Ariaantje Abrahams Noorlander , *Ouderkerk a/d IJssel ±1625 , † ±3-5-1692.
Dochter van Abraham (Abram Claesz) Noorlander en Barbara Jacobs ( Decker) .
Ariaantje Abrahams trad op als getuige bij de doop van Neeltje Jans van der Voort (?) , de doop van Lysbeth Jans van der Voort (?) .


x ±1645
    Coen Barendsz .    

x ±1655
    Pieter Isbrantsz Boij , * ±1620 , † >1694.

RECHTSBOVEN: Ouderkerk a/d IJssel

Kinderen:
 1. ??? Adriaan Pieter IJsbrantsz (Arij Pieters) Boij .
  Arij Pieters trad op als getuige bij de doop van Jacob Tonisse de Haas , de doop van Grietje Teunisse de Haas , de doop van Pieter Arijens de Haas , de doop van Japic Teunisse de Haas .

   Op 23-7-1672 komt Mr. Pieter de Groot, pensionaris van Rotterdam, met zijn gezin in de herberg van Adriaen Adriaens Coelemij om des middags heimelijk met een jacht met schipper Arij Pietersz. Booy van Delfshaven naar Antwerpen te vluchten.

   Arien Pieterse Boij was samen met Jannetje Hermans en Trijntje Arents op 22-11-1665 in Delfshaven getuige bij de doop van Hillegont, dochter van Dirck Michielse en Ariaentje Ariens.


 2. Barber Coenen , * ±1650 .

   Zuidbroek, 21-3-1667:
   * Adriaen Meeusz., als getr. hebbende Machteltien Barentsdr., won. tot Streeffkerck,
   * Claes Ockertsz. de Jonge, schoenmaker, won. tot Nieuwerkerck, getr. hebbende Fijtgen Adriaendr.,
   dochter van Adriaen Barentsz. zalr., ende
   * Aert Barentsz., won. in Gouderack, ende Pieter Abrahamsz., won. in Berckenwoude, als oomen ende gerechte bloedvoochden van Barber
   Coenen, naergelaeten minderjarige dochter van Coen Barentsz. zalr. ged., in syn leven schout tot Berckenwoude, welcke met malckanderen gemeen waren te hebben omtrent 92morgen
   landts alle gelegen in dese ambachte die syluijden oirdeelden langer in gemeenschap geleten
   werdende niet wel ten lesten dienst conde werden gebruijckt hebben, volgt grontloting:
   1. 3 morgen landts mette potinge, plantinge etc., streckende van de voorweteringe
   suijtwaerts ter landtscheydinge van den ambachte van Leckerkerk toe, aen den voorn. Adriaen Meeusz., getr. hebbende Machteltien Barents, won. tot Streeffkerk, aen de oostcant van de welck naest geeygent is Cryn Joosten, ende aen de westcant het voorn.
   naergelaeten weeskind van Coen Barentsz. zalr. ged.waerjegens
   2. Claes Ockersz., schoenmaecker, nominus uxoris tot syn loot ende cavelinge te beurte gevallen is omtrent 32morgen landts etc., streckende van den dwerssloot ende Gielis Aertsz. c.s. aff suytwaerts op tot de Leckerkerckselandtscheydinge toe, daer aen de oostcant naest geeygent is Pieter Barentsz. ende aen de westcant naest gelegen is des gemeenlants Vliedt ende opwech, hier en tegens
   3. het voorn. weeskint van Coen Barentsz. te beurtegevallen bij treckinge der voors. blinde looten omtrent 3 morgen landts, beginnende van de voorweteringe suijtwaerts
   op tot de Leckerkerckse landtscheydinge toe, belentten oosten den voorn. Adriaen Meeusz. ende ten westen Adriaen Anthonisz. Corver.
   Daarna volgt de onderlinge verrekening van de waarde.


 3. Lijsbeth Pieterse Booij , * >1650 , † ±1690 .
  Lijsbeth Pieterse trad op als getuige bij de doop van Johannes van Aldenhoven , de doop van Abram Jacobsz van Aldenhoven .

   Ouderkerk a/d IJssel, 5-7-1711:
   Huig Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje Pieterse Boy, het minderjarige kind van Lijsbeth Pieterse Boy x Jan Gerritse Metselaar, enige erfgenaam van Pieter IJsbrantse Bostelman met Jan Gijsen, won. O/Y. Een huis, schuur en 7 morgen 1 hond land in de Cromme, van de IJssel tot de Bakwetering (O = Jannetje Pieterse c.s.; W = Ary Janse c.s.). Erfpacht van 17 stuivers ten gunste van de kerk te O/Y.

   Ouderkerk a/d IJssel, 28-3-1712:
   Transport van een huis en erf achter ’t gemene land van Ouderkerk: Huig-, Leentje- geh. met Jacob Claasz. (tekent ‘van Aldenhoven’) en het minderjarige kind van
   Lijsbeth Pieters Boij, geh. met Jan Gerritsz. metselaer, enige erfgenamen van Pieter IJsbrants Bostelman aan Neeltje Huigen, wedu. van Fop Diestenburg.

  x ±1690   Jan Gerritsz (Jan Gerritse "Metselaar") van der Linden .
   In het voorjaar van 1712 was sprake van het minderjarig kind van Lijsbeth Pieters Boij, geh. met Jan Gerritsz. metselaer.

