Cornelis Olijman .
Zoon van Jan Olijman (???) .


Kinderen:
 1. Jacob Cornelisz Olijman , † <1628 .

  ×   Grietge Aerts Klinckert .

  5 kinderen


 2. Dirck Cornelisz Olijman .

   Op 6-2-1611 in Hillegersberg comp. Commertge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Huijsman, geassisteerd met Pieter Jansz Jonge Olijslager, haar voogd in deze, en heeft verticht tegen Cornelis en Pieter Jansz, en tegen Dirk Cornelisz Olijman, als oom en voogd van Eltge en Martige Jans, allen kinderen van Jan Cornelisz Huijsman Voorszegd.


 3. Commertge Cornelisse ( Olijman) .
   Er is een Commertge Cornelis, overl. tussen 5-4-1628 en 5-3-1634 in Schoonderloo bij Hillegersberg.

   Te H’berg op 6-2-1611 comp. Commertge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Huijsman, geassisteerd met Pieter Jansz jonge Olijslager, haar voogd in deze, en heeft verticht tegen Cornelis en Pieter Jansz, en tegen Dirk Cornelisz Olijman, als oom en voogd van Aeltge en Maritge Jans, allen kinderen van Jan Cornelisz Huijsman voorszegd.

   Te H’berg op 19-2-1612 comp. Commertge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Huijsman, en bedankt Jacob Cornelisz, haar broer en voogd. In zijn plaats wordt gesteld Cornelis Jansz (Huijsman), haar zoon.

  ×   Jan Cornelisz Huijsman , † <1612.
   Kinderen: Cornelis, Pieter, Aeltge en Maritge Jans.

  × Berkel en Rodenrijs 2-3-1614   Vranck Willemse Vos .
      Zoon van Willem Adriaensz en Neeltge Leenderts (?).
   Vranck Willemse Vos, wed. Maritge Jacobs , wonend: Hillegersberg, en Commertge Cornelis, wed. Jan Cornelisse Huijsman, wonend: Hillegersberg.

   Vranck Willemsz. is de oudste zoon van Willem Adriaensz. ofwel Willem Ariensz. op Wollefoppen. Diens weduwe Neeltge Philips wordt op 16-9-1613 in H’berg genoemd en had een broer Commer Philipsz.

   Te H’berg op 25-10-1608 comp. Vranck Willemsz en bedankt Cornelis Jansz, zijn voogd.

   Te H’berg op 20-11-1611 comp. Vranck Willemsz Vos en heeft verticht tegen Willem Vrancken voor zichzelf, Claes
   Vrancken voor zichzelf en beiden vervangende Pieter Cornelisz gehuwd met Ariaentge Vrancken, Pieter Jansz gehuwd met Teuntge Vrancken, beiden in de naam van Maertge, Wijve, Trijntge Vrancken, jongedochteren en tot haar jaren gekomen zijnde, allen kinderen van Maritge
   Jacobs.

   Te H’berg op 16-9-1613 comp. Neeltge Philips, weduwe van Willem Ariensz op Wollefoppen, geassisteerd met Commer Philipsz, haar broer en voogd in deze, en heeft verticht tegen Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Lenertsz gehuwd met Annetge Willems, (Pouwels Ariensz [als oom en voogd van ?? (doorgehaald)] en de voorszegde Cornelis Lenertsz als voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, en de voorszegde Vranck Willemsz als voogd van Maritge
   Willems, en dezelfde Vranck Willemsz vervangende Jacob,Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz en Pouwels Ariensz als voogd van Philips Willemsz (d.d. nu namenlijk voor het [??] baten overleden is), Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, allen kinderen en kindskinderen van Willem Ariensz, haar vader en bestevader respectieve, en hebben verticht.

   Te H’berg op 3-2-1616 comp. Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Leendertsz gehuwd met Annetge Willems en als
   voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, Jacob Aertsz gehuwd met Maritge Willems en Pouwels Ariensz als voogd van Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz, mitsgaders (als voogd van) Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, nagelaten kinderen van Willem Ariensz en erfgenamen van Jacob Willemsz, en zij hebben verticht.

