Gerrit Fransz ( Paep) , † Waspik 1625.
Zoon van Frans Jan Philipsz en Heeske Jacob Thonis van Campen .


× ±1560
    Henricksken Aerts Paep , † ±1599.
Kinderen:
 1. Adriaentje Gerit Franssen (Aentgen Gerit Franss) , † <1667 .

   Accoort van Anthonis Joosten, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss ende Maeijken Gerit Franssendochter.
   Alsoo inden jare xvjc vierentwintich was bij Gerit Franss ende Hendrickxss Aertss,
   echteluijdem, ghewoont hebbende tot Waspick tusschen hun beijde opgericht seeckere tetamentaire dispositie sijnde gepasseert voor schout ende heemraden des dorps Waspick met soodanige conditie ende legaten daer inne geinsereert dat haerbeijder dochteren bij namen Maeijken, Dingna ende Adriaentjen Gerit Fransse de wooninghe inde kamer souden hebben ende genieten inde huijsinghe van haer testateure soo langhe eenighe der selven soude ongetrout blijven als naer luijdt ende teneur vanden selven testamente ende alsoo deselve huijsingen ende kamer te deele gevallen aen Adriaentken Geritssdr getrout met
   Adriaen Jacobss Baes ende de voorss Dingenten Geritss met Anthonis Joosten ende mits dijen der voorss erfdeeling is tselve effect bij Maeijken Geritss als noch ongetrouwt sijn de noijt genoten maer tot noch toe van het gebruijckt der voorss kamer gefructeert tot welcken eijnde deselve Maeijken Geritss bevoecht sijnde met Huijbert Gerit Franssen haeren broeder ende wettelijcke gestelde voocht voorhaeren intressen den voorss Anthonis Joosten hebben doen citeren ende dagvaerden voorden voorss gerechte van Waspick.
   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Jacobssen Baes, naergelaten weduwenaer van Aentgen Gerit Franss, ende sijne kijnderen geprocureert bijde voorss Aentgen Gerit Franss zaliger sijne overleden huijsvrouwe, bij namen Gerrit Adriaenss Baes, Jacob Adriaenss Baes, Coenraet Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas als man ende voocht van Hendricxken Adriaenss Baes ende Anthonij Adriaenss Baes. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe julij 1666 in Groot-Waspik.

  × >1623   Adriaen Jacobs (Adriaen Jacopss) Baes , † >1665.
   Adriaentken Geritssdr., getrout met Adriaen Jacobss Baes. Kinderen: Hendrikske, Coenraet, Anthonij, Maeijken, Gereart en Jacob.

   Accoort tusschen Adriaen Jacobs Baes ende Cornelis Jan Laurissen weduwenaer van Maeijken Adriaens Baes zaliger ende in dier qualiteijt als vader ende voocht van sijne drie onmondige kijnderen.
   Op huijden desen 28e junij 1662 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven den eersamen Adriaen Jacobs Baes weduwenaer ende boedelhouder wijlen Adriaentje Gerit Franssen ter eenre ende Cornelis Jan Laurissen naergelatene weduwenaer wijlen Maeijken Adriaens Baes zaliger ende inder qualiteijt mede erffgenaem inden naergelaten boedel van Adriaentje Gerit Franssen als mede vader ende voocht over sijn onmondige weeskinderen verweckt ende geprocureert bijde voorss Maeijken Adriaens Baes ter andere sijde.

   Adriaen Jacobs Baes x Aentgen Gerit Frans worden op 17-4-1654 in Capelle bij een verkoop genoemd.
   Op 28-7-1662 compareerde Cornelis Jan Lauriss weduwenaer van Maeijken Jacobs Baes.
   Reeckeninge ende liquidatie in Waspik gehouden tusschen de erffgenamen van Adriaen Jacos Baes: Gerrit Adriaenss Baes, kinderen Cornelis Janss, Coenraet Baes, Anthonij Baes en Gerrit Adriaenss Baes.

   Staet ende inventaris gemaeckt van de goederen soo haeffelijcke als erffelijcke goederen, incomende ende uijtgaende schulden bij Cornelis Jans de Bont naergelaten weewenaer van Adriaentje Baessen tsamen bij staende huewelijck beseten ende gepossideert hebben ende bij de voornoemde Adriaentje Baessen metter doot ontruijmt ende naergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen 1e januarij 1682 in Groot-Waspik.
   Op huijden desen 21e meij 1682 compareerde voor schout ende heemraden hier
   ondergeschreven des dorps Groot Waspick den eersamen Cornelis Janssen de Bondt weduwenaer van zaliger Adriaentje Baessen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijn onmondige weeskint verweckt bij Adriaentjen Baessen voorss ende dat van Nijs Janssen als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht met Adriaen Corneliss Buijs als toesiender in desen.

   Op 18-3-1626 in Groot-Waspik was sprake van de erfdeling door de erffg. Maeijken Jnass wed. Jacop Henricxss, erffg. weeskind Anneken Jacopss met Huijbert Adriaenss als vader, Adiraen Jacopss Baes, Henrick Jacopss, Jan Jacopss, Jacop Jacopss.

