Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort , † ±1666.
Zoon van Ploen Hermansz en Jannitgen Tonisdr .
Adriaen Pleunenz den Jongen trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt , de ondertrouw van Gleijn Ariens Droogendijck .


x Ridderkerk 7-6-1609 (otr Ridderkerk 10-5-1609)
    Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager , * 1587 , ~Ridderkerk 28-3-1587 , † ±1627.
x Rijsoord (ZH) 7-9-1628 (otr Rijsoord (ZH) 19-8-1628)
    Sijken Ariens (Cijtgen Adriaens) , * ±1605 , † >4-1681.    
Cijtgen Adriaens trad op als getuige bij de ondertrouw van Gleijn Ariens Droogendijck , de doop van Geertruijdt Pleunen van Noort , de doop van Geertruijd Pieters van Noort (?) , de doop van Zijgje Pieters van Noort .


    Dochter van Adriaen Ploenenz den Jongen en Pietergen Hendricks .

RECHTSBOVEN: De Drogendijk

Kinderen:
 1. Lijsbeth Ariens van Noort , * 1610 , ~Rijsoord (ZH) 28-2-1610 , † <12-1665 .
   Overl. tussen 29-10-1657 en 20-11-1665.

  x Rijsoord (ZH) 24-7-1633   Abraham Hendricxz Verhouven , * <1607 , † <7-5-1667.
      Zoon van Heijndrick Gerritsz Verhouven en Lijsbeth Simonsdr .
   Otr. op 26-6-1633 in Poortugaal.
   Hij was j.g. van Barendrecht. Zij was j.d. van Rijsoord.

  1 kinderen


 2. Pieter Arien Pleunen van Noort , *Rijsoord (ZH) 1612 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1612 , † ±1682 .

  x Ridderkerk 31-12-1651   Ariaantje Jacobs Vinck , * 1631 , ~Ridderkerk 31-8-1631 , † <6-1665.

  4 kinderen


 3. Pleun Arijensz (Ploen Ariensz) van Noort , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 18-8-1613 , † ±1679 .

   Ploen Ariensz van Noort woonde in 1648 aan de Molendijk onder Ridderkerk.

   Te Ridderkerk op 5-1-1662 wordt bij notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp een machtiging opgesteld: Pleun Arijensz van Noort, waarsman van oud Reijerwaard, Pieter Arijensz van Noort, waarsman van nieuw Reijerwaard en Wouter Jacobsz ’t Hoen, gaarmeester van de verpondingen in Ridderkerk, machtigen Sr. Govert de With, notaris te Dordrecht, om voor hen proces te voeren inzake penningen die hen toekomen van Jan Henricxsz in ’t Velt wonende te Ridderkerk.

   Pleun Ariensz van Noort uit Ridderkerck, compagnon van Jan Pietersz, heeft 1000 gld geleend van Eeuwout Jacobsz, secretaris van Crimpen op Dijssel. Pieter Ariensz van Noort uit Ridderkerck, zijn broer, staat borg op 21-4-1665 in Rotterdam.

   Rijsoord, 31-3-1669:
   Jan Pietersz, bejaarde vrijer, benoemt Geertruijt Pleune, de nagelaten dochter van zijn zuster Maritie Pieters, verwekt door Pleun Ariensz, tot zijn erfgenaam. Aan de nagelaten kinderen van zijn broers en zuster, t.w. de kinderen van Cornelis Pietersz, Aert Pietersz en Ariaentie Pietersdr, dient zij (of haar voogd) uit te keren 6 gulden en 6 stuivers. De nagelaten kinderen van zijn halfzusters en -broers, t.w. van Pieter Pietersz, Arijs Pietersz, Bastiaen Pietersz, Neeltie Pietersdr en Ingetie Pietersdr krijgen 3 gulden en 3 stuivers, tezamen 15 gulden en 15 stuivers. Aan de diaconie Armen van Ridderkerk dient drie maanden na het overlijden van de testateur te worden uitgekeerd 150 carolus gulden. Als voogd over Geertruijt Pleune en executeur van zijn laatste wil benoemt hij Pleun Arijensz van Noort, zijn zwager.

   Op 18-7-1673 kocht Pleun Arijensen van Noort een bloktiende in de polder Donkersloot.