   Maria Jans van der Linde, dochter van Jan van der Linde en NN. Pieters Booij. Zij is gedoopt op 27-11-1689 in Capelle a/d IJssel. In 1715 was Maria meerderjarig.

   Ouderkerk a/d IJssel, 2-2-1718:
   Meindert de Kok, won. Maassluis, weduwnaar van Maria Janse van de. Linden. Met Pieter Centen Zandrak. Een hypotheekakte d.d. 5-7-1711 door Jan Gijsen Kortesluis, ten gunste van Huig Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje Pieterse Boy en Abraham Claase en Cornelis Pieterse Noirlander, als voogden over zijn voorn. vrouw zaliger, van welke akte hem de helft toekomt en een gedeelte is afgelost. Hiermede worden tevens geleverde stenen betaald.
   Ouderkerk a/d IJssel, 5-10-1733:Taxatie van de helft van een huis, schuur en erf, belast met een erfpacht van f 2-2-0 t.b.v. Jan Gerritsz. van der Linden c.s.: Cornelia Senten, overleden zonder descendenten.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1733: 1733: Quohier van de verponding nr. 160 een huis en schuur: Jan Gerritsz. van der Linden, veranderd in 1742 Maarten Cornel en Neeltje Jans van der Linden.

   Op 12-5-1742 schenkt Jan Gerritsz. van der Linden vanwege zijn ongemakken en hoge ouderdom een huis en erf, van de dijk tot de greppel, aan zijn dochter Neeltje Jans van der Linden geh. met Maarten Cornel. Het huis is belast met een obligatie t.b.v. Joost Jansz. van den Bergh’s erfgenamen, afgelost 4-10-1742 en zij moeten de schenker levenslang alimenteren. Verwezen wordt naar een cavelcedulle van 17-12-1698.

   Jan Gerritse "Metselaar" trad op als getuige bij de doop van Lijsbet Jacobs van Aldenhoven .

  1 kinderen


 4. ??? Leendert Pietersz Booij , * >1650 .

   Leendert Pietersz Booij was de vader van Cornelis (±1691-1772), Jacoba en Johanna.

  3 kinderen


 5. Leentje Pieterse Booij , *Ouderkerk a/d IJssel ±1660 .
  Leentje Pieterse trad op als getuige bij de doop van Abraham Huige Booij , de doop van Elizabeth Huigens (Lijsbeth Huige) Booij , de doop van Pieternelletje Booij .

   Ouderkerk a/d IJssel, 28-3-1712: Transport van een huis en erf achter ’tgemene land van Ouderkerk: Huig-, Leentje- , geh. met Jacob Claasz. (tekent ‘van Aldenhoven’,) en het minderjarige kind van Lijsbeth Pieters Boij geh. met Jan Gerritsz. metselaer, enige erfgenamen van Pieter IJsbrants Bostelman aan Neeltje Huigen wedu van Fop Diestenburg.

  x Berkenwoude 24-5-1683   Jacob Claesz van Aldenhoven .
   Jacob Claesse was j.m. won. in Berkenwoude. Leentje Pieters was j.d. van Ouderkerk op d’IJzel, zijn getrout binnen Berkenwoud op de 24 meij 1683.
   Jacob Claasz Aldenhoven was getr. met Leentje Pieters Boij, d.v. Pieter Isbrants Boij en Ariaantje Abrams, vlg. de weesk. O/IJ 8-5-1715.
   Kinderen: Adrianus, Pieter, Lijsbet en Claas.

   Ouderkerk a/d IJssel, 5-7-1711:
   Huig Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje Pieterse Boy, het minderjarige kind van Lijsbeth Pieterse Boy x Jan Gerritse Metselaar, enige erfgenaam van Pieter IJsbrantse Bostelman met Jan Gijsen, won. O/Y. Een huis, schuur en 7 morgen 1 hond land in de Cromme, van de IJssel tot de Bakwetering (O = Jannetje Pieterse c.s.; W = Ary Janse c.s.). Erfpacht van 17 stuivers ten gunste van de kerk te O/Y.

   Ouderkerk a/d IJssel, 2-2-1718:
   Meindert de Kok, won. Maassluis, weduwnaar van Maria Janse van de. Linden. Met Pieter Centen Zandrak. Een hypotheekakte d.d. 5-7-1711 door Jan Gijsen Kortesluis, ten gunste van Huig Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje Pieterse Boy en Abraham Claase en Cornelis Pieterse Noirlander, als voogden over zijn voorn. vrouw zaliger, van welke akte hem de helft toekomt en een gedeelte is afgelost. Hiermede worden tevens geleverde stenen betaald.

   Jacob Claesz trad op als getuige bij de doop van Abraham Huige Booij , de doop van Elizabeth Huigens (Lijsbeth Huige) Booij , de doop van Abraham (Abram Huijgen) Booij .

  8 kinderen


 6. Huig Pietersz Booij , * <1665 , † <1720 .

  x ±1683   Machteltje Jacobs , † <1688.
   Mogelijk in het kraambed overleden.

   Magheltje Jacobs/Cornelis Timmerman ?!

  x Moordrecht 17-12-1687   Marritje Pieterse , *Ouderkerk a/d IJssel ±1665 .

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.