Peter Wouters Paep , † <1546.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Aert Petersz Paep , † 1584 .

  x   Anneken Cornelis Dircxzdr , † <1569.

  x   Lijsbet Cornelis (Lijsken Cornelisdr) de Wagenmaker , † >1602.
   .
   Get. bij het huwelijk: Jan Petersz (Jan Petersz die Jonge) Paep en Peeter Aertsz Paep .

   Anno xvc den viije februarij sijn metten anderen overcomen in houwelijckse voorwaerden Aerdt Peeterss Paep ende Lijsken Cornelisdr in presentie van Peeter Anthoniss, schout tot Cappel, ende Peeter Aertss Paep, sijnen soenes ende Jan Peeterss Paep, sijnen broeder, ende Dirck Arienss Romer . Lijsbet Cornelis de Wagemaker heeft een voorsoen: Aert Geritss, woonende tot Tilburch.

   Lijsbet Cornelis de Wagemaker heeft een voorsoen: Aert Geritss,
   woonende tot Tilburch. Zij wordt ook Lijsbet Croonenburch genoemd.

   Op 12-1-1687 in Capelle compareerden Lijsbet Cornelissdr weduwe van Aert Peeterss Paep ende namens haere man Cornelis Jan Michielss tot Gils int bijwesen van Peeter Aertss Paep als voocht van twee kijnderen van Aert Peeterss Paep. Lijsbet neemt haer kijnderen aen. Er dient geld betaelt te worden aen Peeter Aertss Paep, Handrickxken Aertsdr en de kijnderen van Neltken Aertsdr za., broeder ende suster van de voers weeskijnderen.

   In Capelle op 10-6-1594 compareerde Geerit Anthoniss Smidt namens Jan Thoniss, sijnen broeder, Ariaen Janss x Lijntken Claes wed. Sebastiaen Anthonis Smidt ende Peeter Aertss als voocht van de weeskijnderen van Aert Petersss Paep verweckt bij Lijsbeth
   Croonenburch ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch.

   Op huijden desen xxve october 1595 compareerden Michiel Govertss [de B??] als toesiender van de weeskijnderenvan Aert Peeterss Paep verweckt bij Lijsbet Cornelis de Wagema[ker] ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Peeter Aertss als voocht der voorss weeskijnderen.

   Capelle, 1603: Accoort tusschen die erffgenamemen van Lijsbet Croonenburch als Jan Aertss, Peter Janss x Neltken Artss, oock Peter Artss, Gerit Franss ter eenre ende Jan Ruttenss mede namens Hanrick Laureijss, sijnen swager, Wouter Adriaenss Roothals mede namens sijn kijnderen.
   Alsoo secere questie geschille geresen was tusschen dese bovengeschreven personen hierboven verhaelt belangende sekere sterffhuijs gevallen tusschen Jan Adriaenss Roothals ter eenre ende Elijsbet Cronnenburch voornoemt, alwaer die haere voornoemde kijnderen pretenderen seckere somme van penninghen die welcke Jan Ruttens cum suijs ontfangen souden moegen hebben vande wilcuer verleden bij Cornelis Adriaenss Seeu van een
   pleijtschip hercoemende vande voornoemde kijnderen moeder ende desselffs van Art Peterss sa ende andere gelden.

  5 kinderen


 2. Jan Peeterss (Jan Petersz Paep die Aude) Paep , † <1583 .

   Jan Peter Paepszoen, Jan Peter Paepsz., Jan Petersz Paep den Ouden, Jan Petersz Paep die Aude.

   Int jaer ons heeren xvc ende xLj opten xiije dach in februario soe is voer ons comen Jan Peeterss Paep ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Jan Thonis die Leeu.

   Capelle, 23-5-1541: "Jan Peter Paepsz ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldichte zijn Joest Toniss."

   Anno xvc xLj opten ixe dach junij soe is voer ons gecomen Jacop Dirck Adriaenss,
   Adriaen, zijn bruer, Marie Dirck Adriaenssdr, hen suster ende Jacop voorss alsvoicht van Godert Dircksz, zijn bruer, ende gaven over met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

   Opten ixe aprill anno xLiij soe is voer ons comen Jan Peterss Paep ende heeft geloeft Adriaen van Clootwijck te betalen.

   Adriaen Peter Paepsz heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peter Paepsz, op 22-2-1547 in Capelle.

   Opten ve septembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Aert Petersz Paep. Jan Petersz Paep de Jonge, Thonis Petersz Paep ende Marijken Peter Paepsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz Paep den Ouden hun deel in een delle hen aenbestorven van Adriaen Baijen Thonis.

