Aert Aertsz Kalis , † ±27-10-1622.
Zoon van ? .
Aert Aertsz trad op als getuige bij de doop van Pieter Lenertsz Arijswager (?) , de doop van Margriete Pieters Arijswager (?) .


x ±1580
    IJchtgen Adriaens Arijswager , * ±1560 .
Kinderen:
 1. Roockxen Aerts (Roocken Aerts) Kalis , † ±1610 .
   Wsl. ten gevolge van de bevalling van haar gelijknamige dochter overleden.

   Zij is een dochter van Aert Aertszn en Ychtij Ariensdr. Haar broer Adriaen Aerts werd op 21-6-1631 genoemd als oom en bloedvoogd van Corn. Aartszn. Leeuwenburg, weeskind van Aart Corn. Leeuwenburg en Roocken Aartsdr., i.v.m. goederen aangekomen van de grootouders, Aert Aertszn en Ychtij Ariensdr.

   N.B. Haar weduwnaar hertrouwde in 1611 met Mariken Jans en in 1612 met mijn voorouder Leentgen Willems Penninck.

  x Ridderkerk 1-8-1604   Aert Cornelisz Leeuwenborch , * ±1569 , † ±1615.
      Zoon van Cornelis Adriaensz (Cornelis Adriaensz den Jonghen) (van) Leeuwenborch en Adriaentgen Aerts .
   Kinderen: Cornelis en Roockjen.

   Hij boer aan De Blaak onder Mijnsheerenand.

   Op 21-6-1631 werd een boedelinventaris opgemaakt van de goederen van IJchtge Ariensdr., wed. v. Aert Aerts; haar kinderen zijn:
   - Lijntge Aerts, geh. met Cornelis Pieters;
   - Adriaen Aerts;
   - Truijtge Aerts, geh. met Claes Jacobs.
   Bovendien rekening door Adriaen Aerts, wonende te Slikkerveer, als oom en bloedvoogd van Cornelis Aerts Leeuwenburg, weeskind van zal. Rooxken Aerts, geprocr. bij Aert Cornelisz. Leeuwenburg, van de goederen die het kind zijn aangekomen bij overlijden van diens grootouders Aert Aerts en IJchtge Ariens.

  2 kinderen


 2. Truijken (Trijtge Aerts) Kalis , * 1583 , ~Ridderkerk 26-6-1583 .
  Get. bij de doop: Volckgen Cornelisdr (?) .
   Doopget. Joris Jansz van Strijen, Volscken, Leenderts, hv.

   Claes Jacobsz. Blaeck had kinderen, maar het is mij onbekend of daarbij ook kinderen waren uit zijn huwelijk met Truijken Kalis.

  x   Claes Jacobsz (aan de) Blaeck , * >1579 , † >1651.
      Zoon van Jacob Claesz en Lijsbeth Huijgen (Lijske Huijch Corneliszdr) .

   Een zuster van Arij Aertsz. Kalis was weduwe van Claes Jacobsz. Blaeck.

   Claes had zonen Adriaen van der Zijden en Jacob Blaeck en een schoonzoon Jacob Jacobsz.; Jacob is een zoon uit Claes’ huwelijk met Cornelia Andriesdr. Munt, geboortig van Hoorn.

   Claes Jacobsz. (Blaeck) was begin 1621, in de zomer van 1625, in 1627 en in april 1633 één van de heemraden van Mijnsheerenland. In 1628 was Claes Jacobsz. Blaeck kerkmeester in Mijnsherenland samen met Sebastiaen Adriaensz. Maescant.

   Mijnsheerenland, 19 oktober 1628: De schipper Dammas Adriaensz. te Dordrecht verkoopt met procuratie van Belichge, Leentge en Ariaentge Adriaensdochters, zijn zusters, 2 morgen land met de aanwas, gelegen in het Zomerland voor de Blaak aan Claes Jacobsz. Blaeck. Claes Jacobsz. Blaeck bekent 1100 Carolusgulden schuldig te zijn aan Dammas Adriaensz.,
   schipper te Dordrecht.

   Mijnsheerenland, 5-8-1634: Wouter Jansz. in Mijnsheerenland is 296 Car.gulden en 17 stuivers schuldig aan Cornelis Gerritsz. Vuijren, timmerman in Mijnsheerenland. Zijn zoon Jan Woutersz. en Claes Jacobsz. Blaeck stellen zich borg. De schuldbrief wordt afgelost op 10.9.1639 door Jacob Claesz.
   Blaeck.

   Mijnsheerenland, 10.4.1637: Adriaen Claesz. van der Sijden, zoon van Claes Jacobsz. Blaeck, maakt zijn tesfament. Hij legateert aan de kerk in Mijnsheerenland en de Armen aldaar eens de som van 100 gulden.

   Genoemd in Mijnsheerenland op 15-5-1638: Adriaen Aertsz. Calis, erfgenaam van Adriaen Claesz. van der Zijden. Claes Jacobsz. Blaeck; vader van voornoemde Van der Zijden.

   Neeltgen Cleijs aan de Blaak, weduwe van Daniel Gijsbertsz., verkoopt een huis met aveling en werf, staande aan de Blaak, alsmede haar huisraad op 19 mei 1640 in Mijnsheerenland. Huis en aveling gaat voor 660 gulden aan Claes Jacobsz. Blaeck.

   Op ten 25 Junij 1645 heeft Claes Jacobsz. Blaeck d’ tweede paey ontfangen, sijnde hondert gulden.

   Mijnsheerenland, 8-6-1652: Claes Jacobsz. Blaeck erkent 460 gulden schuldig te zijn aan de weeskinderen van Bastiaen Pleunen, spruitende van een obligatie t.b.v. Huijch Pleunen. Hij verzekert deze som op 10 morgen land in het Oudeland van Moerkercken. Oost: de Oostmolenvliet, zuid: de Oostmolenweg, west: het land van Tijs Cornelisz. in Gijbbeland en noord: de gemenelands vliet aan de Blaakse dijk. Genoemd: Jacob Jacobsz., schoonzoon van Claes Jacobsz.


 3. Maritgen Kalis , * ±1585 , ~Ridderkerk 9-2-1586 .
   Maritgen, v: Aert Aertsz, m: Iijchtgen Adriaensdr.


 4. Arijen Aertsz Kalis , * 1588 , ~Ridderkerk 17-11-1588 , † 1644 .

  x Ridderkerk 13-6-1632   Roockgen Arijens (Roocxken Arijens) Cranendonck , * 1607 , ~Ridderkerk 12-12-1607 , † >1673.

  7 kinderen


 5. Lijntijen (Lijntge Aerts) Kalis , * ±1590 , ~Ridderkerk 6-1-1591 .
  Get. bij de doop: Neeltijen Willemsdr (?) .
   Doopget. Corijn Cornelisz ende Neeltijen Willemsdr.

  x   Cornelis Pietersz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.