Jan Wouters Mandemaecker , *Sprang ±1565 , † Vrijhoeven 1647, [] Sprang 7-2-1647.
Zoon van ? .


×
    Eelken Tonis Joosten Molengraeff , † Capelle (NB) 1624.
Kinderen:
 1. Dierck Janssen (Dirck Janss) Mandemaecker , † 1669 .

   Mogelijk had Dierck een dochter Eltken.

   Op huijden desen 28e januarij 1599 compareerde Jan Thoniss de Leeu ende gaf over met eender vrijer ghifte soo recht is Lenaert Corneliss Ficfoort.
   Toegevoegd: Lambert Jan Bernaertss ende Gijsbert Adriaenss als erfgenamen van Lenaert Corneliss Ficfoort zijn voldaan door Dirck Janss Mandemaecker van wegen Jan Anthoniss de Leeu, 3-5-1631.

   Op 24 september 1627 in Raamsdonk verkopen Dirck Adrijaens Mandemaecker, Wouter Adrijaensz Mandemaecker mede namens het kind van Willem Adrijaens bij Maeijken Cleijs, Claes
   Adriaensz Hoevenaer als voogd en Ans Huijbrechtssenals toesiender van het kind van Jan Adrijaensz Hoevenaer [iets] aan Adrijaen Franssen.

   Dirck Janss Mandemaker is voldaan door Peter Adriaenss den Jongen op 8-3-1627 in Capelle.
   Maeijcken Michielsdr., geassisteert met Dirck Janss Mandemaecker, oom, wordt op 12-2-1632 in Capelle vermeld. Dirck Adriaenss Mandemaecker trad toen ook op als toesiender van Tonisken Michielsdr.

   Opten ije aprilis anno 1628 compareerden Dirck Janss Mandemaecker als voocht voor het weeskijndt van Adriaen Toniss Molegraeff, Antonis Sebastiaenss als voocht voor de twee weeskijnderen van Adriaen Sebastiaenss Smidt ende namens Jan Willemss Molegraeff, pocuratie alhier 19-3-1628, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claesdr,
   ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Antonis Bastiaenss Smidt als voocht van Adriaen Adriaenss is voldaan door Antonis Jan Corsten vanwegen Gerit Wouterss op 25-3-1634.

   Reliqua ad reliqua voor Anthonis Bastiaenssen alsvoocht
   van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen, broeder, bij Dingen Hendricksen ende Maeijken Mertenssen mitsgaders met Dirck Janssen Mandemaecker als voocht van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen bij Maeijken ende Michiel Willemssen Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Thoniss Molengraeff bij Maeijken Mertens. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Hendrix ende Jan Willemssen x Lijsken Adriaenssen, 19-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   Op 22-12-1631 in Capelle compareerden Dirck Janss Mandemaecker als speciale last ende procuratie hebbende van Wouter Janss Mandemaecker, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Seijdewijn van Nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijdewijn.

   Dierck Janssen Mandemaecker te Capelle bekent op 30-4-1634 schuldig te zijn aan Adriaen Cornelis Diercx van den Hove een bedrag van 633 gulden 6 stuivers 2 oirt. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 16-6-1636 ingelost is.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

   Opten xxvje februarij anno 1636 compareerde Dirck Janss Mandemaecker als voocht ende Sebastiaen Peeterss Boer als toesiender over de weduwe ende weeskijnderen van Wouter
   Janss Mandemaecker: Wouter, Eltken, Jan, Adriaen, Peeter ende Tonisken Wouters, verweckt in echte bedde bij Maeijken Bastiaens Boer dr wed voorrss, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gelden Adriaenss.
   Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Maeijken Bastiaenss met Bastiaen Bastiaens, haer broer, is voldaan, 25-4-1638. Maeijken Bastiaens met Bastiaen Peterss Boer is voldaan door Peerken Ghijsbrechts, wed. van Gelden Adriaenss, 20-2-1640. Gelden Toniss x Maeijken Bastiaenss is voldaan, 1-6-1642.

   Deelinge op 17-2-1636 in Capelle tusschen Sebastiaen Bastiaenss Boer, ter eenre, ende Sebastiaen Peeterss Boer als voocht ende Dirck Janss Mandemaecker als toesiender over de weduwe ende
   weeskijnderen van Dirck Janss Mandemaecker bij Dirck Janss bij sijnen leven ende Bastiaen Bastiaenss Boer ontrent twee jaren metten anderen selffs gedaen.

