Wilmken Jans (de) Looper , * 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-3-1639 .
Dochter van Jan Geerrits de Looper en Geertruijt (Truijtgen Maertens) Dolck .
Get. bij de doop: Maijcken Maertens Dolck (?) .


x Capelle (NB) 30-3-1671 (otr Capelle (NB) 27-2-1671)
    Jan Fassen (van Bavel) , † 1671.    

x ’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1674 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 8-12-1674)
    Jacob Teunisse van den Nieuwenhuijsen , † ’s-Grevelduin-Capelle 1699.
Kinderen:
 1. Janneken Jans van Bavel , * 1671 , ~Capelle (NB) 26-12-1671 , † >1704 .
   De vader is overleden.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Janneken Jansen van Bavel, Anthonij Nieuwenhuijsen ende Geerken Nieuwenhuijsen, kinderen ende Erffgenaamen van Willemken Jansen Looper, alhier tot Cappel overleden, ende dat vande erffgoederen bij de voorsr. Willemken Looper achtergelaaten als volght:
   * Eerstelijck is bij blindt Lot tr deel gevallen Janneken Jansen van Bavel, op een halff hondt, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent noorden Hendrick Timmers, Zuijden Dirck Timmers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de erve van Dirck Vinck nomine uxoris toe.
   - Item alnoch op eenen acker saijlant gelegen onder Loon in Marie Wieltje, groot ontrent drie hondt, belent oost de kinderen Nieuwenhuijsen, west Jan Eelen Nieuwenhuijsen, streckende uijtten noorden vanden Hollantsen dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve Goijaert Heerschoppen toe.
   * Ten tweede is bij blindt lot te deel gevallen Anthonij Nieuwenhuijsen, opde noordense helft van een geseet, gelegen aande oost sijde vande Nieuwvaart ondere Cappel, groot ontrent int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent noorde Peeter de Rooij, Zuijden Geerken Nieuwenhuijsen met de weder helft, streckende (affgetrocken elff roeden die aan het huijs ende werff, waarop
   Geerken Nieuwenhuijsen is bedeelt, moet aancomen), van t’eijnden de voorsr. elff roeden uijtten westen oostwaarts op, tot d’erve van Cornelis Verhagen toe, mits genietende vande Zuijderse helft, gevallen aan Geerken Nieuwenhuijsen t’eijnde de voorsr. elff roeden, sesendartig roeden eijndelijck op te meeten, voor de helft vanden werff, mits missende twee voeten breete ter lengte van tweeentwintig roeden, tot behoeff vanden pat, aande Zuijdense helft, met eenen vrije wegt over den werff van Geerken Nieuwenhuijsen, uijt den westen vande vaart aff, tot op dese erve.
   - Item alnoch op eenen dries gelegen aande noortsijde vande Nieuwstraat onder Cappel, belent oost Aert Meertens van Dongen, west de wed: off kinderen Willem Geldens, streckende vande Nieuwstraat aff noortwaarts op tot d’erve van Corstiaan de Zeeuw toe.
   - Item alnoch eenen dries gelegen alsvooren, belent oost de voorsr. wed: en kinderen Willem Geldens, west Jan Teunen van Dongen, streckende vande Nieuwsreaat aff, noortwaaers op tot eérve van Corstiaan de Zeeuw toe.
   * Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Geerken Nieuwenhuijsen op het geheelhuijs ende werff, mitsgaders de Zuijdense helft vant ackerlant, groot int geheel ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, gestaan ende gelegen is, belent noorden Anthonij Nieuwenhuijsen met de wederhelft vant ackrtlant, Zuijden Hendrick Sprangers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Cornelis Verhagen en Anthonij Nieuwenhuijsen respectivelijck toe, genietende elff roeden lenghte vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de noordense helft hier vooren aan Anthonij Nieuwenhuijsen toe sijnde aen werff, waar tegen dit lot int ackerlant t’eijnde de elff roeden sal moeten verliesen sevendartig roeden aande noordense helft, eijndeling op, en dit Lot moet ceniet vande noordense helft van Anthonij Nieuwenhuijsen twee voeten breete, ter lenghte van twee entwintig roeden, tot behoeff vanden pat aande Zuijdt sijde van dit parceel, en te gedoogen den overwegt over den werff vande vaartcant aff, oostwaarts tot opt lant van Anthonij Nieuwenhuijsen.
   - Item alnoch op eenen dries gelegen aande west sijde vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie hondt, belent noorden Arien Jansen Looper, Zuijden Peeter de Rooij,
   streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quakel toe.
   * Alle de moeren tot desen boedel behoorende, die gelegen sijn onder Hollandt als Brabant behouden sij int gemeen ende onbedeelt.
   Parthijen hebben tot proffijt van d’een den andere vertigt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt t’sijne te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt gaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, waarmede henne respective paeceelen sijn belast.
   Aanvanck nemende met Nieuwjaar 1705, ende beloove sij condividenten dat oft gebeurde dat denige Calangie opt d’ene off d’anders parceel off parceelen hier naamaals quaame te openbaaren, (t’welck verkoopt wert van teen) maalcanderen te helpenquiten en garanderen, waar vooren sij haare respective bedeelde sijn verbindende. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 19e febr: 1705.


 2. Anthonij (Antonij Jacobs) van den Nieuwenhuijsen , * 1675 , ~Waspik 3-6-1675 .
   Ouders woonden te Waspik. Het kind werd te Waspik gedoopt, doch in Capelle ingeschreven, omdat de "kerkelijke boeken" van Waspik zijn verbrand.

  x Capelle (NB) 20-1-1697   Judith Jansen Ghijben , *Capelle (NB) ±1670 .
      Dochter van Jan Ghijben en ?
   Otr. op 5-1-1697 in Capelle (NB).
   Antonij Jacobz. vanden Nieuwenhuijsen, j.m., en Judith Jansdochter Ghijben, j.d., beijden geboortigh en woonagtigh alhier, zijn den 5 Jan 1697 in wettige ondertrouw aengeteekent, getrouwt alhier den 20 dito.
   Elk onder de classis van 3 gld.
   Kinderen: Geertruijd, Janneke (3x), Jacob, Johannes en Willem.

   Judith Jans Ghijben/Gyben/Ghybe

   Jan Goverts Gyben en Janneken Jans lieten in 1660 een zoon Jan dopen in Capelle. Wsl. zijn zij ook de ouders van Judith. Daarvoor hadden zij dochters Aeltien en Josijntien laten dopen.

  7 kinderen


 3. Johannes (Jan Jacobs) Nieuwenhuijsen , * 1679 , ~Capelle (NB) 30-7-1679 , † <1706 .
   Bij de erfdeling van 19-2-1705 van zijn moeder Willemken Jansen Looper wordt Jan níet meer genoemd, dus hij zal vóór die tijd zijn overleden.
   Johannes, zoon van Jacob Antonissen van den Nieuhuysen en Willmken Jans Looper.


 4. Geerken (Geeritje Jacobs) Nieuwenhuijzen , * 1683 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-3-1683 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 8-2-1711   Nicolaas (Claas Jansen) Rosenbrand , *Loon op Zand 1682 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-6-1682 , † <1748.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.