Adriaen Hendricxssen Panum , * ±1550 , † <1644.
Zoon van ? .


x
    Jenneken Peeter Mattheussendr .
Kinderen:
 1. Henrick Adriaensz Panum .

   Heijnrick Arss Panum had kinderen.

   Op 5-1-1618 was in Groot Waspik sprake van een vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Betaald werd via een wilceur.

   Op 6-julij 1622 in Raamsdonk verkoopen Adriaen Adriaensz Conincx, stadthouder, mede namens Willem en Anthonis Mercelis, zwagers, Staes Adriaensz, geh.m. Peeterken Mercelis en Henrick Adriaens Panum, geh. met Jenneken Mercelis, aan Jacob Jancobsz. Tevens wilceur.

   Op 1-2-1626 in Groot Waspik werd een accoord gesloten door Jenneken Peters, gewesenen vrouw van A.H. Panum, enerzijds, en Frans Adriaen Boeser mede als voocht kinderen Hendrick Adriaensz Panum en Peter Tonisz als toesiender, Maeijken Adriaen Panum. Erffg. Adriaen Henricxsz Panum. Jenneken heeft Wouter Woutersz als voocht.

   Op 7-6-1632 was in Groot Waspik sprake van een vrijgift betreffende 2/3 huijs, hoff ende erve, gemeen met Frans Arss
   Boeser, gecomen van Adriaen Henricxss Panum voor de prijs van ƒ 650. De transactie was tussen Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen, enerzijds, en anderzijds Huijbert Corneliss. Betaeld werd via een wilceur.

   Compareerden coor mij Jan van Wesel, notaris openbaer tot Bergen opten Zoom Baltus Henrickss Panen, schipper poorterdeser stadt, als oom ende naeste bloetvoocht vande moederlijcke sijde vande drie naergelaten minderjarige kinderen van wijlen Elisabet Henrickss Panen, sijne suster,
   daer vader aff is Mr Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel inde Langhstraet ende heeft wel ende volcomentlijck geconstitueert machtich gemaeckt ende in sijn stede gestelt gelijck hij constitueert, maeckt machtich ende stelt in sijne stede bij desen Bastjaen Franss Boeser, inwoonder tot Capelle voorss, sijne cosijn. Gevende d’selve Bastjaen Boeser absoluten last om namens Baltus de voogdijschap van de drie kinderen van zijn zus aen te nemen in 1645 in Capelle.

  x   Jenneken Mercelis .
   Zij hadden kinderen Bastiaen en Jan.

   Op 6 julij 1622 in Raamsdonk verkoopt Adriaen Adriaensz Conincx, stadthouder mede namens Willem en Anthonis Mercelis, zwagers, Staes Adriaensz x Peeterken Mercelis, Henrick Adriaens Panum x Jenneken Mercelis aan Jacob Jacobsz. Tevens wilceur.

   Op 19 januarij 1623 in Raamsdonk verkoopt Frans Adrijaens Boeser, als voogd, en Staes Adrijaens als toesiender van de vijf kinderen van Hendrick Adrijaens Panum bij Janneken Mercelis aan
   Claeij Lenaerts. Tevens wilceur.

  2 kinderen


 2. Maeijken Adriaens Panum .

   Op 26-1-1628 was in Groot-Waspik sprake van een wilceur tussen Aert Arss. en Maeijken Arss. Panum en Kinderen.

   Op 13-1-1632 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Maeijken Adriaen Panumss, wed. Adriaen Jans Hoevener, en Jochem Joosten Poets. Het betrof 1/3 acker saeijlant, met Frans Artss Boeser en de kijnderen van Hendrick Arts Panum gecomen van Adriaen Henricxss Panum in ’s-Grevelduin voor ƒ 150. Maeijken wordt geassisteert met Peeter Thomass.

   Op 26-4-1635 in Groot-Waspik was sprake van een wilceur tussen het weeskijnt Jan Arss. Hoevener en Wouter Jacopss Visscher.

   Op 19-6-1653 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Maijken Adriaen Panum en Aerdt Peeterss Cuij.

  x   Adriaen Janss Hoevenaar , † <1632.
      Zoon van Jan Hoevenaar (?) en ?
   Begin 1628 was sprake vande 4 kinderen van Maeijken bij Adriaen Janss Hoevener. Er was in 1735 een weeskijnt Jan Arss. Hoevener. In 1654 was sprake van Adriaen en Jan Adriaenss. Hoevener.

