Jan Teunisse Geldens Paans , *Capelle (NB) 16-7-1639 , † Capelle (NB) 10-4-1679.
Zoon van Anthonis Gelden (Teunis Geldens) Paans en Aentgen Geldens .


x 1659 (otr Capelle (NB) 22-1-1659)
    Teuniske Jans van Gorkum , *Capelle (NB) ±1640 , † Capelle (NB) 19-3-1703.
Kinderen:
 1. Teunis Jans Antonissen Paans , *Capelle (NB) 1660 , ~Capelle (NB) 7-11-1660 .

   Mogelijk trouwde Teunis Jans een derde maal met Lysbet Jans Vos en kreeg hij bij haar een zoon Johannes Paans, die gedoopt werd op 5-2-1708 in Capelle.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.
   In den eersten is bedeelt Teunis Janse Paans, de geregte helft van een moerveldeken gelegen ten Zuijden van de Santschel alhier, onbedeelr met Dirk Dolk, groot int geheel ontrent een hont, ofte soo groot en clijn alst aldaar gelegen is. Item alnog ¼ in een quat velt, gelegen ten ooste van de Nieuwvaart, sijnde putten en cuijlen, groot int geheel 12 hont, onbedeelt met Jan Eelen Niuwenhuijsen cum sius.

  x Capelle (NB) 10-3-1686   Cornelia Adriaens Vos , *Capelle (NB) 19-1-1662 .
   Otr. op 16-2-1686 in Capelle (NB).

   Zij is een dochter van Adriaan Cornelisse Vos en Anna/Marie Dingemans.

  x Loon op Zand 10-8-1698   Leijsbeth Hendrickse Maas .
   Otr. op 20-7-1698 in Capelle (NB).
   Teunis Janse Paans, wedr. van Cornelia Vos, won. in Cappel, en Leijsbeth Hendrickse Maas, j.d., geb. en won. in Loon op Zand.

   Dochter van Hendrik Maas en Maria Boom.

  4 kinderen


 2. Adriaan Janse (Arien) Paans , * 1662 , ~Capelle (NB) 24-9-1662 , † Tilburg 17-7-1720 .

   Stamvader van de katholieke tak van de familie Paans.

   Arien trouwde op 11-12-1691 in Tilburg met Deliana Broekmans en zij kregen de volgende kinderen: Jan, Godefridus, Maria, Servatius en Franciscus.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.
   Daarbij is bedeelt Adriaan Janse Paans de geregte heelft van een Driesken, moeren, putten en cuijlen, gelegen ten westen en ’t eijnde de Niuwvaert inden Endenest, groot int geheel 3 ½ hont, onbedeelt met Jan van Tilborgh, belent Zuijden Pieter vande Water cum sius,
   strekkende van der halver Niuvaart aff, westwaerts op tot d’erve van Thomas Reijke cum suis toe.


 3. Gelden Paans , * 1664 , ~Capelle (NB) 14-9-1664 .
   Hij zou overleden zijn in 1671. Deze afstamming moet nog verder worden nagezocht.
   Bij de Mormonen wordt 21-9-1664 in Loon op Zand genoemd als doopdatum en -plaats.


 4. Jan Janse Paans , *Capelle (NB) 16-12-1665 , ~Capelle (NB) 20-12-1665 , † Capelle (NB) 28-2-1738 .

   Capelle, 12e December 1697:
   Erffdeelinge voor Recht aen Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aengebracht bij:
   - Johan Aertsen Snaphaan weduwnaar van Lijsken Cornelis Gielen, ter eenre,
   - Arien Geeritsen Smits,
   - Jan Teunisen van Dongen in houwelijck hebbende Pieternel Geeritsen Smits,
   - Arien Aertsen Schouten in houwelijck hebbende Jenneken Geeritsen Smits ende
   - Jan Janssen Paans in houwelijck hebbende Willemken Geeritsen Smits ter andere sijde,
   Zij zijn allen kinderen vande voorsr. Lijsken Cornelis Gielen, ende dat wegens affdeelinge vande erff en haeffelijcke goederen, bij haer moeder Zal: achtergelaeten en tegens den voorsr Snaphaan, haeren laetste man affgedeelt als volght.
   1. Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Johan Aertsen Snaphaen, eerstelijck de weestkamer met het kamerken voor, en de geboomte daer voor staende, en een derdepart vande breete vanden acker achteraen het huijs gelegen, groot int geheel een en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aenden noorden candt vande Nieuwstraet gelegen is, sijnde bedeelt aenden weste candt vant geseet, dit 1/3 belent west de wed: Cornelis Jansen van Gorcom, oost Jan Janssen Paens, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op tot d’erve vande wed: Cornelis Jansen van Gorcom toe [..];
   2. Item daer tegen sijn bij blindt lodt te deel gevallen, Arien Geritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen nomine uxoris, eerstelijck de resterende gedeelte van het huijs als daer is de
   keucken, moos. Achterhuijs, en twee derdeparte vanden acker, en het geheel nieuwlant achteraen gelegen, groot ontrent int geheel vijff en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaer gelegen is aenden noorde candt vande Nieuwstraet [..];
   3. Item tegen ’t welcke bij somme van onder deelinge Arien Geeritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen noe uxoris, ende Arien Aertsen Schouten noe uxoris bekennende bij uijtcoop
   door den voorsr Jan Janssen Paans volcomen tot haeren contentemente ende genoegen voor haer ende haere erve voldaen ende betaelt te wesen, behoude hij Jan Jansen Paans daer en tegen henne en sijne bedeelde parten int huijs en erve als voorsr staet.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.
   Daarbij is bedeelt Jan Janse Paans op de geregte Zuijdense helft van een akkerken, gelegen ten oosten vande Niuwvaert, groot int geheel 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobse Paans, noorden Jacobus van Sprang met de wederhelft, strekkende van der halver Niuvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Cornelis Peterse de Rooij toe.

