Adriaen Peeter Stacen de Jonge , * ±1555 , † <1616.
Zoon van Peeter Stacen de Jonge .


x ±1580
    Janneke Adriaen Anthonis van Campen , *Capelle (NB) ±1560 , † <1629.
Kinderen:
 1. Peter Arissen den Jongen , † <1626 .

   Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken, wed. Adriaen Peterss, ter eenre, ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620 in Capelle.
   Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot [..].
   Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr. [..].
   Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos [..].
   Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt [..].
   Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt [..].
   Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt [..].
   Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr. tsamen bedeelt.

   Deelinge voor recht aengebrocht tusschen Willemken Jans, weduwe Peter Adriaenss den Jongen, ter eenre, ende de erffgenamen van Peter Adriaenss den Jongen voorss ter andere sijden van de goederen hier naer gespecificeert, desen ije aprilis anno 1626 [in Capelle]:
   Inden iersten iis Willemken Jans wed van Peter Adriaenss den Jongen geassisteert met Adriaen Willemss Cam, haeren man, geloot [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss den jongen, Dirck Adriaenss, Adriaen Aertss Oerelemans x Willemken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaens, Dirck Janss x Aentken Adriaensdr, Cornelis Janss Vos als voocht vande weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss, alle erffgenamen
   van Peter Adriaenss den Jongen, zijn geloot.

  x 1618   Willemke Jans Willems ( Oerlemans) , *Sprang ±1595 .
      Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .
   Otr. op 1-12-1618 in Capelle (NB).
   Peter Ariaense, j.m. van Cap., en Willemken Jansdochter, j.d. van Sprang.

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr […]. Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij Adriaensdr [….].


 2. Dirck Adriaenss de Jonge .

   Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken, wed. Adriaen Peterss, ter eenre, ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620 in Capelle.
   Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot [..].
   Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr. [..].
   Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos [..].
   Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt [..].
   Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt [..].
   Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt [..].
   Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr. tsamen bedeelt.

   Opten xxvje martij anno 1629 compareerde [in Capelle] Dirck Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Joachimss, sijnen swager.
   Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen, Dirck Adriaenss den Jongen, Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr, Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr, Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans wed van Peter Adriaen Peterss za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, alle erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.


 3. Jenneken Adriaens (de Jonge) .

   Reeckeninghe, bewijs ende relique die bij desen zijn doende Jan Jochum Paep als vocht ende Adriaen Aertss als toesiender vande weskijnderen van Peeter Jochumsen zaliger van alle administratie ende bewijnde de selve van wegende voorss weeskijnderen naer tpasseren vande laetste rekeninge gehadt hebben gedaen voor schout ende gerechten. Alhier opten 5e desember 1627 totten dach ende datum deser reeckeninge wesende den 15e desember 1629.
   Genoemde namen o.a.:
   - Sebastiaen Gheritss, als vocht van het weskijnt van Willem Laureijss
   - Jacop Jacopss en Mathijs Michielss
   - Wouter Jacopsen Visscher en Henrick Mathijss, borgemeesters tot Raemsdonck
   - Wouter Jansen en Sebastiaen Jansen, borgemeesters tot Raemsdonck
   - Sebastiaen Gheritss als vocht van het weskijnt van Lendert Dircxsen en Peter Jochums zal.
   - Jacop Henricxss
   - Ghijsbert Adriaensen en Adriaen Ghijsbrechtss, borgemeesters tot
   - Jacop Jacops als man ende momber van Adriaenken Peeterss en Lijnken Peeterss

  x 1622   Laurens Petersen , † ±1625.
   Otr. op 16-7-1622 in Capelle (NB).
   Laurens Petersen, wedr. van Neesken Peters, in Vrh., en Jenneken Ariens, j.d. van Cap.
   Laurens Petersen uit de Vrijhoeven liet op 12-11-1623 in Sprang een zoon Arien dopen. Uit zijn eerdere huwelijk had hij al 7 kinderen.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Sebastiaen Peterss Boer, ter eenre, ende de kijnderen ende erffgenamen van Lauris Peterss za., ter andere sijden, vande goederen achtergelaten bij Peter Sebastiaenss Boer za, desen ixe maij 1626.
   Inden iersten sij de kijnderen van Laureijs Peterss verweckt bij Neesken Petersdr geloot [..].
   Item sijn Peter Lauriss., geassisteert met Jacob Peterss ende mede tbv de andere broeders ende susters geloot [..].
   Item is hier tegens Sebastiaen Peterss Boer geloodt [..].

