Cornelis Adriaensz (Cornelis Ariensz) Niesen , * ±1526 , † ±1593.
Zoon van Adriaen Adriaensz (Ariaen Nisen) .


x <1580
    NN. , † <8-1588.    

x Rijsoord (ZH) 21-8-1588 (otr Ridderkerk 31-7-1588)
    Janneken Pleune (Jangen Ploenendr) , † >1602.
Kinderen:
 1. Leentgen Cornelisdr Niesen , *Rijsoord (ZH) ±1580 , † >4-1643 .

   Leentgen Cornelis Niesen, weduwe van Claes Robbrechtsz., inwoonster van Oost-IJsselmonde, met Cornelis Cornelisz. Jonge Niesen, voor de ene helft, en Robbrecht Claesz., als oudste zoon en als voogd van de minderjarige en vervangende zijn andere broeders en zusters en met consent van de schout als oppervoogd van ’s heren wegen, voor de andere helft, transporteren op 28-4-1643 aan Tonis Willemsz. 1 morgen [land] genaamd Zevenbergen in Oost-IJsselmonde met de huizing, berg, erf, beteling daarop, ten dele op ’Willaerts dijcken’ staande, met nog het gebruik van het land van het voornoemde dijkje, toebehorend [aan] de kerk van IJsselmonde.

  x   Niclaes Robbrechts (Cleijs Robbe Lenaerts) .
   Otr. op 14-11-1602 in Rijsoord (ZH).
   Niclaes Robbe van Iselmonde & Leentien Cornelis, j.d. uijt Rijsoirt, "bescheijt gegeven om te trouwen".

   Hij was boer op Zevenbergen onder Oost-IJsselmonde. Hij was een zoon van Robbrecht Leendertsz., bouwman [=boer] te Oost-IJsselmonde, en Dierickje Adriaensdr.

  3 kinderen


 2. Cornelis Cornelisz (Jonge) Niesen , * 1588 , ~Ridderkerk 3-3-1588 , † ±1644 .

  x Ridderkerk 1615   Pieterken Bastiaensdr (Pietertgen Bastiaens) , † 1615.
   Otr. op 18-1-1615 in Ridderkerk.
   Cornelis Cornelisz, j.g. van Ridderkerk, en Pietertgen Bastiaensdr., j.d. van Ridderkerk, 1e afk. 18-1, getr. te Ridderkerk.

  x Ridderkerk 28-2-1616   Leentgen Willems Penninck , * 1586 , ~Ridderkerk 20-3-1586 , † >1657.

  2 kinderen


 3. Pleune Cornelisz (Ploen Cornelisz) Jongen Niesen , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 27-10-1591 , † >1615 .
   Overleden òp of ná 5-2-1616.

   Ten huize van zijn stiefvader Jan Jacobsz. snijder op Slikkerveer maakt Ploen Cornelisz. Jongen Nijessen, zoon van Cornelis Adrijaensz. Nijssen zaliger, geprocreërd bij Jangen Plonnendochter, op 5-2-1616 zijn testament voor de secretaris van Ridderkerk.
   Aan zijn halfzuster Grijetgen Jansdr. vermaakt Ploen 50 rijnsguldens, en aan zijn halfzusters Nelgen Huijgen, Suantgen Jans, Jaeptgen Jans en Grijetgen Jans tezamen 100 rijsngulden.
   Zijn dagelijkse kleren en nog een bedrag van 10 rijnsgulden vermaakt Ploen aan de Armen van Ridderkerk, waarvoor hij in de kerk begraven dient te worden.
   Zijn overige goederen zouden komen aan zijn halfbroers en halfzusters ’van sijnnen vaeder salger", dus van Ploens vaderszijde, mits zij daarvoor ’een oerlijcke [=fatsoenlijke] vuytvaert van sullen houden dat ick testamentuer eerlijck ter aert mach geholpen woorden".
   Indien één van zijn [tenminste 4] halfbroers of halfzusters tegen het testament bezwaar mocht maken, zou die van zijn erfenis worden uitgesloten en zou diens portie komen aan de voornoemde Armen.
   Opvallend is het ontbreken in dit testament van Ploens volle broeder Cornelis.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.