   Compareerde opten xxiije dach februarij 1652 Wouter Wouterss Mandemaecker voor sijn selven ende sijn selver sterckmaeckende voor Adriaen Wouterss Mandemaeckers, sijnen broeder, Jan Wouterss Mandemaecker, Dierck Janss Mandemaeckers als gerechte bloetvoocht van Peeter ende Antonis Wouterss Mandemaecker, gebroeders, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Mulder.

   Erfdeling door Dirck Janssen Mandemaecker, laatst wednr. van Aentgen Adriaenssen den Jongen, ter eenre, en Dirck Gielen x Maijken Jans en Jan Govertssen als vader en voogd van zijn kinderen bij Janneken Jans, ter andere zijde, van de goederen van Aentgen op 4-1-1669 in Capelle.
   Op 10-1-1669 verkoopt Peeter Janssen Schaep aan Dirck Janssen Mandemaeckers met de erfg. van Aentgen Adriaenssen.
   Dirck Janss. Mandemaecker is voerl. tussen 4 januari en 20 juni in 1669.

   Waelwijck 17-3-1656, actum 4-1-1669: Staet ende inventaris gemaeckt ende overgelevert bij Dirck Janssen Mandemaecker, weduwenaer lestmael van Aentken Adriaens den Jongen, ten versoecke van Dirck Michielssen Smits x Maijken Jans ende Jan Govertssen Gijben als vader van sijn kinderen bij Janneken Jans za. ende dat van alle goederen buijten het testament van Dirck ende Aentken, notaris Gielis Marcelissen de Laet.

   Staet ende inventaris doen maecken ende overgelevert bij de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemakers lest weduwenaer van Aentijen Janse ende dat van alle goederen die Dierck naergelaten heeft op 29-5-1669 in Capelle.

   Capelle, 20-6-1669:
   Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken
   Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

  ×   Maeijke Theunis , † <1627.

  ×   Aentken Adriaensdr de Jonge , † <1669.
      Dochter van Adriaen Peeter Stacen de Jonge en Janneke Adriaen Anthonis van Campen .
   Otr. op 28-7-1627 in Sprang.
   Dirck Janss. Mandemaecker was wedn. van Maeijke Theunisdr.

   Op huijden desen xve julij anno 1626 compareerden Aentken Adriaensdr., weduwe wijlen Jan Joosten za., geassisteert met Dirck Janss Mandemakers, haeren ondertrouden man, ende heeft voor
   recht van Adriaen Berthouts als voocht aengenomen haere drie onmondige weeskijnderen geprocreert bij Jan Joosten haeren man za. was.
   Toegevoegd: Dierck Michielsen Smit x Maeijken Jans en Jan Goverts Gijben, wednr. van Janneken Jans, zijn voldaan door Dierck Jans Mandemakers op 11-1-1669.

   Op 26-3-1629 in Capelle compareerden:
   - Adriaen Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Adriaenss den Jongen,
   - Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr,
   - Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr,
   - Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr,
   - Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans, wed van Peter Adriaen Peterss za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij
   - Maeijken Adriaensdr;
   Allen erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.
   Op 4-1-1669 in Capelle sluiten Dirck Janssen Mandemaecker, laatst wenr. van Aentgien Adriaenssen den Jongen, ter eenre, en Dirck Michielssen Smits x Maria Jans en Jan Goijertssen Gijben, als vader en voogd van zijn kinderen bij Jenneken Jans, ter andere zijde, een akkoord mbt de erfenis van Aentgien.


 2. Huijbertje Jans Mandemaecker .

  ×   Gheeridt Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel , † <5-1628.

  3 kinderen


 3. Lijntie Jans Mandemaecker .

   Capelle, 20-6-1669: Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

  ×   Anthonis (Thonis Aertss) Vucht .
   Kinderen: Peeter, Eltie en Maijken.

