Antonis Jans Corsten (van Pas) , † ±1635.
Zoon van Jan Corsten (van Pas) (?) .


x Capelle (NB) 2-6-1627
    Theuniske Corsten , *Waspik ±1605 , † Capelle (NB) 11-5-1680, [] Capelle (NB), kerk .
Kinderen:
 1. Jan Antonisse (Jan Theunis) van Pas , *Capelle (NB) ±1630 , † 3-1707 , [] Capelle (NB) 15-3-1707.

  x Loon op Zand 28-9-1659   Maria Willems (Marike Willems) Brock , *Capelle (NB) 1636 , ~Waalwijk 2-3-1636 , † Sprang 2-10-1702.

  9 kinderen


 2. Adriaen Anthonissen (Arien Theunis) van Pas , * ±1632 , † Waspik 5-12-1695 .
   Arien Theunis is kinderloos overleden.

   Op 27-1-1696 in Groot Waspik was sprake van Cornelis Janssen Schouten x Anneken Gijsberts de Haen, Anthonij vander Venat [??] x Theuntie Gijsberts
   de Haen, Gouda Gijsberts de Haen x Michiel Dingeman Luchten; Erfg van Adriaen
   Anthonis van Pas.

   Adriaen Anthoniss van Pas was heemraet in Waspik.

   Arien Theunis van Pas trouwde
   1) Huijbertke Peeters Berthouts, +<14-2-1662,
   weduwe van Cornelis Jaspers,
   [klein?]dochter van Jochems Jan Berthouts en Neeltje Adriaans de Bruyn,
   2) Hendrikske Adriaans Baes, +<26-11-1694,
   dochter van Adriaan Jacobs Baes en Adriaantje Gerrits Franssen.

   Op 26-1-1674 compareerde Marijcken Corsten Zeeuw, weduwe Bastiaen Huijbrechtssen, geassisteert met Arien Teunis [van Pas], halven broeder, ende heeft aengenomen van Huijbert Cornelis Jan Claessen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Cornelis ende Teunisken, bij Bastiaen.Toegevoegd:op 6-8-1690 is Teunis Handricx Timmerman x Teuntie Bastiaens Boer voldaen. Op
   30-12-1692 is Cornelis Bastiaenss Boer voldaen.

   Adriaen Anthoniss van Pas, heemraet, verkocht op 1-6-1677 in Groot Waspik via een vrijgift aan Coenraet Adriaenss Baess, heemraet en swager, een ½ acker zaijlant, groot ontrent ½ hont; 2e 6 roeijen inden hooff, gemeen met cooper voor ƒ50. De 6 roeijen zijn bij coop vercregen door Adriaen Jacobss Baes van Jacob Adriaenss Corp.

   Contract van affscheijt ende erffdeelinge tusschen de kinderen van Huijbertken Peters Jochumssdr. ende Adriaen Anthonissen van Pas, haeren tweeden man.
   Op huijden desen xve april xvjc tweeensestich soo compareerden voor ons Jan Wouters Seijlmans, schouteth des dorps Waspick, de eersame Sijmon Peter Sijmons inde qualite als voocht ende Huijbert Peters als toesiender vande onmondige weeskinderen van Cornelis Jaspers verweckt bij Huijbertken Peters Jochumssdr geassisteert ende mede ten overstaen van Peeter Jochums Jan Berthouts als grootvader der voorss kinderen tsamen ter eenre ende Adriaen Anthonissen van Pas laest weduwe vande voornoemde Huijbertken Peters geassisteert met Corst Cornelissen Seeuw sijne schoonvader [stiefgrootvader?] ter andere sijde.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Jacobssen Baes, naergelaten weduwenaer van Aentgen Gerit Franss, ende sijne kijnderen geprocureert bijde voorss Aentgen Gerit Franss zaliger sijne overleden huijsvrouwe, bij namen Gerrit Adriaenss Baes, Jacob Adriaenss Baes, Coenraet Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas als man ende voocht van Hendricxken Adriaenss Baes ende Anthonij Adriaenss Baes. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe julij 1666 in Groot-Waspik.
   Smael tusschen de kijnderen van Adriaen Jacobssen Baes verweckt bij Aentgen Gerit Franssen sijne huijsvrouwewas zaliger, bij namen Gerrit, Jacob, Coenraet Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas als man ende voocht van Hendricxken Adriaenssen Baes ende Anthonij Adriaenssen Baes. Den xxjxe julij 1666.

