Neeltje Cornelis Jans Lamme , * ±1613 .
Dochter van Cornelis Jansz Lammen en Lijsbeth Pieters Baers .


x ±1645
    Wouter Schouten .
x ±1650
    Jan Pleunen Dolaart , * ±1600 , † <1663.    
Jan Pleunen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Jansz Dolaart .


    Zoon van Pleun Bastiaens Doolaert en Neeltge Teuwendr .
Kinderen:
 1. Maria Wouters Schouten , * ±1648 , † >18-12-1737 .

  x   Adriaen Jansz Verhoef , † Polsbroek 10-8-1701.

  x ? >1700   Jacob Gerritsz (Jacob Gerrit Ariens) Verleun , † ±1672.
      Zoon van Gerrit Verleun en ?
   Hij is overl. tussen 31-5-1670 en 16-03-1674.

   Jacob Gerrits Verleun. Ook Van der Leun komt voor.

   Arien Thomasse van Stuyvenberch, out burgemeester van Noortpolsbroek, vercoft voor een gerechte helfte aen Jacob Gerritse Verleun, ende voor de andere helfte het weeskint van Wouter Meesse Echvers [?], geprocureert bij Neeltgie Cornelis Lammen op 27-5-1664 in Noord-Polsbroek.

   Noord-Polsbroek, 29-5-1664: Arien Thomasse Stuyvenberch, out burgemeester, tr. aan Jan Ariense Capell, als oom nominus uxoris, ende Cornelis Jacobse van de Vlist, als geauthoriseerde van Jacob Wouterse van der Vlist, sijnen vader, vermits sijne impotentie, mede oom ende neef van Marrigie Woutersdr. achtergelaetene weeskint van Wouter Meessen zalr. Echtelsz. [?] geprocureert bij Neeltgie Cornelis Lammensdr., voor een gerechte helfte en ten behoeve van het weeskint als mede aen Jacob Gerritsz. Verleun als getrout hebbende de voorn. Neeltgie Cornelis Lammensdr., voor de andere helfte, sekere 2 morgen lants gemeynder voor leggende met 32 morgen, makende tsamen 4 morgen, streckende uytte halve Polsbroeer voorwetering ter halve lantscheydinge toe, daer oostwaerts Jan Ariense Boer met 7 morgen ende westwaerts de Heeren van de Duytsche Huyse met haeren 7 morgen.

   Jacob Gerritse Verleun met 4 morgen land wordt op 31-5-1670 in Noord-Polsbroek genoemd.

   Noord-Polsbroek, 15-2-1678: Claes Reyerse, won. in Benschop, voocht van Annichje Leenderts, ende Leentje Leenderts, minderjarige kinderen van zalr. Leendert Claesse Strenge, ende Marichje Gerrits, in haer leven echteluyden gewoond hebbende op Noordpolsbroek, tr. aan Jacob Gerritsz. Verleun, mede won. Noordpolsbroek, t.b.v. van syne drie minderjarige kinderen Willem Jacobse, Annichjeen Cornelis Jacobs, met approbatie van de Wel.Ed.Heere Drossaert der Baronie van Ysselsteyn, mitsgaders schout en burgemeesters van Polsbroek als oppervoogden 2/3e part in een hoffstede van 9 morgen met huys, berch etc. en het 1/3e part in voorgaande den voorn. Jacob Gerritsz. competeert aan de zuidzijde van Benschop, beneden de kerck, strekkende van de Benschopper voorwetering aff tot de halve landscheyding van Benschop ende Blocklandt toe, belend ten oosten Ryck Gerritsz., en ten westen Yemen Ariense Ariens den Oudsten, voor 450 gld.

   ‘t weeskint van zalr. Wouter Meessen Echtel, geprocureert bij Neeltgie Cornelis Lammen, des voors. Jacob Gerrits Ariens huysvrouw, wordt op 26-2-1667 in Noord-Polsbroek vermeld.

   Jan Snoeck, won. aan de Vlist, verhuijrt aan Gerrit Jacobs Verleun, won. tot Noortpolsbroek, iets in 1713.

   Noord-Polsbroek, 13-5-1722: Memorie van alsulke penningen als bij publieke verkooping syn geprocedeert van de hoffstede en landen mitsgaders de verdere goederen van Gerrit Jacobsz. Verleun.

  9 kinderen


 2. Neeltje Jans Dolaart , * 1650 , † <1699 .

   Neeltje Jans Dolaart trouwde <1671 Arie Andriesz van Strijen (*±1647, +±1691), zoon van Andries van Strijen en Jobje Anthonisse Verweel.

  x <1671   Arie Andriesse van Strijen , * ±1647 , † ±1691.
      Zoon van Andries Claesz van Strijen en Jopje Anthonisse (Jopgie Teunisse) Verweel .
   Kinderen: Neeltie (2x), Andries (2x) en Jopie.

  1 kinderen


 3. Pleun Janse Dolaart , * 1656 , ~Strijen 24-9-1656 .

  x ±1675   Leentje Pieters (Lijntie Pieters) Bagher (Bachoven) , * ±1655 .
   Zij hadden ook nog een zoon Mattheus Pleune Dolaart, die in Strijen woonde.

   Leengtje Bagher of Bachoven.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.