Anthonis Leempoel , * ±1575 .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Wouter Thonissen Leempoel , † <1655 .
   Op 8-5-1654 in Besoijen vond een transport plaats tussen de voogden van de weeskinderen en weduwe van Wouter Antonisse Leempoel en Cornelis Peeterssen Leeu, wonende te Sprang.

   Loon op Zand, 22-9-1626: Rombout Anthonissen van den Leempoel (volgens overeenkomst met de erfgenamen van Willem Peeters), Adriaen Geeritssen, geh.m. Peeterken Willem Peeterssen, en Peeter en Aleijdt, kinderen van genoemde Willem Peeterssen, transporteren goederen aan Wouter Adriaenssen. Wouter Adriaens bekent schuldig te zijn aan Rombout Anthonissen van den Leempoel een bedrag van 256 gld. 5 st. terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat Wouter Anthonissen van den Leempoel deze goederen op 17-5-1627 genaast heeft.

   1. Aert Caerl Huijbertssen,
   2. Adriaen Jan Laureijs Diercxssen, weduwnaar van Lijsken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zoon Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel,
   3. Adriaen Eelant Oirlemans, gehuwd met Anneken, dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zwager Jan Adriaenssen de Leeuw,
   4. Huijbert Floris Caerl Huijberts en
   5. Lijntken Aerts, weduwe van Floris Floris Caerl Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen,
   bekenden dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gulden een jaarlijkse erfcijns ingelost heeft. De cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zijn vrouw Eeltken betaald aan Caerl Huijberts, 7-3-1639.

   Op 19-4-1642 in Besoijen vond een transport plaats tussen
   - Adrian Jan Lauwen te Loon uit kracht van procuratie van zijn zoon Dijrck Adruiaense van Loon, ruiter in garnizoen te Heusden, en
   - Wouter Teunis Leempoel, ruiter in garnizoen te Breda, zijn zwager.

   Op 8 mei 1654 vond in Besoijen een transport plaats tussen de voogden van de weeskinderen en weduwe van Wouter Antonisse Leempoel en Cornelis Peeterssen Leeu wonende te Sprang.

  x   Maeijken Adriaens .

   Mogelijk was zij Maeijken Adriaen Jans van Roij, dochter van Adriaen Janss van Roij bij Tonisken Weerts, en gehuwd met Wouter Toniss. In dat geal hadden ze 6 kinderen: Tonisken, Jan, Lijsken, Adriaen, Jenneken ende Geereken.

   In Capelle op 6-6-1665 verkopen Meerten Teunissen, Baertwijck, mede namens Peeter Adriaensssen van Grevenbroeck, zwager, voor deen helft en Rombout Antonissen Leempoel, Vrijhoeve, mede als voogd van de kinderen van Jan Antonissen Leempoel, en Teunis Aertss Leempoel, Crimpen, en namens Maeijken Adriaens, wed. Wouter Tonissen Leempoel, voor ¼ en Rombout Antonissen en Meerten Teunissen namens Geertruijt en Dirck de Goel voor ¼, allen erfgenamen van Adriaen Janssen Leempoel aan Hendrick Willems Scheur, Steven en Jacob Janss Decker.

   Op huijden desen xxvje novembris anno xvc Lxxvij in Capelle compareerden "Wouter Toniss mede namens zijn kijnderen verweckt bij Mariken Aerts za., Zeger Aertsz mede namens zijn broeder ende susters ende hebben opgedragen zoo recht is Adriaen Dircxz, schout tot Waspijck".


 2. Aert Anthonis (Aert Teunis) Leempoel , † <4-1623 .

   Aert is een broer van Rom Teunisz. Leempoel.

   Besoijen, 22-4-1623; aanneming van Maijken Teunisdochter haar kind, verwekt bij Aert Anthonis Leempoel, door de moeder en haar tegenwoordige man Cornelis Anthonis Leempoel.

   Sprang,20-3-1691: Taxatie ten versoecke van de erfgenamen Peter Aerts Leempoel, overleden te Sprangh.

  x   Maeijcken Teunisse , † <1652.
      Dochter van Antonis Gerit Thonissen (van Diessen) en Laureijske Willems (Vreijske Willem Peterszdr) .
   Zij hadden een dochter Teunisken.