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende voochden over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Lauris Peeterss, in sijnen leven geweest, schout vande Vrijhoeven, ende Neesken Peetersdr, beijde za,
   Peeter Laurissen voor sijn selven, Adriaen Lauriss, Antonis Laurissen ende Jan Lauriss elcxs voor haer selven ende Sebastiaen Peeterss Boer ende Jacop Peeterssen Rommen als voocht ende toesiender voor die onmondige weeskijnderen met namen Jacop Laurissen, Claes Laurissen ende Sebastiaen Lauriss ende dat opten xe dach februarij anno 1628.

   Op huijden desen vije dach januarij 1634 soo sijn vergadert [in Vrijhoeven]: Jacop Peeterss Rommen ende Sebastiaen Peeterss Boer als voocht ende toesiender vande twee onmondige weskijnderen achtergelaten bij Lauris Peeterss ende Neesken Peeters, beijde za, ende de getroude kijnderen. Zij sluiten een akkoord: Adriaen Lauriss neemt Sebastiaen Lauriss, jongste broer, aan.

   Opten iersten november 1631 compareerden in Capelle Jacob Peterss Rommen wtten naeme ende als speciale last ende procuratie, Breda 11-10-1631, hebbende van Jacob Lauris Peterss, soldaet onder de comp van capiteijn Dirck de Leeu, garnisoen houdende tot Breda, ende
   gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven. Onbedeeld met Sebastiaen Lauriss ende Jacob Lauriss, broeders. Betaals wordt via een wilkeur.
   Copie procuratie van Jacob Lauriss Peterss tbv Jacob Peterss Rommen, vaderlijck oom. Hij wordt geassisteert met Sebastiaen Peterss Boer, moederlijk oom ende momboir.

  x 1626   Peeter Jochumssen (Peter Jochemen) .
   Otr. op 16-8-1626 in Sprang.
   Peter Jochemen, jongeman van Capelle, en Jannicken Adrians, weduwe van Laurens Petersen, uit de Vrijhoeven

   Opten xxvje martij anno 1629 compareerde [in Capelle] Dirck Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Joachimss, sijnen swager.
   Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen, Dirck Adriaenss den Jongen, Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr, Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr, Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans, wed. van Peter Adriaen Peterss. za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, alle erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.

   Adriaen Aertss, als vocht van de kinderen van Peeter Jochumss, wordt op 28-2-1631 te Groot-Waspik in een rekening genoemd.

  1 kinderen


 4. Aentken Adriaensdr de Jonge , † <1669 .
   Op 4-1-1669 in Capelle sluiten Dirck Janssen Mandemaecker, laatst wenr. van Aentgien Adriaenssen den Jongen, ter eenre, en Dirck Michielssen Smits x Maria Jans en Jan Goijertssen Gijben, als vader en voogd van zijn kinderen bij Jenneken Jans, ter andere zijde, een akkoord mbt de erfenis van Aentgien.

   Op huijden desen xve julij anno 1626 compareerden Aentken Adriaensdr., weduwe wijlen Jan Joosten za., geassisteert met Dirck Janss Mandemakers, haeren ondertrouden man, ende heeft voor
   recht van Adriaen Berthouts als voocht aengenomen haere drie onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Joosten haeren man za. was.
   Toegevoegd: Dierck Michielsen Smit x Maeijken Jans en Jan Goverts Gijben, wednr. van Janneken Jans, zijn voldaan door Dierck Jans Mandemakers op 11-1-1669.

   Op 26-3-1629 in Capelle compareerden:
   - Adriaen Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr,
   - Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr,
   - Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr,
   - Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans, wed van Peter Adriaen Peterss za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij
   - Maeijken Adriaensdr;
   Allen erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.

  x ±1615   Jan Joosten , † <1627.
   Kinderen: Maijcken en Janneken.

  x   Dierck Janssen (Dirck Janss) Mandemaecker , † 1669.
      Zoon van Jan Wouters Mandemaecker en Eelken Tonis Joosten Molengraeff .
   Otr. op 28-7-1627 in Sprang.
   Dirck Janss. Mandemaecker was wedn. van Maeijke Theunisdr.
   Dirck Janss. Mandemaecker is voerl. tussen 4 januari en 20 juni in 1669.