   Op 14-6-1675 assisteerde Pleun Ariensen van Noort, hoogheemraad in Ridderkerk, zijn dochter Geertruij, bejaarde jongedochter, wonende onder Ridderkerk, bij haar te Dordrecht opgemaakte akte van huwelijkse voorwaarden met Cornelis Hendricxs de Ridder, bejaarde jongeman, wonende in Tienhoven onder het Land van Vianen.

   Rijsoord, 16 juni 1675:
   Cornelis Hendricxsz de Ridder, bejaarde jongeman wonende in Tienhoven onder ’t land van Vianen, toekomstige bruidegom geassisteerd door Dirck Hendricxsz de Ridder - zijn broer, wonende in Lopik, ter ene en Geertruijt Pleune van Noort, bejaarde dochter en toekomstige bruid wonende te Ridderkerk, geassisteerd door Pleun Arijensz van Noort, hoog heemraad in Ridderkerk - haar vader, ter andere zijde sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden.
   Functie: Waarsman van Oud-Reijerwaard van 1659 tot 1662
   Functie: Hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard van 1665 tot 1677

  x Ridderkerk 13-11-1644   Marighjen Pieters , * ±1601 , ~Ridderkerk 10-1-1602 , † <31-3-1669.
      Dochter van Pieter Bastiaensz en Neelken Dirck Baenen .
   Otr. op 16-10-1644 in Ridderkerk.
   Zij hadden een dochter Geertruijdt.
   Overl. tussen 9-12-1661 en 31-3-1669.
   De doopgdatum is nĂ­et zeker.

   De in Ridderkerk woonachtige "bejaarde vrijer" Jan Pieter Bastiaensen testeerde op 31-3-1669 en benoemde tot zijn universele erfgename Geertruijt Pleune, nagelaten dochter van zijn zuster Maritie Pieters.

  1 kinderen


 4. Theunis Ariens (Teunis Arijensz) van Noort , * 1615 , ~Rijsoord (ZH) 23-3-1615 , [] Zwijndrecht ±13-12-1676.
   BEtaling van het doodkleed op 13-12-1676.

   Theunis Ariens van Noort, alias Rijsoort, woonde in Zwijndrecht.

   Rijsoord, 30-3-1671:
   Pieter Arijensz van Noort, Pleun Arijensz van Noort - hoogheemraad in Ridderkerk, namens Teunis Arijensz van Noort te Zwijndrecht en Bastiaen Jansz die getrouwd is met Maritie Abrams, allen kinderen en kindskinderen van Arij Pleunen van Noort en Trijntie Pieters zaliger, ter ene, en Zijtie Ariens, weduwe van de voornoemde Arij Pleunen ter andere zijde hebben in goed overleg overeenstemming bereikt inzake de verdeling van de nagelaten goederen.

   Rijsoord, 2-10-1676:
   Teunis Ariensz van Noort, voerman (ziek op bed) en Pietertie Hermens, echtpaar te Zwijndrecht, benoemen elkaar tot erfgenaam. Na hun beider overlijden worden hun twee kinderen, te weten Arien en Pieter Teunisz van Noort, erfgenaam. Zij worden wel verplicht de twee kinderen van Pietertie (verwekt door haar eerste man, Arien Bastiaensz), te weten Machteltie Ariens en Bastiaen Ariensz, tezamen een bedrag van 700 gulden te schenken.

  x Zwijndrecht 21-5-1651   Pietertken Hermens , † >12-1-1677.
      Dochter van Herman Leendertsz Vrancken en Pietergen Pieters Arijeswager .
   Otr. op 23-4-1651 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren neef en nicht. Pietertie was weduwe van Arien Bastiaensz. met wie zij kinderen Machteltie en Bastiaen had. Pietertie en Theunis hadden zonen Arien en Pieter.

   Rijsoord, 12-1-1677: Leendert Foppen van Driel, schepen in Rijsoord, wonende aan de Pruimendijk, bekent schuldig te zijn aan Pietertie Hermens, weduwe van Teunis Ariensz van Noort, wonende te Zwijndrecht, 1000 gulden.

