Adriaen (Arie Jacobs) Monster , *Sint Anthoniepolder 17-1-1669 , ~Sint Anthoniepolder 20-1-1669 , † >1757.
Zoon van Jacob Heijndriks Monster en Maijken Andriesse (Marichie Andries) Polderdijk .
Get. bij de doop: Joossie Geerits .
Arie Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jan Cornelisz Monster (?) , de doop van Pleun Cornelisz Monster (?) .


x Sint Anthoniepolder 25-4-1694 (otr Sint Anthoniepolder 3-4-1694)
    Teuntie Cornelisse Barendregt , *Sint Anthoniepolder 13-12-1674 , ~Sint Anthoniepolder 16-12-1674 , † ±1719.
x 1721 (otr Sint Anthoniepolder 6-6-1721)
    Cornelia Bastiaans Gelderblom , *Sint Anthoniepolder 18-10-1674 , ~Sint Anthoniepolder 21-10-1674 .    

    Dochter van Bastiaan Cornelisse Gelderblom en Adriaantje Cornelisse Polderdijk .

RECHTSBOVEN: De Sint Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Maeijke Ariens Monster , * ±1694 , ~Sint Anthoniepolder 16-1-1695 , † Sint Anthoniepolder ±29-5-1765 .

  x ±1720   Jan Gijsbertsz (Jan Gijse) Smits , * 1697 , ~Sint Anthoniepolder 11-8-1697 , † Sint Anthoniepolder 6-12-1766.

  4 kinderen


 2. Pietertje Ariens Monster , * 1696 , ~Sint Anthoniepolder 9-9-1696 .
  Pietertje Ariens trad op als getuige bij de doop van Arij Paulusse van der Leer , de doop van Arij in ’t Veld , de doop van Arij in ’t Veld , de doop van Willemtje (Wilmpie) van Seel .

  x Sint Anthoniepolder ±1735   Jacob Hendriksz Monster , * 1699 , ~Sint Anthoniepolder 1-11-1699 , † >1760.
      Zoon van Hendrijck Jacobs Monster en Marija Pieters Dorst .
   Zoon Jan noemde één van zijn dochters Pietertje en zal dus een zoon zijn van Pietertje Monster.

   Jacob Heijndriks Monster, wdr. van Marija Corn. Veerman, had een minderjarig kind Heijndrik, waarvoor Pieter Heijndricks Monster tot voogd werd benoemd op 26-10-1730. Bij mondigheid zou ƒ 6,- aan het kind worden uigekeerd.
   Beroep: landbouwer, veehouder, veerman

   Get. bij de doop: Teuntie Cornelisse Barendregt .

  1 kinderen


 3. Jacob Ariesz Monster , *Sint Anthoniepolder 1698 , ~Sint Anthoniepolder 16-11-1698 , † Sint Anthoniepolder 31-3-1777 .
  Get. bij de doop: Marija Pieters Dorst (?) .

   Jacob Andries Monster verkocht op 29-5-1730 in de Sint-Anthoniepolder een huis aan het Swaenegat aan Jacob Ariens Monster.

   Sint-Anthoniepolder, 6-8-1766: Arij Jacobsz. Monster, wonende binnen deze jurisdictie, is schuldig aan zijn vader Jacob Arijsz. Monster de som van 1300 gld. ter zake van geleend geld.

   Sint-Anthoniepolder, 18-1-1775:
   Jacob Monster en Annigje Jacobsdr. Troost, echtelieden wonende onder SintAnthoniepolder, maken een testament op de langstlevende. Die moet aan hun twee meerderjarige
   kinderen Teuntie [x Willem Vogelaar] en Arij Monster [x Liedewij Gelderblom], als mede aan Teuntie van Mouwerik nagelaten kind van haar overleden dochter Maria ieder uitkeren een som van 600 gld. in voldoening van de legitieme portie. Tot voogden Willem Vogelaar, Arij Monster en Leendert van
   Mouwerijk, haar zoon en behuwde zonen.

   Sint-Anthoniepolder, 21-1-1775:
   Jacob Monster en Annigje Jacobsdr. Troost, echtelieden wonende onder SintAnthoniepolder, schenken aan haar zoon Arij Monster, of bij vooroverlijden aan zijn kinderen, een onderhandse obligatie ten laste van haar gemelde zoon Arij Monster en ten behoeve van haar comparanten d.d. [niet ingevuld] groot in kapitaal 1000 gld.

  x Zuid-Beijerland 1725   Annetje Jacobs Troost , *Zuid-Beijerland ±1696 , ~Zuid-Beijerland 10-2-1697 , † Sint Anthoniepolder 6-7-1783.
   Otr. op 20-4-1725 in Zuid-Beijerland.
   Jacob Arijense Monster, j.m. geboortig van Sint Antonijs Polder woonende opden Hitzert, met
   Annigje Jacobs Troost, j.d. geboortig en wonende op den Hitzert, hier getrouwt.
   Kinderen: Teuntje, Arie en Marietje.