   Waelwijck 17-3-1656, actum 4-1-1669: Staet ende inventaris gemaeckt ende overgelevert bij Dirck Janssen Mandemaecker, weduwenaer lestmael van Aentken Adriaens den Jongen, ten versoecke van Dirck Michielssen Smits x Maijken Jans ende Jan Govertssen Gijben als vader van sijn kinderen bij Janneken Jans za. ende dat van alle goederen buijten het testament van Dirck ende Aentken, notaris Gielis Marcelissen de Laet.

   Staet ende inventaris doen maecken ende overgelevert bij de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemakers lest weduwenaer van Aentijen Janse ende dat van alle goederen die Dierck naergelaten heeft op 29-5-1669 in Capelle.

   Capelle, 20-6-1669:
   Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken
   Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

   Mogelijk had Dierck een dochter Eltken.

   Op huijden desen 28e januarij 1599 compareerde Jan Thoniss de Leeu ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Ficfoort.
   Toegevoegd: Lambert Jan Bernaertss ende Gijsbert Adriaenss als erfgenamen van Lenaert Corneliss Ficfoort zijn voldaan door Dirck Janss Mandemaecker van wegen Jan Anthoniss de Leeu, 3-5-1631.

   Op 24 september 1627 in Raamsdonk verkopen Dirck Adrijaens Mandemaecker, Wouter Adrijaensz Mandemaecker mede namens het kind van Willem Adrijaens bij Maeijken Cleijs, Claes
   Adriaensz Hoevenaer als voogd en Ans Huijbrechtssenals toesiender van het kind van Jan Adrijaensz Hoevenaer [iets] aan Adrijaen Franssen.

   Dirck Janss Mandemaker is voldaan door Peter Adriaenss den Jongen op 8-3-1627 in Capelle.
   Maeijcken Michielsdr., geassisteert met Dirck Janss Mandemaecker, oom, wordt op 12-2-1632 in Capelle vermeld. Dirck Adriaenss Mandemaecker trad toen ook op als toesiender van Tonisken Michielsdr.

   Opten ije aprilis anno 1628 compareerden Dirck Janss Mandemaecker als voocht voor het weeskijndt van Adriaen Toniss Molegraeff, Antonis Sebastiaenss als voocht voor de twee weeskijnderen van Adriaen Sebastiaenss Smidt ende namens Jan Willemss Molegraeff, pocuratie alhier 19-3-1628, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claesdr,
   ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Antonis Bastiaenss Smidt als voocht van Adriaen Adriaenss is voldaan door Antonis Jan Corsten vanwegen Gerit Wouterss op 25-3-1634.

   Reliqua ad reliqua voor Anthonis Bastiaenssen alsvoocht
   van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen, broeder, bij Dingen Hendricksen ende Maeijken Mertenssen mitsgaders met Dirck Janssen Mandemaecker als voocht van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen bij Maeijken ende Michiel Willemssen Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Thoniss Molengraeff bij Maeijken Mertens. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Hendrix ende Jan Willemssen x Lijsken Adriaenssen, 19-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   Op 22-12-1631 in Capelle compareerden Dirck Janss Mandemaecker als speciale last ende procuratie hebbende van Wouter Janss Mandemaecker, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Seijdewijn van Nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijdewijn.

   Dierck Janssen Mandemaecker te Capelle bekent op 30-4-1634 schuldig te zijn aan Adriaen Cornelis Diercx van den Hove een bedrag van 633 gulden 6 stuivers 2 oirt. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 16-6-1636 ingelost is.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

   Opten xxvje februarij anno 1636 compareerde Dirck Janss Mandemaecker als voocht ende Sebastiaen Peeterss Boer als toesiender over de weduwe ende weeskijnderen van Wouter
   Janss Mandemaecker: Wouter, Eltken, Jan, Adriaen, Peeter ende Tonisken Wouters, verweckt in echte bedde bij Maeijken Bastiaens Boer dr wed voorrss, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gelden Adriaenss.
   Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Maeijken Bastiaenss met Bastiaen Bastiaens, haer broer, is voldaan, 25-4-1638. Maeijken Bastiaens met Bastiaen Peterss Boer is voldaan door Peerken Ghijsbrechts, wed. van Gelden Adriaenss, 20-2-1640. Gelden Toniss x Maeijken Bastiaenss is voldaan, 1-6-1642.

   Deelinge op 17-2-1636 in Capelle tusschen Sebastiaen Bastiaenss Boer, ter eenre, ende Sebastiaen Peeterss Boer als voocht ende Dirck Janss Mandemaecker als toesiender over de weduwe ende
   weeskijnderen van Dirck Janss Mandemaecker bij Dirck Janss bij sijnen leven ende Bastiaen Bastiaenss Boer ontrent twee jaren metten anderen selffs gedaen.

