Lesken Jans Leempoel , *Loon op Zand ±1605 , † Sprang >1687.
Dochter van Jan Peter Thonisz ( Leempoel) en Leenke Huberts .


x Sprang 31-5-1626 (otr Sprang 9-5-1626)
    Jan Eritten Haverhals , *Sprang ±1600 , † Sprang 1680.
Kinderen:
 1. Margareta Jans (Grietje Jans Eridden) Haverhals .

  x   Anthonij Arien Ghijben .

   Te Sprang op 26-4-1685 Compareerde Anthonij Arien Gijben x Grietje Jans Eridden,
   mede erfgenaem van Jan Eridden ende bekende in minderinge van sijne voorn. ouders nalatenschap door handen van sijne huijsvrouwe moeder Lijske Jans, weduwe Jan Eritsen, geld ontfangen te hebben.

   Te Waelwijck compareert [begin 1688]: Elisabeth Jans, weduwe Jan Erits, Sprangh, ende verlaerde te renuntieren van een stuck lant te Zuijdewijn Cappel en een stuck te Sprangh tbv Margareta Jans, hun doghter.
   Compareerde de voorn. Margareta Jans geassisteert met Anthonij Adriaens Gijben , haeren man, en verclaerde de voors renuntiatie te accepteren.
   Vuijt crachte van de renuntiatie verclaerde Anthonij Adriaens Gijben x Margareta Jans verkoght te hebben aen Bastiaen de Gester, swager, Waelwijck, een stuck van het voorn lant, tevens magtigen zij Jan Jans Eridten om de renuntiatie te Zuijdewijn te regelen op 8-2-1688.
   Dat voor ons gecomen is Jan Jans Eridden namens Elisabeth Jans, weduwe Jan Eritsen, ende Anthonij Arien Gijben x Margareta Jans, procuratie Waelwijck 8-2-1688, en laat een renuntiatie van Elisabeth voorn registreren en het stuck lant over te geven aen Bastiaen de Gester, waarin Bastiaen volgens testament van Jan ende Lijsken is competerende, 13-2-1688.


 2. Eret Jan Eretten Haverhals , * 1627 , ~Sprang 11-4-1627 , † <1683 .
   Capelle, 12-12-1682: Lijntgen Peeters, wed. Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis wed van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels wed Erit Janssen,Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper.

   Op 16-8-1662 compareerde EritJanss, Cnopper Ambacht, weduwenaer Janniken Jacobs Valcxdr. ende heeft aengenomen van Adriaen Joost Ghijben als voocht van moederlijcke sijde sijn vier kinderen int bijwesen van Jan Eritss als grootvader.
   Toegevoegd:Dirck Erissen, Adriaen Erissen en Huijbert Erissen sijn voldaen door Neesken Stoffels weduwe van Erit Janssen, 3-3-1683.

   Op 21-10-1678 in Capelle verklaart Huijbrecht Melis van den Dam ƒ 275,-schuldig te zijn aan Erit Jans ivm de overkoop van een damschuit met toebehoren.

   Loon op Zand, 4-9-1728: Corstiaen de Zeeuw, oud-schepen van Capelle, en Maria Peterse Dolck, beiden wonende te Capelle, leggen op verzoek van Cristoffel Eritse alias Haverhals een verklaring af over het natuurlijk kind, genaamd Cornelis Craen, verwekt bij Neeske Stoffelen, dochter van genoemde Cristoffel, door Jan Dirxe alias Craen.

  x Sprang 19-3-1651   Jenniken Jacobs Valck , * 1628 , ~Sprang 7-5-1628 , † <1663.
      Dochter van Jacob Joosten Valck en Maijcke Jans .
   Otr. op 17-2-1751 in Capelle (NB).
   Eret Jans, j.m. van Spr. en Jenneken Jacobs, j.d. van Cap, tr. te Sprang.
   Kinderen: Dirck, Adriaen, Huijbert en Mariken.
   Capelle, 16-8-1662: Inventaris van alle goederen naergelaten bij Janniken Jacobs Valck gewesene huijsvrouw van Erit Janss ende alnogh bij Erit is besittende.
   Zacharias Jansz liet op 10-2-1619 een dochter Jenneken dopen in Sprang.

   Janniken Jacobs Valck(en)Valcxdr./Gijben.

   Op 11-12-1652 in Capelle (NB) verkoopt Maeijken Jans laatst, wed van Jacob Joosten Valck, met Lauris Adriaens Raeijmaecker, zwager, [iets] aan Jan Erits, Sprangh. Lauris Adriaens Raeijmaecker, Erit Janssen en Lauris Adriaens namens Peeter Janssen ‘t Hooft, allen getrouwd met een dochter van Maeijken Jans, zijn voldaan op 19-4-1658. Lauris Adriaens Raeijmaecker mede namens Peeter Jans ’t Hooft en Joost Jacobs Valck is voldaan, 11-2-1661. Erit Jansen mede namens Willem Wouters, erfg. van Joost Jacobs Valck, overleden 1661.

