Peeter Jansse de Leeu , * ±1610 .
Zoon van Jan Thonissen de Leeu en Aenken Joesten .


x ±1638
    Elisabeth Jans (Lijsken Jan Aerts) Vucht , † ’s-Grevelduin-Capelle ±4-9-1661.
x ’s-Grevelduin-Capelle 21-1-1663 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 6-1-1663)
    Adriaantje Cornelis van der Saken , † ’s-Grevelduin-Capelle 27-11-1676.    

Kinderen:
 1. Jan Peterse de Oude (de) Leeu , * 1640 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-5-1640 , † Capelle (NB) ±1692 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-11-1666   Catelijn Peeter Mertens (Lijnken Peeters) van den Hoeven , *Vrijhoeven 1643 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-3-1643 , † ±1675.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-4-1676   Anneken Adriaens van Campen , *’s-Grevelduin-Capelle ±1638 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-1-1639 .
      Dochter van Adriaen Thonis de Jonge van Campen en Janneke Cornelis .
   Otr. op 10-4-1676 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Jan Peters Leeu, wedr. van Catalijn Peters van der Hoeven, en Anneken Adriaens van Campen, j.d. van Capelle.

   Dochter van Adriaen Thonis van Campen en Janneke Cornelis.

  9 kinderen


 2. Ariaentjen Peters de Leeu , * ±1641 .

   Capelle, 20e Meert 1688:
   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Govert Peetersen Schaep, Anneken Peeters Schaep, Leijntgen Peeters Schaep, ende Adriaentgen Peeters de Leeuw, wed. wijlen Jan Peeterssen Schaep, geassisteert met Jan Peeterssen de Leeuw als voocht in desen [..],
   alle als kinderen ende erffgenamen van za: Peeter Jansse Schaep ende Teuntgen Goverts, ende dat van alle de erffelijcke, haeffelijcke, meuble ende inmeuble goederen, laest naer gelaten bijde voornoemde Teuntgen Goverts, wed. za: Peeter Janssen Schaep, vader ende moeder resp. [..].
   Daer tegens soo is Jan de Leeuw, in sijne voorschreven qualiteijt als voocht der
   weeskinderen van za: Jan Peeters Schaep verweckt aen Adriaentgen Peeters de Leeuw
   bedeelt op de gerechte noordense helfft van eenen halven mergen lants, gelegen als vooren, waer van suijden gelegen is Govert Peeters Schaep cum suis, hier voor bedeelt noorden Peeter Jansse de Zeeuw, streckende als voor.
   Item alnoch soo is den selven in sijne voornoemde qualiteijt bedeelt op deij hont zaijlants, gelegenals vooren, waer van suijden gelegen is den Here vande Zuijdewijn, noorden Anneken Peeters Schaep, waer op de selve hier naer bedeelt is, streckende vande erve van de kerck van Cappel aff, wesrwaerts op tot de erve vande voornoemde Bastiaen de Leeuw toe.

  x Capelle (NB) 27-2-1661   Jan Petersse Schaep , † <1689.
      Zoon van Peeter Janse Schaep en Teuntgen Goverts .
   Kinderen: Lijsken, Jan (2x), Peter, Cornelia, Antoni en Geerit.

   Jan is een zoon van Peeter Jansse Schaep ende Teuntgen Goverts.

   Loon op Zand, 7-2-1665: Jan Peeterssen de Leeuw en Jan Peeterssen Schaep, geassiteerd met hun vader en schoonvader Peeter Janssen de Leeuw, tevens de andere kinderen van genoemde Peeter, bekennen schuldig te zijn aan Jan Aertssen en Peeter Janssen de Leeuw, en Jan Aertssen de Hooch en Jan Adriaenssen Vos, als voogden voor de 5 onmondige kinderen van Claes Aertssen de Hooch en Geertruijt Janssen, een bedrag van 100 gulden.

   Loon op Zand, 14-4-1668: Jan de oude en Jan de jonge, zonen van Peeter Jans de Leeuw
   en wijlen Elisabeth Jans Vucht, en tevens voor Cornelis Peters de Leeuw, ruiter onder de compagnie van de graaf van Waldeck, en voor Jan Peters Schaep, gehuwd met Adriaantje Peters de Leeuw, transporteren goederen aan Jan Anthonis van der Punten. De goederen zijn transportanten aangekomen van Marten Anthonis de Hooch. De koopsom bedraagt 48 gulden.