   Compareerde opten xxiije dach februarij 1652 Wouter Wouterss Mandemaecker voor sijn selven ende sijn selver sterckmaeckende voor Adriaen Wouterss Mandemaeckers, sijnen broeder, Jan Wouterss Mandemaecker, Dierck Janss Mandemaeckers als gerechte bloetvoocht van Peeter ende Antonis Wouterss Mandemaecker, gebroeders, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Mulder.

   Erfdeling door Dirck Janssen Mandemaecker, laatst wednr. van Aentgen Adriaenssen den Jongen, ter eenre, en Dirck Gielen x Maijken Jans en Jan Govertssen als vader en voogd van zijn kinderen bij Janneken Jans, ter andere zijde, van de goederen van Aentgen op 4-1-1669 in Capelle.
   Op 10-1-1669 verkoopt Peeter Janssen Schaep aan Dirck Janssen Mandemaeckers met de erfg. van Aentgen Adriaenssen.

  2 kinderen


 5. Adriaen Adriaensz de Jonge , * ±1580 , † Capelle (NB) ±1640 .

  x ±1612   Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans , *’s-Grevelduin-Capelle ±1585 , † ’s-Grevelduin-Capelle 24-4-1661.

  11 kinderen


 6. Peterke Adriaans Peters de Jonge , * ±1588 , † Capelle (NB) <1623 .

   Erffdeelingen voor recht aengebrocht tusschen Janneken, wed. Adriaen Peterss, ter eenre, ende haer kijnderen ter andere sijden, desen 18-2-1620 in Capelle.
   Inden iersten is Janneken weduwe voorss geloot [..].
   Item sijn hier tegens geloodt ende bedeelt Adriaen Adriaenss den Jongen ende Adriaen Geldenss x Peterken Adriaensdr. [..].
   Item is noch hier tegens bedeelt Adriaen Janss Vos [..].
   Item is hier tegens Jan Joosten x Aentken Adriaensdr bedeelt [..].
   Item is hier tegens Wouter Adriaenss bedeelt [..].
   Item is hiet tegens Peter Adriaenss bedeelt [..].
   Item sijn hier tegens Dirck Adriaenss ende Janneken Adriaensdr. tsamen bedeelt.

   Opten viije februarij 1623 in Capelle compareerde Adriaen Geldenss, geassisteert met Antonis Geldenss, sijnen broeder, ende heeft van Adriaen Adriaess den Jonghen als gerechte bloetvoocht
   geassisteert met Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht, voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Peterken Adriaensdr, sijne huijsvrouw za.

   In januari 1627 was sprake van "Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss".

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

  x ±1610   Adriaen Geldenss Paans , † Capelle (NB) 9-4-1663.
      Zoon van Gelden Anthonisz ( Paans) en Willemke Jans .
   Kinderen: Gelden, Aentgen, Maaijken, Jan en Adriaen.
   Capelle, 1-5-1663: Staet inventaris overgelevert bij Heltken Cornelis, laetst weduwe van Adriaen Geldens, tbv de kinderen, kintskinderen en erffgenamen van Adriaen ende dat van alle goederen die Heltken ende Adriaen beseten hebben.

   Opten xvje april anno 1635 in Capelle compareerden Adriaen Geldenss ende Peeterken Jans Vos dr, sijne huijsvrou, woonenden te Cappel. Zij maken hun testament. Genoemd: De kinderen van Adriaen bij Peeterken Adriaen Peeters: Gelden, Aentken ende
   Adriaen en het onmondich nakijnt bij Peeterken Jans Vos dr: Peeterken.

   Op huijden den 28e november 1638 compareerden voor ons schout ende heemraders van Cappel: Adriaen Adriaenss Cleermaecker, den soone van Adriaen Geldenss, woonende tot Cappel, ende bekende dat hij deerbare dochter genaempt MaeijkenLunus, mede woonende tot Cappel, met begegentheijt ende andere troubeloften soo veere heeft gebracht dat d’selve bevrucht ende van hem
   comparant swanger gaende is. Hij is akkord met Launs Wouterss, de vader van voorss Maeijken, dat hij het kind zal onderhouden dan wel besteden, sonder costen voor de moeder.