  2 kinderen


 5. Maertgen Ariens (Maritgen Ariens) van Noort , * 1618 , ~Rijsoord (ZH) 30-12-1618 , † <8-4-1628 .


 6. Janneken Ariens (Jannitie Ariens) van Noort , * ±1619 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 7. Maertgen Ariens van Noort , * ±1621 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.


 8. Ariaentien Ariens (Ariaentgen Arijens) van Noort , * 1624 , ~Rijsoord (ZH) 30-6-1624 , † <9-1690 .

   Ridderkerk, 31-3-1648: Pleun Hermansz van Noort, oud waarsman van Nieuw Reijerwaard, en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam.

   Pleun Hermansz van Noort - oud waarsman van Nieuw Reijerwaard - en Ariaentgen Arijens, zijn huisvrouw, woonachtig op de Driesprong ’t einde van de Pietercelijdijck te Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam op 31 maart 1658 in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 5-2-1685: Ariaentie Ariens weduwe van Pleun Hermensz van Noort, tijdens zijn leven schepen in Rijsoord, geassisteerd door Pieter Ariensz van Noort, haar halfbroer, verkoopt aan Bastiaen Aertsz Nuchteren, wonende te Ridderkerk, goederen bevattende koeien, kalveren en huishoudelijke artikelen voor een bedrag van 445 gulden en 17 stuivers.

  x Rijsoord (ZH) 10-7-1650   Pleun Herman Pleunen van Noort , * 1622 , ~Rijsoord (ZH) 24-7-1622 , † ±1685.
      Zoon van Herman Pleunensz van Noort en Pietertgen Ellerts (Pieterken Ellerts) .
   Zij waren neef en nicht.
   Overl. tussen 27-11-1684 en 3-2-1685.
   Zoon van Herman Pleunen.

   Pleun Hermensz van Noort was in 1663 schepen in de Ambacht van Rijsoord en Strevelshoek.

   Ridderkerk, 9-8-1665: Pleun Hermansz van Noort, oud heemraad en Corstiaen Barentsz, beiden wonende alhier, leggen op verzoek van Arijen Pleun Hermansz een verklaring af dat zij hebben horen zeggen dat Cleijsje Corstiaens, Maijcken Corstiaens en Cornelis Corstiaensz, dochters en zoon van Corstiaen Gerritsz zonder enige geldelijke bijdrage bij hun vader in huis zijn geweest.

   Rijsoord, 6-12-1675: Cornelis Cornelisz Leenheer, jongeman te Heerjansdam, aanstaande bruidegom, ter eenre en Pieternella Ariens van Sluijs, jonge dochter te Barendrecht, aanstaande bruid geassisteerd door Pleun Hermensz van Noort, schepen in Rijsoord, haar oom, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan op huwelijksvoorwaarden te gaan trouwen.


 9. Arijen Arijensen van Noort , *Rijsoord (ZH) ±1627 , † ±1664 .
   Overl. tussen 11-11-1662 en 20-11-1665.

   Hij was tweeling met Grietgen.

  x Dordrecht 15-10-1658   Barbara Claes , * ±1615 , † ±1695.

  1 kinderen


 10. Grietgen Ariens van Noort , * ±1627 , † <11-1657 .
   Kinderloos overleden tussen 6-7-1641 en 29-10-1657.

   Zij was tweeling met Arijen.


 11. Zeger Ariensz (Seger Ariensz) van Noort , * 1629 , ~Rijsoord (ZH) 22-6-1629 , [] Ridderkerk ±27-9-1706.
  Seger Ariensz trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansen van Leeuwenburgh , de ondertrouw van Willem Janse Leeuwenburg .
   Doopget. Neeltien Ariens.

   Op 25-11-1684 werd Seger genoemd onder de sergeanten van het regiment van de Zwijndrechtse waard.

   Rijsoord, 12-3-1671:
   Bastiaen Bastiaensz Outraet, wonende bij de Rijsoordse brug, als principaal, en Sijtie Ariens, weduwe van Arij Pleune van Noort, en Seger Ariensz van Noort, beiden als borg en mede als principaal, bekennen schuldig te zijn aan Arij Cornelisz Soeteman, wonende aan de Steenplaat in ’t Volgerland van Sandelingen Ambacht, 500 carolus gulden.

