Anthonij van Nederveen .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Dierck Antonissen van Nederveen , † <30-3-1623 .

  x ? <1615   Wimke Dirk Adriaens van Oirt .
      Dochter van Dirk Adriaens van Oirt en ?

   Wimke Dirk Adriaens van Oirt wordt ook genoemd als echtgenote van Dirck Antonissen van Nederveen.

   Loon op Zand, 11-4-1662:
   1. Peeter Diercxxen van Nederven, tevens voor de andere erfgenamen van Dierck Anthonissen van Nederven en Willemken Diercxssen van Oirt,
   2. Willem Goossen van Heijst, tevens voor de overleden Fransken Anthonissen van Nederveen,
   3. Adriaen Anthonissen Timmer, gehuwd met Erken, dochter van Andries Claes de With en Erken Anthonissen van Nederven, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemd echtpaar, en
   4. Cornelis Louff, schout van Sprang, en gehuwd met Geertruijt, dochter van Daem Aertssen Rommen, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemde Daem, allen voor de erfgenamen van Henrick Anthonissen van Nedervan, in leven schout van Sprang,
   5. Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick, beiden wonende te Sprang, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Thomas Roelen de Greeff en Jenneken Diercxssen van Oirt,
   transporteren goederen aan Coenraerdt Janssen van Boxtel.

  x <1615   Catharina Adriaens (Lijntken Adriaens) , † >13-8-1637.

  7 kinderen


 2. Ercke Anthonisse van Nederveen , * ±1565 .

   Ercke trouwde Andries Claeszn de Wit, vermeld in het cijns- en renteboek van de tafel van de Heilige Geest te Sprang. Hij betaalde 2 gulden in 1553. Zij hadden een dochter Jenneken.

   Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, heer van Immerseele, Loon, etc. sluit op 10-12-1639 in Loon op Zand een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslager en Thonisken Adriaens Oirlemans door hun erfgenamen.
   Deze erfgenamen zijn:
   1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de ondmondige kinderen van Gelden Aertssen Orlemans,
   2. Hendrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van de genoemde Daem en Eeltken,
   3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst,
   4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters,
   6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Janneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries.

  x   Andries Claesz de Witte , † <4-1633.
   Zij hadden o.a. een dochter Erken, gehuwd met Adriaen Anthonissen Timmer.

   Andries Claesz de With/Witte.

   Dat op 26e februarij 1605 voor ons comen is Andries Claess de Wit ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Sijmon Aertss een geseet lants met alle die huijsingen ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel ter eenre ende Andries Claess, Jan Dirckss van nederveen mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick
   Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Adriaen Aertssen Oirlemans tradt op op 14-3-1633 in Loon op Zand mede namens de kinderen van Daem Aertsen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssen en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thomis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen [van] wijlen Geeridt Goossen van Heijst, Geeridt, zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte.

   Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken, dochters van Andries Claes de Witte, worden op 10-12-1639 in Loon op Zand genoemd.

   Loon op Zand, 27-11-1642:
   1. Willem Goossens van Heijst, tevens voor Willem Peterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   2. Goossen Geeridt Goossens van Heijst, tevens voor zijn broer Ghijsmaer,
   3. Peter, Michiel en Geeridt, zonen van Dierck Anthonissen van Nederven, in naam van Jan Diercxssen van Nederven,
   4. Lenaert Ghijsbert Borgers, gehuwd met Adriaentken Dierck Anthonis, allen tevens voor hun zuster Anthonisken,
   5. Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken Andries Claes Witte, tevens voor zijn zwager Willem Andries de Witte, voor Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken Andries de Witte, voor Jan Adriaenssen Crillaerts, gehuwd met Maijken Peeterssen de Leeuw, weduwe van Anthonis Andriessen, voor de onmondige kinderen van genoemde Anthonis, en voor Dierck en Jan, zonen van Claes Andries de Witte,
   transporteren goederen aan Anthonis Corstiaenssen van der Aa (½) en Thomas Thomassen Egmonts, Aert Heijliger Rams, Adriaen Jan Janssen Smidt en Jan Peeter Janssen (½). Zij bekennen een bedrag van 300 gulden shculdig te zijn terzake van dit transport. De schuld is op 15-12-1643 ingelost.

  5 kinderen


 3. Franske Anthonisse van Nederveen , * ±1565 , † <1663 .

   Franske trouwde Goossen Gerritszn van Heijst, geboren in Waalwijk, lakenbereider en borgemeester van Waalwijk, zoon van Gerrit Cornelissen van Heijst. Kinderen: Willem, Anna, Adriana en Gerrit van Heijst.

   Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, heer van Immerseele, Loon, etc. sluit op 10-12-1639 in Loon op Zand een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslager en Thonisken Adriaens Oirlemans door hun erfgenamen.
   Deze erfgenamen zijn:
   1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de ondmondige kinderen van Gelden Aertssen Orlemans,
   2. Hendrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van de genoemde Daem en Eeltken,
   3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst,
   4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters,
   6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Janneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries.

  x   Goossen Gerrits Heijst .
      Zoon van Gerrit Cornelissen Heijst en ?
   Kinderen: Willem, Anna, Adriana en Gerrit van Heijst.

   Loon op Zand, 11-4-1662:
   1. Peeter Diercxxen van Nederven, tevens voor de andere erfgenamen van Dierck Anthonissen van Nederven en Willemken Diercxssen van Oirt,
   2. Willem Goossen van Heijst, tevens voor de overleden Fransken Anthonissen van Nederveen,
   3. Adriaen Anthonissen Timmer, gehuwd met Erken, dochter van Andries Claes de With en Erken Anthonissen van Nederven, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemd echtpaar, en
   4. Cornelis Louff, schout van Sprang, en gehuwd met Geertruijt, dochter van Daem Aertssen Rommen, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemde Daem, allen voor de erfgenamen van Henrick Anthonissen van Nedervan, in leven schout van Sprang,
   5. Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick, beiden wonende te Sprang, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Thomas Roelen de Greeff en Jenneken Diercxssen van Oirt,
   transporteren goederen aan Coenraerdt Janssen van Boxtel.
   Beroep: Lakenbereider en borgemeester van Waalwijk

  4 kinderen


 4. Hendrick Anthonisz Olieslager , * ±1565 , † <30-3-1623 .
   Sprang 30-3-1623: "Scheiding en deling tussen de erfgenamen van Hendrick Antonisz zal., schout bij zijn leven binnen Sprang, en de erfgen. van Tonisken Adriaens, zijn huisvrouw zal., bij name Andries Claesz, als man ende voocht van Erken Tonis dochter, Fransken Antoniss., wed. van wijlen Goosen Geritsz, met Jan Petersz, haeren gecoren voocht", etc. Daarbij werd ook genoemd "Lijntken Adriaenss. met haer kinderen, wed. wijlen Dirck Anthonisz., met Adriaen Michielsz, schout to Waelwijck, haer gecoren voocht", etc. De erfdeling bestond uit een groot aantal stukken land met of zonder timmeringen, gelegen o.a. in Besoijen, Capel, Sprang, Suijdwijn en Vrijhoeven.

   Taxatie vande percelen van goeden hier naervolgende gelegen in Screvelduijn Cappel, achtergelaten bij Henrick Antonis, schout tot Sprange, ende sijn huijsvrou za, gedaen bij Joris Adriaenss de Roij, schout, ende hemraders, Adriaen Doedijnss, Gerit Toniss Smit, Jan
   Toniss de Leeu, Corst Corsten ende Henrick vander Maes, desen xxje aprilis anno 1623 ende aen secretaris van Sprange overgesonden.

   Henrick Anthonissen Olieslager / van Nederveen was in zijn leven schout van Sprang.

   Hendrik Anthonisz van Nederveen en Adriaan Dirks van Nederveen waren rond 1600 richters van Sprang-Capelle.
   Hun zegels vertonen het wapen van Nederveen-Capelle zonder breuk.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden [in Capelle] Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel, ter eenre, ende Andries Claess, Jan Dirckss van Nederveen, mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.
   Beroep: Olieslager
   Beroep: Schout van Sprang. van 1608 tot 1620

  x   Antonisken (Tonisken Adriaens) Oerlemans , † Sprang 1613.
      Dochter van Adriaen Aerts "de Jonge" Oerlemans en Beatrijs Gerrits van Nederveen .

   Tonisken Adriaens Aerts Oerlemans.

   Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, heer van Immerseele, Loon, etc. sluit op 10-12-1639 in Loon op Zand een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslager en Thonisken Adriaens Oirlemans door hun erfgenamen.
   Deze erfgenamen zijn:
   1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de ondmondige kinderen van Gelden Aertssen Orlemans,
   2. Hendrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van de genoemde Daem en Eeltken,
   3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst,
   4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters,
   6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Janneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.