   Capelle, 3-9-1649: Erfdeling door Adriaen Geldens, laatst wednr. van Peeterken Jans Vos, ter eenre, en Adriaen Adriaens, mede als voogd en Ghijsbrecht Adriaens Vreijs als toesiender, van de twee kinderen van Gelden Adriaens en Peeterken Ghijsbrechts [=Jans], Henrick Cornelis Back x Aentken Adriaens, Dirck Wouters x Peeterken Adriaens, voor en nakinderen van Adriaen Geldens bij Peeterken Adriaens en Peeterken Jans Vos.

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

   Capelle, 12-2-1659:
   Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.
   Inden eersten soo sijn de kinderen van Adriaen Geldens, de kinderen en kindskinderen van Huijbert Geldens en de twee kinderen te Dubbeldam geloot [..].Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Lijntken Geldens geloot [..].
   Item daer en tegen soo sijn de kinderen van Tonis geldens en Lijs Geldens. Iten soo sijn Jan Jacobs Textor x Wilmijntken Tonis en Lijsken Tonis als erfg van Tonis Geldens over een gekomen dat [..].
   Toegevoegd: Adriaen Aerts heeft voldaan, 3-4-1660. Lijsken Tonis is voldaan door Jan Jacobs, 2-4-1659. de vrouw van Cornelis Adriaens [..], dochter van Neeltgen Lauris, met Jan Bongh, zwager, en Jacob Dircks x Heijltgen Huijberts zijn voldaan door Jacob Huijberts, 14-2-1659. Cornelis Adriaens Cruijt x Grietken Lauwe en Mijntken dr van Cornelis Cornelis Coijman namens haar moeder is voldaan door Jacob Huijberts op10-2-1660.

   Capelle, 12-11-1663:
   Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens.

   Adriaen Geldenss trad op als getuige bij de doop van Cornelis Hendricks Back .

  5 kinderen


 7. ? Willemke Adriaense de Jonge , * ±1590 .

  x ±1610   Wouter Adriaensz Smits , † Capelle (NB) 1621.

  x 1623   Adriaen Aertsen (Adriaen Aertss) Oerlemans , *Sprang ±1577 , † Capelle (NB) 2-6-1662.
      Zoon van Aert Adriaensz de Jonge Oerlemans en Lijntke Gelden Hendricks .
   Otr. op 4-2-1623 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Loon op Zand, 14-2-1715: Wouter Ariensse Smits, Wouter Dirxe Smits, Pieter Dirxe Smits en Jan Oerlemans, allen wonende te Capelle, maken een boedelscheiding van goederen, die hen aanbestorven zijn van hun grootvader Arien Aertsen Oerlemans.

   Adriaen Aerts Ourman/Oirlemans.

   Op 2-4-1629 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Aertszoon Oerlemans te Vrijhoeven en Adriaen Aertszoon Oerlemans, zijn broer.

   Op 14-3-1630 maakte Adriaen Aertssen, samen met erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, een boedelscheiding.

   Sprang, 1604:
   - Adriaen Aertss Oerman voor hem selven, ende voor die nacomelingen van
   - Anneken Geldens,
   - Adriaen Mertenss als man ende voicht van Mariken Aerdt Geldens ende zijne huijsvrou,
   - Dierck Ariaenss de Bie voor hem selven ende mere als voicht van die kijnderen van
   - Hendrick Mertens bij namen, Jacop Handrickss, Mariken Hendricx ende Alitken Hendricx dochters ende oyckals voicht van Mariken Gelden Mertens weeskijnt,
   - Frans Corstiaenss. Jan Corstiaenss, Jan Willemss den selven ende [..] ende voor [..] Aertss gerech [..] kijnt [..] weduwe met de weeskijnderen,
   - Willem Jacop Geritss voor hem selven, staende ende hem sterckmakende voor
   - Jan Jacop Geritss ende Lijsbeth Jacop Gerits dochter,
   - Tonis Toniss Leempoel, Lambert Wouterss, Wouter Aertss,
   - Gerit Geldens voor hem selven, ende mede als voicht van Handrick Geldenss weeskijnderen, Mariken,
   - Jan Jan Meeuss voor hem selven, ende mede staende voor alle haer condinimenten;
   alle als erfgenamen van Joost Corneliss beseten, ende hebben gesamenderhant, ieder int sijne soo diep zij gerecht sijn, overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Adriaen Pieterss elcx haer aenpaert in een geseet landt, huijsinge, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht
   van Sprang, daer aen die oost zijde naest geerft is, die weduwe ende kijnderen van Peeter Corneliss Leeu, ende aen die weestzijde Floris Tomass ende Gerit Janss, streckende vander Nijeuwer straten ende Floris Tomas erff suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, [..] haer dat gecomen ende gecomen is vande voorss Joost Corneliss ende dese voorss erffgenamen hebben gewilcoert.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