   Maijken Teunisdr.

   In 1626 werd zij lidmaat te Besoijen.

   Op 14-3-1623 in Besoijen vond een transport plaats tussen:
   - Adriaen Jacobse, als man en voogd van Maijcken Teunisdochter, weduwe van Aert Teunis Leempoel, en
   - Aert Willems en de erfgenamen van Anthonis Wouters en Ariaentken Teunisdochter.

   Adriaen Jacobs, gehuwd met Maeijcke Teunisdr., weduwe van Aert Teunisz. Leempoel, en Rom Teunisz. Leempoel, als voogd van zijn broers weeskind, dragenop 14-3-1623 over aan AErt Willems voor de helft en Jan Cornelisz., Adriaen Adriaens, Machiel Peters, Jan Jans Kin, mede als voogd van het weeskind van zijn zuster Judith, en Peter Willems Smit en Judith en Teunke Willems, zijn zusters weeskinderen, allen erfgenamen van Anthonis Wouters en Ariaentke Teunisdr., een huis, hof en erf, strekkend van ’s-Herenstraat zuid tot de halve Looncksloot.

   Op 23-5-1640 in Besoijen vond een transport plaats tussen
   - Rombout Antonisse Leempoel, als voogd van Teunisken Aerts, minderjarige dochter van Aert Antonisse Leempoel en Maijken Hendrix, en
   - Jan Adriaense van Dijck van Sprang.

   Op 8-5-1652 verleende Adriaen Jacobs, wonend in Besoijen, weduwnaar van Maijken Anthonis Gerrits, mede vanwege hun kinderen, en Anthoniske, voordochter van Maeijcken, aan Peter Schalcken volmacht om een stuk hei over te dragen. Peeter Schalck Adriaenssen van der Bruggen was gehuwd met Geertruijt Anthonis, dochter van Anthonis Geerits.

  1 kinderen


 3. ??? Jan Antonissen (Jan Teunis) Leempoel .

   Op 14-7-1626 in Besoijen werd een testament opgemaakt door Wouter Teunis en Jan Teunis Leempoel, broers, omdat ze in het leger van de staten gaan.

   Op 2-4-1642 in Besoijen was sprake van een transport tussen Jan en Wouter Leempoel, broers, ruiters in dienst van heeren State, en Adrian Jan Flores.

   Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jansen Leempoel geasisteert met Rombout Antonissen Leempoel ende Jan Antonissen Leempoel ende Joachim de Bruijn x Marijken Mertens Glavimans, ter eenre, ende Steven Janse Decker, Jacob Janse Decker ende Handrick Willemse Scheur ter andere sijde op 13-1-1657 in Sprang.

   In Capelle op 6-6-1665 verkopen Meerten Teunissen, Baertwijck, mede namens Peeter Adriaensssen van Grevenbroeck, zwager, voor deen helft en Rombout Antonissen Leempoel, Vrijhoeve, mede als voogd van de kinderen van Jan Antonissen Leempoel, en Teunis Aertss Leempoel, Crimpen, en namens Maeijken Adriaens, wed. Wouter Tonissen Leempoel, voor ¼ en Rombout Antonissen en Meerten Teunissen namens Geertruijt en Dirck de Goel voor ¼, allen erfgenamen van Adriaen Janssen Leempoel aan Hendrick Willems Scheur, Steven en Jacob Janss Decker.


 4. Rombout Anthonisse ("Rom de Smid") Leempoel , * ±1585 .

  x Loon op Zand 12-10-1617   Leijscken Willemssen (Leijscken Willems) , * ±1595 , † <1626.
   Otr. op 23-9-1617 in Loon op Zand.
   Rumoldus Anthonij en Elisabeth Wilhelmi.

   Loon op Zand, 2-1-1623: Anthonis Willemssen, Peterken Willemssen, Rom Thonissen Leempoel, geh.m. Lijsken Willemssen, Peter Willemssen en Alitken Willemssen, erfgen.v. Willem Peterssen, maken een boedelscheiding.

