Cleijs Jansz Muijen , † Alblasserdam ±23-5-1602.
Zoon van Jan Claes Ghijbensz .


Kinderen:
 1. ? Teuntgen Cleijssen Muijen .
  Teuntgen Cleijssen trad op als getuige bij de doop van Jacop Jansz Muijen .


 2. ? Mariken Cleijsse Muijen .
  Mariken Cleijsse trad op als getuige bij de doop van Willemke Willems Bras .


 3. Jan Cleissen (Jan Cleijsz) Muijen , * ±1570 , † <1639 .
  Jan Cleijsz trad op als getuige bij de doop van Cleijs Cornelisz Muijen , de doop van Neeltgen Gijsberts Muijen .

   Te Alblasserdam op 12.9.1639 Comp:
   Claes Jansz Muyen, Neeltgen Jan Cleys, Mareken Jan Cleys; allen vol jarig zi jnde en ondervangende Leentge Jan Cleys, geassisteerd met Ghijsbert Cleys M uyen, hun oom
   en voogd van Adriaentge Jan Cleys, minderj arige docht er (ca. 10 jaar). Z ij gaven te kennen dat hun vader en moeder waren overleden en dat zij van mening waren met el kaar te
   blijven i n de boedel zond er iets t e verkopen. De oppervoogden (schout en heemraden) keuren dit goed.

  x   Marichen Ariens , * ±1585 , † <1640.

   Marichen Ariens trad op als getuige bij de doop van Marichen Bastiaenen Smit .

  8 kinderen


 4. Ariaentgen Cleijssen Muijen , * ±1575 , † <1620 .
  Ariaentgen Cleijssen trad op als getuige bij de doop van Leentien Jans Muijen .
   In juni 1621 liet Bastiaen Jansz een dochter dopen met zijn 3e vrouw, Aeriaentgen Joris.

   Zij trouwde rond 1610 met Bastiaen Janssen, smid, zoon van Jan Thonisz.
   In 1616 was zij getuige bij de doop van een kind van haar broer Jan.

  x ±1609   Sebastiaen Janssen (Bastiaen Jansz) ( Smit) , † <3-1645.
      Zoon van Jan Thonisz en ?
   Bastiaen was weduwnaar van de dochter van Pieter Jansz.
   In een weeskameracte van 21-7-1637 worden hun kinderen Neeltgen en Marijken/Maaiken genoemd. Verder waren er nog de kinderen Tontgen, Jan en Nicolaes.

   Te Alblasserdam op 10.5.1619 Comp:
   - Sebastiaen Jansz smit, geassist eerd met Pieter Jansz, zijn schoonvader van den 1e bedde, ter eenre; contra:
   - Jan Cleyssen en Gijsbert Cleyssen Muyen , ooms van de vier
   onmondige weeskinderen van Adriaentgen Cleysdr zal., in echte geproc ureert bi j de voorn. Sebastiaen Jansz, geassisteerd met m et Jan Ghijsbertsz, hun neef, ter a ndere zij de.
   Zij maken een boedelscheiding. Sebastiaen Jansz zal de kinderen onderhouden.
   De wees kinderen:
   - Thoontge Sebast iaens (ca. 8 jaar),
   - Neeltgen Seb astiaens(ca. 6 jaar),
   - Mareken Sebastiaens (ca. 3 ja ar) en
   - Nicolaes Sebastiaensz(ca. 1 jaar).
   Sebastiaen Jansz bezat 4 mergen land, gelegen in Papelant, en 4 1/2 mergen land, gelegen in Bolle Caey.

   Te Alblasserdam op 21.7.1637 Comp:
   - Sebastiaen Jansz, smit, als vader van Neeltgen Bas tiaens en Maeicken Bastiaens , zijn dochters, in echte geprocuree rt bij Adriaentgen Cleyssen , ter eenre; contra:
   - Ghijsbert Cleyssen, oom en voogd van deselfde dochters en hebben geluiqui deert de penni ngen met de intrest uit de ver tichting (zie 10. 5.1619). Genoemd worden: Jan Janszsmit te
   Ouderkerck. Jasper Cornelisz en Maeycken Sebastiaens .

   In 1645 bezat Bastiaen Jansz een huis en erf op de Dam en 4 mergen land met hofstede, gelegen in het Papelant. Verder nog land gelegen bij de Bollekade.

   Zijn nicht van vader’s zijde, Maijken Simonsdr., gehuwd met Commer Bastiaensz., werd op 7-3-1626 vermeld.
   Beroep: Smid

   Bastiaen Jansz trad op als getuige bij de doop van Willem Willems (Willem Willems de Oude) Bras , de doop van Arijen Gijsbertsz Muijen .