  x Capelle (NB) 30-1-1695   Willemke Gerrits Smits , *Capelle (NB) 1668 , ~Capelle (NB) 5-8-1668 , † Capelle (NB) 23-2-1726.
      Dochter van Gerrit Adriaens Smits en Lijske Cornelis Michiels (Lijsken Cornelis) .
   Otr. op 14-1-1695 in Capelle (NB).
   Jan Paens, j.m., geboortig van Capelle, woonagtig op de Nieuwevaert, en Willemke Gerrits Smits, j.d., geboortig van Cappell en woonagtig in de Heystraet, sijn den 14 Jan. 1695 in wettige ondertou aengetekent, getrouwt alhier den 30 dito, als doen ook den grouwbrief gegeeven.
   Kinderen: Theuntje (2x), Jan, ~Capelle 8-3-1699, Lijsbeth, Cornelia (2x) en Gerrit.
   Doopgetuige: Joostien Arijens.

   Get. bij de doop: Joostken Ariens Smits .

  6 kinderen


 5. Adriaantje Janse (Aentjen Jansse) Paans , *Capelle (NB) 1667 , ~Capelle (NB) 23-10-1667 .

   Aertje/Aantje/Adriaantje Pans. Zij trouwde op 4-11-1691 in Moergestel, ondertrouw op 12-10-1691 in Oisterwijk, met Pieter van de Water.

   Op 25-10-1718 in Capelle Compareerde Pieter vande Water, den welke verclaerde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan en tot behoeff van Claes Janse Rosenbrant, een geregte vierde part in een parceel gronden, putten en cuijlen, groot int geheel sesrien hont, genaamt de Cauwen, ofte soo groot en clijn, alst ten weste en ’t eijnde de Niuwvaert inden Endenest gelegen is, onbedeelt met den cooper cum suis, belent Zuijden Jan Elen Niuwenhuijse cum suis, noorden Jan van Tilborg, strekkende van der halver Niuwvaert aff, westwaerts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen en andere nabuirlijke regten, met regt daer uijt gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int ¼ te veijen en waren naer den regten van Zuijt Hollant, en alle voorcommer Calangie en aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, present, en dag, datum, uts. Parthijen verclaaren de cooppenningen gereet en voldaan te wesen ter somme van 15 Gulden.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.
   Daarbij is bedeelt Pieter vande Water op een geregte vierde part in een parceel gronde putten en cuijlen, groot int geheel ontrent 16 hont, genaemt de Couwen, gelegen ten weste en ’t eijnde de Niuvaert in den Endenest, onbedeelt met Claes Roosenbrant cum suis, belent Zuijden Jan Eelen Niuwenhuijse cum suis, noorden Adr: Janse Paans en Jan van Tilborg, strekkende van der halver Niuvaert aff, westwaerts af tot de Quekel toe.


 6. Anneken Jans Paans , *Capelle (NB) 1669 , ~Capelle (NB) 29-12-1669 , † Capelle (NB) 1714 .

  x Capelle (NB) 17-5-1699   Jacobus (Jacob Peterse) van Sprang .

  6 kinderen


 7. Janneke Paans , * 1671 , ~Capelle (NB) 20-9-1671 .


 8. Gelden Jans Paans , * 1672 , ~Capelle (NB) 23-10-1672 .


 9. Engeltje Paans , * ±1674 , ~Capelle (NB) 20-1-1675 , † <20-1-1678 .


 10. Engeltje Paans , * 1678 , ~Capelle (NB) 20-1-1678 .


 11. Peter Janse Paans , * 1678 , ~Capelle (NB) 17-7-1678 , † Capelle (NB) 11-10-1718 .

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.