   Op 21-1-1549 in Capelle zijn voor ons comen Jan Petersz Paep, Aen Robben, Jacob Diricxz, Adriaen Diricxz mede namens Goert Diricxz ende hebben haer lootinge ende deelinge aengebrocht.

   In Capelle op 11-1-1557 is voor ons gecomen Matheus Janss ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Jan Petersz Paep die Aude.

  x ?   Grietken .

   Anno xvc xLj opten xxe marij [in Capelle] soe hebben Jan Peter Paepszoen als voicht van Grietken, zijnen h[uisvrouw] ter eenre ende Dirck Adriaenssoen Schouten kijnderen ter andere zijden ende hebben haer lottinge ende deijlinge aengebrocht zoe recht is.

  1 kinderen


 3. Thonis Petersz Paep , † <1560 .
   Overleden in de periode 1556-1559/

   Op 14-12-1556 in Capelle compareerde Tonis Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Hendricsz Maes.
   Toegevoegd: Cornelis Hendricsz Maes is voldaen van Jan Huijb Cuijsten wege ende van Lijnken Tonis Papen weduwe. Jan Huijben als voocht van Jan Tonis Peterss weeskint heeft betaald in 1568. Jan Huijb Cuijsten alsvoicht van Peter Thoniss heeft betaald in 1569.

   Op 17-3-1558 in Capelle compareerden Lenaert Corneliss Timmerman ende Tonis Peters Paeps ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit Adriaensz die Roij.
   Toegevoegd: op 6-7-1562 heeft Adriaen die Roij namens broers ende suusters de wilkeur overgedragen aan Sijmon sijn soon. Adriaen die Roij is voldaen door Aert Adriaensz. Adriaen de Roij is voldaen door Adriaen Peter Paeps als voocht van de kijnderen van Tonis Peter Paeps, sijn broer. Jan Huijb Kuijsten is voldaen van zijn deel.

   Opten viije januarij anno xvc tsestich compareerden Anthonis Adriaensz Smit ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lijntken Cornelis Adriaensdr ende Tonis Peter Paeps weeskijnt.

   Op 14-5-1560 in Capelle compareerden Adriaen Petersz Paep mede als voocht van Tonis Petersz weeskijnt, Aert Petersz Paep, Hendric Hendricsz x Marijken Peter Paepsdr ende Joachim Janss ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Segersz. Betaald wordt via een wilkeur.

   In Capelle werd begin 1563 een afrekening gedaan door Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep sijns bruers weeskijnt in presentie van Lijnken, sie moeder, ende Aert Petersz Paep als oom.

  x   Lijnken .
   Peterken, Tonis Paepen soonken, haer kijnt, wordt in 1559 vermeld.

   Lijnken Tonis Papen weduwe.

   Mogelijk is zij Lijntken Cornelis Adriaensdr., die in 1560 genoemd wordt samen met Tonis Peter Paeps weeskijnt.

   Op 12-6-1559 in CApelle verscheen voor schouth ende heemraders: Adriaen
   Petersz Paep als voocht dat Lijntken Tonis Petersz Paep weduwe aengenomen heeft Peterken, Tonis Paepen soonken, haer kijnt.

   Opten xe novembris anno 1562 compareerden Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep weeskijnt ende Lijntken Tonis Peter Papen weduwe cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Tonis Toniss Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

  1 kinderen


 4. Marijken Peter Paepsdr .

   Opten ve septembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Aert Petersz Paep. Jan Petersz Paep de Jonge, Thonis Petersz Paep ende Marijken Peter Paepsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz Paep den Ouden hun deel in een delle hen aenbestorven van Adriaen Baijen Thonis.

  x   Hendric Hendricsz .

   Op 14-5-1560 in Capelle compareerden Adriaen Petersz Paep mede als voocht van Tonis Petersz weeskijnt, Aert Petersz Paep, Hendric Hendricsz x Marijken Peter Paepsdr ende Joachim Janss ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Segersz. Betaald wordt via een wilkeur.


 5. Jan Petersz (Jan Petersz die Jonge) Paep .
  Jan Petersz die Jonge trad op als getuige bij de ondertrouw van Aert Petersz Paep .

   Jan Petersz Paep die Jonge.

   Opten ve septembris anno xvc achtendeveertich soe zijn voor ons comen Aert Petersz Paep. Jan Petersz Paep de Jonge, Thonis Petersz Paep ende Marijken Peter Paepsdr ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Petersz Paep den Ouden hun deel in een delle hen aenbestorven van Adriaen Baijen Thonis.

