Deliaentje Claesse van Nes , * ±1650 , † Alblasserdam ±3-5-1725.
Dochter van Claes Schalcken (Van) Esch en Neeltgen Arijens Sterrenburg .
Deliaentje Claesse trad op als getuige bij de doop van Neeltje Schalcken van Esch , de doop van Annichje Schalcken van Esch , de doop van Pieter Ariensz Breur , de doop van Willem Schalcke van Es , de doop van Willem Spruijt , de doop van Dilliaantje Wouters Spruijt , de doop van Willem Wouters Spruijt .


x ±1680
    Willem Wouterse Spruijt , * 1650 , ~Alblasserdam 27-2-1650 , † Alblasserdam ±29-9-1726.
Kinderen:
 1. Neeltje Willems Spruijt , * 1681 , ~Alblasserdam 24-8-1681 , † Alblasserdam ±25-3-1760 .
  Neeltje Willems trad op als getuige bij de doop van Deliaantje Claasse Spruijt .
   Zij kregen een

  x Alblasserdam 23-3-1710   Cornelis Cornelisse Spruijt , * 1683 , ~Alblasserdam 17-3-1683 , † <6-1713.
      Zoon van Cornelis Cornelisse en Marijgje Pieters .

  x Alblasserdam 15-1-1727   Jan Jansz Drinkwaard , *Hoogblokland ±1695 , † Alblasserdam ±14-3-1774.
   Jan Drinkwaard was wedn.r van Cornelia Pieters Bouw. Neeltje Spruijt was wed. van Cornelis Cornelisz. Spruijt.

   Er was sprake van een ongedoopt kind uit dit huwelijk, geboren te Abd., ald. overleden te Abd. (a.g.) op 30 april 1729.

  1 kinderen


 2. Wouter Willemsz Spruijt , * 1684 , ~Alblasserdam 16-7-1684 , † Alblasserdam 3-9-1727 .

  x Streefkerk 26-5-1715   Arijaantje Maertens Sterrenburg , * 1688 , ~Streefkerk 27-6-1688 , [] Alblasserdam ±4-1-1748.

  5 kinderen


 3. Aeltje Willems Spruijt , * 1686 , ~Alblasserdam 15-4-1686 , † Alblasserdam ±17-11-1762 .
  Aeltje Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Claesz Spruijt , de doop van Wouter Claasse Spruijt , de doop van Willem Klaasz Spruijt .

  x Alblasserdam 3-5-1711   Kors Jans Hogermost , † Alblasserdam 23-6-1770.
   Kinderen: Jan en Deliaantje.

   Cors Jansz. Hoogermo(r)s(t) is een zoon van Jan Corsse Hogermost en Pleuntje Claessen van ’t Slot.

   In 1746 gingen al zijn beestern dood door de "contagieuse siekten".

   In 1766 was hij waarsman in de Vinkepolder. Aldaar huurde hij land van de diaconie in de periodes 1727-43 en 1750-54.

   Kors Jans trad op als getuige bij de doop van Willem Claesz Spruijt , de doop van Wouter Claasse Spruijt .

  2 kinderen


 4. Claas Willemse Spruijt , * 1691 , ~Alblasserdam 11-3-1691 .
  Get. bij de doop: Marrigje Claesdr (van Esch) (?) en Schalck Claesse van Esch .
   Doopget. Schalk Claesse en Marrigje Claes.

   In de periodes 1717-22 en 1738-42 huurde hij land van de diaconie in Kortland. In 1716 pachtte hij de korentiende van Blokweer en in 1721 van Kortland. In 1715 pachtte hij de henniptiende van Blokweer. In 1719 pachtte hij de Sieuwe en Vinkenland.
   In 1742 bezat hij: 2 akkers griendland in de Cornelis-Adriaensz-weer en 2 mergen hooiland in het Gerrit-Herberts-land.

  x Alblasserdam 14-4-1715   Ariaentje Aerde Pleijt , *Nieuwland ±1690 , † Alblasserdam ±29-12-1727.
      Dochter van Aart Gielen Pleijt en Maijke Gerrits Liek .

