Adriaen Hendrick Willemsz ( Maes) , * ±1470 , † <2-1544.
Zoon van ? .


x
    Juetgen .
x
    Barbara , † >4-1548.
Kinderen:
 1. Hendrick Adriaen Hendricks (Heijnrick Adriaen Heijn) Maes , † Capelle (NB) <1549 .

  x ?   Alitken Huijbrechts , † Capelle (NB) 1555.

  6 kinderen


 2. ??? Huijbrecht Arienss Hendricss Maes , † <1570 .

   Huijbrecht Arienss Maes Hendricss.

   Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xx-e dach van april [in Capelle] soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

   Soort akte: vrijgift. Datum: 2-8-1571. 1e Comparant: Dierck Huijbrechtss Maes. 2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss Maes. Plaats: Sgrevelduijn Waspik.

   In Capelle op 10-7-1595 compareerden Aert Gheemanss, Frans Gheemanss, Anthonis den Jonghen x Alit Frans, mede namens Ariaen Franss ende Adriaen Bastiaenss, Jan Mathijss, mede namens Lenaert Hanrickss, Dierck Huijbertss vander Maes, mede namens Elijsbet van Clootwijck, ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck.

   Op huijden desen xe julij anno xvc xcv [in Capelle] compareerden Aert Gheemanss, Frans Gheemanss, Anthonis den Jonghen x Alit Frans mede namens Ariaen Franss ende Adriaen Bastiaenss, Jan Mathijss, mede namens Lenaert Hanrickss, Dierck Huijbertss vander Maes mede namens Elijsbet van Clootwijck ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck.

   Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxx-e dach van april [in Capelle] soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

   --
   N.B. De kinderen Adriaen, Anneken en Dirck zijn wsl. kinderen van Huijbrecht HENRICKSZ. Maes, nĂ­et van deze Huijbrecht.

  x   Elijsabet Dircks (Lijsken Dircx) van Clootwijck , † <1594.
      Dochter van Dirck van Clootwijck en Geertruijt Jan Doedijnsdr (?).

   In Capelle op 30-1-1544 [xxxe januarij anno xLiiij] soe hebben Jan van Clootwijc Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder, lant hen aenbestorven nae doode van mr. Gerijt van Clootwijck, hun oom saliger. Betaald wordt via een wilkeur.

   Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxvje dach van junio [in Capelle]
   soe is voer ons ghecomen Dirick Michielss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende namens Adriaen Janss van
   Emmichoven ende zijn bruers ende susters. Adriaen ende Adriaen Janss zitten dieper in de wilkeur dan Claes van Clootwijck.

   Opten xvije januarij 1564 compareerden [in Capelle] Huijbrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Maess, schout.
   Toegevoegd: Cornelis Anthoniss namens Elisabeth van Clootwijck, weduwe van Huijbrecht Adriaensz, is voldaen door Huijbrecht Arienss Moets op 21-10-1569.

   Lijsbeth van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Huijbert
   Adriaenss op 30-9-1569 in Capelle.

   Op huijden desen 20e meij 1585 compareerden [in Capelle] Wouter Geritss de Roij ende gaff over met eenen verlije so als recht is Lijsken Dircx van Clootwijckdr weduwe Cornelis van Rosendael.

   Op huijden desen 17e julij 1593 compareerden [in Capelle] Elijsbet van Clootwijck Dircks ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Eodem anno et die [24e septembris anno 1601 in Capelle] compareerden Elisabet van Clootwijck Dircksdr., weduwe Cornelis van Roosendael?, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo rechtis Joachim Adriaenss.

   Op huijden den vije desembris 1590 compareerden [in Capelle] Elijsbet van Clootwijck, weduwe Cornelis van Roosendael, met Jochum Adriaenss als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.


 3. Peter Adriaen Henricxz .

   Opten xvije meij anno xLv [in Capelle] soe zijn veraccordeert:
   - Gerijt Peterssoen van Bommel, ter eenre, ende
   - Peter Adriaen Henricxz, als voicht van zijn kijnderen bij Anthonia Gerijt Peterss voerss dochter.
   Gerijt heeft een overleden broer Aert Peterss. Gerijt was getrouwd met Elijzabeth Woutersdr. Er is sprake van voor- en naekijnderen.