   Ten voorss dage [xve december anno 1645 in Capelle] compareerden Maijken Jansdr laetsten weeu van Jacob Joost Ghijben met haer geassisteert Lauris Adriaenss Raeijmaecker, haeren swager, ende heeft voor recht aengenomen van Peeter Joost Ghijben als voocht ende Jan Dieliss als toesiender haer twee onmondige weeskijnderen: Joost ende Janneken Jacobs verweckt in echte bedde bij Jacob Joosten voornt.
   Toegevoegd: Erit Janss x Janneken Joost Gijben is voldaan door Maeijken Jans, 23-1-1655. Erit Janss, wednr Janneken Joosten za, mede namens Willem Wouterssen van Aelst als erffgenamen van Joost Jacobs Valck, zijn voldaan.

  x Capelle (NB) 1-10-1662   Neeske Stoffelen (Neesken Stoffels) , * ±1640 .
      Dochter van Stoffel Quirijn Stoffels (Stoffel Quirijnen) en Leijncken Petersen de Haan .
   Otr. op 2-9-1662 in Sprang.
   Eeret Janssen, wedr. van Jenneken Jacobse Valck, en Neesken Stoffelen, jd. van Capelle, otr. in Sprang.
   Kinderen: Christoffel en Johannes.

   Neeske was een dochter van Lijntken Peeters de Haen, wed. van Stoffel Crijnen.

   Op 19-5-1665 in Capelle (NB) verkopen Lijntken Peeters, wed. van Stoffel Crijnen, voor deen helft en Lijntken namens Crijn Stoffels, ruijter onder de compagnie van Viconte de Machont binnen Rees, Erit Janssen x Neesken Stoffels, De voors Lijsken Peeters de Haen namens Adriaen en Peeter Stoffels, Dingeman Gijsbertss x Geertruijt Stoffels, Maeijken Stoffels en Jan Adriaenssen Binnenturff x Marijken Stoffels aan Lenaert van Pelt.

   Capelle, 17-3-1683: Staat ende inventaris aengebracht bij Neesken Stoffels weduwe van Eerit Janssen, gewoond hebbende aen de Sprangse sloot in Knoppen Ambacht, ende dat van alle goederen die Erit heeft naergelaten.

  6 kinderen


 3. Tonis Jan Eridden (Toenes Jan Eretten) Haverhals , * 1634 , ~Sprang 27-8-1634 .

   Op huijden desen 13 e januarij 1684 [in Sprang] comapreerde Tonis Jan
   Eridden weduwe [=weduwnaar] van Beatrix Robben Deckers, ter eenre, ende Arien Robben Deckers, als vooght, ende Jan Jansen Eridden, als toesiender, van Marie, Huijbert, Geertruijd, Lijsbeth, Robben, Jan ende Beatrix Anthonissen, kinderen van Beatrix en Tonis voors. Zij sluijten een accoort.
   Toegevoegd:
   - Jan van Loon x Beatrix Haverhals ende Walborg weduwe Huijbert Haverhals sijn voldaen, 26-10-1716. Hierbij bevrijden zij Teunis Jan Eriden Haverhals.
   - Arien Willems Hoijmeijer x Marie Anthonis Haverhals is voldaen, 9-2-1692.
   - Jacob Gerits Clootwijck x Lijsbeth Tonis Haverhals is voldaen, 9-11-1709. Zij zijn ook erfgenamen van Robbrecht, Jan ende Geertruijd Haverhals.

  x   Beatrix Robben Deckers , * ±1635 , † <2-1684.
      Dochter van Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker en Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans .
   Staet ende inventaris van den boedel van Tonis Jan Eridden ende Beatrix Robben Deckers sa. is opgemaakt in januari 1684 in Sprang.

   Op huijden desen 19e april 1680 [in Sprang] compareerde in de sterfhuijs van
   Robbrecht Handrix Decker: Willemke Bastiaens, lest weduwe van Robbrecht,
   geassisteert met Jan Bastiaensen Wijnen, broeder mitsgaders Arien Robben
   Decker, Janneke Robben Decker ende Tonis Jansen Eridden x Beatrix Robben
   Decker, kinderen van Robbrecht ter anderesijde.

   Sprang, 27-8-1680: Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben Deckers, janneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants, ende Tonis Jans Eridden x Beatrix Robben Deckers, kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen door hun vader naergelaten.

  7 kinderen


 4. Jan Jansen Eeridt Haverhals , *Sprang ±1640 .

  x Sprang 16-2-1668   Maeijken Ariens , * ±1645 .

  4 kinderen


 5. Dirck Jan Eretten Haverhals , * ±1642 , ~Sprang 18-1-1643 .


 6. Leenken Haverhals , * 1645 , ~Sprang 14-5-1645 .


 7. Lijsbeth Jansen Haverhals , * 1648 , ~Sprang 27-12-1648 , † Vrijhoeven 9-1702 .

  x Sprang 1675   Adriaen Laurensen de Roon , * 1646 , ~Sprang 21-10-1646 , † Vrijhoeven ±14-3-1702.
      Zoon van Laurens Adriaen Lambert Meeussen de Roon en Leijsken Zachariasse .
   Otr. op 18-8-1675 in Sprang.
   Hun dochters Anneken en Maria waren gehuwd met de broers Jan en Willem Soeters.
   De 6 overlevende kinderen erfden van hun ouders o.a. een "huys en geseet in Vrijhoeven", een "huys en geseet mette ackeren, gelegen in de Berckhaegh onder Sprangh" en drie percelen land gelegen "in Zuijdewijn binnen d’oude Straet".
   Zie: "Gen. Tijdschrijft voor Midden- en West-Brabant" 1980.

   Adriaen was wagenmaker. Hij woonde tot 28-9-1682 te Sprang en vertrok toen met attestatie naar Capelle. In de jaren 1689-1691 was Adriaen diaken. In de periode 1694-1702 was Adriaen Schepen van Vrijhoeve-Capelle.
   Zijn broer Zacharias werd genoemd als oom en "bloetvooght" van Adrian’s kinderen op 18-4-1704 in Vrijhoeve.
   Beroep: Wagenmaker

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.