Abraham (Abram Claesz) Noorlander , † Stolwijk, Bovenkerk ±20-11-1626.
Zoon van Claes Pietersz Noirlander en Grietgen .


x ±1611
    Lijsbeth Cornelis Coolwijck , *Stolwijk ±1595 , † Stolwijk ±28-5-1613.    

x Vlist 13-4-1614
    Barbara Jacobs ( Decker) , † ±1651.

RECHTSBOVEN: De kerk van Stolwijk

Kinderen:
 1. Lijsbeth Abrahamsdr Noorlander , * ±1613 .


 2. Pleuntje Abrahams Noorlander , * >1613 .


 3. Cornelis Abrahams Noorlander , * >1613 .

   Ter zijde:
   Noorlander, Abraham Cornelisz., jm v o/y tr 22.8.1728 o/y pd Jannigje Jans Baas jd v o/y. hij ovl 21.2.1760 o/y fl 3,-. zij (als jannetje feissen) ovl 10.4.1760 fl 3,- (hij leeft).hij is bouwman, won i/d cromme, gezin
   bestaat uit 2 hoofden. heeft 3 koeien en 3 hond bezaaid land. in de doleantie rundveesterfte.
   afgesch. pachten 1749 no 102 o/y :
   1 lena ged 9.2.1729 o/y ovl 18.3.1729 o/y pd
   2 cornelis ged 18.5.1730 o/y ovl 6.11.1733 o/y pd
   3 cornelis ged 25.4.1734 o/y ovl 25.4.1735 o/y pd
   Pieter Jansz. Baas en Abraham Noorlander (man van Jannigje Jansz.
   Baas, gehuwd 22-8-1728 O/Y, in haar doodacte vermeld als
   “Jannigie Feyssen”, worden samen vermeld op 31-12-1735 te O/IJ.


 4. Jan Abrahamsz Noorlander , * >1613 , † <1655 .

   Pieter Jansz., als getr. hebbende Leentgen Jans Noorlander, dochter van Jan Abrahamsz. Noorlander, won. in Beyersen, wordt op 6-6-1667 in Zuidbroek genoemd.

  x Ouderkerk a/d IJssel 18-10-1643   Marrigje Gerrits Burger , *Stolwijk ±1615 , [] Stolwijk 10-2-1673.
   Otr. op 10-3-1643 in Ouderkerk a/d IJssel.

   Marrigje was een dochter van Gerrit Jan Gerritszn Burger en haar grootvader van moeder’s zijde was Claas Soet(eman).

  1 kinderen


 5. Pieter Abrahamsz Noorlander , * >1613 .
  Pieter Abrahamsz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Claese Noorlander (?) .

   Pieter Isbrantsz. metselaer en Pieter Abrahamsz.. zijn zwager, hun borg is o.a. Claes Abramsz. in 1656 in Ouderkerk a/d IJssel.

   Pieter Abrahamsz., won. in Bercouw, wordt op 6-6-1667 in Zuidbroek vermeld als oom ende vaderlycke voocht van de vijff naergelaeten minderjarige kinderen van Claes Abrahamsz. Noorlander.

  x   Claesje Cornelisse Trompert , † <1694.
   Zij hadden een dochter Barber.

   Claesje was een dochter van Cornelis Claesz Trompert en Grietje Jans.

   Ouderk. a/d IJssel, 15-6-1693:
   Jan Leendertse (won. alhier) verkoopt aan Cornelis Pieterse Noorlander (won. alhier), Jan Pieterse Noorlander en Claes Jacobse Backer x Barber Pieters Noorlander (won. Berkenwoude), allen kinderen van wijlen Claesje Cornelis (verwekt door Pieter Abrams Noirlander): a) de helft van 6 morgen land met huis, schuur etc. (de wederhelft is van de kopers), in de Geer, in het weer van Teuntje Huyberts Kind; b) de helft van 2 morgen 4 hond 75 roeden land met huisje in de Geer in het weer van Jan Geenen; c) 2 morgen 3 hond land, gelegen idem; d) de helft van 1 morgen 4 hond 50 roeden land in het Bree weer in de Cromme; e) 1/2 huis en erf, gemeen met Jan Crijnen in de Geer. Verkoper mag levenslang in het huis blijven wonen, prijs ƒ2100. Waarmee diverse obligaties worden afgelost, en wel een van ƒ300 ten gunste van verkoper en ten gunste van Dirck Damen, ƒ450 ten gunste van van de diakonie-armen, ƒ100 de weduwe van dr. Jansonius, ƒ100 Cornelis Brouwer, ƒ500 Cornelis van der Geer, É 300 Pieter Pieterse Engel, É 300 Cornelis Pieters Noirlander, plus É 50 ontvangt hij zelf.