   Zij is een dochter van Jan Troost en Maria Blankert.

   Sint-Anthoniepolder, 1-7-1784: Arij Monster, wonende binnen deze jurisdictie voor zichzelf en voor de verdere erfgenamen van wijlen Annigje Troost, weduwe Jacob Monster, heeft verkocht aan Frans Kleijnendorst, mede wonende alhier, een huis en het erf in het Zwanegat onder Sint-Anthoniepolder.

   Sint-Anthoniepolder, 15-9-1784: Arij Monster, wonende alhier als mede erfgenaam van Annigie Troost, in leven weduwe van Jacob Monster en ook voor de verdere erfgenamen van dezelfde Annigie Troost, heeft verkocht aan Jan Kleinjan wonende alhier een huis, schuur en erf binnen deze jurisdictie.

  3 kinderen


 4. Cornelis Ariesz Monster , * 1701 , ~Sint Anthoniepolder 18-9-1701 , † >9-1770 .
  Get. bij de doop: Maertie Teunisse van der Linden (?) .
   Kinderen: Arie, Pieter, Jannetje en Cornelia.
   Doopget. Maertie Teunis van der Linden.

   Cornelis Ariens Monster maakte in 1753-54 als diaken deel uit van de kerkenraad.

  x Sint Anthoniepolder ±1728   Annetje Pieters Vogelaar , * 1698 , ~Sint Anthoniepolder 23-3-1698 , † Sint Anthoniepolder 5-9-1772.
      Dochter van Pieter Bastiaansz Vogelaar en Cornelia Hendriks van der Grond .
   Kinderen: Arie, Pieter, Jannetje, Cornelia.

  4 kinderen


 5. Andries Ariesz Monster , *Sint Anthoniepolder 1703 , ~Sint Anthoniepolder 23-12-1703 , † Zuid-Beijerland 22-11-1759 .
   Beroep: Landbouwer

  x Nieuw-Beijerland 2-5-1734   Cornelia Leenderts Jongejan , * 1704 , ~Zuid-Beijerland 3-8-1704 , † Zuid-Beijerland 23-7-1751.
   Otr. op 9-4-1734 in Nieuw-Beijerland.
   Kinderen: Theuntje (2x), Leendert, Arij, Lena, Cornelis en Jannigje.
   Kinderen: Teuntje, Leendert, Lena, Arie, Teuntje, Cornelis en Jannetje.

   Wsl. een dochter van Leendert Jongejan en Neeltje Radestein.

  x Zuid-Beijerland 1752   Jannigje Verhulp , *Zuid-Beijerland 1725 , ~Zuid-Beijerland 18-3-1725 , † >1761.
      Dochter van Cornelis Theunisse Verhulp en Neeltje Gillisse Goudswaart .
   Otr. op 31-12-1751 in Zuid-Beijerland.
   Andries Monster, weduwenaar van Cornelia Leendertsdr. Jongejan, geboren te St. Anthonij Polder en wonende onder den Hitzert, met Jannigje Verhulp, Jonge Dochter, Geboren en Woonachtig onder den Hitzert, alhier getrouwt.

   Jannigje Verhulp, weduwe van Andries Monster, tr. in Zuid-Beijerl. op 31/5/1761 met Gerrit Engelz. Sijdervelt, jongman. Beide geboren en woonende alhier [in Zuid-Beijerl.]. Otr. in Zuid-Bijerl. op 8 mei.

  9 kinderen


 6. Cornelia Ariesse Monster , *Sint Anthoniepolder ±1704 , † 1752 .

   Cornelia Monster trouwde rond 1725 met Leendert Ariensz IJsselmonde uit de Sint Anthoniepolder. Van hen zijn geen kinderen bekend.

