Willem Thonisz Kam , † Sprang ±1587.
Zoon van ? .


x
    Jenneken Jans Seeldreijers , † Sprang 8-11-1645.
Kinderen:
 1. Peeter Willemss Kam , † >1651 .

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr …
   Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij
   Adriaensdr …..


 2. Adriaen Willemssen Kam , * ±1580 , † Vrijhoeve-Capelle 1640 .

  x <1612   Marij Hendrickse (Maricken Henricxsen Laureissen) van Gorp , † ±1624.

  x Sprang 11-2-1626   Willemke Jans Willems ( Oerlemans) , *Sprang ±1595 .
      Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .
   Otr. op 17-1-1626 in Sprang.
   Willemke was weduwe van Peter Arissen en hertrouwde later met Rumbaut Theunissen Leempoel, weduwnaar van Janneken Ghijsberts.

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr […]. Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij Adriaensdr [….].

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.