   Peter Willemssen transporteert goederen aan zijn zwager Rom Thonissen Leempoel op 25-2-1624 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 20-1-1626: Rombout Anthonissen van de Leempoel, wed.v. Lijsbeth Willemssen, en Peeter en Eeltken Willemssen, met
   Adriaen Geeritssen, als man van Peterken Willems, sluiten een overeenkomst over de nalatenschap van genoemde Lijsbeth.

  x Sprang 22-2-1626   Jennicken Gijsberts , *Loon op Zand ±1595 , † 29-9-1640.

  x Sprang 10-3-1641   Willemke Jans Willems ( Oerlemans) , *Sprang ±1595 .
      Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .
   Otr. op 21-2-1641 in Sprang.
   Get. bij het huwelijk: Adiraen Janss Leempoel .

   Rumbaut Theunessen Leempoel, weduwnaar van Janniken Geisbers, van Sprang.
   Willemke Jans was weduwe van (1) Peter Arissen en (2) Adriaan Willems Kam(me).

   Op 21-2-1641 compareerden Rombout Thonis Leempoel, wednr. van Jenneken Ghijsbertss, toecomende bruijdegom, geassisteert met Adriaen Janss
   Leempoel, oom, ende Aert Janss de Hooch, swager geweest, ter eenre ende, Willemken Janss Oerlemans, weduwe van Adriaen Willemss Cam, toecomende bruijt, geassisteert met Robbert Handrickss, swager, ter andere. Zij stellen hun houwelijckse voorwaerdenop. Op 12-10-1644 worden de opgestelde voorwaerden
   gerenuncieert.

   Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 [in Vrijhoeven] soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes Peeterss Trip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans), wed van Adriaen Willemss voorss, geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere
   vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.
   - In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan. Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan. Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.
   - Los vel: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door WillemkenJans, 15-1-1660.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht [in het voorjaar van 1652 in Vrijhoeven] tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam, verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr., int bijwesen van Peeter Willemss Kam, als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren, ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.
   Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr. en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr […]. Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij Adriaensdr [….].

  6 kinderen


 5. ??? Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel , *Sprang ±1585 .
   Schatting.

   Op huijden desen ixe september anno 1627 [in Capelle] compareerde Jan Janss Ammeroijen, mede als voocht, ende Peter Toniss Leempoel, als toesiender, van het weeskijndt van Claes Michielss za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Back.

   Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor gerechte des ambachts vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende erffgenamen van Peeter Ockersen za met namen:
   - Mels Aertssen Schep, schout, x Barbara Peeters Ockersdr, ter eenre, ende
   - Handrick Adriaenss Back mette weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockersen za ende Adriaen Peeter Ockersen als voecht van de voorss weeskijnderen voor ge[??] ende den selven Adriaen mede voor hem selven ende Peeter Tonissen van Sprangh x Peeterken Peeters Ockerss mede voor hem selven
   ende dat opten xjxe dach meert anno 1629.

   Jonker Mathijs Cannaerts, als gelastigde van de heer van Loon op Zand, transporteerde op 29-3-1633 goederen aan Peter Thonis Leempoel (2/3 deel) en Wouter Geeritssen Tuijmelaer (1/3 deel).
   Daarop bekenden Peter Thonis Leempoel en Wouter Gerits Tuijmelaer schuldig te zijn aan jonker Matthijs CAnnaerts, gen behoeve van de heer, een bedrag van 283 gulden, 5 stuivers en 12 penningen.

   Op 19-3-1646 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Teunissen Leempoel te Sprang en Wouter Verwiel, tegenwoordig schoolmeester van Sprang.

  x Sprang 14-12-1614   Dircxken Jan Willems Oerlemans , *Sprang ±1585 , † <14-4-1626.
      Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .
   Otr. op 22-11-1614 in Sprang.
   Peeter Thonissen Leempoel, j.m., met Dircxken Jans, j.d., beiden wonende te Sprang.

  x Sprang 21-5-1626   Peterken Peters (Peeterken Peeters) Ockers , *Vrijhoeven ±1602 , † <1651.
      Dochter van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .
   Otr. op 14-4-1626 in Sprang.
   Peter Thones, wedr. van Dercksken Jans, van Sprang, en Peterken Peters, wed. van Jan Peters, van Vrijhoeve.