  6 kinderen


 2. Dingetken Gerits ( Paep) .

   Dingenten Geritss en haar man worden in 1624 in Waspik vermeld.

  ×   Anthonis Joosten (Tonis Joosten) .

   Tonis Gielis/Joosten.

   Opten xije julij anno 1624 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Steven Swert mede namens Huijbert Roelen ende Cornelis Pels, secr Dongen, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss, Antonis Joosten, Jan Corneliss mede namens Maeijken Geritsdr, Adriaen Aertss van Osch mede namens sijn broeders, susters ende swagers, allen erffgenamen van Gerit Franss, zijn voldaan door Mechel Jans weduwe Sebastiaen de Roij ende Adriaen Wouterss vanwege tweeskijnt van Henrick Wouterss als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, voldaan op 15-4-1632.

   Op 30-12-1652 verkoopt Jan Peeters Borger, zoon van Neeltken Aerts Paep, mede namens Jacob Jans x Oerseltken Jans, dochter van Jan Aerts Paep, Rotterdam, aan Cornelis Joachims, Wasbeeck.
   Er wordt geprotesteerd tegen deze koop door Adriaen Jacobs als voogd van Aentken Gerits en Tonis Gielis x Dingentken Gerits en namens de overige erfgenamen van Gerit Frans tegen deze verkoop.

   De kinderen en kindskinderen van Gerit Frans verklaren verkocht te hebben aan Corst Corsten Glaviman, secr, 22-1-1654.
   Toegevoegd: Adriaen Jacobs x Aentgen Gerit Frans, Tonis Joosten x Dingentken Gerit Frans mede namens Maeijken en Haesken Gerit Frans zijn door Corst Corsten Glaviman voldaan op 28-1-1654. Aert Gerit Frans is ook voldaan op 22-3-1654.


 3. Haesken Gerit Frans , † >1653 .

   Haesken is vernoemd naar haar grootmoeder van vader’s zijde.

   De kinderen en kindskinderen van Gerit Frans verklaren verkocht te hebben aan Corst Corsten Glaviman, secr, 22-1-1654.
   Toegevoegd: Adriaen Jacobs x Aentgen Gerit Frans, Tonis Joosten x Dingentken Gerit Frans mede namens Maeijken en Haesken Gerit Frans zijn door Corst Corsten Glaviman voldaan op 28-1-1654. Aert Gerit Frans is ook voldaan op 22-3-1654.


 4. Maeijken Gerit Franssen , † >1653 .

   Maeijken Geritss als noch ongetrouwt sijnde in 1624.

   Opten xije julij anno 1624 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Steven Swert mede namens Huijbert Roelen ende Cornelis Pels, secr Dongen, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss, Antonis Joosten, Jan Corneliss mede namens Maeijken Geritsdr, Adriaen Aertss van Osch mede namens sijn broeders, susters ende swagers, allen erffgenamen van Gerit Franss, zijn voldaan door Mechel Jans weduwe Sebastiaen de Roij ende Adriaen Wouterss vanwege tweeskijnt van Henrick Wouterss als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, voldaan op 15-4-1632.

   Op 17-4-1654 verkopen Aert Joosten namens Maeijken en Haesken Gerit Frans, Adriaen Jacobs Baes x Aentgen Gerit Frans, Huijbrecht Gerit Frans, Steven Cornelis namens zijn moeder en broers als erfg. van Cornelis Stevens Swerdt en namens Aert Gerit Frans, erfg. van Gerit Frans aan Corst Corsten Glaviman, secr.

   Maeijken Gerit Franss met Huijbert Gerit Franss, oudste broer, en Anthonis Joosten, zwager, als assistenten en in presentie van Coenraet Adriaenss Baes en Frans Cornelis Swart compareerde op 26-2-1665 in Groot-Waspik en magtigde Gerit Anthonis van den Hoeck, neve, om 1/5 in 9 geerden te buijtendelle opt Stapeleijnt te verkopen.


 5. Aert Gerrit Frans (Aert Geritss) .

   Opten xije julij anno 1624 compareerden Gerit Franss, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Cornelis Steven Swert mede namens Huijbert Roelen ende Cornelis Pels, secr Dongen, Adriaen Jacobss Baes, Aert Geritss, Antonis Joosten, Jan Corneliss mede namens Maeijken Geritsdr, Adriaen Aertss van Osch mede namens sijn broeders, susters ende swagers, allen erffgenamen van Gerit Franss, zijn voldaan door Mechel Jans weduwe Sebastiaen de Roij ende Adriaen Wouterss vanwege tweeskijnt van Henrick Wouterss als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, voldaan op 15-4-1632.

   Opten xxvje junij 1633 [in Capelle] compareerde Aert Gerit Franss, woonende tot Waspijck, en heeft hen selven tot waerborge gestelt tbv Antonis Govertss. Het betreft een stuk land dat Antonis gekocht heeft van de kijnderen van Aert van Osch als erffgenamen van Peter Aertss Paep.