   Item staet te ontfangen van Adriaen Anthoniss van Pas over verschenen intrest van hondert gulden capitael verschenen den jare 1667 de somme van 3 gulden.

   Capelle, 1-6-1680: Erfdeling door Arien en Jan Thonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen van Jenneken Teunis Pas en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swardt x Engeltien Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw , kinderen van Teunisken Corsten en Corst Cornelis de Zeeuw.

   Schijdinge ende erffdelinge tussen Adriaen van Pas ende Coenraet Adriaensen Baes ende Johan Ocker ende Peeter de Roeij als vocht vande kinderen van Adriaen Ockers ende ’s-Grevelduin-Capelle, voogdij Peeter de Roeij voor sijn selven als erffgenamen van Hendricksken Adriaenssen Baes in haer leven huijsvrouwe van Adriaen van Pas voors.
   Eerstelijck soo is Adriaen van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdelt op het huijs met den hooff ende het ackerlandt daer hij wondt ende dat soo het hem van Kes Jan Wijtten erffgenamen is aen gecomen ende dat is hem de helft belooft omdat bijde goederen aenstons soude delen alsoo hem de andere helft is toecomende ende dat met haer laste daer toe staende. 900: 0: 0
   Item alnoch soo is den voornoemden van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdelt op ses hondt ackerlant gelegen in Sgraveduijn Groot Waspick tussen erffgenissen van Huijbert Kuijl oost ende de erffgenamen van Jan Rombouts weest. Streckende vande stede van Peeter Thomas uijt den suijden nordewaerts in tot de erve van de kinderen Peeter Jochimus toe. Getaccert op contant gelt werdigh te wesen ter somme van 500: 0: 0
   Item alnoch soo is den voornoemden Adriaen van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdelt op ontrent drie hondt landt,gelegen op den weesten kandt van Vroukensvaert in Groot
   Waspick tussen erffenissen van Adriaen Peeters Paep suijden ende Peeter Theuwen norden. Streckende vuijt den oosten vander halver Vroukensvaert westewaerts in tot de erve van Cornelis Abrahamsen cum suis toe. 150: 0: 0
   Item alnoch soo is den voornoemden van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdeelt op de delle inden polder van Groot Waspick, gelegen tussen erffenissen van Cornelis Janssen Seuweuns oost ende Coenraet Baes cum suis weest. Streckende uijt den norden vande Kaa aff suijdenwaerts in tot der halver Herstraet toe. Getaccert op contant gelt werdigh te wesen ter somme van 300: 0: 0
   Item alnoch soo is den voornoemden van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdelt op een gerdt min een half vierendeel, gelegen inden polder van Groot Waspick, onverdelt in sestien gerden. Gedaen met handt alm ende monde ende sijn hier rechten voor recht op vertijt ende vertegen soo dat ider sijne gedelte ofte paerte sal aenverden met de laste vande contrabutie ende deijcken ende dammen van outs daer toe stande. Sonder dat den eenen op den anderen sijn lodt eenigh verder recht ofte poetentie men is hebbende ofte behoudende als voorn staet. Aldus gedaen ten overstaen van Gerrit Seijlmans, schout ende Cornelis Peter Melsen ende Dirck Janssen Seijlmans, hemraden. Desen 19e februarij 1694.
   Beroep: Schepen van Waspik. van 1667 tot 1693

  x >1655   Huijbertken Peters Jochumss , † <3-1662.
      Dochter van Peeter Jochum Jan (Peter Jochumss) Berthouts en Sofia Petersdr (Sijken Peeter Wouters) .
   Staet ende inventaris van alle de erffgoederen haeffelijcke goederen ende imboel de welcke sijn achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Huijbertken Peter Jochumssdr. Aengebrocht bij Adriaen Anthonissen weduwenaer vande voorss Huijbertken Peters desen 14e februarij 1662 ter presentie van Jan Gijsbertse ende Jacob Wouterse Visscher, heemraden [van Groot-Waspik].