   Wsl. hadden zij een dochter Maeijken, geb. rond 1630.

   Peeterken Peters Ockers trouwde
   (1) Jan Peter Rommen (neef van Laurys Peters, Schout van Vrijhoeven),
   (2) Peter Antonissen Leempoel van Sprang.

   Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen derffgenamen van
   Peeter Jansen Rommen met namen:
   - Jacop Peeterss Rommen voor hem selven,
   - Peeter Joesten x Peerken Peetersdr. voor hem selven, Peeterken Peeters wduwe wijllen van Jan Peeterss Rommen met Adriaen Peeter Ockerss haeren gecoren voocht in desen,
   - Gericken Cornelis Goossens, weduwe van Tonis Peeterss Rommen, met Gerit Corneliss haeren gecoren voocht in desen ende
   - Bastiaen Peeterss x Janneken Claesdr., weduwe van Gerit Peeterss Rommen met haeren voorkijnderen verweckt bij Gerit Peeterss Rommen ende
   - Jan Peeterss Rommen voor hem selven.
   Aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven opten xxjxe Januarie 1626 in Vrijhoeven..
   Deling volgt. Onderaan staat ook: Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.
   Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, 12-1629.

   Op huijden desen vije dach aprill anno 1626 soe is voor ons [in de Vrijhoeven] gecomen gecompareert Peeterken Peeters Ockersdr., wed. van Jan Peeterss Rommen za., ende int bijwesen ende ten overstaen van Adriaen Peeter Ockerss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen, ende overgegeven met eender vrijer gifte soo alsoe gewoonllijck enderecht is aen ende tot behoeff van Cornelis
   Toniss, Wouter Toniss ende Maricken Tonisdr, kijnderen van Tonis Janssen, woonende inde Vrijhoeven.

   Sprang, 19-12-1631: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel x Peeterken Peeters Cock ende heeft overgegeven Adriaen Jan Peeterss Rommen, sijne schoonsoone ende dat voor sijn vaderrs goet daer hem sijne moeder voor aengenomen heeft, aenneminge in de Vrijhoveen, het betreft een geseet mette timmeringen.

   Compareerde opten iersten dach october anno xvjc tweendartich [in de Vrijhoeven]: Peeter Antoniss Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeve. Betaald wordt via een wilkeur.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten vije januarij anno 1634 Peeter Antonissen Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen laest wed van Jan Peeterss Rommen za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen Mandemaeckers.
   Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger (dan eijgenaer van de willeceur) voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

   In Sprang Compareerde Peetr Tonis Leempoel ter eenre ende Adriaen Jansen Rommen als schoonsone ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het moederlijck goet tw van Peeterken Peeterss Ocker op 30-1-1650.

   Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Peeterken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel, weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, ende Jenneken Franssen, weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel, met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663.
   Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

  x Sprang 7-5-1651   Dingena Adriaenssen (Dingen Adriaens) .
   Otr. op 15-4-1651 in Sprang.
   Peter Theunessen Leempoel, wedr. van Peterken Peters, en Dingen Adriaens, wed. van Gerhaerdt Joosten Kool.

   Joost Geeritss Cool, Cornelis Crijnen ende Teunis Willemss sijn voldaen door Peeter Teunissen Leempoel x Dingena Adriaenssen.

   Sprang, 16-5-1661: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingena Adriaenssen weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Leempoel geassisteert met Joost
   Geeritss Cool ter eenre ende Jan Peeterssen Leempoel ende Maeijken Peeterssen Leempoel weduwe van Jan Sijmonse de Gester geassisteert met jan Jansse Piggen ende Jenneken Franssen weduwe van Tounus Peterssen Leempoel geassisteert met Cornelis Loeff, schouth, ter andere zijde ende dat van de goederen die Peeter
   Toniss ende Dingena tessamen beseten hebben.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.