   Accoort tusschen Henrick Ghijsbertsz Paijman cum suis, ter eenre, ende Henrick Adriaensz’ kinderen, ter andere zijde. Genoemd: Adriaen Heijnrick Maess x Barbara en hun zoon Heijnrick Adriaenss.
   Deelinge, scheijdinge ende lotinge van derrggenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen zijn huijsvrouwe sailger aengebrocht den xije dach in april anno xvc negenendeveertich.
   Soe zijn voor ons gecomen Peter Adriaen Henricxz, Peter Willemsz x Adriaentgen, Peter Henricxz mede namens Jacop Henricxz, Peter Adriaensz als voocht van Willem Henricxz, Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz ende Aentgen Henricxdr (kinderen Henrick Adriaensz),
   allen erffgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, ende Willem Ghijsbrechtsz mede als erffgenaem voor het ve paert ende hebben huere deelinge aengebrocht.
   Eodem die compareerde Peter Adriaensz,, mede als voocht van Henrick Adriaensz kinderen ende Henrick Petersz voorkinderen, ende Peter Willemsz ende hebben geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Willem Ghijsbertsz. Willem Ghijsbertsz is voldaen door Willem Henricxz als voocht van Henrick Adriaenss
   Timmer, zijn suster. Peter Willemss Dielen heeft voldaen.
   Eodem die soe compareerden
   - Peter Willemsz x Adriaentgen Adriaen Henricxzdr,
   - Peter Henricxz mede namens
   - Jacop Henricxz, zijnen broeder,
   - Aentgen Henricxz cum tutore, mede namens
   - Willem Henricxz,
   - Hubert Henricxz,
   - Quirijn Henricxz, haer broeders, met Gerijt Geldens als toesiender ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaen Henricxz.

   In Capelle anno xvc xLj [1541] opten xxve octobris soe zijn voer ons gecomen Aert Peterssoen ende heeft overgeven, verwilcuert ende maeckt alle zijnen goeden [aan] Peter Adriaen Henricxzoen, zijnen bruer, ende zijn kijnderkens bij Thoenken Gerijt Peterssoen.

  x   Anthonia Gerijt Peterss Voerssdochter (Thoenken Gerijt Peterssoen) .
      Dochter van Gherijt Peetersz van Bommel en Elijzabeth Wouters (Lijsken Wouters) .


 4. Adriaentgen Adriaen Hendricxzdr (Adriaentgen Adriaens) .

   Op 7-4-1549 in Capelle compareerde Willem Ghijsbertsz en hij heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaensz, Peter Willemsz, die vier naegelaten kinderen van Henrick Adriaensz sa. ende Henrick Petersz twee voorkinderen.

  x   Peter Willemsz .

   Op 7-4-1549 in Capelle compareerden
   - Peter Willemsz x Adriaentgen Adriaen Henricxzdr,
   - Peter Henricxz mede namens
   - Jacop Henricxz, zijnen broeder,
   - Aentgen Henricxz cum tutore, mede namens
   - Willem Henricxz,
   - Hubert Henricxz,
   - Quirijn Henricxz, haer broeders, met Gerijt Geldens als toesiender ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaen Henricxz.

   Deelinge, scheijdinge ende lotinge van derrggenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, zijn huijsvrouwe sailger, aengebrocht den xije dach in april anno xvc negenendeveertich [in Capelle].
   Soe zijn voor ons gecomen Peter Adriaen Henricxz, Peter Willemsz x Adriaentgen, Peter
   Henricxz mede namens Jacop Henricxz, Peter Adriaensz als voocht van Willem Henricxz,
   Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz ende Aentgen Henricxdr (kinderen Henrick Adriaensz), allen erffgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, ende Willem Ghijsbrechtsz, mede als erffgenaem voor het v-e paert, ende hebben huere deelinge aengebrocht.


 5. ?? Hendrick Adriaensz .

   Deelinge, scheijdinge ende lotinge van de erfgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, zijn huijsvrouwe saliger, aengebrocht den xije dach in april anno xvc negenendeveertich [in Capelle].
   Soe zijn voor ons gecomen Peter Adriaen Henricxz, Peter Willemsz x Adriaentgen, Peter
   Henricxz mede namens Jacop Henricxz, Peter Adriaensz als voocht van Willem Henricxz,
   Hubert Henricxz, Quirijn Henricxz ende Aentgen Henricxdr (kinderen Henrick Adriaensz), allen erffgenamen van Adriaen Henrick Willemsz ende Juetgen, ende Willem Ghijsbrechtsz, mede als erffgenaem voor het v-e paert, ende hebben huere deelinge aengebrocht.
   Eodem die soe compareerde Willem Ghijsbertsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaensz, Peter Willemsz, die vier naegelaten kinderen van Henrick Adriaensz sa ende Henrick Petersz twee voorkinderen.

   Op 7-4-1549 in Capelle compareerden
   - Peter Willemsz x Adriaentgen Adriaen Henricxzdr,
   - Peter Henricxz mede namens
   - Jacop Henricxz, zijnen broeder,
   - Aentgen Henricxz cum tutore, mede namens
   - Willem Henricxz,
   - Hubert Henricxz,
   - Quirijn Henricxz, haer broeders, met Gerijt Geldens als toesiender ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Peter Adriaen Henricxz.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.