   Zij was een dochter van Peeter Jochums Jan Berthouts.

   Aenneminghe Huijbertken Peeter Jochumssen weduwe van Cornelis Jaspersen hare drie weeskijnderen:
   Op huijden desen iije april xvjc sesenvijfftich soo compareerden Huijbertken Peeter Jochumssedr weduwe van Cornelis Jaspersen woonende alhier tot Waspick geassisteert met Thomas Peeterssen, haren neve, ende assistent in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare dioe onmondige weeskijnderen verweckt bij Cornelis Jaspersen voorschreven ende dat van Sijmen Peeter Sijmons, als oom, ende gerechte bestorven bloetvoocht ende Huijbert Peeterss als toesiender der voorschreven kijnderen.

   Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Wouters in sijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick met namen Huijbertken Peeter Jochums dochter van Sofia Peeter Wouterss, Huijbert Janss de Bonth als getrout hebbende gehadt Adriaentken Peeter Wouters, Jan Ghertss ende Mels Thomas als getrout hebbende Willemke Gertss, beijde kijnderen van Janneken Peeter Wouters ende Huijbert Peeter Wouterss. Alhier voor recht aengebrocht desen ve desember 1657 in Groot-Waspik.

   Groot-Waspik, 3-2-1664: Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peeterss van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperss za bij Huibertken Peeter Jochumse za. In presentie van Huijbert Peeterss en Adriaen Peeterss, oom vaders sijde.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peeterssen van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperssen za bij Huibertken PeeterJochumse za. op 4-5-1666 in Groot-Waspik.

   Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sijmon Peterss van Son als voocht van de kinderen van Cornelis Jasperss za bij Huijbertje Peterss za, sedert 31-1-1671, actum 20-11-1674 in Groot-Waspik.

   Op huijden den vije meij xvjc drieenvijfftich compareerde voor ons [in Groot-Waspik]: Wouter Janss, schouteth, Hendrick Andries Keijser, Adriaen Janss Ruijter, Jacop Jan Mathijs, Jan Wouterssen ende Cornelis Jochumss, heemraden tot Waspick:
   - d’eersame Truijcken Janssdr., laest weduwe wijlen Peeter Wouterss zaliger, geassisteert met Gherit Melsen, haeren gecoren voocht in desen, ter eenre, ende
   - Huijbert Peeter Wouterss,
   - Huijbert Janss de Bonth als man ende voocht van Adriaenken Peeter Wouterssdr,
   - Jan Gheritssen Boudewijnss soone van Janneken Peeter Wouterssdr,
   - Mels Theunissen als man ende voocht van Wilmken Gherit Boudewijnss dochter van Janneken Peeter Wouterss. Mitsgaders
   - Cornelis Jasperss als man ende voocht van Huijbertje Peeter Jochimss, dochter van Sijken Peeter Wouterss.
   Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende sulcx erffgenamen vande voorss Peeter Wouterss zaliger ter andere zijden.

