Marie Teunisse (Maijken Teunisse) de Jonge , * 1647 , ~’s-Grevelduin-Capelle 18-8-1647 .
Dochter van Anthonis Ariaens (Thonis Adriaense) de Jonge en Anneke Geeretse .


× ’s-Grevelduin-Capelle 25-11-1674 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 9-11-1674)
    Arien Jansen Gerits (Arien Jansen) Looper , * 1652 , ~’s-Grevelduin-Capelle 21-4-1652 .
Kinderen:
 1. Maerten Adriaens de Looper , * 1675 , ~Capelle (NB) 7-2-1675 , † <1688 .


 2. Antonij Ariense (Teunis Ariense) de Looper , * 1677 , ~Capelle (NB) 11-4-1677 , † <1722 .
   Teunis, zoon van Arien Jansen (Gerits) Looper en Marie Teunisse de Jong.

   Op 27e febr. 1710 werd een "seecker perceel ackerlant groot vier hont, ofte soo
   groot ende cleijn alst opde Hoogevaart opde Heijkens gelegen is" wettelijck overgegeven aan ende tot behoeff van Anthonij de Looper.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 17-11-1709   Mecheltje Cornelisse Ockers , ~Capelle (NB) 1681 , † <7-1740.
      Dochter van Cornelis Jansen Ockers en Theuntgen Adriaens Back .
   Otr. op 30-10-1709 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Antonij Ariense de Loper, j.m., en Mechel Kornelisse Okkers, j.d., beiden won. te Cap.
   Kinderen: Marie (2x), Arien, Teuntje en Johannes.
   Gedoopt in 1681 in Capelle: Mechtel, dochter van Cornelis Jansen Mulders en Teuntje Adriaens Back.

   Compareerde voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Wouter Boer, Weduwnaer van Weijlen Meggeltje Okkers ter Eenre, ende Adriaan Antonisse de Looper, meerderjarige Jongman voor sig selven, en als Testamentaire Voogt over sijne Suster van halven Bedde Janneke Boer, verwekt bij den Ie Comparant aande voorsr: Meggeltje Okkers.
   Dat den tweeden Comparant niet genoeg was gemaekt voor sijne Vaderlijke goederen. Dat tot voldoeninge vande Voorsr: goederen bij den eerste Comparant aanden tweeden Comparant en Sijne Suster Teuntje de Looper nu onlangs overleden, was overgegeven eenen akker gelegen alhier op de Heijkens, groot ontrent vier hont, belent Zuijden Hendrik Swart, noorden de Wed: Wouter Bax, Strekkende vande Erve van Cornelis Lammerde en andere aff, Westwaerts op tot den Peijs toe. Dat den tweeden Comparant benevens sijne halve Suster, Ider voorde helft van haare overledene Suster Teuntje de Looper tot Erfgenamen sijn gestelt. Dat hij eerste Comparant bij desen in Voldoeninge als Boven, als nog is overgevende aanden IIe Comparant en sijne halve Suster, den voornoemde akker. Dat is de geregte helft aanden IIe Comparant en de wederhelft als Erfgenamen van meervoornoemde Teuntje de Loper aan haar te samen, verclarende hij IIe Comparant voor hem selven en in qualitijt voornoemt, sulx in Voldoening alsvoren te accepteren, Verclarende daer mede van sijne vaderlijke goederen ten vollen voldaaen en betaelt te sijn, gevende dus bij desen daer voor Volkomen quitantie en acquijt, sonder die wegens eenige meerdere ofte andere pretentien te hebben ofte te behouden, Sijnde bij de respective Comparanten bij desen ondersproken, dat van Effecte en waerde sal werden gehouden, de Testamentaire Dispoditie die tussen den Ie Comparant en sijne vrouw Meggeltje Okkers voor Schout en Schepenen alhier is gemaakt en opgeregt, en het geene daar bij aan haare Dogter Jenneke Boer voor haare vaderlijke goederen is genomineert, deselve sulx vrij na
   overleijden van hem Ie Comparant sal trekken, en den overigen Boedel bij den tweeden Comparante en sijne halve Suster te samen Egael sal gepartaseert en verdeelt werden.
   Aldus gedaan en gepasseert ten overstaan van Adriaan Zeijlmans Schout, Jacob van Tilborg en Jan Schaep Schepenen, desen Ie Julij 1740 in Capelle.

  5 kinderen


 3. Johannes Adriaens de Looper , * 1679 , ~Capelle (NB) 17-12-1679 .


 4. Anna (Anneke Adriaans) de Looper , *’s-Grevelduin-Capelle 1682 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-9-1682 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 24-11-1709   Adriaan Peterse de Rooij , *’s-Grevelduin-Capelle 1679 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-10-1679 , † ’s-Grevelduin-Capelle 14-9-1741.

  8 kinderen


 5. Geertruijdt Adriaens de Looper , * 1684 , ~Capelle (NB) 24-12-1684 .


 6. Maerten de Looper , * 1687 , ~Capelle (NB) 27-7-1687 , † ±1688 .


 7. Maerten Adriaans de Looper , * 1690 , ~Capelle (NB) 19-2-1690 .

   Maerten was een zoon van Adriaan Jansen Gerits Looper en Maijken Teunisse de Jong. Hij trouwde Teuntje Antonissen van (der) Lij en liet in 1726 en 1737 een zoon Adriaan dopen. Ook was er een zoon Anthonij.

   In Capelle op 9-5-1699 compareerde Lijsbet Geldens van Pas, weduwe Teunis Willemss, ende heeft aengenomen van
   Gelden Willemss ende Gelde van Pas als vooghde ende toesienders haer twee kinderen, Willem ende Teuntje, bij Teunis.
   Toegevoegd: Willem Teunis vander Leij ende Meerten Arienss de Looper x Teuntje Teunis vander Leij sijn voldaen op 28-1-1720.

  × Capelle (NB) 21-1-1720   Teuntje Teunisse van der Leij , *Capelle (NB) ±1695 .
      Dochter van Anthonis Willems (Teunis Willemss) van der Leij en Lijsbeth Geldens van Pas .
   Otr. op 4-1-1720 in Capelle (NB).
   Maarten Ariense Looper j.m. en Teuntje Teunisse van der Leij j.d. van Cap. Kinderen o.a. Anthonij, Adriaan en Gelden.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.