Adriaen Cornelisz Meeldijck , † ±1643.
Zoon van Cornelis Adriaens Meeldijck en Barber Goidschalx .


x ±1580
    Lijntje Harmens , *Klaaswaal ±1560 , † <1603.
x <1602
    Lenaetje Anthonisse Sijbrants , † 1602, [] Westmaas 4-4-1602.    

x <1603
    Machteltgen Diricxdr (Machtelt Dirck Adriaensdr) , * <1585 .    

    Dochter van Dirck Adriaen Dirckxz (Dijrck Aerijns) en Lenaertgen Anthonisdr (Leenertgen Thonis) .
Kinderen:
 1. Annitge Adriaens Meeldijck , * ±1580 , † ±1617 .

  x ±1600   Willem Jansz Geervliet , † Westmaas 10-5-1630.

  3 kinderen


 2. Cornelis Adriaansz Meeldijk , *Klaaswaal ±1590 , † ±1654 .

  x ±1630   Maertgen Cornelis Jongkint .
      Dochter van Cornelis Leenderts Jongkint en Maertgen Claesdr Goutswaert .

   Zij is een dochter Maertgen Claesdr., die met Cornelis Leendertsz. Jongkint een dochter Maertgen Cornelisdr. Jongkint had, die een getrouwd was met Cornelis Ariensz. Meeldijck, zoon van Arij Cornelisz. Meeldijck.


 3. Leentge Adriaens Meeldijk , * >1605 .


 4. Dirck Adriaensz (Dirck Ariëns) Meeldijck , * ±1608 , † Klaaswaal 21-3-1663 (verongelukt) .
   Testeerde te Klaaswaal met zijn vrouw in 1653.

   Strijen, 21-3-1663: Dirck Ariëns Meeldijk dood gevonden in het Maesse Nieuwland onder Claeswael door Leendert Wouters Zevenhuijzen, zijn knegt. Lag in de sloot bij Aart Joris van Driel, was onder zijn paard terecht gekomen.
   In een acte van 25-9-1656 is hij 48 jaar oud.

   Zijn broer Cornelis Adriaens Meeldijk noemde zich "Lugtenburg". Zie: "Ons Voorgeslacht" 1958, blz. 33.

   Mijnsheerenland, 5.12.1661:
   Dirck Adriaensz. Meeldijk en Simon Anthonisz. van der Koeij, executeurs van het testament van zaliger Dirck Adriaensz. Luchtenburg, voormaals schout in Mijnsheerenland, verzoeken
   de secretaris Christiaen Maeskant rekening, reliqua en bewijs te doen van de boedel van Adriaen van der Hoeck en Bastiaen Dircksz. van der Stee.

   In Zuid-Beijerland op 25-6-1657 compareren “voor d’een helft” Dirck Arijensz. Meeldijck en Sijmon Thonisz. van de Kooij, excecuteurs van het testament van Za: Dirck Arijensz. Luchtenburch, in sijn leven Schout van Moerkercken,” en “voor d’ander helft” Leendert van der Houck en dominee Daniel Rolandis, predicant alhijer, voor zichzelf en als voogden van de minderjarige kinderen van Maritgen Bastiaensdr. van der Houck, geprocreert bij Seger Dircxz. Fonckert, en van het weeskind van Jacob van der Houck, gezamenlijk erfgenamen van Cornelia van der Houck, laatst huisvrouw van dominee Daniel Rolandis. Ze verkopen “in de voorsz. qualite” aan vrouwe Cornelia Berckhout, weduwe van Maerten Tromp, ridder en admirael van Hollant ende Westvrieslant, 4 mergen 2761/2 roeden land in Groot Zuijt Beijerlant op de grond van de Hitsaert, belend ten O. de koopster, ten Z. de wech.

