Jacob Jan (Cop Jan) Mijs , *Etten (NB) ±1460 , † Etten (NB) ±1521.
Zoon van ? .


x Etten (NB) ±1480
    Maria Michiels van Hoeck , * ±1460 .
Kinderen:
 1. Pieternelle Coppen (Pierken Coppen) Mijs , † <1537 .

   Etten, 5-5-1527:
   Claeus Heynrick Claeus vuten naemen en als voight van Pierken Coppen Mys, weduwe wylen Jan Faes, vendidit Cornelis Adriaen Aerts een huys meten hove en toebehoorten geastaen opten Hil nae inhouden, den ouden brieve.

   Ook op 11-6-1527 en 13-12-1527 was in Etten sprake van "Pierken, Jan Faes weduwe".

   Etten, 30-11-1536:
   - Cornelis Coppen Mys, als voight van Jan Faessens weeskindren, daer moeder aff was Pieternelle Coppen Mys, te weeten:
   Cornelis Janssen, JAcop Janssen, Jan Janssen en Tan Jansr.
   - Faess Janssen voir hem selven.
   - Adriaen Janssen voer hem selve.
   - Jan Faessen.
   Zij zijn van malcanderen gedeylt en gescheyden van alle alssulcken goederen have en erven daer vuyt gestorven is Jan Faessen en Pieter Coppen Mys zyne hysvrouwe zalyger inder manyeren naevolgende:
   - Cornelis Coppen Mys als voight vorirs is bevallen voer de kindren op 2 gemeten beemptden oft alsoe groot etc. gelegen op Sarmelaecken. Vry met Heren chynse en met XXIIIst, 3 oort tsiaers erffelyck. Noch zal hy hebben VI gld. siaers op Coppen Mys te lossen den denarie XVI. Op Han Mys VI gld. tsiaers lossinge. Op Heyn Toen Heyn Hermans XXst, tsiaers lossinge. Op een gemet beempden gelegen achter Kelsdonck, noord der Kercken-made. Vry met Heren chynse.
   - Jan Faessen is bevallen opte metten hysingen daerop staend daer Jan Faessen en uxore vuyt gestorven zyn groot zynde 2 buynder oft etc., noord belend aan tsHeren state. Vrij met tsHere chynse met 4½ gld. tsiaers lossinge met 1 veertel rogs tsiaers erffelyck, met noch V blancken den heyligen Geest.
   - Op Faes Janssen is gevallen VI gulden tsiaers lossinge, op Jan Adriaen Piers. Noch op Jan Faessen VI gld. tsiaers lossinge.
   - Noch op Cornelis Goirt Maeschs kinderen op XX st. siaers lossinge.
   Zo gaat de opsomming veder.

   Zie: http://www.genealogie-klein.nl en "Gen. Tijdschr. Midden-West Brabant" 1989.

  x   Jan Faessens , † <7-1527.
   Pierken Coppen Mys, weduwe wylen Jan Faes, wordt in juni 1527 vermeld.

   Etten, 29-12-1527 (actum anno XXVII den XXIXsten dach in decembri): Cornelis Adriaen Stampaerts heeft begeert die voighdie van Jan Faes’ kinderen, daer moeder af was Pier Coppen Mysdochter. Borghe Gielis Coppen Mys, toesiender Neleman Coppen Mys.

   Etten, 10-8-1535:
   Jan Faessen, als voight van Neleman Mys vande weeskyndren wylen Henrich Faessen, daer moeder af is Goelt Aert Michiels, te wetene: Marycken en Geulken, hebben begeert die zelve kyndren Adriaen van Brabant te houden, syeck en gesont, cleeden en reeden na hueren state om die bate van huere vaderlicke erfgoederen eenen termy van 4 jaeren lanck, etc.

   Etten, 1542: Jan Lauwen vendidit Cornelis Mys, als voight en tot behoeff van Jan Faessen’ weeskinderen, 4½ gld. tsiaers X st. ’t stuck verschenen halff meert, versekert op IX gemeten landts metten huisse daerop staende, oft, opten Clappenberch.

