Geriken Elandts (Gerritgen Eelen) Oerlemans , *Vrijhoeve-Capelle ±1600 , † Capelle (NB) 1625.
Dochter van Elent Jacobs Oerlemans en Maaijke Baeijens Verhagen .
Gerritgen Eelen trad op als getuige bij de doop van Willemken Jans Schuurmans , de doop van Hendrick Ariaens van Dongen .


× (otr Capelle (NB) 24-1-1619)
    Thonis Woutersz van den Nieuwenhuijsen , *Loon (NB) ±1590 , † Capelle (NB) <1680.
Kinderen:
 1. Jacob Teunisse van den Nieuwenhuijsen , † ’s-Grevelduin-Capelle 1699 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1674   Wilmken Jans (de) Looper , * 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-3-1639 .

  3 kinderen


 2. Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen .

   Compareerde voor ons Schout ende Heemraden voorschreven, Elant Antonisse van Nieuwenhuijsen nomine uxoris Jacob van Nieuwenhuijse nomine uxoeis Arien Janssen de Looper voor soo veel haer aen gaende sijn, swagers ende kinderen vande voorschreven Truijcken Meerten, wed: za: Jan Geritsen de Looper, de welcke verclaere te approberen ende ratificeren soo danige erffdeelinge bij Hare voorschreven moeder ende Comparante voor ons Schout ende Heemraden voornoempt, opten 27e April 1686 hier voor hebben gepasseert, omme naer doode ende overlijde ten hare voorschreven moeder, daer tegens te doen, soo directelijk ofte indirectelijck, maer ider met 1 hare te vrede sijn. Actum in presentie overstaen van Adriaen Timmers, Johan Knaep, Corst Zeeuw, Govert Cleijtenaer,
   Heemraden. Actum desen lesten April 1686 [in Capelle].

   Pieter Janses, schepen tot Breda, machtigt Arnout Cuijpers om aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen grond te verkopen te ’s Gravenmoer op 14-6-1680.

   Capelle, 8-12-1681: Arnout Cuijpers verkoopt aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen, Jacob van Nieuwenhuijsen, Pieter Otterdijck en Andreas Melligers [?] x Teungen Jans van Gorcum, als voogd van zijn vrouws kinderen.

  × Capelle (NB) 9-2-1659   Lijsbet Janssen (Lijsken Jans) (de Looper) , * ±1633 , ~Capelle (NB) 5-2-1634 .
      Dochter van Jan Geerrits de Looper en Geertruijt (Truijtgen Maertens) Dolck .
   Otr. op 17-1-1659 in Capelle (NB).
   Hij was j.m. van de Vrijhoeven, zij was. j.d. van de Nieuwe vaart.

   Hun erfenis wordt in 1697 verdeeld tussen hun zoon Jan en hun dochter Marie en haar 2e echtgenoot, dus zoon Peter zal jong gestorven zijn.
   Doopget. Maijcken Maertensdr.

   Erffdeelinge voor Recht aen Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel
   aengebracht bij Jan Eelen Nieuwenhuijsen ende Arien Meertens Dolck in houwelijck
   hebbende Marie Eelen Nieuwenhuijsen, ende dat vande Erffgoederen achtergelaeten bij henne ouders, Eelant Nieuwenhuijsen ende Lijsbet Janssen Looper, soo ende gelijck als volgende is:
   - Inden eersten soo is bij blindt Lodt te deele gevallen Jan Eelen Nieuwenhuijsen, eerstelijck een binnen dijckse delle gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen is, belent suijden Jan Jacobsen Paens [..], streckende vander halver Nieuwvaert aff [..].
   - Item daer tegen is bij blindt Lodt te deel gevallen, Arien Meertens Dolck nomine uxoris, eerstelijck het huijs en erve aengelegen, gestaen ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaert, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als ’t selve aldaer gelegen is [..] streckende vander halver Nieuwvaert aff oostwaerts [..] met noch een streepken lant genaemt het Heijcken, groot vijffentseventigh roeden [..].
   - Item alnoch eenen halven mergen moergronden, gelegen opde Santschel teijnde de
   Nieuwvaert, belent noorden Peter Adriaensen de Jonge , Zuijden Hendrick de Roij,
   streckende vander halver Nieuwvaert aff, oostwaerts op tot den Geer toe.
   - Item alnoch een binnen delleken gelegen ten weste vandeNieuwvaert, groot ontrent drie hondt en t’seventigh roeden [..], streckende vander halver Nieuwvaert aff westwaerts op totten Quekelsloot toe.
   - De verdere moeren en gronden blijve int gemeen.
   Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naer den rechte
   vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haer ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne bedeelde parceel off parceelen te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte, die met recht daer uijt sijn gaende.
   Aldus gepasseert ten overstaen van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaep ende Cornelis vanden Hoeck Heemraden, desen 8e Meert 1697.

   Get. bij de doop: Maijcken Maertens Dolck (?) .

  3 kinderen


 3. Wouter Thonisse van den Nieuwenhuijsen , *Vrijhoeven ±1628 , ~Capelle (NB) 21-1-1629 .
  Get. bij de doop: Baeijen Eelen Oerlemans .
   Zoon van Thonis Woutersz en Gerritgen Eelen. Doopget. Baeijen Eelen en Janneken Jansdr.

