Adriaen Aerts "de Jonge" Oerlemans , *Loon op Zand, Venloon 1520 , † <1610.
Zoon van Aart Adriaensz Oerlemans en Aleijtke Adriaens Leempoel .


x ±1545
    Beatrijs Gerrits van Nederveen , * ±1525 , † Sprang 1613.

RECHTSBOVEN: Loon op Zand

Kinderen:
 1. Antonisken (Tonisken Adriaens) Oerlemans , † Sprang 1613 .

   Tonisken Adriaens Aerts Oerlemans.

   Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, heer van Immerseele, Loon, etc. sluit op 10-12-1639 in Loon op Zand een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslager en Thonisken Adriaens Oirlemans door hun erfgenamen.
   Deze erfgenamen zijn:
   1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de ondmondige kinderen van Gelden Aertssen Orlemans,
   2. Hendrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van de genoemde Daem en Eeltken,
   3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst,
   4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters,
   6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Janneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries.

  x   Hendrick Anthonisz Olieslager , * ±1565 , † <30-3-1623.
      Zoon van Anthonij van Nederveen en ?
   Sprang 30-3-1623: "Scheiding en deling tussen de erfgenamen van Hendrick Antonisz zal., schout bij zijn leven binnen Sprang, en de erfgen. van Tonisken Adriaens, zijn huisvrouw zal., bij name Andries Claesz, als man ende voocht van Erken Tonis dochter, Fransken Antoniss., wed. van wijlen Goosen Geritsz, met Jan Petersz, haeren gecoren voocht", etc. Daarbij werd ook genoemd "Lijntken Adriaenss. met haer kinderen, wed. wijlen Dirck Anthonisz., met Adriaen Michielsz, schout to Waelwijck, haer gecoren voocht", etc. De erfdeling bestond uit een groot aantal stukken land met of zonder timmeringen, gelegen o.a. in Besoijen, Capel, Sprang, Suijdwijn en Vrijhoeven.

   Taxatie vande percelen van goeden hier naervolgende gelegen in Screvelduijn Cappel, achtergelaten bij Henrick Antonis, schout tot Sprange, ende sijn huijsvrou za, gedaen bij Joris Adriaenss de Roij, schout, ende hemraders, Adriaen Doedijnss, Gerit Toniss Smit, Jan
   Toniss de Leeu, Corst Corsten ende Henrick vander Maes, desen xxje aprilis anno 1623 ende aen secretaris van Sprange overgesonden.

   Henrick Anthonissen Olieslager / van Nederveen was in zijn leven schout van Sprang.

   Hendrik Anthonisz van Nederveen en Adriaan Dirks van Nederveen waren rond 1600 richters van Sprang-Capelle.
   Hun zegels vertonen het wapen van Nederveen-Capelle zonder breuk.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden [in Capelle] Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel, ter eenre, ende Andries Claess, Jan Dirckss van Nederveen, mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.
   Beroep: Olieslager
   Beroep: Schout van Sprang. van 1608 tot 1620


 2. Aert Adriaensz de Jonge Oerlemans , *Loon op Zand ±1545 , † Sprang <1614 .

  x ±1575   Lijntke Gelden Hendricks , * ±1550 , † Sprang 5-1627, [] 7-5-1627.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.