   Rijsoord, 27 mei 1672:
   Jan van Aelts, Seger Ariensz van Noort, Arij Soeteman, Cornelis Hendricxsz, Teunis Gerritsz, Pieter Ariensz van der Leer, Leendert Cleijsz, Leendert Cornelisz, Dirck Jansz en Jan Jansz Baes, allen sergeant van ’t regiment van de Zwijndrechtse Waard ter ene en Pieter Danckersz mede sergeant van hetzelfde regiment ter andere zijde machtigen Pieter om te mogen besluiten naar welke plaats het regiment gestuurd zal worden. Zij beloven de onkosten te zullen vergoeden.

   Te Ridderkerk op 4-4-1686 werd een overeenkomst gesloten tussen: Arij Pietersz van Noort, hoogheemraad in Ridderkerk, Zeger Ariensz van Noort als oom en bloedvoogd van Geertruijt Pietersz van Noort, Willem Jansz van Leeuwenburgh getrouwd met Geertruijt. Willem bekent van Zeger het deel in de nalatenschap van Pieter Ariensz van Noort en Ariaentie Jacobs Vinck zaliger te hebben ontvangen.

  x Ridderkerk 3-2-1658   Lijsbeth Ariens , [] Ridderkerk 1661.
   Otr. op 6-1-1658 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren j.m. en j.d. van en wonende te Ridderkerk.


 12. Herman Ariensz van Noort , * 1631 , ~Rijsoord (ZH) 14-12-1631 , [] Ridderkerk ±2-11-1716.
  Get. bij de doop: Kunera Pleunen (Cuijniertgen Pleunen) (?) .
   Herman is ongehuwd overleden.
   Doopget. Kuijnien Pleunen.

   Rijsoord, 28-11-1668:
   Sijtie Ariens, weduwe van Arien Pleune van Noort, ter ene en Zeger Ariensz, Hermen Ariensz, Gleijn Ariensz, man van Jannitie Ariens, Pieter Ariensz, Bastiaen Bastiaensz Outraet - getrouwd met Maria Ariensdr en Eldert Ariensz van Noort, ter andere zijde, zijn met elkaar overeengekomen hoe hun vaderlijk erfdeel wordt verdeeld.


 13. Janneken Ariens (Jannitgen Arijens) van Noort , * 1634 , ~Rijsoord (ZH) 2-4-1634 , † <10-1679 .
   Overl. tussen 19-3-1669 en medio 1679.

   Ridderkerk, 28 mei 1660:
   Gleijn Adriaensz Droogendijck, vergezeld door Abram Adriaensz Jeijskoot (Schout te Kijfhoek) als voogd over de voornoemde Droogendijck, Pieter Cornelisz Velthoen (stiefvader) en Stijntgen Teunis (moeder van de voornoemde bruidegom), ter eenre, en Arijen Pleunen van Noort tezamen met Cijtgen Adriaens, zijn echtgenote, assisteren hun dochter Jannitgen Arijens van Noort, aanstaande bruid, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan te zullen trouwen op huwelijksvoorwaarden.

   Rijsoord, 7-5-1667:
   De onderstaande kinderen machtigen Sijtie Ariens, resp. moeder en schoonmoeder, om 2 mergen land aan Arijen Cornelisz Soeteman over te dragen en om de kooppenningen te ontvangen.
   Pieter Ariensz van Noort en Pleun Ariensz van Noort, voorkinderen van Arien Pleunen van Noort verwekt bij Truijtie Pieters za., Seger Ariensz van Noort, Harmen Ariensz, Gleijn Ariensz (getrouwd met Jannitie Ariensdr), Bastiaen Bastiaensz Outraet (getrouwd met Maria Ariens), nakinderen van voornoeme Arien Pleune (verwekt bij Sijtie Ariensdr), alsook voor Teunis Ariensz op ’t Swindrechse, Pieter Ariensz van Noort de jonge en Eldert Ariensz, hun broers en halfbroers.

   Rijsoord, 4-8-1667:
   Marichie Ariensdr, vrouw van Bastiaen Bastiaensz Outraet, wonende aan de Rijsoordse brug, ziek op bed liggende, benoemt haar moeder Sijtgie Ariens tot haar universele erfgenaam. Zij dient aan de kinderen van Jannitie Ariens, haar zuster, de som van 100 carolusgulden uit te keren binnen zes weken na haar overlijden.

