Dirck Dircksz (Dirrick Dirricxe) van der Linden , * ±1620 , † Strijen ±1676, [] Strijen .
Zoon van Dirck van der Linden en Heijltje Huijbrechts .


× ??? ±1640
    Machteld Corsse .    

× ±1645
    Maeijcken Heijndricse Cranendonck , *Rotterdam, Katendrecht ±1620 , † >5-1679.
Kinderen:
 1. Leentie Dircx van der Linden .

   Mijnsheerenland, 2 maart 1687: Andries Isbrants Sneep en Leentie Dircks, wonende aen de Blaeck onder Moerkercken benoemen tot voogden Aryen Otten Maescant en Heyndrick Dircx van der Linde.

  × ’s-Gravendeel 5-11-1673   Andries Isbrants Sneep , * 1647 , ~Puttershoek 6-10-1647 , [] ’s-Gravendeel 18-2-1723.
      Zoon van Isebrandt Cornelisz Sneep en Willempje Andries .
   Andries IJsbrantsz. Sneep, j.m. van Pietersheock, wonende te Mijnsheerenland, en Leentie Dircx van der Linden, j.d., wonende in de Moockhoeck onder Strijen.
   Het paar werd in 1687 vermeld bij een verrekening door de erfgenamen van Dirck Dircks van der Linde. Kinderen: Emmighje en Maijke.
   Get. Joost Arijensz., Emmegien Arijensdr., Magdaleentien Isbrants, Jan Cornelisz.

   Andries Isbrants Zneep, won. eind 1688 aan de Blaak / Mhld.

   Schout en schepenen van Mijnsheerenland verkopen na een publieke opveiling op 6-6-1682 aan Andries Isbrants Sneep voor 500 C.gulden een huis, schuur, berg en erf, staande en gelegen op 1morgen 92 roeden aveling aan de Blaakse dijk, gekomen van Bastiaen Willemsse Oosterman, weduwnaar van Liedeweij Pietersdr. van Roon, voormaals weduwe van Bastiaen Jacobs van Heijssen. Oost de damsteeg van Pieter Adryensse Rydderkerck, zuid het land van het Gasthuis te Dordrecht, west Aryen Aryensse Rydderkerck en noord de Zee- of Blaakse dijk.

   Mijnsheerenland, 11 december 1688:
   Andries Isbrants Zneep aan de Blaak bekent schuldig te zijn aan Cornelis de Jongh te Dordrecht de som van 5400 Carolusgulden vanwege een lening. Hij hypothekeert deze som op 12 morgen l and, gelegen in 4 partijen in het nieuwe Zomerland van Heinenoord, alsmede op zijn huis, schuur, boomgaard en erf, benevens een weilandje, tesamen groot omstreeks 1 morgen.
   Het huis aan de Blaak is ten oosten belend aan de Damsteeg van Pieter Aryensz. Rydderkerk, ten zuiden aan het land van .het Gasthuis te Dordrecht, ten westen Pieter Aryens Rydderkerck en ten noorden de Zeedijk (Blaakse dijk). NB.: Huis en grondstuk betreft de voormalige Heijssenhoeve (later “Res Non Verba” geheten), die vroeger in bezit is geweest van de voorouders van het thans Noord-Hollands geslacht van Eis. Hetwelk zich toen nog Van Heijssen noemde. De hoeve werd beschreven in het kadaster van 1900-1910 als behorende onder wijk B, huis nr. 10, later 9a. In het oude woonhuis of in de keuken van de hoeve zaten blauwe en paarse tegels, die later bij het ploegen te voorschijn kwamen. Bij de hoeve behoorde eens de knechtswoning “De Ark”, vermoedelijk uit 1772. Het eerste gebouw stond volgens oude tekeningen achter de knechtswoning, kort langs de Blaakse dijk. Na een blikseminslag in 1934 werd de oude hoeve opnieuw opgetrokken, deze keer verder het land in. In 1938 werd er een schuur achter
   gebouwd. Thans woont hier de landbouwer familie De Jongh.
   Neeltje, een dochter van Baertge Jacobs en Cornelis Jansz., de oudst bekende bezitters van gemelde hoeve, trouwde in eerste echt Adriaen Pietersz. (Hoffman ?); zij huwde in tweede echt Willem Adriaensz. (den) Hoffman, l andbouwer aan de Groeneweg (thans hoeve “Bouwlust” aan de Groeneweg 16) in het Oudeland van Puttershoek.Hun zoon, met name Pieter Willemsz., werd in 1585 Pieter Willemsz. (aan de) Groeneweg genoemd.

   Andries Isbrants Sneep verkoopt in 1689 aan Aryen Otten Maescant: 1 morgen en 300 roeden land aan de Oostmolenweg onder Moerkercken. Oost: de koper, west: Cornelis Jans Sneep, zuid: de Molenweg en noord: de weduwe van Aryen Maescant met bruikweer; gekomen uit de boedel van zijn zaliger vader.

   Andnes Ysbrants Sneep ontving attestatie van Mijnsh. naar Willemstad op 4 juli
   1695.