   Een Marija Cornelis Trompert werd op 14-5-1697 in Moordrecht begraven voor ƒ3.
   Een Heyndrick Cornelisz Trompert werd op 5-3-1698 in Moordrecht begraven voor ƒ3. Opnieuw werd een Heyndrick Cornelisz. Trompert begraven voor ƒ3 op 13-11-1700 in Moordrecht.
   Een Catharijna Cornelis Trompert werd op 3-6-1705 in Moordrecht begraven voor ƒ3.
   Een Grietje Cornelis Trompert werd op 20-6-1705 in Moordrecht begraven voor ƒ3.
   Een Cornelia Cornelis Trompert werd op 4-10-1707 in Moordrecht begraven voor ƒ6.

  3 kinderen


 6. IJsbrand Abrahamsz Noorlander , * ±1615 .


 7. Marrigje Abrahamsdr Noorlander , * >1615 .

   Zij is wsl. jong overleden.


 8. Claes Abrahamsz Noorlander , * ±1617 , † Ouderkerk a/d IJssel >1660 .
   Overl. tussen 28-6-1661 en 6-6-1667.
   ONA Gouda, d.d.11-3-1659: Claes Abrahamsz., won. te Ouderkerk a/d IJssel, 41 jaar oud.
   ONA Rotterdam, d.d.28-6-1661: Claes Abrahamsz. Noorlander, won. te Ouderkerk a/d IJssel, 44 jaar oud.

   Claes Noorlander/Noirlander. Kinderen: Abraham, Jan, Barber, Leendert en Cornelis.

   Op 6-6-1667 was in Zuidbroek sprake van Pieter Abrahamsz., won. in Bercouw, voor hem selven mitsg. als oom ende vaderlycke voocht ende Roelandt Pietersz. Versloot, als oom ende moederlijcke voocht, van de vijff naergelaeten minderjarige kinderen van Claes Abrahamsz. Noorlander, won. tot Ouderkerck op d’Yssele.

   Capelle a/d IJssel, 15-06-1693:
   Leendert Claese Noorlander en Cornelis Claese Noorlander, gebroeders, won. Ouderkerk a/d
   IJssel, delen 12 mr 3 h met getimmerte van huijsinge, berch en schuer als hen aanbestorven is door het overlijden van Claes Abramsen en Annetje Pieters, hun vader en moeder, beiden za., en die hen bij partagie ende lootinge tussen hun broeders en zuster volgens de lootcedulle, gepassseerd voor schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel d.d. 04-10-1682, is aanbedeeld.
   Cornelis Claese Noorlander:
   - het huis, berg, schuur enz. met het rietvelt en dijck daarvoor gelegen, met de 2 werfjes
   binnen de dijkweteringh aan het voorst. huijs en erven, staande en gelegen binnen de
   ambacgte van Ouderkerk op d’IJssel in de polder vande Crommen. Strekkende van uit
   de IJssel af zuid op tot de dijckweteringh toe. Bel. t.w. de nazaten of erfgenamen van
   Cent Cornelisse Decker c.s., en t.o. Thonis Pieterse Ouderkerck.
   - een camp land. Strekkende van de voorstaande dijckweteringh af zuid aan tot de nieuw
   gegraven campsloot binnen de Kleijn weteringh toe. Bel. t.o. en t.w. als in voorstaande
   perceel.
   - nog een camp land, gelegen als voren. Strekkende van de halve kooij af zuidwaarts op
   tot de Kampsloot buiten de Thiendewegh toe. Bel. t.o. en t.w. als in het eerste perceel.
   - tenslotte de boosem over het oudre land. Strekkende van de halve Oudelantsche wech af
   zuidwaarts tot de lantscheijdinge toe. Bel. t.o. ent.w. als in het eerste perceel.
   Voorwaarden over het onderhouden van de dijk. Totaal te verongelden voor 7 mr 1 h 50 r.
   Leendert Claese:
   - een camnp lant in den Ambachte van Ouderkerk op d’IJssel in de polder de Cromme.
   Strekkende van de campsloot zijnde het aangekavelde van Cornelis Claesse, cavellaer
   mede in deze, af zuidwaarts op tot de halve kooij toe. Bel. t.o. Thonis Pieterse
   Ouderkerck, en t.w. de nazaten of erfgenamen van Cent Cornelisse Decker c.s.
   - een camp land, gelegen als voren. Strekkende van de campsloot, zijnde het aangekavelde
   van voornoemde Cornelis Claesse, buiten de Thiendewech af zuidwaarts tot de halve
   Oudelantsche wech toe. Bel. t.o. en t.w. als in hetvoorstaande perceel.