  × Capelle (NB) 14-2-1665   Lijsken Hendricx Schuren , *Sprang ±1640 .
   Otr. op 1-3-1655 in Capelle (NB).
   Wouter was j.m. van Vrijhoeve, Lijsken was j.d. van Sprang.


 4. Hendrick Thonisse van den Nieuwenhuijsen , * 1632 , ~Capelle (NB) 29-2-1632 .
   Zoon van Thonis Wouters en Gerritgen Eelen. Doopget. Neeltgen Baeijens.

   Capelle, 16-1-1681: Erfdeling door de kinderen van Teunis Ariens den Jongen en Anneken Gerits: Hendrick Antonissen van Nieuwenhuijsen x Geriken Tonissen, Adriaen Janssen de Looper, nomine uxoris, Arien Tonissen den Jongen, Lijsbeth Antonissen de Jongen, Willem Antonissen de Jonge, met Arien Arienssen de Jongen, zijn oom, en Cathelijntgen Tonissen de Jonge. Allen erfgenamen van Anneken Gerits.

   Op 23-3-1683 in Capelle verkopen Hendrick Tonissen van Nieuwenhuijsen x Geertruijt Toonissen de Jongen, Arien Janssen de Looper x Maijken Teunis de Jongen, Elisabeth Teunis de Jongen, Aert Melisse Glaviman x Willemken Teunis de Jonge aan Cornelis Aertsen Leempoel.

   Loon op Zand, 15-11-1683:
   - Hendrick Theunisse van Nieuwenhuijsen, gehuwd met Geeriken Teunisse de Jonge,
   - Adriaen Jansse de Looper, geh.m. Maijken Teunisse de Jonge,
   - Aert Glavimans, geh.m. Willemken Theunisse de Jonge, en
   - Elisabeth Theunisse de Jonge,
   transporteren goederen aan Peeter Aertsen de Jongh.

  ×   Maria Gijsberts ( Verhagen) , *Sprang ±1650 , † <1-4-1678.
      Dochter van Ghijsbert Peter Baijens (Geijsbert Peter Baijen) en Lijsken Jan Peter Jacops (Lijske Jans) .
   Otr. op 5-1-1674 in Sprang.
   Maria was j.d. van Sprang, Hendrick was j.m. uit de Vrijhoeve.

   Erfdeelinge aengebracht op 27-1-1676 in Sprang bij Jacob Wouters als vader ende vooght van Janneke Jacobs, sijne dochter bij Peterke Gijsberts sa ende Anneke Gijsbert, Eelant Adriaense van Dongen mede als vader ende vooght van Adriaen Eelants, sijn kindt bij Teuniske Gijsberts sa, Handrick Anthonisse van Nieuwenhuijsen x Maria Gijsberts, Jan Gijsberts ende Peter Gijsberts, kinderen ende erfgenamen van Gijsbert Peter Baijens ende Lijske Jans.

   Loon op Zand, 26-2-1692:
   - Jan Gijsberts Verhagen,
   - Peter Gijsberts Verhagen,
   - Wouter Nieuwenhuijsen, als voogd van de 2 minderjarige kinderen van Henderick Nieuwenhuijsen en Maria Gijsberts Verhagen, en Dirck Meertense Gijben
   transporteren goederen aan Arien Cauenbergh.

   Sprang, 27-1-1676: Erfdeelinge aengebracht bij Jacob Wouters als vader ende vooght van Janneke Jacobs, sijne dochter bij Peterke Gijsberts sa ende Anneke Gijsbert, Eelant Adriaense van Dongen mede als vader ende vooght van Adriaen Eelants, sijn kindt bij Teuniske Gijsbertssa, Handrick Anthonisse van Nieuwenhuijsen x Maria Gijsberts, Jan Gijsberts ende Peter Gijsberts, kinderen ende erfgenamen van Gijsbert Peter Baijens ende Lijske Jans.

  × Capelle (NB) 1-5-1678   Geeriken Teunisse de Jonge , * 1645 , ~Besooijen 19-6-1635 .
      Dochter van Anthonis Ariaens (Thonis Adriaense) de Jonge en Anneke Geeretse .
   Otr. op 15-4-1678 in Capelle (NB).
   Geertruijd was j.d. Can Capelle, Hendrick was weduwnaar.
   Anthonis Ariaens Hooreman en Anneke Geertese uit Kappel lieten op 19-6-1645 in Besoijen een dochter Geereke dopen met als getuigen Janneke Klaes en Leijske Gooijerts.

   Zij was een dochter van Anthonis Arisse de Jonghe en Anneke Gerrits.

   In het voorjaar van 1683 in Capelle verkopen Hendrick Tonissen van Nieuwenhuijsen x Geertruijt Toonissen de Jongen, Arien Janssen de Looper x Maijken Teunis de Jongen, Elisabeth Teunis de Jongen, Aert Melisse Glaviman x Willemken Teunis de Jonge [iets] aan Cornelis Aertsen Leempoel.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.