   Op 20-12-1631 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Cornelis Janss van Ghijlse, wed. Adri. Janss Hoevener, en Maeijke Adriaen Panum, wed. Adr. Janss Hoevener.

   Er waren rond die tijd in Waspik 2 personen met de naam Ariaen Janss Hoevener. De ene was geh. met Cornelia Jan Arssdr. van Ghijsle en de andere [deze] was geh. met Maeijke Adriaen Panum.

   Op 5-1-1618 was in Groot Waspik sprake van een vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Betaald werd via een wilceur.

   Op 24-10-1620 was in Waspik sprake van een vrijgift tussen Adriaen Janss Hoevenaer en Frans Adriaenssen Boeser betreffende ¼ in 3¾ geerden, gemeen met Coenraet Janss in 7½ geerden opten oosten cant van Cleijn Waspik voor ƒ 457. Betaald werd via een wilceur.

   Op 24-12-1625 in Groot waspik was sprake van een vrijgift tussen enerzijds Frans Adriaenss Boeser, als voocht vande kinderen Jan
   Janss Hoevener en Maeijken Adriaenss tevens als voocht vande kinderen van Adriaen Janss Hoevener, en anderzijds Jan Matheuss. Het betrof ½ stede van Jacopsken Coppen za. voor ƒ 346. Betaald werd via een wilceur.

   Op 26-1-1628 was sprake van een vrijgift van een huijs, hoff en boomgaert op oostzijde Vroukens vaert in Groot Waspik tussen Frans Arss Boeser namens Adriaen Janss Hoevener (proc. Bergen oopten Soom, 10-1-1628) voor ½. Maeijken Arss met Thomas Janss als voocht, Frans Arss Boeser als voocht van de 4 kinderen van Maeijken bij Adriaen Janss Hoevener voor dander ½, enderzijds, en anderzijds Aert Arss. Betaald werd via 2 wilceuren.

  2 kinderen


 3. Dingentken Ariaens , † <1617 .

   Aenneminge van Adriaen Handricxss Panum van het weeskijnt van Dingentken Adriaens, sijne dochter dat sij verweckt hadde bij Adriaen Franss Cuijper.
   Op hujden desen eersten junij anno xvjc sestien compareerden Adriaen Handricxss als grootvader vant weskijnt dat Dingentken sijn dochter achtergelaten heeft ende verweckt bij Adriaen Franss Cuijper geassisteert met Frans Adriaenss Boeser sijne swager ende heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss Cuijper int bijwesen van Cornelis Andriess etc

   Op 5-1-1618 was in Groot Waspik sprake van een vrijgift door Ariaen Handricxss Panum als voocht van [het] kint van zijn overleden dochter Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens, gezamenlijk, aan Peter Mathijss. Het betrof van een deel in in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa. voor de prijs van ƒ 500, grenzend aan o.a. Ariaen Handricxss Panum met wederhelft. Betaald werd via een wilceur.

   Op 20-5-1620 in Groot wAspik was sprake van een wilceur tbv de aankoop van een huis voor ƒ 1000. Deze wilceur wordt later voor een deel aan Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums
   verkocht.

  x   Adriaen Franss Cuijper .

   Staet ende inventaris overgeleet voor schout ende gerechten van Waspick bij Adriaen Franss Cuijper. Desen xxiije meert 1619.
   Aenneminge van Adriaen Franss Cuijper zijn onmondich weeskint dat hij verweckt heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe zaliger.
   Op huijden desen xxiije meert anno xvjc negentien compareerden Adriaen Franss Cuijper ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijn onmondich weeskint dat hij geprocureert heeft bij Judich Jans zijne overleden huijsvrouwe ende dat int bijweesen van
   Jan Wouterss ende Wouter Janss als bestevader ende oom vant voorss weeskint ende dat van Jan Jan Wouterss als oom ende gerechte bloetvoocht vant voorss weeskint etc.


 4. Grietken Adriaen Panum , * ±1590 , † >5-1644 .

  x <1614   Frans Adriaensz Boeser , † ±1653.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.