   Op 31-1-1564 in Capelle compareerden Tonius Adriaensz die Aude mede namens broeders, Dirck Adriaensz Melen, Adriaen Segersz ende bekende veraccordeert te sijn dat Adriaen Huijb Dircsz, Tonis Geritsz Smit, Jan Petersz Paep die Jonge, Goeijert Driess, Wouter Adriaensz, Henrick Geemansz ende Tonis Hendricsz hun water sullen mogen brengen door haer dellen ende erff.

   Heer en mr Willem Janss, priester, namens Jonckheer IJsbrant van Merode, procuratie Tilburg 13-9-1561, bekent dat Jan Peterss Paep aen zijnen handen heeft gelost een chijns.

  x ?   Truijcken Wouters .
      Dochter van Wouter Cornelisz Roothals en ?

   Op 7-3-1567 in Cleijn Waspik was sprake van een vrijgift tussen Adriaen Woutersz Leur, Cornelis Woutersz Leur, Cleijs Aert Claessen x Anneken, Jan
   Petersz Paep x Truijcken, Geerwijn Woutersz, Jan Woutersz Leur, ter eenre, en Adriaen Huijb Dircx ter andere zijde.

   Te Cleijn Waspik was op 10-11-1573 sprake van een erfdeling tussen:
   - Andries Janss en Wouter Janss voor een clust.
   - Job Levens, Hendrick Wouterss vervangende Neesken Wouterss voor een clust.
   - Adriaen Wouterss Roothals, Jan Peterss Paep x Truijcken Wouterss, Claes Aertss x Anna Woutersdr, Cornelis Wouterss, Jan Wouterss, Geerwijn Wouterss voor een clust.
   - Jan Toniss Luer, Crijn Janss x Alijt Tonisdr en Hilleken Thonisdr voor een
   clust.


 6. Adriaen Petersz Paep .

   Adriaen Peeters paep bezat land in de omgeving van Capelle en Waspik.

   Adriaen Petersz Paep wordt de broer van Thonis Petersz Paep over wiens zoontje Peter Adriaen voocht was. Aert Petersz Paep was oom van dat weeskind.

   Opten xxiiije mert anno xLv soe 23-3-1540 soe is voer ons comen joncker Gherijt van Vladeracke voerss ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen Peter Paepszoen. Betaald wordt via een wilkeur.

   Adriaen Peter Paepsz heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Jan Peter Paepsz, op 22-2-1547 in Capelle.

   Op 17-3-1558 in Capelle compareerden Lenaert Corneliss Timmerman ende Tonis Peters Paeps ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit Adriaensz die Roij.
   Toegevoegd: op 6-7-1562 heeft Adriaen die Roij namens broers ende suusters de wilkeur overgedragen aan Sijmon sijn soon. Adriaen die Roij is voldaen door Aert Adriaensz. Adriaen de Roij is voldaen door Adriaen Peter Paeps als voocht van de kijnderen van Tonis Peter Paeps, sijn broer. Jan Huijb Kuijsten is voldaen van zijn deel.

   Op 14-5-1560 in Capelle compareerden Adriaen Petersz Paep mede als voocht van Tonis Petersz weeskijnt, Aert Petersz Paep, Hendric Hendricsz x Marijken Peter Paepsdr ende Joachim Janss ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Segersz. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op 24-3-1560 in Capelle compareerden Aert Petersz Paep ende Adriaen Petersz Paep ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joachim Janss Paep.

   Op 24-11-1561 in Capelle compareerden Willem Robben ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Huijb Kuijsten ende Peter Toniss Paep.
   Toegevoegd: Adriaen Petersz Paep is voldaen.

   Opten xe novembris anno 1562 compareerden Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep weeskijnt ende Lijntken Tonis Peter Papen weduwe cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Tonis Toniss Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

   In Capelle werd begin 1563 een afrekening gedaan door Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep sijns bruers weeskijnt in presentie van Lijnken, sie moeder, ende Aert Petersz Paep als oom.

  x   Tonisken Willemsdr .
   Hun kinderen worden begin 1564 opgesomd: Willem, Claesken en Corstiaen.

   Opten xiiije januarij 1564 so heeft Adriaen Petersz Paep voor Pauwels Willems wt Westbroeck als voocht van Adriaen Petersz Paeps weeskijnderen verweckt bij Tonisken Willemsdr aengenomen sijn weeskijnderen: Willem Adriaensz, Claesken Adriaensdr ende Corstiaen Adriaensz.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.