Jan Antonisse (Jan Theunis) van Pas , *Capelle (NB) ±1630 , † 3-1707, [] Capelle (NB) 15-3-1707.
Zoon van Antonis Jans Corsten (van Pas) en Theuniske Corsten .


× Loon op Zand 28-9-1659 (otr Capelle (NB) 4-9-1659)
    Maria Willems (Marike Willems) Brock , *Capelle (NB) 1636 , ~Waalwijk 2-3-1636 , † Sprang 2-10-1702.
Kinderen:
 1. Antonis Jansen van Pas , * 1659 , ~Capelle (NB) 25-12-1659 , † 1691 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 19-2-1689   Lijsbeth Arisse Deckers , * ±1660 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1661 , † Capelle (NB) 29-10-1702.

  2 kinderen


 2. Adriaans Jansz (Arien Jans) van Pas , * 1661 , ~Capelle (NB) 18-9-1661 , † 12-1735 , [] Raamsdonk 21-12-1735.

   Zie: De Brabantse Leeuw 1998, blz. 235-236.
   Na het overlijden van Cathalijn, vertrok Arie de Pas rond 1730 naar zijn dochter Maria te Hendrik Luiten Ambacht, waar hij voor schepenen op 16-11-1735 testeerde. Zijn begrafenis werd aangegeven op 21-12-1735.

  × Capelle (NB) 23-2-1698   Cathalijn Meertens de Looper , * 1673 , ~Capelle (NB) 13-3-1673 , † 1-1712, [] Capelle (NB) 2-2-1712.
      Dochter van Meerten Jansen Gerits Looper en Catalijn (Leijntgen Arienssen) van Tilborgh .
   Otr. op 8-2-1698 in Capelle (NB).
   Adriaan Jansz van Pas, j.m., en Cathalijn Meertens Looper, j.d., beijde geboortigh en woonagtig alhier, sijn den 8 febr. 1698 onder trouwt alhier, getrouwt den 23 febr. 1698, den 28 dito een trouwbrief gegeeven.
   IJeder onder het classis van 3 gld.

   Zij was een dochter van Meerten Jans de Looper en Catalijn Ariens van Tilborg.
   Aangifte begrafenis op 2-2-1712.

  4 kinderen


 3. Adriaantje Jans van Pas , * 1664 , ~Capelle (NB) 13-7-1664 , † Capelle (NB) 16-4-1748 .
   Nederduits-gereformeerd gedoopt.

   Enkele jaren voor haar overlijden heeft zij aan haar achterneef Antonij Ariens van Pas haar huis aan de oostzijde van de Willem van Gentsvaart over gegeven en als tegenprestaties moest hij haar kost en inwoning geven en verzorgen.
   Adriaantje is ongehuwd overleden.

   Compareerde Jan Coninx, Gerrit Vermeule deselve van de wed: Jan van Oosterhout. Item Maerte Dolk, Wouter Verhagen de beijde instaen voor Marie Dolk, Antonij van Pas en als voogt over sijne minderjarige andere Broeder Jan van Pas, ende Jacobus Boeser ende Aert van Pas, alle Erfgen: van wijle Adriaentje van Pas, bekennende van de 150 Gl: voldaen en betaelt te sijn, desen 1e Meij 1748.


 4. Willem van Pas , * 1668 , ~Capelle (NB) 5-10-1668 , † ±1670 .
   Nederduits-gereformeerd gedoopt.


 5. Engeltje van Pas , * 1669 , ~Capelle (NB) 15-12-1669 .
   Jong overleden.


 6. Maijken Jans van Pas , *Capelle (NB) 1671 , ~Capelle (NB) 22-2-1671 , † 8-1739 , [] Capelle (NB) 1-9-1738.
   Nederduits-gereformeerd gedoopt.
   De impost op haar begrafenis werd te Capelle op 1 september 1739 betaald.

  × Capelle (NB) 5-1-1698   Johannes (Jan Meertens) Dolck , *Capelle (NB) 1674 , ~Capelle (NB) 11-11-1674 , † 18-2-1767.
      Zoon van Meerten Dolck en ?
   Otr. op 20-12-1697 in Capelle (NB).
   Jan Meertens Dolk, j.m., en Maijke Jans van Pas, j.d., beijde geboortigh alhier, en woonagtig op de Willem van Gentsvaert, zijn den 20 Dec. ondertrouwt, getrouwt alhier den 5 Januarij 1698. Onder ’t classis van 3 guld&.

   Op 13-9-1729 verkochten Jan Mertens Dolk als voogd en Adriaan de Rooij als toeziend voogd van de weeskinderen (Van Pas) de meubilaire goederen.

   In 1736 worden als (volwassen) kinderen genoemd: Willem, Meerten, Neeltjen en Marie.

   Johannes of Jan Meertens Dolck was de zoon van Marten Arisse Dolck en Ariaentje Jans Geene.

   In Capelle op 22-8-1736 Compareerden voor Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Meertense Dolk en Maeijke van Pas egte Luijden woonende alhier, Dewelke mits desen
   haar selven willende ontdoen vande Administratie en eijgendom haarer goederen. So verclaerden deselve aan haare kinderen met namen Willem, en Meerten Dolk, Neeltjen in huwelijk hebbende Wouter Verhagen, ende Marie in huwelijk hebbende Bastiaan Franse
   Boeser, in vollen en volkomen eijgendom over te geven, alle haare goederen, Roerende en onroerende, haeffelijke, Leengoederen als andere, waer en op wat plaatse deselve gelegen, ofte bevonden mogte werden, Actien Schulden en Crediten.
   Ende Meerten Dolk in plaetse als voren, de geregte helft van ontrent vier mergen Lants, gelegen onder Meeuwen, gemeen en onverdeelt met Eeltjen Meertense Dolk.

   Capelle, desen 5e November 1739: Erfdeijlinge voor Regt aen Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij D’ heer Coenraet Dagevos, Schout van Vrijhoeven Cappel als last en procuratie hebbende van sijnen Broeder D’hr: Johannis Dagevos, predicant inde Hoeven, als in huwelijk hebbende Juffr: Pieternelle Dolk, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schepenen der Heerlijkhijt Druinen, in Dato den 19e October 1739 hier voren geregistreert, Wouter Verhagen in huwelijk hebbende Neeltje Dolk, Bastiaen Boeser in huwelijk hebbende Marie Dolk, ende Meerten Dolk meerderjarig Jongman, Ider voor een vierde part, Testamentaire Erfgenamen van Weijlen haare moeij Zal: Eeltjen Meertense Dolk, Inden voorleden Jaere 1738 overleden alhier tot ’s G: Cappel.
   Beroep: Schepen van ’s-Grevelduin-Capelle van 1712 tot 1716
   Op 8-12-1741 vond de erfdeling van zijn kinderen plaats.

  6 kinderen


 7. Willem van Pas , * 1672 , ~Capelle (NB) 14-2-1672 , † Capelle (NB) 22-9-1673 .
   Geen naam vermeld bij dit overlijden, maar Willem is de meest waarschijnlijke.


 8. Willem van Pas , * ±1674 , ~Capelle (NB) 20-1-1675 .
   Jong overleden.


 9. Christiaan van Pas , * 1677 , ~Capelle (NB) 24-10-1677 .
   Jong overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.