Annetie Pieters Huijser , * 1700 , ~Ridderkerk 27-6-1700 , † Hendrik-Ido-Ambacht 5-1-1776.
Dochter van Pieter Krijnen Huijser en Geertruijd Pieters van Noort .
Get. bij de doop: Arijaentgen Jans Leeuwenburgh (?) .
Annetie Pieters trad op als getuige bij de doop van Aagje Jans Verhoeven .


x Ridderkerk 1-10-1724 (otr Ridderkerk 8-9-1724)
    Pieter Willemse Verhoeven , *Sandelingen Ambacht ±1701 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 8-1-1702 , † 1768.

RECHTSBOVEN: Annetie Pieters Huijser woonde in Ridderkerk.

Kinderen:
 1. Willem Pieters Verhoeven , * 1725 , ~Ridderkerk 4-2-1725 , † Hendrik-Ido-Ambacht 5-1772 .
  Get. bij de doop: Neeltje Ariens Vermeulen .
   Get. Neeltje Ariens Vermeulen

   Willem Verhoeve werd in 1747 als onvermogene genoemd op de lijst van weerbare mannen van Ridderkerk.

   Op 15-6-1754 compareerde voor schout en schepenen van Hendrik-Ido-Ambacht: Pieter Pietersz. vander Hoeve, wonende in Sandelingen-Ambacht. Hij verklaarde verkocht te hebben "aen, ende ten behoeve van sijn broeder Willem Pieterse van der Hoeve onsen inwoonder de geregte helfte in een huijs, schuertie en erve, groot 39 roeden, staende ende gelegen aen de Straetwegh bij den Ambaghtse Steegh in onse jurisdictie ende waer van de wederhelfte den cooper is toebehoordende, belent aen de eene sijde Jacob Gouwenaer ende aen de andere sijde [Pieter’s schoonvader] Willem Penningh, op het nieuw quohier der verpondingh geteijckent N=21". De koopsom van 120 gulden was reeds voldaan.

  x ±1750   Catharijna Jans van Lier , † Hendrik-Ido-Ambacht ±22-5-1752 (kraambed).
   Zij kregen in mei 1752 een dochter, waarbij Catharijna in het kraambed is overleden. De baby werd naar haar moeder vernoemd.
   Na haar overleiden volgde op 23-5-1752 een akte van vertichting waarin Willem Pieters van der Hoeve alle roerende en onroerende goederen uit de geringe nalatenschap van zijn vrouw kreeg toebedeeld op voorwaarde dat hij zorg droeg voor een goede opvoeding van en het bij meerderjarigheid uitreiken van 3 gulden en 3 stuivers aan het minderjarige kind door hem verwekt aan zijn onder Hendrik-Ido-Ambacht overleden huisvrouw Catharina Janse van Lier, met name Kaetie Willems Verhoeve, oud ruim 2 dagen. Zijn vrouw is dus in het kraambed overleden.

   Vermoedelijk was zij een dochter van Jan Willemsz. van Lier en Pleuntje Jans van der Burgt.

  x Alblasserdam 23-12-1753   Grietje Jillis van Weijen , * ±1731 , ~Moordrecht 20-1-1732 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-12-1808.
   Kinderen: Jillis, Teunis, Arij en Annigje. Annigje had een buitenechtelijke relatie met Jan Lormier, waaruit op 12-1-1791 een zoon Jan werd geboren, ged. op 27-3-1791 in Hendrik-Ido-Ambacht.

   Zij was een dochter van Jillis Jansz van W(e)ijen en Teuntje Willems Soos. Grietje zou als weduwe hertrouwen met Hendrik den Koning.

   Op 23-4-1763 maakten Willem Pieterse Verhoeven en Grietje van Weijen een testament voor de schepenen van Hendrik-Ido-Ambacht. Zij benoemden de langstlevende van hen beiden tot universeel erfgenaam, die verplicht was hun kinderen te laten leren lezen, schrijven en rekenen en een vak te laten leren en hen bij meerderjarigheid de legitieme portie van 3 gld. 3 st. uit te reiken. Zij benoemden tot voogden Hendrik Houmes en Cornelis Jacobse Stehouwer, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht.

   Grietje van Weije, weduwe en boedelhoudster van Willem Pietersz. Verhoeven, wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, verkoopt op 11-2-1775: een stukje griend in de boezem van de Waal, groot 13 roeden samen met een "huijsie, schuurke en erfve groot negen en dertig roeden staande en gelegen aan de Straatweg bij den Ambagtse Steeg onder onse jurisdictie, belend aan de ene zijde de weduwe Jacob Gouwenaar, aan de andere zijde Meester Johannes Schipper". Grietje’s overleden man had het huisje op 19-2-1767 gekocht voor 50 gulden. Het geheel brengt 400 gulden op en wordt gekocht door Pieter Bakker, mede wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht.

  5 kinderen


 2. Arie Pieters (Arij Pieters) Verhoeven , * 1729 , ~Ridderkerk 3-7-1729 .
   Doopget. Geertruij van Oort.

   Van hem is niets bekend.


 3. Pieter Pieters Verhoeven , * <1731 .
   Wsl. rond 1727 gedoopt, mogelijk in H-I-A.

   Pieter Pietersz. Verhoeven / van der Hoeve.

