Adriaen Willemssen Kam , * ±1580 , † Vrijhoeve-Capelle 1640.
Zoon van Willem Thonisz Kam en Jenneken Jans Seeldreijers .


x <1612
    Marij Hendrickse (Maricken Henricxsen Laureissen) van Gorp , † ±1624.
x Sprang 11-2-1626 (otr Sprang 17-1-1626)
    Willemke Jans Willems ( Oerlemans) , *Sprang ±1595 .    

    Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .
Kinderen:
 1. Anneken Arijens ( Kam) , * 1611 , ~Sprang 9-9-1611 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 31-1-1632   Claes Peeterssen Trip , *Capelle (NB) ±1610 , † Capelle (NB) 19-6-1668.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 18-10-1671   Schalck Arisse Piege .
   Otr. op 25-9-1671 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Schalck Arisse Piege, wedr. van Eeltjen Ariens, won. te Sprang, en Anneken Ariens, wed. van Claes Peters Trip, won. te Cap.

   Schalck was weduwnaar van Eeltjen Ariens, won. te Sprang.

  1 kinderen


 2. Janneken Ariaens Kam , * 1613 , ~Capelle (NB) 6-4-1613 .


 3. Heesken Adriaens Kam , * 1621 , ~Capelle (NB) 25-7-1621 .
   Doopget. Jan Diricxsen, Jan Rutten en Geertruijt, de vrouw van Peter.


 4. Henrick Ariens Kam , * 1627 , ~Capelle (NB) 2-5-1627 .
   De ouders woonden achter de molen in Capelle.
   Doopget. Judith Jans.


 5. Erken Adriaen Willemssen Kam , * 1629 , ~Capelle (NB) 30-9-1629 .

  x <1663   Adriaen Cornelis Michielssen (Arijen Cornelis Michiels) , * ±1627 , ~Capelle (NB) 1-1628 .
      Zoon van Cornelis Michiel Jan Claessen (Cornelis Michiels) ( Back) en Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) .

   Loon op Zand, 8-11-1647:
   Hendrick Hendricxssen Back en zijn dochter Maijken komen een bedrag van 150 gulden overeen met Henrick Michielssen en Pauwels Laureijssen, als voogden over Adriaen Cornelis Michielssen, inzake het "bevruchten ende verwecken van de kinde" bij Maijken door ADriaen.

   Adriaen Cornelis Michielssen en Erken Adriaen Willemssen Cam, beiden wonende te Capelle, maken een testament op 18-4-1662 in Loon op Zand.

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Capelle, 1-5-1681: Erfdeling door Adriaen Cornelis, Lijsken en Louris Cornelis int bijwesen van Henrick Michiels en Paulis Vreijss, omen, Henrick en Paulis als voogden van de twee kinderen: Jan en Jacob Cornelis. Kinderen Cornelis Michiels en Peeterken Vreijs, 11-2-1650.
   Toegevoegd: Anneken Jacobs wed Jacob Cornelis Klapmuts is door Jan Arienssen Snaphaen x Lijsken Cornelis voldaan.

  2 kinderen


 6. Dierckxken Adriaensdr Kam , * ±1630 .

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr …
   Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij
   Adriaensdr …..


   x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans op 15-1-1660 in Vrijhoeven.

  x   Bartholomeus Anthonis .


 7. Janneken Adriaens Kam , *Vrijhoeve-Capelle 1632 , ~Capelle (NB) 12-12-1632 .
   De ouders woonden te Vrijhoeve-Capelle.

   Op huijden den 29e october 1661 [in Sprang] compareerde Janneken Adriaenss Cam, weduwe Corstiaen Joosten Verelst, geassisteert met Jan Teuniss de Leeu, haeren toecomstige bruijdegom, ende heeft aengenomen van Joost Hendricx Verelst, als bestevadrer ende vooght, ende Hendrick Adriaenss Can, als toesiender, [van] haer vier kijnderen, Adriaen, Jan, Hilleken ende Hendrick, bij Corstiaen.

   Op 21-1-1686 in Sprang Compareerde Hendrick Corstiaens Verelst ende verclaerde
   met sijne moeder Jenneke Adriaense Cam een accoort gesloten te hebben.

  x Sprang 11-1-1652   Corstiaen Joosten Verelst , † <1671.
      Zoon van Joost Hendrickssen (Joost Hendricks) Verelst en Hilleken Corsten .
   Otr. op 17-12-1651 in Sprang.
   Corstiaen Joosten was j.m. van Spr., Jenneke Ariaens Cam was j.d. van Vrh.
   Zij lieten in 1660 in Sprang een zoon Hendrik dopen. Ook was er een dochter Hilleken Corstiaens Verelst.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Corstiaen Joosten Verelst een huijs etc, op 31-1-1643 in Sprang.

   Compareerde opten xvije dach meert 1652 [in Vrijhoeven]: Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaens Kam ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Opten xxiiije dach april xvjc vier ende vijftich bekende Joost Handrickxss van Hamet des voorschreven des voorschreven Corstiaen Joosten (sijnen) vader voldaan te zijn door Adriaen.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Joosten Verelst ende heeft overgegeven aen Joost Fransen een geseeth mette huijsinge, 25-3-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Sprang, 3-2-1660: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelbert
   Anthonissen, als vader ende vooght van sijn twee kijnderen bij Maeijke Joosten
   Verelst, ende heeft overgegeven aen Corstiaen Joosten Verelst een half geseet
   met de huijsige etc. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Dat voor ons gecomen is Jan Corstiaens Verelst, Dordrecht, ende gaf over met een vrije gifte aen Hendrick Corstiaens Verelst, broeder op 21-1-1686 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

  x Sprang 30-10-1661   Jan Theunissen Leeu .
   Otr. op 6-10-1661 in Sprang.
   Jan Theunessen Leew, jongeman van Capelle, en Jenniken Adriaens Cammen, weduwe van Corstiaen Joosten Verelst, van Sprang.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.