   1) Jan de oude, 2) Jan de jonge, 3) Jan Peters Schaep, gehuwd
   met Adriana, 4) Peeter Jans de Leeuw en Jan Aerdts de Hooch,
   als voogden over de vijf onmondige voorkinderen, genaamd Bastiaen, Henrick, Jenneken, Anthonij en Peter, kinderen van Peeter Jans de Leeuw en wijlen Elisabeth Jans Vucht, transporteren goederen aan Willem Jans Schuerman op
   1-2-1670 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 22-3-1670: Jan de oude, zoon van Elisabeth Jans Vucht en Peeter Jans de Leeuw, Jan Peeters Schaep gehuwd met zijn zus Adriana, en de genoemde Peeter Jans de Leeuw samen met Jan Aerts de Hooch als voogden overzijn vijf onmondige kinderen genaams Bastiaen, Henrick, Jenneken, Anthonij en Peeter, en zij allen voor Jan de jonge, transporteren goederen aan Peeter Willem Jan Aerdts. Peeter Willem Jan Aerdts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van
   Eliabeth Jans Vuchts een bedrag van 380 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 2-2-1674 ingelost.

  7 kinderen


 3. Jan Peters de Jonge de Leeu , * 1643 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-8-1643 .
   Doopgetuige: Lijntgen Jans, waarschijnlijk een zuster van zijn moeder, en Maijcken Thonisdr.

   Jan de Oude en Jan de Jonge, zonen van Peeter Jans de Leeuw en wijlen Elisabeth Jans Vucht, en tevens voor Cornelis Peters de Leeuw, ruiter onder de compagnie van de graaf van Waldeck, en voor Jan Peters Schaep, gehuwd met Adriaantje Peters de Leeuw, transporteren op 14-4-1668 goederen aan Jan Anthonis van der Punten. De goederen zijn transportanten aangekomen van Marten Anthonis de Hooch. De koopsom bedraagt 48 gulden.

   Loon op Zand, 1-2-1670:
   1. Jan de Oude,
   2. Jan de Jonge,
   3. Jan Peters Schaep, gehuwd met Adriana,
   4. Peeter Jans de Leeuw en Jan Aerdts de Hooch, als voogden over de 5 onmondige voorkinderen, genaamd Bastiaen, Henrick, Jenneken, Anthonij en Peter, kinderen van Peeter Jans de Leeuw en wijlen Elisabeth Jans Vucht, transporteren goederen aan Willem Jans Scheurman.

  x   Adriaentje Ariens Timmer , * ±1645 .
   Otr. op 26-10-1669 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Kinderen o.a. Janneken, Cornelis, Erke, Elisabeth en Adriaen.

  8 kinderen


 4. Cornelis Peters de Leeuw , * ±1645 , † ±1669 .

   Op 2-1-1663 compareerde [in Capelle] Peeter Janssen de Leeu ende heeft aengenomen van Jan Arijenssen de Hoogh, secr Venloon, als voocht van moederlijcke sijde sijn kinderen, 2 soone Johan, Cornelis, Bastiaen, Hendrick, Jenneken, Tonij ende Peeter, bij Lijsken Jans.
   Toegevoegd: Anthonij Peeterss de Leeuw is voldaen, 8-2-1678. Jan Pr. de Leeu, Jan Peeterssen Schaep x Adriaentgen Peeters, Jan de Leeu den jongen, Cornelis, Bastiaen Peeterssen de Leeuw sijn voldaen, 17-1-1683. Jenneken Peeters de Leeuw is voldaen, 20-11-1684.

   Loon op Zand, 14-4-1668: Jan de oude en Jan de jonge, zonen van Peeter Jans de Leeuw en wijlen Elisabeth Jans Vucht, en tevens voor Cornelis Peters de Leeuw, ruiter onder de compagnie van de graaf van Waldeck, en voor Jan Peters Schaep, gehuwd met Adriaantje Peters de Leeuw, transporteren goederen aan Jan Anthonis van der Punten. De goederen zijn transportanten aangekomen van Marten Anthonis de Hooch. De koopsom bedraagt 48 gulden.