   Op 14-3-1633 in Loon op Zand werd een boedelscheiding gemaakt tussen
   - Aert zoon wijlen Jan Janssen, geh.m. Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogd van de onmondige dochter van
   - wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van
   - Jan Janssen de Jonghe, geh.m. Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen,
   - Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook
   voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen;
   - Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen
   - wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van
   - Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor
   - Thonis Aertssen Oirlemans, en
   - Willem Goossens van Heijst, ook voor
   - Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen
   - wijlen Geeridt Goossens van Heijst,
   - Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen
   - Andries Claes de Witte, en
   - Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor
   - Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van
   - wijlen Meeus Janssen, de kinderen van
   - wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen
   - wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen
   - wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en
   - Jan Peeterssen van Heijst,
   - Adriaentken Adriaenssen, wed.v. Tieleman Jacops,
   - Ghijsbert Peter Baijenssen, geh.m. Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van
   - Jacop Peter Jacopssen, ook voor
   - Adriaen Thonis de Jonge, geh.m. Jenneken Cornelis Peter Jacops,
   - Adriaen zoon Caerl Adriaenssen,
   - Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen
   - wijlen Jacop Adriaen Jacopssen.
   Allen zijn erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte.
   Beroep: Bouwman op de Hoogevaart te Capelle

  7 kinderen


 8. Maicken Ariaensen (de Jonge) , * ±1595 .

   Maicken Ariens/Ariaensen.

   Deelinge voor recht aengebrocht tusschen Willemken Jans, weduwe Peter Adriaenss den Jongen, ter eenre, ende de erffgenamen van peter Adriaenss den Jongen voorss ter andere sijden vande goederen hier naer gespecificeert, desen ije aprilis anno 1626 [in Capelle]:
   Inden iersten iis Willemken Jans wed van Peter Adriaenss den Jongen geassisteert met Adriaen Willemss Cam, haeren man, geloot [..].
   Item hier tegens sijn Adriaen Adriaenss den jongen, Dirck Adriaenss, Adriaen Aertss Oerelemans x Willemken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adriaens, Dirck Janss x Aentken Adriaensdr, Cornelis Janss Vos als voocht vande weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adriaensdr, Adriaen Adriaenssden Jongen als voocht van de weeskijnderen van Adriaen Geldens geprocreert bij Peterken Adriaenss, alle erffgenamen van Peter Adriaenss den Jongen, zijn geloot.

  x ±1615   Adriaen Jansen Vos , † <1627.
      Zoon van Jan Peters Vos en Neelken Adriaeensdr (Neelken Arien Jans) .

   Schepenbank ’s-Gravenmoer, 27-5-1608:
   - Alitken Willemsdr ½,
   - Adriaen Janssen de Vos en Marcus Willemssen,
   - en Jan Adriaen Cornelissen Pharoo ½,
   geven aan Adriaen Peeterssen cleermaecker een huis en erf c.a. met aangelegen erf aan ’t Kerckhof.
   - noord: "den Kerckpot"
   - zuid: "de pastorije"
   - oost: Catharina Peeter Wijnantsd.
   - west: "het Kerchoff".
   Rente: f 1.10.0 ten andere tijden gelaten en gemaakt tot enige diensten die de Kosterij van ’s Gravenmoer aan gaat.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Neelken Jan Vos za desen ixe aprilis anno 1627 van de goederen hier verhaelt.
   Inden iersten sijn Cornelis Janss Vos, Adriaen Geldenss x Peterken Jansdr, Henrick Janss Vos geloodt [..]. Item hier tegens is Cornelis Janss Vos, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen, tot behoeff der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos za geloodt [..]. Item hier tegens is Maeijken Jans geloodt [..]. Item is Adriaen Peterss Bong tot behoeff van sijne weeskijnderen geprocreert bij Maeijken Janss Vos, sijne huijsvrou za was, geloodt [..].

   Op 26-3-1629 in Capelle compareerden:
   - Adriaen Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr,
   - Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr,
   - Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr,
   - Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans, wed van Peter Adriaen Peterss za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij
   - Maeijken Adriaensdr;
   Allen erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.