  6 kinderen


 2. Cornelis Jacobsz (Cornelis Coppe) Mijs , *Etten (NB) ±1485 , † Rucphen (NB) 1556 .

  x ±1505   Cornelia Claes Teeuwen van Ceters , * ±1485 , † ±1509.
      Dochter van Claes Mattheusz van Ceters en NN. Hubrecht Aerts Goetswagen (?).
   Zij waren de ouders van Jaenken en Maedke.

   Cornelia Claes (van) Ceters.

   Gielis Coppen Mijs werd op 3-5-1509 vermeld als voogd van Maedken en Jaenken, onmondige weeskinderen van Neleman Coppen Mijs, daar moeder af was Cornelia Claes Teeuwendr., toeziener Cornelis Hubrechts, borg voor de voogd Toen Hubrechts.

  x ±1510   Jaane Cornelis Andries , * ±1490 , † <1533.

  x ±1535   Jooske Cornelis (Josse Cornelis) Cnollaerts , * <1490 , † <1548.
   Jooske was weduwe van Frederik Cornelis Pier Cogge, wiens wezen, Heijlke en Stoffel, op 18-7-1532 werden genoemd.

   Josse Cornelis Bartels Cnollaerts/Josse Cornelis Joosten van Baerle.
   Zij was een dochter van Cornelis Joost van Baerle.

  8 kinderen


 3. Gieles Coppen Mijs , * ±1485 , † <1555 .
   Overleden tussen 1542 en 5-1-1555.

   Gielis Coppen Mijs werd op 3-5-1509 vermeld als voogd van Maedken en Jaenken, onmondige weeskinderen van Neleman Coppen Mijs, daar moeder af was Cornelia Claes Teeuwendr., toeziener Cornelis Hubrechts, borg voor de voogd Toen Hubrechts.

   Etten, 6-12-1516: Gielis Coppen Mys kent schuldich te sine Jan Jacopsz. alias "Grooten Coppen" de somme van XXVIII gulden op drie Merini nu naestcomende daer dien eenen overstaen aff is.

   - Heijn van Wouwe, gehuwd met Anneke Cornelis Mijs,
   - Cornelis Cornelis Mijs,
   - Lieven Cornelis Mijs, Cleijs Neel Andries’ voogd, en
   - Gielis Cop Mijs, toezichthouder van Franske, Jacob en Maijke, en
   - Cornelis Cop Mijs, de vader,
   werden op 5-11-1532 genoemd.

   Etten, 4-1-1533:
   Gielys Coppen Mys vendidit Cornelis Lauwen zess loopenen rogs tsiaers, te betalen alle jaer te Kertmisse naestcomende, veronderpandt op vyf gemeten lants metter huysingen dair op staende gelegen opten Clapperberch, oost belend aen Giely voirs ander erve. Vry met Heren chyns. Gevest opten 4den Januarii anno 33.

   Etten, 10-4-1535:
   Adriaen Cornelys van Nien heeft vercocht om een somme van gelde hem vol en al betaelt
   Gielys Jacop Mys een gemet erve alsoe groot en cleyn alst gelegen is opten Clappenberch met alsulcken gelegetheyt en vryheyt, waermissen, claernissen en voort alder selver voirwaerden en manieren als den onderstaende brief dat claerlic getrypt en inhoudt. Actum X. aprilis XXXV.


 4. Jan Jacobsz (Han Coppen) Mijs , * ±1500 , † >1542 .

   Etten, 8-7-1535:
   - Jacop Mattyssen als voight,
   - Han Coppen Mys als toesiender vande weeskinderen wylen Symon Janssen, en
   - Marycken Gheertsdr., weduwe wylen des voirs Symon Janssen, met Pieteren Stryckbosch hueren gecoren voight, haer metten rechte gegeven.
   Zij hebben vercocht om een somme et. Claessen Aertssen van Ghilze en zyne nacomelingen. Te betalen in alsulcken paymente etc. Zij hebben de eed afgelegd zoals behoort.
   Die zelve Jacop als voight en Pieter Theertssen en Marycken inden name als boven hebben vercocht om een somme van gelde etc. Jan Cornelys Anssen vijffthien lelyplacken erffelyck en een veertel rogs errelyck. Te betalen in alsulcken paymenete etc. Actum eodem die.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.