   Erffcavelinge, erffdeelinge gedaen opten xxvije aprill 1647 tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Wouterssen Mandemaecker za, in sijn leven gewoont inde ambachte van Vrijhoeven te weten Dierck Janssen Mandemaecker, Antonis Aertss ten Veucht x Lijnken Jansdr, Wouter Wouterssen mede Adriaen Toniss de Ruijter x Eeltken Wouterssendr, Dierck Janss Mandemaecker als gerechte bloetvoecht van andere onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Wouter Janssen Mandemaecker za verweckt in echte bedde bij Maeijken Sebastiaenssedr ende Sebastiaen Peeterssen Boer als bestevader ende toesiender vande voorss kijnderen, Gijsbert Geertssen Hoeffnagel mede namens Cornelis Geeritssen Hoeffnagel sijnen broeder, alhijer absent.

  3 kinderen


 4. Wouter Jansen Mandemaecker , * ±1610 , † <3-1636 .

   Compareerden opten xxve julij anno 1633 in de Vrijhoeven: Dierck Janssen Mandemaeckers ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen, sijnen broeder.

   Opten xxvje februarij anno 1636 [in Capelle] compareerde Dirck Janss Mandemaecker, als voocht, ende Sebastiaen Peeterss Boer, als toesiender, over de weduwe ende weeskijnderen van Wouter
   Janss Mandemaecker: Wouter, Eltken, Jan, Adriaen, Peeter ende Tonisken Wouters, verweckt in echte bedde bij Maeijken Bastiaens Boer dr., wed voorrss, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gelden Adriaenss.
   Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Maeijken Bastiaenss met Bastiaen Bastiaens, haer broer, is voldaan, 25-4-1638. Maeijken Bastiaens met Bastiaen Peterss Boer is voldaan door Peerken Ghijsbrechts wed. van Gelden Adriaenss, 20-2-1640. Gelden Toniss x Maeijken Bastiaenss is voldaan, 1-6-1642.

   Compareerde opten xxiije dach februarij 1652 Wouter Wouterss Mandemaecker voor sijn selven ende sijn selver sterckmaeckende voor Adriaen Wouterss Mandemaeckers, sijnen broeder, Jan Wouterss Mandemaecker, Dierck Janss Mandemaeckers als gerechte bloetvoocht van Peeter ende Antonis Wouterss Mandemaecker, gebroeders, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Mulder.

  × Capelle (NB) 15-12-1621   Maeijken Sebastiaensdr (Maijken Bastiaens) Boer , † >1666.
      Dochter van Sebastiaen Peterss Boer en Adriaenken Woutersdr .
   Kinderen: Wouter, Eltken, Jan Adriaen, Peeter ende Tonis Wouters.

   Compareerden opten vije januarij anno 1634 Peeter Antonissen Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen laest wed van Jan Peeterss Rommen za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen Mandemaeckers.
   Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger (dan eijgenaer van de willeceur) voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

   Compareerden opten xxvje dach meij anno 1640 [in de Vrijhoeven]: Maeijken Sebastiaensdr., wed. Wouter Janssen Mandemaecker za., ende heeft met haer geassisteert Sebastiaen Peeterss Boer, haeren vader, ende heeft van Dirck Janssen Mandemaecker als gerechte bloetvoocht vande ses onmondige weeskijnderen achtegelaten bij Wouter Janssen Mandemaecker za voorss ende heeft voor recht aengenomen haren sesse kijnderen verweckt als vooren.
   Toegevoegd: Op 21-5-1644 is Wouter sone Wouter Janssen Mandemaecker voldaan door Gelden Toniss, zijn schoonvader [= stiefvader]. Op 6-6-1644 is Adriaen Antonis Rommen x Eltken Woutersdr voldaan.

   Opten xije dach april 1649 compareerde Maeijken Sebastiaens Boer weduwe van Gelden Toniss za, geassisteeert met Peeter Baeijens, haeren gecoren voocht in desen, ende geeft over aen haer acht kijnderen die sij in echte bedde heeft geproccreert bij Wouter Jan Mandemaecker ende Ghijsbert Tonis Geldens. Kinderen bij Wouter: Jan Wouters, Adriaen Wouters, Peeter Wouters ende Tonis Wouters.

   Op 3-2-1667 verkoopt Maijken Bastiaens Boer, laatst wed. van Tomes Wouterssen Mandemaeckers, [iets] aan Joost Tunissen Leeu.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.