Peter Jansz Ockers , * ±1560 , † Vrijhoeve-Capelle 1621.
Zoon van Ocker Jansz en Lena Roel Dirks van Os .


×
    Maeijke Peter Baeijens , *Capelle (NB) ±1570 , † Vrijhoeven 1614.
Kinderen:
 1. Jenneken Peters Ockers , † <1626 .

  × <1610   Hendrick Adriaense Back , * ±1575 , † ±1643.

  4 kind(eren)


 2. Cornelis Peters Ockers .

   Cornelis trouwde Eycken Jans en kreeg een zoon Jan, die zonen Cornelis en Huybert kreeg. Cornelis Ockers jr. trouwde op 9-2-1670 in Capelle met Teuntje Back, dochter van Arien Back, zoon van Jenneken Peters Ockers en Hendrick Adriaensz Back.

   Op 17-1-1662 in Capelle verkoopt Cornelis Peeterss Ocker, Vrijhoeve, mede namens Jan Peeterss Ocker aan Peeter Janss de Leeu gronden naergelaten bij Jan Toniss de Leeu.

   In de doopboeken van Capelle:
   - Cornelis Peters en Eijken laten aldaar dopen Jacop, 30.1.1622.
   - Cornelis Petersz. Jacobszn. en Eijcken Jansdr. Dericxs laten de volgende kinderen
   dopen te Capelle: Anneken 6.12.1615, Aert 3.9.1617, Fijcken 7.10.1619 en Janneken
   9.1.1622.

   In de trouwboeken van Capelle:
   - Cornelis Jansen j.m. van de Vrijhoeven tr. te Capelle 27.12.1622 met Eijcken Jans,
   weduwe Cornelis Peters, wonende in de Vrijhoeve.
   - Cornelis Petersz. Ocker, j.m. in Capelle.tr. Capelle 30.9.1623 met Maijken Mertens,
   j.d. van de Vrijhoeve.

  ×   Eijcken Jans (Icken Jansdr) ( Molder) .
      Dochter van Jan Adriaenssen Molder en ?
   Zij hadden een zoon Jan.

   Op 1-8-1634 in Baardwijk was sprake van afstand van land van Cornelis Peeterss Ockers en IJken Jans, zijn echtg., t.b.v. Claes Peeterss Kemmer.

   In de Vrijhoeven compareerden opten xxije junij anno 1628 voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeven,
   - Gerit Adriaensen Molder voor sijn selven ende mede als voecht ende broeder van
   - Lijsken Adriaensdr, sijnen suster, ende
   - Nicolaes Laureijssen x Anneken Adriaensdr voor sijn selven ende mede voor Jan Wijmaerts [?], sijnen swager, als wesende eijgenaer ende van ghifte van
   tselve voorss deel ende mede van het paert ofte deel van
   - Jan Adriaenssen Molder, blijckende het register alhier ende
   - Claes Laureijssen mede vervangende
   - Keunken Adriaensdr ende hem daer voor is sterckmaeckende ende Adriaen Cornelis Smits als gerechts bloetvoocht van
   - die achtergelaten weeskijnderen bij Frans Willemss Cleermaecker ende Janneken Jansdr, beijde za, ende
   - Cornelis Peeterss (Ockers) x Icken Jansdr voor sijn selven ende
   - Jan Adriaenss Molder x Catharina Jansdr voor sijn selven;
   Zij allen als erffgenamen van Adriaen Hendrickxss Molder ende Anneken Krijnendr za ende gaven tsamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Willem Adriaenssen. Betaald wordt via een wilkeur door Jan Willem Wouters.

  1 kind(eren)


 3. Hendrick Petersz Ockers , † ±1648 .

   Capelle, 16-11-1635: Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans, wed. van Frans Toniss den Jongen, ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen.

   Opten je april anno 1642 compareerden [in Capelle] Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jan de Leeu dr ende Tonis Corneliss x Anneken Jan de Leeu dr ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss de Leeu, haeren swager.

   In het voorjaar van 1645 verkopen Peeter Jans de Leeu, Henrick Peeters Ocker x Jenneken Jans de Leeu, Henrick Cornelis de Bie x Maeijken de Leeu, Tonis Rutten? x Anna de Leeu aan Jan Thonissen de Haen, neef.

