Ariaantje Jans Pijpers , * ±1668 , ~Werkendam 20-1-1669 .
Dochter van Jan Jorissen Pijpers en Trijntien Goverts (?) .
Get. bij de doop: Jan Willemsen (?) .
Ariaantje Jans trad op als getuige bij de doop van Trijntje Gijsberts Swets , de doop van Trijntje Gijsberts Swets .


x ±1692
    Teunis Cornelissen Munster , † <1715.

RECHTSBOVEN: Werkendam

Kinderen:
 1. Catrina (Trijntje) van Munster , *Werkendam 1694 , ~Werkendam 1-12-1694 , [] Dordrecht ±1768.

  x Dordrecht 11-11-1725   Frans Ponte , *Dordrecht ±1700 , [] Dordrecht ±23-4-1762.

  7 kinderen


 2. Cornelis Teunissen Munster , * ±1696 , ~Werkendam 3-2-1697 .
  Get. bij de doop: Quint Jorissen ( Pijpers) .
   Cornelis, zoon van Teunis Cornelissen en Ariaantje Jans, get. Quint Jorissen en Willemke Jans.

   Compareerde voor ons Adriaan van Helden, schout, Cornelis van Hemert ende Teunis Kuijck, schepenen van de dorpe van Werckendam, Willem de Riet, woonagtigh tot Roosendaal, den welcke bekende verkogt te hebben ende mits desen wel ende wettelijk op te dragen te cederen ende te transporteren aan ende ten behoeve van
   Cornelis Munster, onse inwoonder, een huijs en erve staande en gelegen over de haven onder dese voornoemde dorpe, belent oost Adriaan Hulst en west Floris Roest, en dat met alle sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden van outs ende jegenwoordig daar toe behoorende, en spetialijck met de belastinge van een erffthijns van drie guldens ‘s jaars die de weduwe van Matthijs van Gils daar op spreeckende heeft, en voorts vrij en onbelast behoudens en onvermindert den heer sijn regt, gevrijdt van de ordinaere verpondingh en dorps omslag tot de jaere 1731 en extra ordinaire verpondingh d’anno 1732 incluijs, belovende hij verkooper het selve getransporteerde den kooper wijders te sullen vrijen ende waaren als regt is en dat onder verbandt als na regten en dit alles, om en voor een somme van drie hondert en seven gulden te betalen de eene helfte op primo november deses jaars en de wederhelfte op primo meij 1733 waar voor het getransporteerde soo lange verbonden is blijvende.
   Aldus gedaan en gepasseert binen den dorpe van Werckendam en ten oirkonde bij ons schout en schepenen getijckent den 13e september 1732 [in Werkendam].

   Compareerde voor ons Adriaan van Helden, schout, Cornelis van Hemert ende Theunis Kuijck, schepenen van den dorpe van Werckendam:
   Cornelis Munster, onsen inwoonder, den welcken bekende verkogt te hebben, ende bij dese wel ende wettelijck op te dragen te cederen ende te transporteren, aan ende ten behoeve van Willem Kauwens, rijsschipper, woonagtigh tot Dordrecht een huijs en erve staande ende gelegen over de haven onder desen voornoemde dorpe, belent oost Adriaan Hulst en west Floris Roest, en dat met alle sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden van outs ende jegenwoordigh daar toe behoorende, en spetialijck met de belastinge van een erffthijns van drie gulden ‘s jaars die de weduwe van Mattheus van Gils daar op spreeckende heeft, en voorts vrij en onbelast behoudens en onvermindert den heer sijn regt gevrijdt van de ordinaere en extra ordinaere verpondingh d’anno 1733 als mede dorpsomslagh verschenen 1733 alle incluijs, belovende hij comparant het selve getransporteerde den kooper wijders te sullen vrijen ende waeren als regt is en dat onder verbandt als na regten, en dit alles om en voor een somme van vier hondert guldens, waar van den voornoemde comparant met cassatie van een hijpotheeqbrieff van gelijke somme die den kooper daar op hadt staande van dato den 25e november 1733 bekende voldaan en betaalt te sijn.
   Aldus gedaan en gepasseert binnen den dorpe van Werckendam en ten oirkonde bij ons schout en schepenen getijckent den 25e junij 1734 [in Werkendam].

  x ±1720   Anneken Dirks de Heer , * ±1688 , ~Werkendam 3-2-1689 .
   Kinderen: Aarijaantje, Dirkje, Dirk, Jan en Jannigje.
   Anneken, dochter van Dirk de Heer en Jannigje Jans, get. Aert de Geus en Lijntje Schriek.