   In Zuid-Beijerland op 10-2-1659 compareren Dirck Adriaensz. Meeldijck, “woonende onder de jurisdictie van Claeswael”, Sijmon van der Koij, “woonende onder de jurisdictie vande Westmaes” executeurs van het testament van Za. Dirck Adriaensz. Luchtenburch, mitsgaders Heijndrick van der Houck en Adriaen van der Houck, secr. op Claeswael, mede erfgenamen van Cornelia Bastiaens van der Houck, “de rato cverende ende haer sterckmaeckende voor de verdere erffgen. vande voorn. Cornelia van der Houck.” Ze cederen en transporteren aan Jacob Hermensz. Polderman, wonend in de Hitsert, een woning, huis, “berch”, keet en boomgaard “met een weije daer de selve op staet”, groot 4 mergen, 444 roeden, aan de N. zijde van de weg, bewesten Borrekeen, belend ten O. en N. de Borrekeen,, ten Z. de voorsz. weg, ten W. de erfgenamen van Jacob Bouckhoven en Huijch Dircxz. t’Greijn. Item nog 7 mergen, 1811/2 roeden saijlant, “gelegen schuijns over aen de zuijt sijde van de wech daer de huijsinge aen comt, beoosten de wech die nae Cornelis Panckrasz. loopt, streckende suijt op tot aende blinde wech, sijnde al t’samen eeuwich tient vrij ende alodiael ende eijgen goet.” De koper betaalt een deel contant en de rest met een schepenen besegelden schultbrieff, “ten prouffijte van Boudewijn Onderwater, als d’actie van de vercoopers hebbende.

   Dirck Arijensz. Meeldijck e.a. verkopen 10-2-1659 aan Jacob Hermensz. Polderman, wonend in de Hitsert, een woning, huis, “berch”, keet en boomgaard “met een weije daer de selve op
   staet”, groot 4 mergen, 444 roeden, aan de N. zijde van de weg, bewesten Borrekeen, belend ten O. en N. de Borrekeen,, ten Z. de voorsz. weg. Item nog 7 mergen, 1811/2 roeden saijlant, “gelegen schuijns over aen de zuijt sijde van de wech daer de huijsinge aen comt, beoosten de wech die nae Cornelis Panckrasz. loopt, streckende suijt op tot aende blinde wech, sijnde al t’samen eeuwich tient vrij ende alodiael ende eijgen goet.”
   Beroep: Schepen van Cromstrijen van 1648 tot 1649
   Beroep: Schepen van Cromstrijen van 1652 tot 1653
   Beroep: Dijkgraaf van Oud-Cromstrijen van 1662 tot 1662

  x ±1647   Annetje Pleunen ( Spruijt) , * ±1625 , † 1705, [] Klaaswaal 25-2-1705.
      Dochter van Pleun Aertsz (Ploon Aertsz) Spruijt en NN. Adriaen Leendertsdr (NN. Adriaensdr) .
   Zij testeerden te Klaaswaal op 12-9-1653.
   Hun 4 kinderen worden in 1661 opgesomd.

   Dirck Adriaensz. Meeldijk testeerde met zijn vrouw voor notaris Adriaen Van der Houck op 25 september 1653 in Klaaswaal; zij lag ziek in ’t craembedde. Zij benoemden elkaar en hun kinderen toterfgenamen, gepasseerd te hunne huize in Cromstrijen

   Oud-Beijerland, 1-1-1666: Dirck Ariensz Meeldijck is overleden, zijn weduwe is: Jannetje Pleunen van der Zijde (later wordt zij genoemd: Annetje Pleunen Spruyt) kinderen zijn: Arie 16 jaar, Pleun 15 jaar, Dirk 11 jaar (waarschijnlijk bedoeld Teunis 11 jaar), Machteld 9 jaar. Oom is Cornelis Arriens Meeldijck, verwant is Cornelis Arijns van der Waal.

   Als weduwe wordt zij ook Jannetje Pleunen van der Zijde genoemd. Later wordt zij Annetje Pleunen Spruyt genoemd. Zij had een broer Cornelis Pleunen. Zij was wls. een dochter van Pleun Aertsen Spruijt.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.