   Capelle, 15-1-1649: Erfdeling door Jenneke Jans de Leeu, laatst wed van Henrick Peeters Ocker, met Peeter Jans
   de Leeu, broer, ter eenre, en Cornelis Peeters, Jan Peeters Ocker als broer en erfg. van Cornelis Peeters, Jan Peeter Ocker als broer en erfg. van Henrick Peeter Ocker ter andere zijde.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Antonis Janss de Leeu,
   - Henrick Corneliss Bie x Maeijken Jans de Leeu dr,
   - Henrick Peeterss Ocker x Jenneken Jans de Leeu dr,
   - Antonis Corneliss x Anneken Jans,
   - Peeter Janss de Leeu ende
   - Jan Antoniss de Haen,
   alle als kijnderen ende erffgenamen van Jan Antonis de Leeu ende Aentken Joosten, haer vader ende moeder za. Zij verdelen alle de erffelijcke goederen op 22-1-1644 in Capelle.
   Capelle, 15-1-1649: Taxatie op verzoek van de erfgenamen van de goederen van Henrick Peeters Ocker,
   overleden te Cappel.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 22-2-1630   Jenneke Jan Thonis (Jenneke Jans) de Leeu .
      Dochter van Jan Thonissen de Leeu en Aenken Joesten .
   Otr. op 1-4-1630 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Hendrick was j.m. van Capelle. Jenneke was weduwe van Frans Thonisz Campen en Adriaen Aerts (Metser) met wie zij een zoon Aert had. Jenneke zou in 1650 hertrouwen met Laurens Gerritsz de Leeu(w).

   Te Capelle op 22-10-1631 compareerden
   - Jan Jan Dielen van Ammeroijen x Peterken Tonis den Jongensdr,
   - Corst Henrick Geldens x Anna Tonis den Jongensdr,
   - Henrick Peterss x Janneken Janss de Leeu dr., wed Frans Toniss den Jongen,
   ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven. Onbedeeld met Adriaen Toniss den Jongen.

   Capelle, 16-11-1635: Herman Adriaenss Lochten is voldaan door Handrick Peeter Ockerss x Jenneken Jans wed. van Frans Toniss den Jongen ivm de deeling van de goederen van Tonis Adriaenss den Jongen.


 4. Jan Peeters Ockers , † >1648 .

   Capelle, 15-1-1649: Erfdeling door Jenneke Jans de Leeu, laatst wed. van Henrick Peeters Ocker, met Peeter Jans de Leeu, broer, ter eenre, en Cornelis Peeters, Jan Peeters Ocker als broer en erfg. van Cornelis Peeters, Jan Peeter Ocker als broer en erfg. van Henrick Peeter Ocker ter andere zijde.


 5. Adriaen Petersz Ockers , * ±1580 , † Capelle (NB) 28-4-1658 .

  ×   Mechelke Huijberts Verhagen , † 1648.

  c   Anneken Jans .
   Adriaen Peeter Ockers, inwoner van Tschrevelduijn Cappel, noemt op 15-2-1648 in zijn testament zijn natuurlijke zoon bij Anneken Jans, genaamd Antonis Peeterss.

   Opten vijffden dach februarij 1648 in Capelle compareerde Adriaen Peeter Ockers, inwoonder van Tschrevelduijn Cappel, en maakt zijn testament. Genoemd: Antonis Peeterss, natuurlijke zoon bij Anneken Jans. Hij is in 1665 ruijter onder de
   compagnie van ritm Wastengels [?], garnisoenhouder tot Breda.

  4 kind(eren)


 6. Barbara (Barbel Peters) Ockers , *Vrijhoeve-Capelle ±1600 , † Vrijhoeve-Capelle 30-1-1651 , [] Sprang .

  × ±1622   Mels Aertsen Schep , † Vrijhoeve-Capelle 10-11-1651, [] Sprang .

  7 kind(eren)


 7. Ocker Peters Ockers , * ±1601 , † 1625 .
  Ocker Peters trad op als getuige bij de doop van Maricken Ariaens Ockers (?) .

   Ocker was molenaar, net als zijn vader.
   Beroep: Molenaar


 8. Peterken Peters (Peeterken Peeters) Ockers , *Vrijhoeven ±1602 , † <1651 .

   Peeterken Peters Ockers trouwde
   (1) Jan Peter Rommen (neef van Laurys Peters, Schout van Vrijhoeven),
   (2) Peter Antonissen Leempoel van Sprang.

   Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen derffgenamen van
   Peeter Jansen Rommen met namen:
   - Jacop Peeterss Rommen voor hem selven,
   - Peeter Joesten x Peerken Peetersdr. voor hem selven, Peeterken Peeters wduwe wijllen van Jan Peeterss Rommen met Adriaen Peeter Ockerss haeren gecoren voocht in desen,
   - Gericken Cornelis Goossens, weduwe van Tonis Peeterss Rommen, met Gerit Corneliss haeren gecoren voocht in desen ende
   - Bastiaen Peeterss x Janneken Claesdr., weduwe van Gerit Peeterss Rommen met haeren voorkijnderen verweckt bij Gerit Peeterss Rommen ende
   - Jan Peeterss Rommen voor hem selven.
   Aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven opten xxjxe Januarie 1626 in Vrijhoeven..
   Deling volgt. Onderaan staat ook: Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.
   Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, 12-1629.

   Op huijden desen vije dach aprill anno 1626 soe is voor ons [in de Vrijhoeven] gecomen gecompareert Peeterken Peeters Ockersdr., wed. van Jan Peeterss Rommen za., ende int bijwesen ende ten overstaen van Adriaen Peeter Ockerss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen, ende overgegeven met eender vrijer gifte soo alsoe gewoonllijck enderecht is aen ende tot behoeff van Cornelis
   Toniss, Wouter Toniss ende Maricken Tonisdr, kijnderen van Tonis Janssen, woonende inde Vrijhoeven.

   Sprang, 19-12-1631: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel x Peeterken Peeters Cock ende heeft overgegeven Adriaen Jan Peeterss Rommen, sijne schoonsoone ende dat voor sijn vaderrs goet daer hem sijne moeder voor aengenomen heeft, aenneminge in de Vrijhoveen, het betreft een geseet mette timmeringen.

   Compareerde opten iersten dach october anno xvjc tweendartich [in de Vrijhoeven]: Peeter Antoniss Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeve. Betaald wordt via een wilkeur.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten vije januarij anno 1634 Peeter Antonissen Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen laest wed van Jan Peeterss Rommen za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen Mandemaeckers.
   Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger (dan eijgenaer van de willeceur) voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

   In Sprang Compareerde Peetr Tonis Leempoel ter eenre ende Adriaen Jansen Rommen als schoonsone ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het moederlijck goet tw van Peeterken Peeterss Ocker op 30-1-1650.

   Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Peeterken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel, weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, ende Jenneken Franssen, weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel, met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663.
   Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

  ×   Jan Peeterss (Jan Petersz) Rommen , *Vrijhoeven ±1595 , † <1627.

  × Sprang 21-5-1626   Peeter Teunissen (Peeter Thoniss) Leempoel , *Sprang ±1585 .
      Zoon van Anthonis Leempoel (???) en ?
   Otr. op 14-4-1626 in Sprang.
   Peter Thones, wedr. van Dercksken Jans, van Sprang, en Peterken Peters, wed. van Jan Peters, van Vrijhoeve.

   Wsl. hadden zij een dochter Maeijken, geb. rond 1630.
   Schatting.

   Op huijden desen ixe september anno 1627 [in Capelle] compareerde Jan Janss Ammeroijen, mede als voocht, ende Peter Toniss Leempoel, als toesiender, van het weeskijndt van Claes Michielss za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Back.

   Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor gerechte des ambachts vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende erffgenamen van Peeter Ockersen za met namen:
   - Mels Aertssen Schep, schout, x Barbara Peeters Ockersdr, ter eenre, ende
   - Handrick Adriaenss Back mette weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockersen za ende Adriaen Peeter Ockersen als voecht van de voorss weeskijnderen voor ge[??] ende den selven Adriaen mede voor hem selven ende Peeter Tonissen van Sprangh x Peeterken Peeters Ockerss mede voor hem selven
   ende dat opten xjxe dach meert anno 1629.

   Jonker Mathijs Cannaerts, als gelastigde van de heer van Loon op Zand, transporteerde op 29-3-1633 goederen aan Peter Thonis Leempoel (2/3 deel) en Wouter Geeritssen Tuijmelaer (1/3 deel).
   Daarop bekenden Peter Thonis Leempoel en Wouter Gerits Tuijmelaer schuldig te zijn aan jonker Matthijs CAnnaerts, gen behoeve van de heer, een bedrag van 283 gulden, 5 stuivers en 12 penningen.

   Op 19-3-1646 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Teunissen Leempoel te Sprang en Wouter Verwiel, tegenwoordig schoolmeester van Sprang.

  1 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.