   Rijsoord, 19-3-1669: Gleijn Ariensz en Jannitie Ariensdr, echtpaar wonende aan de Drogendijk, benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende zal de kinderen opvoeden tot hun mondige dagen of huwelijk, waarbij een bedrag van 400 carolusgulden zal worden uitgekeerd, allen tezamen.

   Ridderkerk, 25-5-1681: Zijtie Ariens, weduwe van Arije Pleune van Noort, wonende aan de droge Waaldijk te Ridderkerk benoemt Zeger, Hermen, Pieter, Maria en Eldert Ariensz van Noort - haar kinderen - tot haar erfgenamen. Zes weken na haar overlijden dienen zij aan het kind van Jannitie Ariens (haar dochter en verwekt door Gleijn Ariens Droogendijck) 300 gulden uit te keren.

  x Rijsoord (ZH) 27-6-1660   Gleijn Ariens Droogendijck , * 1643 , ~Rijsoord (ZH) 8-3-1643 , † Ridderkerk 2-8-1719.
      Zoon van Arijen Gleijnen (Arien Gleijnen) Droogendijck en Stijntie Antonis (Stijntgen Teunisse) ( Kranenburg) .
   Otr. op 30-5-1660 in Rijsoord (ZH).
   Get. bij het huwelijk: Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort en Sijken Ariens (Cijtgen Adriaens) en Stijntie Antonis (Stijntgen Teunisse) ( Kranenburg) en Pieter Cornelisz Velthoen .

   Huwelijksevoorwaarden, opgemaakt op 28-5-1660 in Ridderkerk:
   Gleijn Adriaensz Droogendijck, vergezeld door Abram Adriaensz Jeijskoot (Schout te Kijfhoek) als voogd over de voornoemde Droogendijck, Pieter Cornelisz Velthoen, (stiefvader) en Stijntgen Teunis (moeder van de voornoemde bruidegom) ter eenre en Arijen Pleunen van Noort, tezamen met Cijtgen Adriaens, zijn echtgenote, assisteren hun dochter Jannitgen Arijens van Noort, aanstaande bruid, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan te zullen trouwen op huwelijksvoorwaarden.
   Op 15-3-1658 testeerde Gleijn Ariens, oud, zou hij zeide tussen 16 en 17 jaren, en Arien Ariense, tussen de 14 en 15 jaar, beiden gebroeders, won. te Ridderkerk bij hun moeder.
   Get. Pietertje Theunis, Jorische Cornelis (?).

   Rijsoord, 16-12-1664: Arijen Arijensz Glijnen, jongeman en toekomstig bruidegom, geassisteerd door Pieter Cornelisz Velthoen, zijn stiefvader, Stijntie Antonis, zijn moeder, wonende aan de Droogen Waeldijk, en Gleijn Ariensz zijn broer, ter ene, en Macheltie Ariens, jongedochter, toekomstige bruid, wonende in Bernisse onder Barendrecht, geassisteerd door Arij Jansz, haar vader, ter andere zijde; zij geven aan te zullen trouwen op huwelijkse voorwaarden.

   Rijsoord, 28-5-1665: Gleijn Ariensz Drogendijck, opnemer, en Arij Pleune van Noort wonende aan de Droogendijck en Teunis Ariensz van der Wiel, wonende in Zwijndrecht, beiden als borg bekennen schuldig te zijn aan Jan Bastiaensz en Meeus Bastiaensz, wonende in Zwijndrecht, als voogden over ’t weeskind van Ariens Bastiaensz, een bedrag van 150 carolus gulden. Hij belooft over een jaar het betreffende bedrag inclusief intrest te betalen.

   Rijsoord, 11-12-1666: Gleijn Arijensz en Arijen Arijensz Boer, hebben met elkaar geloot om een huis, erf, boomgaard en keet alsmede een schuur staande aan de Droogen Waeldijk, ten westen belend door Jan Teunisz en ten oosten door Pieter Daene. Glijn Arijensz heeft het huis, erf, boomgaard en keet gekregen en Arijen Arijensz de schuur. Degene die het huis etc. krijgt dient aan de ander een bedrag van 100 carolusgulden te betalen. Gleijn Arijensz tekent als Glijn Arijensen Droogendick.