   Op 17-4-1654 verkopen Aert Joosten namens Maeijken en Haesken Gerit Frans, Adriaen Jacobs Baes x Aentgen Gerit Frans, Huijbrecht Gerit Frans, Steven Cornelis namens zijn moeder en broers als erfg van Cornelis Stevens Swerdt en namens Aert Gerit Frans, erfg. van Gerit Frans aan Corst Corsten Glaviman, secr.


 6. Huijbrecht Gerit Frans .

   Maeijken Geritss, bevoecht sijnde met Huijbert Gerit Franssen haeren broeder, wordt in 1624 in Waspik genoemd.

   Op 17-4-1654 verkopen Aert Joosten namens Maeijken en Haesken Gerit Frans, Adriaen Jacobs Baes x Aentgen Gerit Frans, Huijbrecht Gerit Frans, Steven Cornelis namens zijn moeder en broers als erfg van Cornelis Stevens Swerdt en namens Aert Gerit Frans, erfg. van Gerit Frans aan Corst Corsten Glaviman, secr.

   Maeijken Gerit Franss met Huijbert Gerit Franss, oudste broer, en Anthonis Joosten, zwager, als assistenten en in presentie van Coenraet Adriaenss Baes en Frans Cornelis Swart compareerde op 26-2-1665 in Groot-Waspik en magtigde Gerit Anthonis van den Hoeck, neve, om 1/5 in 9 geerden te buijtendelle opt Stapeleijnt te verkopen.

   Huijbert Gerit Frans en de zoon van Joest Adriaen Gielis hebben ruzie gehad om een vis. Beide ouders hebben zich beklaagd en
   Jan Vosch de pastoor is gaan bemiddelen. Beide partijen komen bij elkaar op 9-12-1606 in Cleijn Waspik en men besluit dat de kosten (meer dan f 30,00) samen te delen.

   Op 15-7-1609 in Cleijn Waspik wordt een verklaring afgelegd. Peter Adriaen Gerits, 43 jaar, Dierck Peters, 35 jaar, en Jan Adriaen Gerits, 23 jaar, verklaren op verzoek van Wouter Jans dat zij
   ten huijze van Gerit Frans waren alwaar er woorden vielen tussen Huijbert Gerit Frans en Wouter Jans. De laatste 2 waren bij
   elkaar om tot een akkoorrd te komen omtrent wegen en stegen voor Wouter en zijn kinderen: Jan Wouters en Jan Handricks Cleermaker x Lijsken Wouter Jans. De zaak wordt nu in handen gegeven van Peter Adriaens en Jan Adriaens. Zij hebben beide
   partijen gehoord. Er is een akkoord.


 7. Anneke Gerrits Fransen ( Paep) , *Waspik ±1560 , † Waspik 1651 .

  × ±1565   Steven Cornelisz Jansz ( Swart) , † Waspik ±1611.

  × ±1613   Huijbrecht Roolofse Dierecxse (Huijbrecht Roeloff Diercxssen) .
   Otr. op 29-9-1612 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Huijbrecht Roolofse Dierecxse, wedr. Aenken Aertse, won. ’s-Gravenmoer, en Anneken Gerartsd., wed. van Steven Cornelise, won. in Waspik.

   Op 7-12-1608 in Capelle compareerden Joncheer Pieter van Ruijtenberch ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Adriaen Michiel Jacopss, scholteth tot Sgravenmoer, Adriaen Adriaenss Waelwijck den Ouden, Huijbrecht Roeloffss, Peter Anthoniss Paep ende Adriaen Adriaenss Bruijnen, rentmeester van voornoemde Ruijtenberch.

   Capelle, Vaart 3de kwartier, 17-7-1606: Gemachtigde van Jacop Adriaenss. Spranger als man van Anneken Cornelisdochter geeft aan Jan Dierck Janss. Rijcken onverdeelde ½ van een stuk hooiland op de Vaart, andere ½ bezit Huijbrecht Roeloff Diercxssen.

   Capelle, Vaart, 3de kwartier, 16-5-1607: Huijbrecht Roeloff Diericxssen geeft over Jan Dierick Janss. Rijcken ½ van een lange veertel land op de Vaart, waarvan hij andere helft al bezit.

   Op 2-3-1616 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift van een delle nabij de Vroukens vaert in Groot Waspik voor ƒ 70 tussen Cornelis Jansz. namens Peter vander Plas als voecht kinderen Roelant vander Plas (proc, Breda, 10-11-1615), ter eenre, en Huijbrecht Roelen x Anneken Gerit Fransszdochter, ter andere zijde.

   Huijbrecht Roeloff Dircxsen, oud heemraad te ’s Gravenmoer, machtigt Adriaen van Vessen de betaling vanbepaalde schulden te bevorderen op 31-8-1643 in Groot Waspik.

   Aert Geeritssen en Margrieta Huijbrecht Roelofsdr. worden in 1630 in ’s-Gravenmoer vermeld.
   Adriaen Claessen en Jenneken Huijbrecht Roelendr. worden in 1630 in ’s-Gravenmoer vermeld.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.