  8 kinderen


 2. Anthonis (Thonis Dirks) van der Linden , *Strijen ±1645 , † Strijen ±19-10-1702 , [] ’s-Gravendeel .
  Get. bij de overl. aangifte: Ercsie Jans Sneep .
  Thonis Dirks trad op als getuige bij de begrafenis van Jaepje Jacobs Vogelaar , de doop van Dirk Hendriksz van der Linden , de doop van Maeijcken Cornelis Sneep .

   Kinderen: Baaltje, Maartje, Dirk (2x), Dirkje, Adriaantje en Joris.

   ’s-Gravendeel, 27 nov.1679, Testament. Voogden zijn broer Heyndrik Dirks van der Linden, haar vader Jan Cornelisse Sneep en haar broer Cornelis Jansse Sneep.

   "1713. den tweeden Januarij 1713 ontfangen van Teunis Dirkse vander Linden de somme van Drie gulden voor ’t regt van ’t begraven van sijn Doghter genaemt Neeltje Teunis vander Linde, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van Drie Gulden dus 3-0-0".
   f 6.

  × Mijnsheerenland 23-5-1666   Jannetje Ariens (Janghie Arijens) , * ±1645 , † 1677.
   Anthonis van der Linden was j.m. van Strijen.
   Wsl. in het kraambed overleden. Haar jongste kind werd op 23-5-1677 gedoopt. Haar weduwnaar hertrouwde begin 1678.

  ×   Maijke Jans Sneep , *Mijnsheerenland ±1656 , † Mijnsheerenland ±1680.
      Dochter van Jan Cornelisz Sneep en Truijgie Andriesse Snijder .
   Otr. op 5-3-1678 in Mijnsheerenland.
   Maijken Sneep was j.d. van Mijnsheerenland. Het echtpaar testeerde, not. ’s-Gravendeel, op 27 Nov 1679: voogden werden zijn broer Hendrik Dirks VAN DER LINDEN, haar vader Jan Cornelisse SNEEP en haar broer Cornelis Janse SNEEP.

   ’s-Gravendeel, 27 nov.1679, Testament. Voogden zijn broer Heyndrik Dirks van der Linden, haar vader Jan Cornelisse Sneep en haar broer Cornelis Jansse Sneep.
   Testament van Mayke en Teunis op 27-11-1679.

   Mijnsheerenland, 26/27 maart 1680: Boelcedulle van de verkochte kleren, huisraad en havelijke goederen van IJsbrant Cornelis Sneep en Willemtien Andries, beide overleden. Mitsgaders de kleren van Maeyken Jans Sneep, gewezen huisvrouw van Teunis Dircx van der Linden.

  × ±1681   Cornelia Jacobs Vogelaar , * ±1660 , † <24-8-1746.
      Dochter van Jacob Ariens Vogelaar en Neeltje Cornelis Corsse Mookhoek .
   Zij hadden een zoon Dirck Teunisse, ~28-3-1679, + 23-9-1751, x 9-1-1705 Neeltje Pieterse Meydam, + 26-4-1770.

   Zij was een dochter van Jacob Ariens Vogelaar en Neeltje Cornelis Corsse.
   De vrouw van Ary Moockhoek, wed. van Theunis Dirckse van der Linde, werd op 5-12-1718 te Strien begraven.

  5 kinderen


 3. Hendrick Dircxen van der Linden , *Strijen, Mookhoek ±1650 , † Strijen 30-11-1689 , [] Strijen (kerk) 1689.
  Hendrick Dircxen trad op als getuige bij de doop van Maijke Andries Sneep , de doop van IJsbrant Andriesse Sneep .

   Hendrick was landbouwer op "De Middelhoeve" aan de Broekseweg 8 te Strijen. Die boerderij bestaat niet meer.
   Beroep: Landbouwer in het Nieuw-Bonaventura
   Op de grafsteen in de N.H. Laurentius kerk in Strijen staat: "HIER LEYT BEGRAVEN HENDRICK DIRCXEN VAN DER LINDEN, STERFF DEN 30-EN NOVEMBER AN° 1689, WAS OUT 39 JAREN". Het wapen op de zerk toont een lindboom op grond.

  × Mijnsheerenland 2-3-1676   Ercsie Jans Sneep , *Mijnsheerenland ±1654 , [] Strijen ±17-11-1720.
      Dochter van Jan Cornelisz Sneep en Truijgie Andriesse Snijder .
   Hendrik was j.m. won. te Strijen. Ercsie zou als weduwe in 1691 hertrouwen met Johannes Reijerkerk (±1654-1729).

   Ercsie/Erssie/Erxje/Emtie/Erckje/Dirckje, dochter van Joan Cornelisz Sneep en Truijgen Andries Snijder.

   Johannes Jansz. Reijerkerck en Erckje Jans Sneep testeerden 3 april 1712 voor notaris Simon van Hessel te Strijen.
   d& 17 novemb. is aengebragt om te begrav& het lijck van Erckxie Janse Sneep onder de classis van _ 6:0-.

   Ercsie Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Anthonis (Thonis Dirks) van der Linden , de doop van Geertruij Andriesse Sneep , de doop van Jan Cornelisz Sneep , de doop van Ot Cornelisz Sneep .

  3 kinderen


 4. Hilligjen Dircks van der Linden , * ±1650 , † Strijen ±4-4-1728 , [] ’s-Gravendeel 5-4-1728.

  × ±1675   Arij Dirksz Quartel , * ±1642 , † Strijen ±28-4-1708.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.