   De onderstaande kinderen machtigen op 7 mei 1667 in Rijsoord Sijtie Ariens, resp. moeder en schoonmoeder, om 2 mergen land aan Arijen Cornelisz Soeteman over te dragen en om de kooppenningen te ontvangen.
   Pieter Ariensz van Noort en Pleun Ariensz van Noort, voorkinderen van Arien Pleunen van Noort verwekt bij Truijtie Pieters za., Seger Ariensz van Noort, Harmen Ariensz, Gleijn Ariensz (getrouwd met Jannitie Ariensdr), Bastiaen Bastiaensz Outraet (getrouwd met Maria Ariens), nakinderen van voornoeme Arien Pleune (verwekt bij Sijtie Ariensdr), alsook voor Teunis Ariensz op ’t Swindrechse, Pieter Ariensz van Noort de jonge en Eldert Ariensz, hun broers en halfbroers.

   Rijsoord, 28-11-1668:
   Sijtie Ariens, weduwe van Arien Pleune van Noort, ter ene, en Zeger Ariensz, Hermen Ariensz, Gleijn Ariensz, man van Jannitie Ariens, Pieter Ariensz, Bastiaen Bastiaensz Outraet - getrouwd met Maria Ariensdr. - en Eldert Ariensz van Noort, ter andere zijde; zij zijn met elkaar overeengekomen hoe hun vaderlijk erfdeel wordt verdeeld.

   Te Rotterdam wordt op 13-7-1669 door notaris Jacobus Delphius de verhuur van land vastgelegd: Gerard van Duijnen, medicine doctor en stadtschirurgijn, verhuurt aan Geleijn Ariens Droogendijck en Arijen Pleunen Driesprong, beiden wonend te Ridderkerck, een partij land in Nieu Ridderwaert aan de Grasdijck, Geleijn Ariens zal de noordelijke helft hebben en Arijen Pleunen, voor zijn moeder, Ariaentgen Bastiaens, weduwe van Pleun Arijen Pouwels, de zuidelijke helft, voor de tijd van 5 jaar. Zij betalen het 1e jaar geen huur en de volgende jaren 16 gulden per morgen per jaar. Belendingen: ten zuiden de heer van Papendrecht en ten noorden Leendert Geerits.

   Kohier van Ridderkerk, 1-6-1680: "Gleijn Arijensse Droogendijck en sijn huijsvrouw hebben vier kinderen boven de acht jaren daer toe een slechte bouwerije en comen soberlijck aen de kost".

   Riddderkerk, 25-5-1681:
   Zijtie Ariens, weduwe van Arije Pleune van Noort, wonende aan de droge Waaldijk te Ridderkerk benoemt Zeger, Hermen, Pieter, Maria en Eldert Ariensz van Noort - haar kinderen - tot haar erfgenamen. Zes weken na haar overlijden dienen zij aan het kind van Jannitie Ariens (haar dochter en verwekt door Gleijn Ariens Droogendijck) 300 gulden uit te keren.

  1 kinderen


 14. Pieter Ariensz (Pieter Arijensz de Jonge) van Noort , * ±1636 , ~Rijsoord (ZH) 25-1-1637 , [] Ridderkerk ±25-5-1699.
   Doopget. Pietertien Ariens.

   Ridderkerk, 22-5-1662: Maerten Arijensz, Claes Gerritsz - kleermaker en Cornelis Jansz Decker, leggen op verzoek van heer Cornelis van Duijvelant - stadhouder van Zuid Holland - een verklaring af inzake de ruzie bij het kaarten tussen Gerrit Corstiaensz Schipper en Pieter Arijensz van Noort (de jonge).

  x <1671   Anneken Ariens , † >25-5-1699.

  4 kinderen


 15. Marichjen Ariens (Maeijcken Arijns) van Noort , * 1639 , ~Rijsoord (ZH) 29-5-1639 , † Ridderkerk 27-9-1715 , [] Ridderkerk ±30-3-1715.
   Doopget. Cornelis Cornelis Zoeteman.

