Jan Adriaens Ockers , † <1659.
Zoon van Adriaen Petersz Ockers en Mechelke Huijberts Verhagen .


x Capelle (NB) 1-1-1632 (otr Capelle (NB) 13-12-1631)
    Adriaentgen Jans (Ariaentgen Jansen) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 .
Kinderen:
 1. Jan Jans Mulder , † >1657 .

   Jan Jans Mulder/Meulder.

   Op 13-4-1668 transporteert Huijbert Cornelis Jan Claessen aan Bastiaen Huijbertssen, zijn zoon, en Jan Janssen Molder x Teuntken Huijberts, dochter.

   Capelle, mei 1668: Erfdeling door Jan Jans Mulder, Cornelis Janssen Mulder, Teunis Jans x Neeltjen Jans
   Mulder en Peeter Corsten Glaviman als voogd van de kind van Jan Arijens Molder, Huijbert Jans Meulder van de goederen van Peeter Jans Mulder.

   Capelle, 21-11-1658:
   - Erfdeling door Peeter Adriaens Ocker ter eenre en Tonis Jans x Neeltken Jans, Jan Jans
   mede namens Cornelis, Peeter en Huijbert Jans, kinderen en kindkinderen van Adriaen Peeters Ocker.
   - Erfdeling door Adriaentke Jans Dolck wed. van Jan Adriaens Molder, ter eenre, en Tonis Jan Sijmons x Neeltken Jans, Jan Jans Ockers, Peeter Adriaens Ocker als voogd van Cornelis, Peeters en Huijbert Jans, kinderen Jan Adriaens Ocker en Adriaentke ter andere zijde.

  x Capelle (NB) 10-5-1665   Teuntgen Huijbertssen (Teunken Huijberts) .
   Otr. op 18-4-1665 in Capelle (NB).
   Jan Janssen Mulder, j.m., en Teunisken Huijbrechts, j.d., beide van Cap.

   Capelle, 12-2-1674: Staet ende inventaris aengebracht bij Teuntgen Huijbertssen weduwe van Jan Jansen Molder ende dat van de goederen door Jan naergelaten.


 2. Peeter Jans Mulder , † <6-1668 .

   Capelle, nov. 1658: Onderdeling door Tonis Jan Sijmons x Neeltken Jans, Jan Jans Ockers, Peeter Adriaens Ocker als voogd van Cornelis, Peeters en Huijbert Jans.

   Capelle, mei 1668: Erfdeling door Jan Jans Mulder, Cornelis Janssen Mulder, Teunis Jans x Neeltjen Jans
   Mulder en Peeter Corsten Glaviman als voogd van de kind van Jan Arijens Molder, Huijbert Jans Meulder van de goederen van Peeter Jans Mulder.

   Taxtaie van de goederen van Peeter Janssen Meulder vond plaats op 26-5-1668 in Capelle.


 3. Neeltken Jans Ockers , * ±1633 , † >1657 .

   Neeltken Jans Ockers/Meulder.

   Capelle, 21-11-1658: Erfdeling door Adriaentke Jans Dolck wed. van Jan Adriaens Molder, ter eenre, en Tonis Jan Sijmons x Neeltken Jans, Jan Jans Ockers, Peeter Adriaens Ocker als voogd van Cornelis, Peeters en Huijbert Jans, kinderen Jan Adriaens Ocker en Adriaentke ter andere zijde.

  x   Anthonis Jan Sijmenssen (Tonis Jan Sijmons) Pols , † <6-1705.
      Zoon van Jan Sijmenssen Pols en Lijntken Joosten .

   Tonis is een zoon van Jan Sijmenssen Pols en Lijntken Joosten.

   Compareerde opten lesten dach julij xvjc ende vijftich Adriaen Peeter Ockers ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Bertroms de Bruijn. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Op 7-11-1659 bekende Thonis Jan Sijmons x Neeltken, dochter Jan Adriaen Molder, voldaan te zijn door Govert de Bruijn.

   Loon op Zand, 9-1-1664:
   * Anthonis Jan Sijmenssen Pols, als gemachtigde van zijn moeder Lijntken Joosten, weduwe van Jan Sijmenssen Pols, transporteert goederen aan haar zonen Sijmen, Adriaen en Claes.
   * Adriaen, Claes en Anthonis, zonen van Jan Sijmenssen Pols en Lijntken Joosten, Marcelis Vreijssen, gehuwd met Maijken Jan Sijmenssen, en Corstiaen
   Corstiaenssen Glaviman, gehuwd met Adriaentken Jan Sijmenssen Pols, doen afstand van rechten op goederen ten behoeve van hun broer en zwager Sijmen Jan
   Sijmenssen Pols.

   Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de weduwe ende de kijnderen van Jan Sijmonss Hoevenaer overleden alhier tot Waspick ende dat vande goederen bijden voorss Jan Sijmonss ende sijne huijsvrouwe tsamen staende houwelijck beseten ende metter doot
   ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije november xvjc drientsestich.
   Eerstelijck soo is Lijntken Joosten weduwe van Jan Sijmonss voorss geassisteert met Jan Wouters Seijlmans, schouteth alhier, haeren assistant ende voocht in desen geloot, gecavelt
   ende beërffdeelt.
   Item hiertegens soo is Sijmon Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt. Item is Adriaen Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt. Item hiertegens soo is Anthonis Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt. Item hiertegens soo is Marcelis Freijsen als man ende voocht van Maeijken Jans Sijmonss
   geloot, gecavelt ende beërffdeelt. Item hiertegens soo is Cort Cortss Glavimans als man ende voocht van Adriaenken Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt. Item Hiertgens soo is Claes Jan Sijmonss geloot, gecavelt ende beërffdeelt.

   Op 8-1-1657 verkoopt Aentken Jans wed Antonis Jacobs Mulder met Tonis Jans Cuijper aan Sijmen Antonis Pols en Lijntken Tonis Pols. Betaald wordt via een wilkeur.
   Adriaan Anthonisen Pols in houwelijck hebbende
   Marie Adrs. Potmaecker wordt op 8-12-1694 in Capelle vermeld.

   Op 13-4-1669 verkoopt Antonis Jan Sijmens [iets] aan Geijsbrecht Govertssen den Jongen.

   Tonis Jan Sijmons, Claes en Sijmon Jan Sijmons,
   Tonis Jan Sijmons als voogd van het kind van Adriaen Jan Sijmons, Antonij Glavimans als voogd van de kinderen van Adriaentgen Jan Sijmons worden op 12-5-1684 in Capelle genoemd als mede-erfgenamen van Joost Aerts van der Linden en Lijntgen Tonis Sijmons.

   Caplle, 2-5-1705: Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt
   bij Jan, Joost, Adriaan ende Catelijn Teunisen Pols, Jan van Andernagh in houwelijck hebbende Jenneken Teunisen Pols, ende Peeter Adriaansen de Zeeuw in houwelijck gehadt hebbende Adriaantje Teunisen Pols, ende noch als vader ende voogt van ’s grootvaders wegen, van sijn dochterken Cornelia Petersen de Zeeuw verwecktbijde voorsr. Adriaantje Teunisen Pols, alle kinderen ende Erffgenamen van Teunis Jansen Pols, henne respecktive gewesene vader ende grootvader, ende dat vande erffgoederen bij hem naargelaaten als volght.


 4. Cornelis Jansen Ockers , *Capelle (NB) 1640 , ~Capelle (NB) 20-5-1640 .

  x Capelle (NB) 9-2-1670   Theuntgen Adriaens Back , *Capelle (NB) 1644 , ~Capelle (NB) 16-10-1644 .

  8 kinderen


 5. Huijbert Jansen Ockers , * 1645 , ~Capelle (NB) 24-12-1645 .
   Huijbert is de jongste zoon. Hij is gedoopt als een zoon van Jan Arijensz. en Ariaentien Jansdr.

   Huijbert Janssen Ockers/Meulder.

   Op 30-10-1659 in Capelle verwilkeurt Merten Janss Wagemaecker tbv Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Ocker, de jongste zoon van Jan Adriaenss Ocker. Toegevoegd: Op 27-3-1662 ontvangt Adriaentken Jans Dolck wed van Jan A’ss geld.

   Capelle, 20-6-1669: Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken
   Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

  x 1673   Maijcken Huijberts Smits .
   Otr. op 28-10-1673 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Huijbert Jansen Ockers, j.m., en Maijken Huijberts, j.d., beiden van en won. Cap.
   Kinderen o.a. Ariaentje, Anneken, Huijbert, Jan, Adriaen, Neeltjen, Elisabeth, Mechteldje, Peter, Cornelis, Eeltje, Cornelia en Maijcken.
   Als weduwe testeert Mayke op 23-8-1702.

  13 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.