   Te Alblasserdam op 5-6-1634 had liquidatie en scheiding plaats van de nagelaten boedel van Maeyken Gerrtis Liek, in haar leven weduwe van Aart Gielen Pleyt, overleden te Alblasserdam op 27.1.1734, gedaan tussen DirkAarts Pleyt,Gerrit Aarts Pleyt en Giel Aarts Pleyt, meerderjarige kinderen, waarvan Gerrit en Giel ook als voogden over deminderjarige kleinkinderen, met name Jacus Lucasse Nijdingh, minderjarige zoon van haar overleden dochter Maria Aarts Pleyt en ook Willem Claasse Spruyt, MarinusClaasse Spruyt en Marijken Classe Spruyt, minderjarige kinderenvan haar overleden dochter Ariaantje Aarts Pleyt.
   De overledene had aan Marijken Gerrits Pleyt,dochter van Gerrit Pleyt, aan Geertjen Gielen Pleyt, dochter van Giel Pleyt en aan Marijken Claasse Spruyt, dochtervan Ariaantje Pleyt, alle wollen en linnen kledingen drie gouden ringen en een testament en psalmboekje met een zilverenslootje. Het bewaren van de kleren tot de legatarissen volwassenzijn is niet raadzaam. Daarom hebben de voogden ze laten taxeren doorschouten schepenen en de waarde in gelijke porties verdeeld en afgegeven aan devadersomte bewaren.
   De overledene had bepaald dat de restvan haar linnen niet mochtworden verkocht maar onder erfgenamen moest worden verdeeld. dat is ookgebeurd in bijzijn van schout en schepenen en van de vaders van de minderjarige erfgenamen.
   Dan worden de effecten etc,opgesomd. Bij elkaaris het een waarde van 1732.3.8. De betalingen gedaan uit de boedel worden gespecificeerd, totaal 143.15.12 (waaronder 43 gulden voor het bier en het vlees op de begrafenis genuttigd ende begraafkosten ad 7.9.-.
   Netto is de boedel waard 1588.7.12. Deze som wordtin vijfgelijke delen verdeeld:perdeel 317.13.84/5.
   Een vijfde deel gaat naar:
   - DirkAarts Pleyt,
   - Gerrit Aarts Pleyt,
   - Giel Aarts Pleyt,
   - Jacques Lucasz Nijdingh, minderjarige zoon van Marya Aarts Pleyt,
   - WillemClaasse Spruyt, MarinusClaasse Spruyt en Maeyken Claasse Spruyt, minderjarige nagelaten kinderenvan Ariaantje Aarts Pleyt.
   Zij krijgen deze uitkeringin de vormvan obligaties en uit de contante gelden.
   Getuigen: Leendert Pijl, schout van Alblasserdam en Pleun Pijl

   Te Alblasserdam op 23.11.1742 Comp:
   - Claas Willemsz Spruyt, bevorens weduwnaar van Aryaentje Aarts Pleyt, ter eenre ;
   - Giel Aartsz Pleyt, broeder van de voors. Aryaentje Aarts Pleyt, en dus oom en bloedvoogd over de twe e nog minder jarige k inderen door zijn zus ter achter gelaten, genaam d
   + Marinus Claasz Spruyt, oud over de 20 jaar, en
   + Mayken Claasse Spruyt, oud 16 jaar,
   ge assisteerd met Leendert Pijl , schout en opp ervoogd, ter andere zij de. De boedel was van ger inge waardije. De vader onderhield de kinderen al vanaf het jaar 1726. Claas Willemsz Spruyt bezat twee akke rs griendland in Corne lis Adriaenszweer, binn en de middelwete ring in Blokweer, en nog twee m ergen hooil and in Gerr it Herber tsland op de achterheyde off over de Huigenkad e aan de noo rdzijde van Oud-Albla s (oost het Smaalwee r, west Engelslant).

  x Alblasserdam 8-5-1729   Arijaentje Cornelisse Muijlwijck , * 1696 , ~Oud-Alblas 29-4-1696 , † Alblasserdam 22-6-1742.
   Klaas was weduwnaar. Ariaantje was weduwe en had een voorzoon Bastiaan Jansz. Beiden waren van Alblasserdam.
   Zij liet na een kamp hooiland van 1 mergen 350 roeden binnen de middelwetering in Blokweer.

   Ariaentje is een dochter van MARYGJE JANS, getr. te Abd op 18 april 1694 met CORNELIS BASTIAANSZ MUYLWIJCK, gedoopt te Abd op 12 februari 1661, zoon van BASTIAAN ARIENSZ en ARIAANTJE JACOBS.