   Hij was een broer van Willem Pietersz. Verhoeven.

   Op 15-6-1754 compareerde voor schout en schepenen van Hendrik-Ido-Ambacht: Pieter Pietersz. vander Hoeve, wonende in Sandelingen-Ambacht. Hij verklaarde verkocht te hebben "aen, ende ten behoeve van sijn broeder Willem Pieterse van der Hoeve onsen inwoonder de geregte helfte in een huijs, schuertie en erve, groot 39 roeden, staende ende gelegen aen de Straetwegh bij den Ambaghtse Steegh in onse jurisdictie ende waer van de wederhelfte den cooper is toebehoordende, belent aen de eene sijde Jacob Gouwenaer ende aen de andere sijde [Pieter’s schoonvader] Willem Penningh, op het nieuw quohier der verpondingh geteijckent N=21". De koopsom van 120 gulden was reeds voldaan.

  x ±1750   Jannigie Willems Penning , * ±1725 , ~Rijsoord (ZH) 17-2-1726 .
      Dochter van Willem Pieterse Penning en Pleuntje Bastiaene Smouter .
   Kinderen: Pieter, Willem, Pleuntje, Lena en Arie.
   Er kunnen ook nog jong gestorven kinderen zijn geweest. Dochter Pleuntje trouwde met Jan Dirkse van der Linden (1737-1820) uit Dubbeldam.
   Doopget. Soetje Pieters Penning.

   Get. bij de doop: Soetje Pieters Penning .

  5 kinderen


 4. Aagje Pieters Verhoeven , * 1731 , ~Ridderkerk 9-9-1731 , [] IJsselmonde ±2-6-1762.
  Get. bij de doop: Neeltje Ariens Vermeulen .
   Op 2-6-1762 gaf Pieter Rijsdijk het lijk aan van Aagje Verhoeven pro deo. Zij zou dan mogelijk zijn overleden in het kraambed (of kort daarna) van het onechte kind "waarvan moeder is geweest Aagje V[er]hoeve, "waarvan sij als vader heeft opgegeven Andries van der Linde".

   Toen Andries van der Linden in Ridderkerk op 10-3-1775 in ondertrouw ging met Barber Jacobs Boer, was er sprake van een eerder voorgenomen huwelijk "dat door de dood van [??] is afgebroken".


 5. Gerrit Pieters Verhoeven , * 1733 , ~Ridderkerk 11-10-1733 , † Ridderkerk ±4-8-1734 .
  Get. bij de doop: Elizabeth (Lijsbeth Pieters) Huijser .
   Doopget. Lijsbet Pieterse Huijser.


 6. Gerrit Pieters Verhoeven , * 1735 , ~Ridderkerk 10-7-1735 , † Sandelingen-Ambacht 1-6-1808 .
   Gerrit zou hij overlijden 2 gehuwde kinderen hebben nagelaten: Pieter en Emmigje.

  x ±1765   Willemtje Willems Schansheer , * ±1741 , ~Rijsoord (ZH) 7-1-1742 , † Sandelingen-Ambacht 23-1-1823.
   Kinderen: Pieter en Emmigje.

   Willemtje was een dochter van Willem Willems Schansheer en Arjaantje Aarts Vermeulen.

   --
   Rijsoord, 18-4-1722:
   - Dirck van Gelder, j.m. van Gorichem, wooende onder Sandelingen Ambacht, met
   - Klaesje Willems Schansheer, j.d. van Rijsoordt, woonende onder Sandelingen Ambagt.
   De Bruijdegom geassisteert met een Notariale Acte van concent door sijn vader. De Bruijdt, geassisteert met haer vader. Hier getrouwt[in] Meij.

   Rijsoord, 10-5-1726:
   - Geerit Ariense Velthoen, j.m. van Dubbeldam, met
   - Geertje Willems Schansheer, j.d. van Rijsoordt.
   De bruidegom geassisteert met sijn oom Arij Pleune Velthoen, ouderling van Rijsoordt. De bruijdt met haar vader Willems Sijmonse Schansheer.

   Rijsoord, 16-4-1728:
   - Sier Siere de Jong, j.m. van Ridderkerk, met
   - Pietertje Willems Schansheer, j.d., kerkelijk onder Rijsoordt. De Bruijdegom en Bruijdt beijde geassisteert met haar vaders. Getrouwt den 9 Meij in Rijsoordt.

   Rijsoord, 3-11-1730:
   - Jan Gijsbertze van Es, jongman van Woudrichem, met
   - Jannichje Willems de Schansheer, jonge dogter van Rijsoort. De bruid geassisteert met haar vader Willem Sijmonsse Schansheer; de bruidegom met attestatie van consent zijns vaders.

  2 kinderen


 7. Wouter Pieterse Verhoeven , * 1737 , ~Ridderkerk 19-5-1737 , † Ridderkerk ±13-8-1738 .
  Get. bij de doop: Neeltje Ariens Vermeulen (?) .
   doopget. Neeltje V(er)molen.


 8. Geertje Pieters Verhoeven , *Ridderkerk 1738 , ~Ridderkerk 26-10-1738 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-8-1797 .

  x ±1760   Cornelis Jans de Snoo , * 1732 , ~Ridderkerk 26-10-1732 , † Hendrik-Ido-Ambacht 24-9-1804.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.