  x 1641   Marritgen Jansdr (Marritgen Jan Wiggersdr) , *Ouderkerk a/d IJssel ±1618 , † ±1643.
   Overl. tussen 19-2-1643 en 12-12-1644.

  x >1644   Annetje Pieters ( Versloot) , † <1668.

   Op 6-6-1667 was in Zuidbroek sprake van Roelandt Pietersz. Versloot, als oom ende moederlijcke voocht, van de vijff naergelaeten minderjarige kinderen van Claes Abrahamsz. Noorlander, won. tot Ouderkerck op d’Yssele.

  5 kinderen


 9. Ariaantje Abrahams Noorlander , *Ouderkerk a/d IJssel ±1625 , † ±3-5-1692 .

  x ±1645   Coen Barendsz .
   Zij hadden een dochter Barber, vernoemd naar Ariaantje’s moeder.

   Zuidbroek, 21-3-1667:
   * Adriaen Meeusz., als getr. hebbende Machteltien Barentsdr., won. tot Streeffkerck,
   * Claes Ockertsz. de Jonge, schoenmaker, won. tot Nieuwerkerck, getr. hebbende Fijtgen Adriaendr.,
   dochter van Adriaen Barentsz. zalr., ende
   * Aert Barentsz., won. in Gouderack, ende Pieter Abrahamsz., won. in Berckenwoude, als oomen ende gerechte bloedvoochden van Barber
   Coenen, naergelaeten minderjarige dochter van Coen Barentsz. zalr. ged., in syn leven schout tot Berckenwoude, welcke met malckanderen gemeen waren te hebben omtrent 92morgen
   landts alle gelegen in dese ambachte die syluijden oirdeelden langer in gemeenschap geleten
   werdende niet wel ten lesten dienst conde werden gebruijckt hebben, volgt grontloting:
   1. 3 morgen landts mette potinge, plantinge etc., streckende van de voorweteringe
   suijtwaerts ter landtscheydinge van den ambachte van Leckerkerk toe, aen den voorn. Adriaen Meeusz., getr. hebbende Machteltien Barents, won. tot Streeffkerk, aen de oostcant van de welck naest geeygent is Cryn Joosten, ende aen de westcant het voorn.
   naergelaeten weeskind van Coen Barentsz. zalr. ged.waerjegens
   2. Claes Ockersz., schoenmaecker, nominus uxoris tot syn loot ende cavelinge te beurte gevallen is omtrent 32morgen landts etc., streckende van den dwerssloot ende Gielis Aertsz. c.s. aff suytwaerts op tot de Leckerkerckselandtscheydinge toe, daer aen de oostcant naest geeygent is Pieter Barentsz. ende aen de westcant naest gelegen is des gemeenlants Vliedt ende opwech, hier en tegens
   3. het voorn. weeskint van Coen Barentsz. te beurtegevallen bij treckinge der voors. blinde looten omtrent 3 morgen landts, beginnende van de voorweteringe suijtwaerts
   op tot de Leckerkerckse landtscheydinge toe, belentten oosten den voorn. Adriaen Meeusz. ende ten westen Adriaen Anthonisz. Corver.
   Daarna volgt de onderlinge verrekening van de waarde.

  x ±1655   Pieter Isbrantsz Boij , * ±1620 , † >1694.

  6 kinderen


 10. Maritjen Abrahamsdr Noorlander , * ±1625 , ~Stolwijk ±8-1-1626 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.