Willem Pieters Penninck , *Ridderkerk ±1550 , † Ridderkerk <10-1626.
Zoon van Pieter Gerritsz ( Penninck) .


x Ridderkerk 5-1-1585 (otr Ridderkerk 3-12-1584)
    Baeltge Pieter Huijberts , *Ridderkerk ±1565 , † Ridderkerk 5-1632.
Kinderen:
 1. Leentgen Willems Penninck , * 1586 , ~Ridderkerk 20-3-1586 , † >1657 .

  x Ridderkerk 30-11-1612   Aert Cornelisz Leeuwenborch , * ±1569 , † ±1615.
      Zoon van Cornelis Adriaensz (Cornelis Adriaensz den Jonghen) (van) Leeuwenborch en Adriaentgen Aerts ( Schipper) .

   Hij boer aan De Blaak onder Mijnsheerenand.

   Op 21-6-1631 werd een boedelinventaris opgemaakt van de goederen van IJchtge Ariensdr., wed. v. Aert Aerts; haar kinderen zijn:
   - Lijntge Aerts, geh. met Cornelis Pieters;
   - Adriaen Aerts;
   - Truijtge Aerts, geh. met Claes Jacobs.
   Bovendien rekening door Adriaen Aerts, wonende te Slikkerveer, als oom en bloedvoogd van Cornelis Aerts Leeuwenburg, weeskind van zal. Rooxken Aerts, geprocr. bij Aert Cornelisz. Leeuwenburg, van de goederen die het kind zijn aangekomen bij overlijden van diens grootouders Aert Aerts en IJchtge Ariens.

  x Ridderkerk 28-2-1616   Cornelis Cornelisz (Jonge) Niesen , * 1588 , ~Ridderkerk 3-3-1588 , † ±1644.

  4 kinderen


 2. ? Sijken Willems Penninck , * 1589 , ~Ridderkerk 16-4-1589 .
   Dochter van Willem Pietersz Cleijn en Baeltijen Huberts, doopget. Lenaert Lenaertsz ende Marijken Cornelis.


 3. Pietertijen Willems Penninck , * 1591 , ~Ridderkerk 13-10-1591 .
   Doopget. Jan Ariens ende Truijtijen Leenaerts.


 4. Christine (Stijntje Willems) Penninck , * 1593 , ~Ridderkerk 2-9-1593 .
   Doopget. Jan Jans, secretaris van Barendrecht, en Aertken Pieters.


 5. Pieter Willems Penninck , * ±1598 , ~Ridderkerk 18-2-1599 , † >1657 .

   Pieter Penninck was boer aan de Gransdijk in de Nieuw-Reijerwaard.


 6. Pieter Willems Penninck , * 1599 , ~Ridderkerk 18-2-1599 , † >4-1664 .
   Doopget. Adriaentien Pieter Teunen.

   Pieter Willems Penninck was op 28-6-1637 lidmaat in Ridderkerk. Hij was waarsman van de polder Nieuw-Reijerwaard in 1647-49. Verder was hij heemraad, diaken en ouderling in Ridderkerk.

   Rond 1640 bezat Pieter Willems Penninck een huis met 2 haardsteden onder Ridderkerk. In 1652 werd hij getaxeerd op een vermogen van 1000 pond.
   Hij bezat een boerderij met 4 morgen land aan de westzijde van de Grasdijk in de polder Nieuw-Reijerwaard.

   Mijnsheerenland, 2-6-1653:
   Boedelstaat van Leijtge Pieters, gedaan door
   - Jacob Pieters Cranendoncq, voor hemzelf en als oom en voogd van
   - de weeskinderen van Adriaen Pieters Cranendoncq;
   - Pieter Willems Penninck als man en voogd van Sijge Pieters Cranendoncq;
   - Pieter Gerrits Crouf als man en voogd van Beatricx Pieters Cranendoncq;
   - Pieter Joppen voor zichzelf en voor Jan Joppen en Maijken Joppen, kinderen van Hendrickge Pieters Cranendoncq.
   Zij zijn tesamen erfgenamen van voorn. Leijtge Pieters Cranendoncq en van Pieter Jacobs Cranendoncq en Intgen Hendricks hare vader, grootvader, moeter en grootmoeder, mitsgaders zuster en moeije resp.

   Ridderkerk, 22-5-1664: Pieter Willemsz. Penning, ziek te bed liggende, herroept al zijn voorgaande testamenten, zowel van hem alleen, als van hem met zijn huisvrouw zaliger, en testeert opnieuw. Universele erfgenamen zijn de kinderen die hij bij Cijtgen Pieters, zijn huisvrouw zaliger, geprocreëerd heeft. De weeskamer wordt uitgesloten; tot voogden over zijn onmondige kinderen stelt hij Pieter Gerritsz. Kroeff, zijn zager, en Daem Cornelisz. van der Giessen, zijn neef.

   Bovengenoemde Pieter Gerritsz Crouff was gehuwd met Beatrix Pieters Cranendonck, een zus van Sijtgen.

  x ±1622   Commertge Cleijs van Driel , † <1661.
      Dochter van Cleijs Jorisz van Driel en Mattgen Cornelisdr .
   Gebor. in de periode 1592-1608.

   Ridderkerk, 18-10-1660: Dirck Evertsz. van den Bergh, kleermaker, wonend te Mijnsheerenland van Moerkercken, getrouwd met Susanna Pieters, een dochter van Commertge Cleijs van Driel, ter eenre, en Arijen en Dirck Cleijsz. van Driel, wonend te Ridderkerk, ter andere zijde, accepteren de nalatenschap van hun moeder resp. grootmoeder Mattgen Cornelisdr., volgens het testament, opgemaakt te Dordrecht voor de notaris Dirck Symonsz. Coplaer.

  x Ridderkerk 24-5-1637   Sijchje Pieters (Sijtgen Pieters) Cranendonck , *Ridderkerk 1606 , ~Ridderkerk 2-7-1606 , † >5-1653.
      Dochter van Pieter Jacobsz Cranendonck en Ingetje Hendriks .
   Otr. op 26-4-1637 in Ridderkerk.
   Pieter Willemsse Penning, jg, van Ridderkerk, & Sijchje Pieters Cranendonck, jd, van Ridderkerk, 1e afk 26-04, getr Ridderkerk 24-05.
   Hun kinderen Willem (19 jr.), Ingetgen (17 jr.), Pieter (15 jr.) en Baeltgen (10 jr.) worden op 20-6-1657 opgesomd.

   Sijchje/Sijtgen/Cijtgen Pieters Kraenendoncq.

   In 1649 verkocht Sijtgen’s echtgenoot een perceel land van 1½ morgen in de Nieuw-Reijerwaard, dat Sijtgen had geërfd van haar overleden moeder Ingetje Hendricksdr. In 1653 kocht hij van de andere 5 erfgenamen van de overleden ouders van Sijtgen hun aandeel in 3 morgen 150 roeden weiland in de Nieuw-Reijerwaard.

   Ridderkerk, 22-5-1653: Pieter Willems Penninck, oud heemraad van Ridderkerk, wedr. van Sijtgen Pieters zal., ter eenre, en Pieter Gerrits Krouff, wonende op ’s-Gravendeel, als voogd van de 4 nagelaten weeskinderen mn. Willem (19 jr.), Ingetgen (17 jr.), Pieter (15 jr.) en Baeltgen Pieters (10 jr.).

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.