   Accoort in plaetse van erffdelingh de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Wouterss ende Truijcken Janss weduwe vander voorss Peeter Wouterss. Alhier voor recht gepasseert den 7e meij 1653.
   Op huijden den vije meij xvjc drieenvijfftich compareerde voor ons Wouter Janss,
   schouteth, Hendrick Andries Keijser, Adriaen Janss Ruijter, Jacop Jan Mathijs, Jan Wouterssen ende Cornelis Jochumss, heemraden tot Waspick d’eersame Truijcken Janssdr., laest weduwe wijlen Peeter Wouterss zaliger, geassisteert met Gherit Melsen haeren gecoren voocht in desen ter eenre ende Huijbert Peeter Wouterss, Huijbert Janss de Bonth als man ende voocht van Adriaenken Peeter Wouterssdr, Jan Gheritssen Boudewijnsssoone van Janneken Peeter Wouterssdr, Mels Theunissen als man ende voocht van Wilmken Gherit Boudewijnss dochter van Janneken Peeter Wouterss. Mitsgaders Cornelis Jasperss als man ende voocht van Huijbertje Peeter Jochimss dochter van Sijken Peeter Wouterss.
   Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende sulcx erffgenamen vande voorss Peeter Wouterss zaliger ter andere zijden.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Cornelis Jasperss Buijs ende Huijbertjen Peter Jochemss zaliger, haere vader ende moeder respective bij namen Japer Corneliss Buijs, Cornelis Janss van Gils als speciale last ende procuratie hebbende van Huijbert Corneliss Buijs, deselve gepasseert voor den notaris Melchior Gerrits ende seeckere getuijgen binnen Geertruijdenberch residerende van date den 14e april 1676, schout ende heemraden alhier gebleken voorgelesen ende alvorens mede geregistreert, ende Peter Corneliss Buijs. Ende dat van alsulcke goederen als haren vader
   ende moeder haer naergelaten ende metter geruijmt hebben. Mitsgaders seeckere acker hen mede aengecomen van hunnen grootvader Peter Jochemss Berthoutss. Ende deselve heden alhier voor recht aengebrocht desen 4e februarij 1679 in Groot-Waspik.

  x <1667   Hendrikske Adriaens Baes (Hendriecken Adriaens) , † <1695.
      Dochter van Adriaen Jacobs (Adriaen Jacopss) Baes en Adriaentje Gerit Franssen (Aentgen Gerit Franss) .
   Taxatitie an stukken land van de overlden Henderickken Adriaensen Baes x Adr Ant van Pas vond plaats op 13-9-1694 in Groot-Waspik.

   Rechtelijcke opteeckeninghe gedaen van alle de erffgoederen ende imboel, gout, silver, gemunt ende ongemunt, soo have als erve tgeen Adriaen van Pas ende Hendricxken Adriaensz Baes, echteluijden samen hebben beseten ende gepossideert ende metter doodt ontruijmt bijde voornoemde Hendricxken Baes. Ende desen staet ende inventaris tot naer richtinge vande vrinden. Desen 26e november 1694.

   Schijdinge ende erffdelinge tussen Adriaen van Pas ende Coenraet Adriaensen Baes ende Johan Ocker ende Peeter de Roeij als vocht vande kinderen van Adriaen Ockers ende Peeter de Roeij voor sijn selven als erffgenamen van Hendricksken Adriaenssen Baes in haer leven huijsvrouwe van Adriaen van Pas voorsEerstelijck soo is Adriaen van Pas gelodt, gecavelt ende beërfdelt op het huijs met den hooff ende het ackerlandt daer hij wondt ende dat soo het hem van Kes Jan Wijtten erffgenamen is aen gecomen ende dat is hem de helft belooft omdat bijde goederen aenstons soude delen alsoo hem de andere helft is toecomende ende dat met haer laste daer toe staende.

   Zij wou een dochter zijn van Adriaan Jacobs Baes en Adriaantje Gerrits Franssen.

   Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke penningen, incomende ende uutgaende schulden bij Adriaen Jacobssen Baes ende Adriaentken Gerit Franssen sijne overledene huijsvrouwe. Aengebrocht bij de voorss Adriaen Jacobssen Baes weduwenaer ende boedelhouder vande voorss Adriaenken Gerit Franssen desen xxviije junij 1662 in Waspik.
   Adriaen Jacobs Baes heeft sijne drie kijnderen gehuert opden 3e augustij 1658 met namen Coenraet Adriaens Baes, Anthonij Adriaens Baes ende Hendriecken Adriaens Baes.

   Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke penningen, incomende ende uutgaende schulden bij Adriaen Jacobssen Baes ende Adriaentken Gerit Franssen sijne overledene huijsvrouwe. Aengebrocht bij de voorss Adriaen Jacobssen Baes weduwenaer ende boedelhouder vande voorss Adriaenken Gerit Franssen desen xxviije junij 1662 in Groot-Waspik.
   Adriaen Jacobs Baes heeft sijne drie kijnderen gehuert opden 3e augustij 1658 met namen Coenraet Adriaens Baes, Anthonij Adriaens Baes ende Hendriecken Adriaens Baes.

