Heijltge Willems ( Jonckint) , *Ridderkerk ±1505 , † Ridderkerk <5-1580.
Dochter van Willem Adriaen Willemsz Jonckint en NN. .


x
    Cornelis Hendricksz , † <1530.    

x <1540
    Jacob Ghijsbrechts (Jacob Gijse) Besemer , † ±1541.
Kinderen:
 1. ?? Cornelis Jacobsz Besemer .

  x ??   Nelletgen Cornelis .
   Zij zouden te Ridderkerk hebben gewoond.

  2 kinderen


 2. ?? Heijnderick Jacobsz (Heijnrick Jacopsz) Besemer , † >1555 .

   Heynrick Besemer Jacopsz.

   De naam van zijn vrouw is onbekend, maar Heijnderick zou de vader zijn van ene Maritge Heyndricksdr. Besemer. Zij weduwe zou hertrouwen met Cornelis Anthonisz. Sijbrants alias Oistendam.

  x   NN. .

  1 kinderen


 3. ?? Ploentgen Jacobsdr Besemer .


 4. Pieter Jacobsz Besemer , *Ridderkerk ±1530 , † Ridderkerk ±1572 .
   Overl. 1571-72.

   Hij was bouwman en heemraad te Ridderkerk.
   Hij was een zoon van Jacob Ghijsbrechts Besemer en Heyltgen Willemsdr Jonckindt.

   Bastyaen Arijens Pietersz., wonende tot Ridderkerk, verkoopt aan de vier onmondige weeskinderen van Pieter Jacobse Besemer een rente van 4 Lb vlaams ’s-jaers verzekerd op 1 mergen in Nieuw-Reijerwaard op 10 maart 1572 in Ridderkerk.

  x ±1560   Anna Willems (Annetje Willems) ( Romeijn) , † Ridderkerk ±1600.
      Dochter van Willem Goessen Arien (Willem Ghoosens) Romeijn en Neeltje Cornelisse .
   Wijllem, Jacob, Aeltgen en Marijgen werden op 8 juli 1582 als hun kinderen genoemd.

   Anna Willemsdr. Jonkint / Romeijn.

   Op 8 juli 1582 compareerden voor schout en heemraden van Ridderkerk:
   Anna Willemsdr. weduwe van wijlen Pijeter Bessemaer, ter eenre, en Wijllem, Jacob, Aeltgen en Marijgen Pieters alle vijer naergelaeten weessen van Pijeter Bessemaer Jacobs en dat met consent van haren recht bestorven bloetvoocht Lenert Besemaer Jacobs ter andere zijde. Zij maken een scheiding van de gemeenschappelijke boedel.
   Die bestond uit de volgende goederen:
   -5 morgen 1 hont land in Nieuw-Reijerwaard "in Cornelislantdijckge int "Huysweer" met ’t huis daer sij gegrontcavelt leyt van de Crommewech tot
   Wijllersdijckge toe, tussen de landen toebehorende het kijdt van Diemen mijt sijn consorten ghelegen an de oestsijde ende Heyltge Jaep Gijssen weduwe met
   haere consorten lant an de westzijde.
   -525 roe landt gemeen met de kerk van Ridderkerk van Willersdijckge off totte halflijve dwerssloet van Goessen Arijens lant.
   -1,5 mergen in Nieuw-Reijerwaard.
   -300 roe land genaamd den Troeff.
   -2,5 mergen land in Oud-Reijerwaard.
   -2 mergen land in Weeren (Veeren?) ambacht.
   - 1 mergen 40 roe in het nieuwe land van Oost-Barendrecht.
   -6 mergen 400 roe land en 11 hont 25 roe land in Oost-IJsselmonde.
   -van al dit land is de helft van de moeder en de andere helft van de kinderen.
   -14 mergen bruickwaers lant, voermeldens de huerselven.
   -de waegens, pluchgen, eegeden, haren, brijgge, bennen, karsen, schuppen, spaede, graeve, husraet, inborel, cijlver, haeve, lijnden ende tijnne.
   Het huurland met de inventaris en inboedel is geheel toebedeeld aan de moeder waarvoor zij haar kinderen 300 rijnse guldens moet uitreiken in gerede penningen of tegen de 15e penning. Ook het eigen land mag ze gebruiken, maar ze is verplicht om de kinderen tot hun mondigen dage, d.i. tot hun 14e jaar, te
   onderhouden. Voor het onderhoud van de kinderen krijgt ze 4 Lb vlaams per jaar en mag ze van de opbrengst van iedere mergen eigens land jaarlijks 7 Rhijnsguldens afkorten (dus 22 x7 = 154 guldens).

  4 kinderen


 5. Leendert Jacobsz Besemer , * ±1540 , † 13-6-1611 .

  x   Aeltgen Leendertsdr , † <6-1620.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.