Meeus Adriaensz Palsrock , † ±1617.
Zoon van Adriaen Cornelisse (Adriaen Cornelis Michielsz) (alias) Palsrock .


x ±1590
    Mariken Feijsen , † <1616.
x 1616 (otr Barendrecht 3-1-1616)
    Maritge Bastiaene .    

RECHTSBOVEN: Schematische weergave van de oude dorpskerk van Barendrecht in de periode 1512-1771.

Kinderen:
 1. Griettie Meeuwis (Grietge Meeus) ( Palsrock) , *Oost-Barendrecht ±1595 , † <1672 .

  x Barendrecht 28-1-1618   Cleijs Cornelis Joppe (alias) Timmerman , † <5-1656.

  7 kinderen


 2. Pieter Meeuesse (Pieter Meeusz) Palsrock , *Oost-Barendrecht ±1595 , † <30-11-1637 .

   Pieter Meeusz Palsrock, *Oost-Barendrecht, zoon van Meeus Ariensz Palsrock en Marijtje Feijsse. Pieter’s broeder Feijs Meeusz was o.a. Schepen van Pernis en Schout van Rhoon. Hij tradt in 1638 op als voogd van de weeskinderen uit Pieters’ eerste huwelijk.

   Zie: Cranendonck Boek, blz. 252.

  x Barendrecht 1-4-1618   Lijntge Bastiaene ( Bisdom) , *Oost-Barendrecht ±1595 , † <5-1628.
   Otr. op 18-3-1618 in Barendrecht.
   Beiden kwamen van Oost-Barendrecht. Kinderen: Meeus, Bastiaen en Jannetge.

   Lijntje/Leentje Bastiaens Bisdom.

   Feijs Meeusz en Jan Bastiaensz Bisdom, ooms en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Pieter Meeusz en Lijntgen Bastiaens, in leven gewoond hebbende in Barendrecht, transporteerden op 30-1-1638 in Barendrecht 6 morgen teelland in de Ziedewij.

   Quirijn (Crijn) Antonisz. (Teunisz.), geb. ca. 1564, weduwnaar van West-Barendrecht (1623), voer met marktschuiten van Barendrecht op Dordrecht (ca. 1594-1621), boer te West-Barendrecht, landeigenaar aid. en te Oost-Barendrecht, overl. 1634 en begr. te Barendrecht, tr. eerder Neeltgen Aertsdr., lidmaat te Barendrecht (vermeld begin 1610), overl. tussen 1610 en 1622, tr. laatstelijk Barendrecht (3e gebod 9-4) 1623 Adriaentge Maertensdr., j.d. (1623), weduwe (1635), van OostBarendrecht, overl. voor 11-12-1666, dochter van Maerten Willemsz., boer te OostBarendrecht, en Marichje Leendertsdr. Zij hertr. Barendrecht 25-3-1635 Willem Bastiaensz. Bisdom, j.g. van Oost-Barendrecht (1635), boer te West-Barendrecht, landeigenaar aid. en te Oost-Barendrecht, overl. West-Barendrecht 1667.

  x 1628   Neelken Huijgen Cranendonck , * ±1580 , † <18-4-1635.
      Dochter van Huijg Pieters Cranendonck en Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) .
   Otr. op 21-5-1628 in Ridderkerk.
   Pieter Meeusz, weduwnaar van Lijntge Bastiane, en Neeltge Huijge, weduwe van Aert Bastiaensz.
   Neeltje liet een erfenis na van bijna 10.000 gulden.

   In 1627 werd Neeltge Huijgen Craenendoncq, weduwe van Aert Bastiaens, vertegenwoordigd door Pieter Aerts, haar zoon en gekoren voogd.

   De "stee van Neeltghen Huijghen" werd op 23-6-1635 door haar kinderen verkocht.

  4 kinderen


 3. Feijs Meeusz (Feijs Meesz Bonephaes) Palsrock , *Barendrecht ±1604 , † >1692 .
  Feijs Meesz Bonephaes trad op als getuige bij de doop van Neeltgie Cleijsse .
   Blijkens een akte van 24 O k t o b e r 1676 was Feys Meesz. Palsrock toen 72 jaar o u d.

   Feijs Meusz Palsrock uit de Hij.

   In 1626 vermeld bij de 1000e Penning van Barendrecht.

   Op 20-10-1624 was Feijs Meeus in Barendrecht getuige bij de doop van Jacob, zoon van Cornelis Damen en Lijntge Willems.