   Rijsoord, 4-8-1667:
   Marichie Ariensdr, vrouw van Bastiaen Bastiaensz Outraet, wonende aan de Rijsoordse brug, ziek op bed liggende, benoemt haar moeder Sijtgie Ariens tot haar universele erfgenaam. Zij dient aan de kinderen van Jannitie Ariens, haar zuster, de som van 100 carolusgulden uit te keren binnen zes weken na haar overlijden.

  x Rijsoord (ZH) 26-12-1661   Bastiaen Bastiaensz Outraet , * 1617 , ~Barendrecht 5-2-1617 , † ±1677.
      Zoon van Bastiaen Hendricxsz Outraet en Kunera Pleunen (Cuijniertgen Pleunen) .
   Otr. op 27-11-1661 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren neef en nicht.
   Overl. tussen 1675 en 10-8-1678.

   Rijsoord, 7-5-1667:
   De onderstaande kinderen machtigen Sijtie Ariens, resp. moeder en schoonmoeder, om 2 mergen land aan Arijen Cornelisz Soeteman over te dragen en om de kooppenningen te ontvangen.
   Pieter Ariensz van Noort en Pleun Ariensz van Noort, voorkinderen van Arien Pleunen van Noort verwekt bij Truijtie Pieters za., Seger Ariensz van Noort, Harmen Ariensz, Gleijn Ariensz (getrouwd met Jannitie Ariensdr), Bastiaen Bastiaensz Outraet (getrouwd met Maria Ariens), nakinderen van voornoeme Arien Pleune (verwekt bij Sijtie Ariensdr), alsook voor Teunis Ariensz op ’t Swindrechse, Pieter Ariensz van Noort de jonge en Eldert Ariensz, hun broers en halfbroers.

   Rijsoord, 22-12-1665:
   - Hendrick Outraet, notaris, machtigt zijn broer, Bastiaen Outraet, schout te Barendrecht om uit zijn naam alle gelden te innen en te ontvangen hetgeen eerstgenoemde mocht toekomen inzake landpachten, huren van huizen e.d, en al zijn verdere zaken waar te nemen.
   - Hendrick Outraet, jongeman uit Barendrecht, benoemt de kinderen van zijn broer, Bastiaen Outraet, schout te Barendrecht, tot zijn erfgenamen. Aan de diaconie Armen van Barendrecht dient zes weken na zijn dood 50 carolus gulden te worden overgemaakt.

   Rijsoord, 12-3-1671:
   Bastiaen Bastiaensz Outraet, wonende bij de Rijsoordse brug, als principaal, en Sijtie Ariens, weduwe van Arij Pleune van Noort, en Seger Ariensz van Noort, beiden als borg en mede als principaal, bekennen schuldig te zijn aan Arij Cornelisz Soeteman, wonende aan de Steenplaat in ’t Volgerland van Sandelingen Ambacht, 500 carolus gulden.

  x Rijsoord (ZH) 27-11-1678   Kommer Jansz van der Wiel , *Sliedrecht ±1652 , [] Ridderkerk ±24-2-1718.
      Zoon van Jan Teunisz van der Wiel en Anneken Aerts Vinck .
   Otr. op 5-11-1678 in Rijsoord (ZH).
   Zij waren achterneef en -nicht.
   Zijn overlijden werd aangegeven door zijn neefje Aert van der Wiel.


 16. Eldert Ariensz van Noort , * 1642 , ~Rijsoord (ZH) 16-11-1642 , [] Ridderkerk ±4-1-1707.

   Rijsoord, 7-5-1667:
   De onderstaande kinderen machtigen Sijtie Ariens, resp. moeder en schoonmoeder, om 2 mergen land aan Arijen Cornelisz Soeteman over te dragen en om de kooppenningen te ontvangen.
   Pieter Ariensz van Noort en Pleun Ariensz van Noort, voorkinderen van Arien Pleunen van Noort verwekt bij Truijtie Pieters za., Seger Ariensz van Noort, Harmen Ariensz, Gleijn Ariensz (getrouwd met Jannitie Ariensdr), Bastiaen Bastiaensz Outraet (getrouwd met Maria Ariens), nakinderen van voornoeme Arien Pleune (verwekt bij Sijtie Ariensdr), alsook voor Teunis Ariensz op ’t Swindrechse, Pieter Ariensz van Noort de jonge en Eldert Ariensz, hun broers en halfbroers.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.