   Sint Anthoniepolder, 14-12-1752: Leendert IJsselmonden, wonende binnen deze jurisdictie, te kennen gevende dat zijn huisvrouw Cornelia Arijsdr. Monster is komen te overlijden zonder descendenten na te laten
   of dat tussen hem comparant en zijn overleden huisvrouw is gemaakt enig testament, en dat
   dienvolgende de erfgenamen van zijn overleden huisvrouw zijn gerechtigd tot de helft van de nalatenschap van de gemene boedel. En omdat het lijk van zijn huisvrouw ter aarde moet worden besteld en andere schulden van de gemene boedel betaalt heeft hij besloten de boedel te repudieren ten behoeve van de erfgenamen van zijn overleden huisvrouw, onder voorwaarde dat hij comparant zijn kleding daaruit zal mogen meenemen. Compareerde mede nog Jacob Ariesz. Monster voor hem zelf en voor de verdere erfgenamen van zijn overleden zuster de voorn. Cornelia Arisdr. Monster en verklaarde de gemelde boedel te aanvaarden waarbij hij de bedongen manskleding aan
   de eerste comparant zal laten volgen.

  x ±1725   Leendert Ariensz IJsselmonde .

   Leendert IJsselmonde werd op latere leeftijd ’besteed’, omdat hij niet in staat was ’zichzelven te kunnen behelpen’.


 7. Jannetje Ariens Monster , *Sint Anthoniepolder ±1706 .
  Jannetje Ariens trad op als getuige bij de doop van Teuntje Aerden in ’t Veld .

  x ±1736   Gerrit Arijenze Kleijnjan , *’s-Gravendeel ±1708 .
      Zoon van Arie Gerritsz Kleijnjan (?) en Maartje Jans Vriendt (?).
   Gerrit Kleijnjan en Jannetje Monster worden in 1822 vermeld op de trouwacte van hun kleinzoon, Kornelis de Neef.

   Gerrit Arijenze Kleijnjan is in 1736 met att. vertrokken van ’s-Gravendeel naar Mijnsheerenland.
   Beroep: Arbeider

  2 kinderen


 8. Neeltje Aries Monster , *Sint Anthoniepolder ±1709 , † Groote Lindt 5-3-1765 .

   Neeltje trouwde met Paulus Hendriksz van der Leer, ~Ridderkerk 6-7-1692, zoon van Hendrik van der Leer en Marietje Paulusdr de Ruijter. Arie en Marie waren hun kinderen.

  x ±1730   Paulus Hendriksz van der Leer , * 1692 , ~Ridderkerk 6-7-1692 .
      Zoon van Hendrik van der Leer en Marietje Paulusse Ruijter .

  2 kinderen


 9. Pieter Ariesz Monster , *Sint Anthoniepolder ±1710 , † 6-1768 , [] ’s-Gravendeel 27-6-1768.
   In het jaar zeventienhonderd Acht en Zestig Den Zeven en twintigsten Junij is alhier [in ’s-Gravendeel] begraven Pr. Monster.

   Pieter kocht d.d.11.07.1758 van Jacobus van Vliedt te Dordrecht land in Nieuw Bonaventura te Strijen. De erfgenamen van Neeltje Bestebroer, weduwe van Piet Monster, gewoond hebbende en overleden te Cillaarshoek, verkopen d.d. 24.4.1774 land aan de polder van Nieuw-Bonaventura; verkopen d.d. 24.2.1774 aan Cornelis Reijerkerk te Cillaarshoek een boomgaard in Nieuw-Bonaventura, belend ten westen de koper, ten noorden Willem van Willegen.
   Beroep: Landarbeider, vlasser, vlasboer.

  x Sint Anthoniepolder ±1741   Neeltje Ariense Bestebreur , * ±1715 , ~Maasdam 9-2-1716 , † Cillaarshoek 11-1773.
      Dochter van Arie Cornelisz Bestebroer en Geertrui Teunisse Roos .
   Kinderen: Teuntje, Geertrui, Adriaantje, Clara, Cornelia, Arie, Adrianus, Jacob en Johanna.
   Doopget. Maria Cornelis Bestebroer, vrouw van Jan Isaakse Capiteijn, compeer was Joost Cornelisse Bestebroer.

   Zij was een dochter van Geertrui Teunisse Roos en Arie Cornelisz Bestebroer, ~Maasdam 20-11-1695, zoon van Cornelis Cornelisz Bestebroer en Neeltje Ariense Polderdijk, ~Sint-Anthoniepolder 20-9-1665, dochter van Adriaan Andriesz Polderdijk. Geertrui was een dochter van Teunis Jans Roos en Anna Pieters Hartigsveld.
   Zij stamt af van Karel de Grote: http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=103

   Get. bij de doop: Maria Cornelisse (Marijke Cornelisse) Bestebroer en Joost Cornelisse Bestebroer .

  4 kinderen


 10. Willempje Arijense Monster , *Sint Anthoniepolder ±1711 , † ±1754 .

  x Cillaarshoek ±1733   Aart Dirksz in ’t Veld , * 1708 , ~Cillaarshoek 25-11-1708 , † <4-1763.

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.