   O p 13 maart 1648 assisteerde Feys zijn stiefzoon Jan Jansz. Comejan bij het opmaken van diens akte van huwelijkse voorwaarden voor een Schiedamse notaris.
   Bij akte van 7 juni 1657 stelden Jan Jansz. Vrijlandt (Comejan) en zijn vrouw Neeltje Leenderts Welhoeck o.a. zijn stiefvader Feys Meeusz. Palsrock tot voogd van vaderszijde.

   Op 31-7-1649 compareerden Feijs Meesz. Palsrock, wonende op de Hijde, als last en procuratie hebbende van Geertjen Goossensdr., enige zuster en erfgenaam van Ariaentjen Goossensdr., weduwe van Maerten Gerritsz., beiden zaliger.

   Door zijn huwelijk met een bemiddelde w e d u w e en nazate van Doen Beyensz. in 1635 belandde Feys in het welvarende boerenmilieu van het westelijk deel van het eiland IJsselmonde. Zijn stiefkinderen en zijn eigen kinderen zouden overeenkomstige huwelijken doen.

   Rotterdam, 30-4-1669: Bastiaen Woutersz Oostdorp uit Poortugael leent 500 gld van Jan Ariensz Berrevoets wonende onder Hillegersberch. Feijs Meusz Palsrock uit de Hij en Jan Jansz Vrijlant uit Pernis staan borg.

   In 1682 waren Feys Meese Palsrock en zijn zoon Ary, wonende op de Hei, beiden voor een vierde part reders van het haringschip ’den Hollantschen Tuyn’, waarop schipper was geweest Jan Willemsz. Boon, in een proces hierover gewikkeld.
   Functie: Dijkgraaf van Deijffelsbroek en Madroel
   Functie: Heemraad van de Kiesheid, Robbenoord en de Plompert
   Functie: Secretaris van Rhoon
   Functie: Schout van ’s-Gravenambacht
   Functie: Schout van Pernis

  x Pernis 10-6-1635   Trijntje Pieters Wagemaker , * 1600 , ~Poortugaal 12-11-1600 , † <1649.
      Dochter van Pieter Jans Wagemaker en Grietje Pieters Vermaet .
   Otr. op 3-6-1635 in Barendrecht.
   Feijs Meeusz, j.g. van Barendrecht, en Trijntge Pieters, weduwe van Jan Jansz van Poortugael, wonend opde Heije, getrouwd in Pernis.
   Overleden in de periode 1635-1648.

   Trijntje zou een nazate zijn van Doen Beijensz.

  3 kinderen


 4. Adriaen Meeus ( Palsrock) , * 1607 , ~Barendrecht 10-6-1607 .
   Doopgetuigen: Cornelis Pieters en Jan Arents.


 5. Maijcken Meeus ( Palsrock) , * ±1615 , † >1662 .
   Overleden tusen 21-4-1663 en - wellicht - 6-3-1680.
   Mogelijk op 4-6-1617 als onbenaamd kind gedoopt te Barendrecht.

   Pieter Coenen en zijn ziek te bed liggende huisvrouw Maycken Meeus maakten op 12 Oktober 1648 voor schepenen van ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze zou voogd zijn en diende hun eventueel te geboren kinderen op te voeden en bij mondigheid of eerder huwelijk met hun allen 200 Car. gld. uit te reiken. Bij kinderloos overlijden zou de langstlevende aan de naaste ’vrienden’ van de eerstgestorvene 50 Car. gld. uitkeren. Pieter plaatste zijn handtekening; zijn vrouw haar handmerkje.

  x ±1638   Pieter Coenrads (Pieter Coenen) (in ’t Velt) , * 1610 , ~Barendrecht 31-10-1610 , † ±1679.
      Zoon van Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) en Weijntge Adriaens Hordijck .
   Mogelijk getrouwd tussen 16-3-1637 en 12-10-1638.
   Kinderen: Koen Vermeulen, Wijntje Vermeulen, Maaike Pietersd. in ’t Veld.
   Dit echtpaar zal op 6 maart 1680 niet meer in leven zijn geweest toen het ’s-Gravendeelse kohier van het Familiegeld werd opgesteld.
   Overl. tussen 19-4-1676 en - wellicht - 6-3-1680.

   Pieter Coensen/Coenenz/Coenraden Vermeulen/in ’t Veld woonde aanvankelijk te West-Barendrecht, maar, vanaf ca. 1637, onder ’s-Gravendeel, waar hij boer was.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.