   Anneken is een dochter van Dirk Ariensz de Heer en Jannigje Jans en had o.a. een zuster Stijntje de Heer.

   Akte van openbare verkoop op erfhuisrecht door de voogden over de kinderen van Cornelis Munster en Anneken de Heer in 1743 in Werkendam.

   Compareerde voor ons Diderik van Helden, gesubstituut schout, Mighiel van den Heuvel en Bastiaan Janse Hanegraaf, schepenen van den dorpe van Werkendam:
   Johannis Korstens ende Hendrik de Vries in qualitijt als testamentaire voogden over de kinderen van wijlen Cornelis Munster en Anneken de Heer, in haar leven egtelieden, gewoond hebbende en overleden binnen desen dorpe,
   ende nog de rato caverende voor Frans Bonte [=Ponte?], haren mede voogd,
   de welke comparanten bekende op den 20e januarij deses jaars publijcq verkogt te hebben, ende mits desen wel en wettelijk op te dragen te cederen ende te transporteren, aan en ten behoeve van juffrouw Abbedaan, weduwe van wijlen Willem Kouwens een huijs en erve staande en gelegen binnen deesen dorpe, over de haven belend oost Adriaan Hulst weduwe west Floris Roest, suijden de haven, en noorden de sloot van Ewoutenwaard, en dat met de vrijdommen servituijten en geregtigheden van ouds ende jegenwoordig daar toe behoorende, met de belastinge van een thijns van drie gulden sjaars die de erfgenamen van Arien van Gils daar op spreekende hebben, voords vrij en onbelast behoudens en onvermindert den heer sijn regt, gevrijd van de ordinare verponding 1744 en consent 1745 en rente verschenen julij 1746 incluijs, en langer niet, alle ingevolge de koop conditie van dato voormelt en waartoe verder wert gereffereerdt belovende zij comparanten het selve getransporteerde den koopersse verders te sullen vrijen en waren als regt is, en dat onder verband als na regten, en dit alles om ende voor een somme van vijf hondert ses en’t negentig guldens waar van de voornoemde comparanten in hunne qualiteijt bekende voldaan en betaald te sijn den laatste penning met de eerste.
   Aldus gedaan ende gepasseerd binnen den dorpe van Werkendam, en ten oirconde bij ons substituut schout en schepenen getijkent den 26e meij 1746 [in Werkendam].

  5 kinderen


 3. Teuntje Munster , * 1699 , ~Werkendam 14-6-1699 .
   Teuntje, dochter van Teunis Cornelissen Munster en Ariaantje Jans, get. Gijsbert Swets en Gerrigje Cornelis.


 4. Jan Teunisse Munster , * 1703 , ~Werkendam 27-5-1703 , † ±1704 .
   Jan, zoon van Teunis Cornelissen Munster en Ariaantje Jans Pijpers, get. Joris Pijpers, Teuntje Jans.


 5. Jan Teunisse Munster , * 1704 , ~Werkendam 9-11-1704 .
   Jan, zoon van Teunis Munster en Ariaantje Jans, get. Teuntje Jans en Joris Pijper.


 6. Johanna Teunisse Munster , * 1705 , ~Werkendam 27-9-1705 , † ±1706 .
   Johanna, dochter van Teunis Cornelis Munster en Ariaantje Jans, get. Teuntje Jans en Joris Pijper.


 7. Johanna Teunisse Munster , * 1706 , ~Werkendam 11-4-1706 .
  Get. bij de doop: Arien Jansz (Arije Jansz) Louw .
   Johanna, dochter van Teunis Munster en Ariaantje Jans, get. Arie Louw en Teuntje Jans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.