   Te H’berg op 25-3-1627 comp. Teuntge Vrancken, weduwe van Pieter Jansz Huijsman, geassisteerd met Vranck
   Willemsz Vosch, haar vader en voogd in deze, en doet uitkoop tegen Cornelis Jansz Huijsman, als oom en voogd van Neeltge, 17 jaar, Jan, 15 jaar, Maritge, 10 jaar, jonge Maritge, 8 jaar, Annetje, 4 jaar, en Pieter, 2 jaar, haar kinderen, geprocreëerd bij Pieter Jansz Huijsman.

   Belening met de helft van 14 morgen land in Berchambacht, strekkende van het Ommerse land tot aan de ommeloop van het IJsselremeer, waarvan de huurwaarde op 10 stuiver per morgen wordt getaxeerd, geschiedt op 10-9-1614 aan Vranck Willemsz . bij dode van zijn vader Willem Adriaensz. Willem Adriaens, onmondig, was op 18-3-1575 beleend bij dode van zijn vader Adriaen Cornelisz., die op 9-6-1553 was beleend via familie van zijn vrouw. Vranck Willemsz. droeg het leen op 9-3-1639 over aan Pieter Adriaen Peyez.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  4 kinderen


 4. ?? Pieter Cornelisz Olijman .

   Pieter Cornelisz. Olijman bezat in 1651 ½ m. weiland, ½ m. hooiland en 1 m. slagturfland, getax. op 30 s. in het 13e weer van de Oisteijndsche polder tussen de Oesteijndsche wech en de Lantscheijdinge beginnend van de Milaen van Bleijswijck af tot de Houcksche Cade toe.
   In het 13e weer bezaten Pieter Cornelisz. Olijman en Claes Dircxz. 2 m. hooiland, getax. op 30 st.

   Cornelis Cornelisz. Olijman gebruikte 4 h. slagturfland getax. op 10 s. en 1 m. slagturfland en de rest wei- en hooiland en ½ m. in huur van de kerk van den Berch voor 22½ s. en 6 m, 1 h. eigen met het huis erop getax. op 16 g. en 10 st.

   Arijen Pieterss Olieman wordt in 1647 en 1649 in Hillegersberg genoemd. Een Jan Pieterss Oliman wordt in de periode 1655-57 in Hillegersberg genoemd. Maritgen Prsdr., geh. m. Jan Prs. Oliman wordt op 15-3-1657 in Hillegersberg genoemd. Elias Gerrits Cuyper, won. Bergschenhoek, tr. aan Ary Pieters Olyman, roerende goederen op 6-1-1655 in Hillegersberg.

   Rotterdam, 16-9-1653: Jan Pietersz Olyman en zijn vrouw Grietjen Cornelis, ziekelijk, wonend aan de Delfschepoort benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. De langstlevende is verplicht hun nagelaten kinderen te onderhouden.

   De akte van 9-10-1654 te Rotterdam bevat de boedelinventaris van wijlen Neeltgen Aryens, gewesen huisvrouw van Jan Pieterss Olyman.
   Als onroerend goed wordt vermeld: 2 huizen met erf, het ene is gelegen aan de noordzijde van de Raemstraet en het andere aan de oostzijde van de Botersloot op het einde in Quaekernaeck, en een santschip en een melckschuyt. Het huis in de Raemstraet wordt ten oosten begrensd door Jan Corstiaenss; het strekt zich uit voor van de straat tot achter aan Adriaen Joppen de Vos, zoals in de gifte d.d. 05-05-1653 is beschreven. Het huis op de Botersloot wordt ten noorden begrensd door de Vestsloot en ten zuiden door Cornelis Flooren; het strekt zich uit voor van de sloot tot achter in de Vestsloot. Aan de inventaris is een lijst van schuldenaars en schuldeisers toegevoegd, waaronder 2 voorkinderen van Olyman genoemd worden i.v.m. hun onderhoud en moederlijke erfdeel, volgens een testament, d.d. 16-09-1653 voor deze notaris gepasseerd.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.