  5 kinderen


 5. Crijntge Cleijssen Muijen , *Alblasserdam ±1580 .

  x ±1605   Willem Willems Bras , *Oud-Alblas ±1575 , † <1620.

  x 3-1619   Lenaert Michielsz Brandewijn , *Oud-Alblas ±1589 .
   In 1612 was hij 24 jaar oud.

   Wsl. was hij een zoon van Michiel Arnoutsz Schipper en had hij een zuster Aeriaentgen Gielen, die getrouwd was met huistimmerman Cornelis Hendricksz.

   Lenaert Michielsz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Gijsbertsz Muijen .

  6 kinderen


 6. Arie Cleijssen Muijen , * ±1580 .
  Arie Cleijssen trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Willems Bras .


 7. Gijsbert Cleijsz Muijen , *Alblasserdam ±1585 , † 3-1662 , [] Oud-Alblas 24-3-1662.
  Gijsbert Cleijsz trad op als getuige bij de doop van Sijken Willems Bras , de doop van Cleijs Cornelisz Muijen .

   Hij was boer in Jan-Spruijtenland.
   Hij werd genoemd in de weeskamer op 12-9-1636 als de oom van Claes Jansz Muyen en diens zusters Neeltgen en Marijken.
   Hij is in 1627 verhuisd naar Oud-Alblas.

  x Oud-Alblas 3-3-1616   Marijken Crijnen , *Oud-Alblas ±1590 , † <3-1643.
      Dochter van Crijn Cornelisz en Maritgen Huijgen ( Besemer) .
   Kinderen: Cornelis, Huijch, Arijen, Neeltgen, Neetke, Annichjen, Jan, Marijcken, Bastiaen en Wilm.
   Zie de Alblasserdam CD.

  11 kinderen


 8. Cornelis Claessen (Cornelis Cleijssen) Muijen , *Alblasserdam ±1590 , † <3-4-1636 .
  Cornelis Cleijssen trad op als getuige bij de doop van Jacop Jansz Muijen .

   Te Alblasserdam op 3.4.1636 Comp:
   - Pleun Cornelisz en Lenaert Pieter Aertsz, beiden wonende te Papendrecht, mombaren van Mareken Jacobsdr , in echten gepro cureert bij Mareke Pietersdr , zijnde van den 1e bedde, bij Jacob Hesselsz, haar zaliger vader, geassisteerd m et Antonis Pietersz Focker, heemraad, en Leentge Pietersdr, haar muye, ter eenr e; contra:
   - Jan Claessen Muye en Jacob Willemsz, ooms en bloedvoogden van de twee onmondige weeskinderen van zaliger Cornelis Claessen Muye bij hem in echten gep rocureert bij Ninggen Jansdr, mede kind van den 1e bedde.
   Het betreft een boedelscheiding van de nopende de goederen bij Jacob Hesselsen en Mareken Pieters, Cornelis Cleyssen en Ninggen Jans als van den 1e bedde, en Cornelis Cleyssenmet de voorn. Mareken Pieters, zijnde den 2e bedde nagelaten hebben.
   Mareken Jacobs krijgt het huis m et erf en boomgaa rd etc. ( genaamd Piete r Janssen h offstede) staande aan de H ooge dijck , belend noor d de hofstede van Cortcap, zuid Jan Crij nen. Zij krijgt nog een hofstede, ook aan de Hoogen di jck, genaam d Ot Huybertshoffstede. Deze (en meer) goederen kwa men van MarekenJacobsgrootvader en g rootmoeder.
   De weeskinderen: Cleys Cornelisz (ca. 11 jaar), Jan Cornelisz(ca. 9 jaar).
   Namen: Caeyckens Neele , met haar hofstede aan de Hoogendijk; Pieter Woutersz, had destijds land aan hen verk ocht; Ghijsbert Jansz Schouten.

  x 1618   IJngentghen Jans , † <1629.
      Dochter van Jan Thonisz en ?
   Otr. op 25-12-1618 in Alblasserdam.

   Ook "Ninge" genoemd. Zij was een dochter van Jan Thonisz.

   IJngentghen Jans trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Gijsberts Muijen .

  x Alblasserdam 19-11-1628   Marichien Pieters .

   Zij was weduwe van Jacob Hesselsen.
   Zij was een dochter van Pieter Janssen.
   Zij had wsl. een zuster Leentge Pietersdr., die in 1636 als muije van haar dochter Marken wordt genoemd.
   Zie de Alblasserdam CD.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.