   Ariantje had een zus MAYKE CORNELIS MUILWIJK, gedoopt te Abd op 13 juli 1704 (doopgetuigen waren Pieter Jansz en Pietertje Jacobs), overleden te Abd (a.g.) op 6 februari 1750. Zij is ondertrouwd te Abd op 20 april 1742 voor de kerk met CORNELIS GERRITSZ VELTHUYSEN, gedoopt te Schelluinen op 28 september 1704.

   Te Alblasserdam op 27.11.1742 Comp:
   - Claas Willemsz Spruyt, laatst w eduwnaar va n Aryaentje Cornelis Muylwijk, ter eenre;
   - Eeuwit Roelen van der Zijden en Cornelis Willemsz Slagboom als testamentaire voogden over de nagelaten nog minderj arige voorzoon van de voor s. Aryaentje Cornelis Muylwijk, genaamd Bastiaan Jansz, ter andere zijde.
   Aryaentje Muylwijkhad met de voogden over haar zoon op 12.12.1726 verti chtinge gedaan. Zij hert rouwde met Claas
   Willemsz Spruytin gemeensc hap van goedere n. Op 28.4.1742 had zij bi j testamen t haar voorzoon gepr elegateerd ha ar kleeder en en eenige m eubilair e goederen. H aar zoon erft de
   helft, haar tw eede man de ander e helft. Haar testament werd door h aar op 22.6.174 2 "metter doot bekragti gt". Grond bezit: een k amp weil and van 1 mer gen 350 roeden bi nnen de middelwetering in Blokweer.

  x   Susanna Jacobusse van de Corput , * 1713 , ~Alblasserdam 1-2-1713 , [] Alblasserdam ±26-2-1761.
   Otr. op 8-12-1742 in Alblasserdam.
   Behalve een zoon Willem en een dochter Arriaantje was er ook nog een doodgeboren kind op 30-11-1745 in Abd.
   overleden te Abd (a.g.) op 26 februari 1761
   SUSANNA JACOBUS VAN DEN CORPUT, gedoopt te Abd op 1 februari 1713 (doopgetuigen waren Cornelis Huberts de Hoog en Pryntje Veermans).

   Susanna is een dochter van JACOBUS HENDRICKSZ VAN DEN CORPUT, gedoopt te Abd op 28 oktober 1657, overleden in het jaar 1722, zoon van HENDRICK CORNELISZ. en HEYLTGE ANDREASDR. VAN DEN CORPUT.

   Susanna woonde in 1737 en daarna in een zijkamertje van het huis in de Kerkstraat van haar broer Andreas, die het in 1737 van zijn moeder
   kreeg. te Abd op 15 september 1697 voor de kerk met ARJAANTJE
   HUYBERTS DE HOOGH, gedoopt te Abd op 9 november 1670 (doopgetuigen waren Eerick Cornelisz, Jannetje Gerrits en Neeltje Pieters Muijs), overleden te Abd (a.g.) op 18 april 1738, dochter van HUYBERT CORNELISSEN DE HOOGH en SUSANNA GERRITS COYWIJCK.

   Op 14.1.1743 werd te Alblasserdam een akte opgemaakt door
   Claas Wille msz Spruyt x Susanna Jacobusse van de Corput. Haar zusters: Heyltje van de Corput en Anna van de Coprut. Haar mans dochter: Mayken Classe Spruyt.

   Haar broer ANDREAS JACOBUSZ VAN DEN CORPUT, gedoopt te Abd. op 29 januari 1708, was een zoon van Andreas van de Corput en Maria van de Corput. Hij truouwde te Abd. in juli 1738 met Pietertje Huijgen Korteland, ged. te Abd. 7 mei 1692 (doopgetuigen waren Arien
   Ariensse en Marija Pieters), overleden te Abd (a.g.) op 13 mei 1771,
   dochter van HUYG TIJSSEN KORTELANT en MENSCHJEN ARIENS. Zij was eerder getrouwd te Abd op 23 maart 1721 met JOHANNES JACOBSZ CAMERICK, gedoopt te Abd op 3 februari 1675, wonende te
   Papendrecht, overleden te Alblasserdam op 23 oktober 1737, zoon van
   JACOB JASPERSSEN CAMERICK en AERIAENTGE CORNELIS.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.