 5. Bastiaen Peters (de) Leeu , *’s-Grevelduin-Capelle 1648 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-11-1648 , † 8-1732 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 7-8-1732.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 22-2-1674   Engeltje Gabriels Kool , † ±1675.
   Otr. op 1-2-1674 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Bastean Peters Leeuw, j.m., van en won. Cap., en Engeltje Gabriels Kool, j.d. van Cap., won in de Vrijhoeven.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1678   Anneken Hendrix Mulders , *Vrijhoeven 1652 , ~Capelle (NB) 16-10-1652 .
      Dochter van Haendrick Jacopsen (Heijnrick Jacobssz) (de) Molder en Anneken Hendricxs Backdochter (Anneken Heijndricx) Back .
   Otr. op 10-12-1678 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Bastean Peters de Leeuw, wedr. van Engeltje Gabriels Cool, en Anneke Hendrix Mulder, j.d. van Vrijhoeven.
   Anneken, dochter van Henrick Jacobsz. en Anneken Heijndricxdr. Back.

   Op 31-7-1732 compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Bastiaan de Leeuw, weduwenaar van Anneke Hendricxe Mulders, en verclaarde uijt crachte van testament van 28-8-1690 dat Hendrik
   Adriaanse de Jong en Jan Janse Schaep als voogden over sijn kinderen bij Anneke benoemd dienen te worden en verzoekt dit te authoriseren.

   Compareerde voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 Anneke Hendrikse Mulder, weduwe van Willem Adriaansz Potmaker, Cappel, en maakt haar testament.
   De voogden genoemd in hun gezamenlijk testament van 28-1-1701 zijn reeds overleden. Genoemd: Johanna, Catharina, Maria, Adriana, Anthonij en Willemina, haar kinderen. Peeter Adriaansz van Gijsel, Adriaan Potmakers, Antonij Potmakers, Huijbert Konings x Catharina Potmakers, Anthonij Smits x Maria Potmakers als eventuele voogden.

   Op 11-6-1756 hebben de erfgenamen van Anneke Hendrikse Mulder weduwe van Willem Potmaker het testament, voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 opgesteld, ter hand gestelt
   om met een segel geslagen te worden.

  4 kinderen


 6. Hendrick Peeters de Leeu , * 1651 , ~Capelle (NB) 4-6-1651 .
   Doopget. Lijnenken Hendricx.

   1. Jan de oude,
   2. Jan de jonge,
   3. Jan Peter Schaep, gehuwd met Adriana, en
   4. de onmondige Bastiaen, Hendrick, Jenneken, Anthonij en Peter;
   allen kinderen van Peter Jans de Leeuw en Elisabeth Jans Vuchts (voogd is nog Jan Aerdts de Hooch) transporteren goederen aan Willem Jans Schuermans op 1-2-1670 in Loon op Zand. De kooppenningen zijn betaald.


 7. Janneke Peters de Leeu , * 1654 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-8-1654 .

  x ? Capelle (NB) 17-1-1683   Jan Arisse Hoefnagel .
   Otr. op 2-1-1683 in Capelle (NB).
   Ze waren j.m. en j.d., beiden van Capelle.

  4 kinderen


 8. Anthonij Peeters de Leeu , * ±1656 .

   Loon op Zand, 1-2-1670:
   1. Jan de Oude,
   2. Jan de Jonge,
   3. Jan Peters Schaep, gehuwd met Adriana,
   4. Peeter Jans de Leeuw en Jan Aerdts de Hooch, als voogden over de 5 onmondige voorkinderen, genaamd Bastiaen, Henrick, Jenneken, Anthonij en Peter, kinderen van Peeter Jans de Leeuw en wijlen Elisabeth Jans Vucht, transporteren goederen aan Willem Jans Scheurman.


 9. Peter Peters de Leeuw , * 1659 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-3-1659 .

   Loon op Zand, 22-3-1670: Jan de oude, zoon van Elisabeth Jans Vucht en Peeter Jans de Leeuw, Jan Peeters Schaep gehuwd met zijn zus Adriana, en de genoemde Peeter Jans de
   Leeuw samen met Jan Aerts de Hooch als voogden overzijn vijf onmondige kinderen genaams Bastiaen, Henrick, Jenneken, Anthonij en Peeter, en zij allen voor Jan de jonge, transporteren goederen aanPeeter Willem Jan Aerdts. Peeter Willem Jan Aerdts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van
   Eliabeth Jans Vuchts een bedrag van 380 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 2-2-1674 ingelost.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.