10-1687.

  9 kinderen


 9. Maeiken Coenen de Jonge in ’t Velt , *’s-Gravendeel ±1628 , † <6-1664 .

  × 1655   Ariaen Pietersz Gout , *Oud-Beijerland ±1620 , † ±1657.
   Otr. op 21-11-1655 in Oud-Beijerland.
   Ariaen Pietersz., wednr. van Marichje Crijnen, won. in O.B., en Maijcken Coenen, j.d. van ’s-Gravendeel, gegeven att.
   Maaike Koene testeerde met haar tweede man op 7-8-1759, dus met haar eerste man is ze maar kort gehuwd geweest.

   Ariaen was een zoon van Pieter Dircks Gout en Leentgen Arijens. Ariaen was weduwnaar van Marichje Crijnen.

   In 1651 kocht Arij Pieters Gout lammeren, waarbij zijn vader, Pieter Dircxz, zich borg stelde.

   In Zuid-Beijerland op 15-4-1654 compareren Bastiaen Crijnen en Arijen Pietersz. Gout, “woonende alhijer onder out Beijerlant, in qualite als voochden vant naergelaten weeskint van Za: Jacob Hartichse.” Ze verkopen aan Jan Jansz. van de Linde een huis en erf aan de Suijt Beijerlantsen dijck, aen de Suitsijde achter Aert de Smith. De koper betaalt met een schepenen besegelden schultbrieff.
   Overleden tussen 7-8-1656 en 1658.

  × 1659   Reijn Hendricks van der Linden , *’s-Gravendeel ±1637 , † 2-1712, [] ’s-Gravendeel ±20-2-1712.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.