   Scheijdinge ende erfsmaldeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van zaliger Adriaen Jacobss Baes bij namen Gerrit, Coenraet ende Anthonij Adriaenss Baes, Adriaen Anthoniss van Pas, als man ende voocht van Hendricxken Adriaenss Baes, ende Cornelis Jan Laureijss als vader ende toesiender van Anthonij Corneliss, Anneken ende Adriaenken Corneliss verweckt bij Maijken Adriaenss Baes. Ter presentie ende int bijwesen van Jan Laurenss den bestevader daertoe bij het gerecht gestelt tot afdeelinge voor de voornoemde
   wesen tegens de verdere erffgenamen in plaetse vanden vooght om redenen dat die in desen mede is deelende. Ende dat van alsulcke goederen als den voornoemden Adriaen Jacobss Baes zaliger metter doot geruijmt ende naergelaten heeft. Aldus voor recht overgebrocht ende rechtelijck gedeelt ten overstaen van stadthouder ende schepenen ondergeschreven, desen xixe meij 1670 in Groot-Wapik.
   [..] soo is Adriaen Anthoniss van Pas in qualite voorss bij blint loth geloth,
   gecavelt ende beërffdeelt op eengeerde hoeijlants gelegen inden ambachte van Cleijn Waspick in een stuck van xij½ geerden, bedeelt opden oosten cant in ses geerden met de weduwe van Willem Janss Cloot cum suis.


 3. Jenneke Teunisse (Janneken Teunis) van Pas , *Capelle (NB) 1635 , ~Waalwijk 24-7-1635 , † <6-1680 .
   Jenneke werd Katholiek gedoopt.

   Jenneke Teunis huwde op 21-5-1656 met de uit Capelle afkomstige Gijsbrecht Peeters de Haen, schipper, waarschijnlijk een zoon van Peeter Corstiaans de Haen en Maria Hendriks. Beide echtelieden overleden vóór 1-6-1680. Op 30-5-1666 lieten zij een kind dopen in Capelle.

   Erfdeling op 1-6-1680 in Capelle door Corst Cornelis Zeeuw, wednr. Teunisken Corsten, voor deen helft en Arien en Jan Anthonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd mbt de nagelaten goederen van Janneken Teunis en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swart x Engelken Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw met de drie nakinderen van Corst Corsten de Zeeuw bij Teunisken Corsten.

  x 21-5-1656   Ghijsbrecht Peeterssen (Gijsbert Peterse) de Haan , * ±1625 , † <6-1680.
      Zoon van Peter Denissen de Haen en Anneken Cornelis .
   Anneken, Ceuntien/Teuntien en Gouken/Gauda Geijsbrecht de Haen waren de nagelaten kinderen van Janneken Teunis en Gijsbrecht peeters de Haen.

   Er is sprake van " t weeskijnt van Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw".

   In 1631 compareerden Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van Peter Denissen de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za was, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Corneliss Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Ghijsbrecht Peterss de Haen is voldaan, 1-12-1645.

   Opten je december 1643 [?] in Capelle Soo hebben Denis Janss de Haen, de gewesen voocht van Ghijsbrecht Peeterss de Haen ter eenre en Ghijsbrecht Peeterss de Haen ter andere sijden haer reeckeninge ende liquidatie.

   Corst Corneliss Zeeu en Peeter Antonissen vander Punten staan borg voor Gijsbrecht Peeterssen de Haen, schipper, ivm de aankoop van een schip op 14-2-1657 in Capelle.

   Brussel, Jan Fierens, borger en vrijschipper, machtigt Joannes de Haen, coopman te Dordrecht, om van Gijsbert Peeterssen de Haen, schipper te Cappel, of van Corst Corneliss Zeeu en Peeter Anthonissen vander Punten geld te ontvangen op 12-5-1666 in Capelle.

   Capelle, 1-6-1680: Erfdeling door Arien en Jan Thonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen van Jenneken Teunis Pas en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swardt x Engeltien Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw , kinderen van Teunisken Corsten en Corst Cornelis de Zeeuw.
   Beroep: Schipper

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.